Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE IMPACT OF THE GREEN MARKETING ACTIVITIES ON THE CONSUMER BUYING BEHAVIOUR AT THE ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS: A CASE OF ARUS HOTEL

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 3, 329 - 351, 17.09.2022

Öz

Nowadays, the number of consumers who are environmentally conscious and sensitive to environmental issues is increasing. In this direction, consumers expect businesses to show the necessary sensitivity to the natural environment. For this reason, businesses have adopted the green marketing approach over time, turned to environmentally friendly green products and tried to apply them in all processes. 1 Dr. Öğr. Üyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Bilecik-Türkiye. E-posta: atil.taser@bilecik.edu.tr 2 Yüksek Lisans Öğrencisi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme ABD – Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans Programı (Tezli), Bilecik-Türkiye. E-posta: bunyaminn.celebi@gmail.com With green marketing, businesses increase their reputation and gain an environmentally friendly business image and competitive advantage. In the tourism industry, where environmental awareness and the use of natural resources are of critical importance, green marketing practices are becoming more common day by day. In this research, it was aimed to determine the effect of green marketing activities in hotels with green star certificate, which are accommodation businesses, on the buying behavior of consumers. In this context, the opinions of 81 customers staying at Arus Hotel, which operates in Eskişehir and has a green star certificate issued by the Ministry of Culture and Tourism, were analyzed by survey method. The data analysis was carried out with statistical methods and according to the findings, it was concluded that green marketing activities have a positive effect on the buying behavior of consumers.

Kaynakça

 • ASHA, M. A. (2017). GREEN MARKETING–AN OVERVIEW. Editorial Board, 6(4), 158.
 • ASLAN, F., & ÇINAR, R. (2015). Yeşil Pazarlama Faaliyetleri Çerçevesinde Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin Çevreye Duyarli Ürünleri Kullanma Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştirma. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(9), 169-184.
 • ATAY L., & DİLEK, S. E. (2013). KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA UYGULAMALARI: IBIS OTEL ÖRNEĞİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 203-219.
 • BERK, O. N., & CELEP, E. (2020). Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkisi, Konya İli Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (44), 267-285.
 • BOZTEPE, A. (2012). Green marketing and its impact on consumer buying behavior. European Journal of Economic & Political Studies, 5(1).
 • CELİLOĞLU, F. K. (2014). Yeşil pazarlamanın turizmde satınalma davranışlarına etkisinin incelenmesine yönelik organik oteller üzerine bir uygulama (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • CEYLAN, Y. (2017). Yeşil yıldızlı konaklama işletmelerinde kalan turistlerin algılarına yönelik bir araştırma: Muğla ili örneği (Master's thesis, Batman Üniversitesi).
 • ÇABUK, S., NAKIBOĞLU, B., & KELEŞ, C. (2008), “Tüketicilerin Yeşil (Ürün) Satın Alma Davranışlarının Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 17, S.1: 85-102.
 • DURU, M. N., & ŞUA E. (2013). Yeşil Pazarlama ve Tüketicilerin Çevre Dostu Ürünleri Kullanma Eğilimleri. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi, 9(2), 126-136.
 • ENEIZAN, B. M., & OBAID, T. F. (2016). Prior research on green marketing and green marketing strategy: Critical analysis. Singaporean Journal of Business, Economics and Management Studies, 51(3965), 1-19.
 • GARG, S., & SHARMA, V. (2017). Green marketing: an emerging approach to sustainable development. International Journal of Applied Agricultural Research, 12(2), 177-184.
 • GHOSH, M. (2011). Green Marketing-A changing concept in changing time. BVIMR Management Edge, 4(1).
 • HAYS, D., & OZRETIC-DOŠEN, Đ. (2014). Greening hotels-building green values into hotel services. Tourism and hospitality management, 20(1), 85-102.
 • KORKMAZ, H., & ATAY L. (2017). Otel işletmelerinde yeşil pazarlama ve çevre sertifikalarının değerlendirilmesi. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(4), 113-126.
 • LEE, J. S., HSU, L. T., HAN, H., & KIM, Y. (2010). Understanding how consumers view green hotels: how a hotel's green image can influence behavioural intentions. Journal of sustainable tourism, 18(7), 901-914.
 • MAHESHWARI, S. P. (2014). Awareness of green marketing and its influence on buying behavior of consumers: Special reference to Madhya Pradesh, India. AIMA Journal of Management & Research, 8(1/4), 0974-497.
 • ÖZCAN, H., & ÖZGÜL, B. (2019). Yeşil Pazarlama ve Tüketicilerin Yeşil Ürün Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, (1), 1-18.
 • PEATTIE, K. (2001). Towards sustainability: the third age of green marketing. The marketing review, 2(2), 129-146.
 • SAINI, B. (2013). Green marketing and its impact on consumer buying behavior. International Journal of Engineering Science Invention, 2(12), 61-64.
 • SEYHAN, G. (2010). Sürdürülebilir turizm kapsamında konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı uygulamalar ve yeşil pazarlama: Örnekolay çalışması (Calista Luxury Resort Hotel-Antalya) (Doctoral dissertation, DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü).
 • SINGH, S. (2012). Green marketing: Challenges and strategy in the changing scenario. International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences, 1(6), 164-172.
 • STEG, L., & VLEK, C. (2009). Encouraging pro-environmental behaviour: An integrative review and research agenda. Journal of environmental psychology, 29(3), 309-317.
 • YAN, Y. K., & YAZDANIFARD, R. (2014). The concept of green marketing and green product development on consumer buying approach. Global Journal of Commerce & Management Perspective, 3(2), 33-38.
 • YÜCEL, M., & EKMEKÇİLER, Ü. S. (2008). Çevre dostu ürün kavramina bütünsel yaklaşim; temiz üretim sistemi, eko-etiket, yeşil pazarlama. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(26), 320-333.
 • YÜKSEL, E. (2009). Yeşil pazarlamanın modern pazarlamadaki yeri ve küresel bazda değerlendirilmesi: Uygulama örnekleri (Doctoral dissertation, DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü).

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: ARUS OTEL ÖRNEĞİ

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 3, 329 - 351, 17.09.2022

Öz

Günümüzde çevre bilincine sahip ve çevresel konulara duyarlı olan tüketicilerin sayısı giderek artmaktadır. Bu doğrultuda tüketiciler, işletmelerden doğal çevreye gereken hassasiyeti göstermelerini beklemektedirler. Bu sebeple işletmeler de zamanla yeşil pazarlama anlayışını benimseyip çevre dostu yeşil ürünlere yönelmiş ve tüm süreçlerde uygulamaya çalışmışlardır. Yeşil pazarlama ile birlikte işletmeler, itibarlarını artırarak çevre dostu işletme imajı ve rekabet avantajı elde etmektedirler. Çevresel duyarlılığın ve doğal kaynak kullanımının kritik öneme sahip olduğu turizm endüstrisinde, yeşil pazarlama uygulamaları günden güne yaygınlaşmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen araştırmada konaklama işletmesi olan yeşil yıldız sertifikasına sahip otellerdeki yeşil pazarlama faaliyetlerinin, tüketicilerin satın alma davranışlarına etkisinin ne ölçüde olduğu belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda Eskişehir ilinde faaliyette bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen yeşil yıldız sertifikasına sahip Arus Otel’de konaklayan 81 müşterinin düşünceleri anket yöntemi ile analiz edilmiştir. Yapılan veri analizi istatiksel yöntemlerle gerçekleştirilmiş ve elde edilen bulgulara göre yeşil pazarlama faaliyetlerinin tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde pozitif bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • ASHA, M. A. (2017). GREEN MARKETING–AN OVERVIEW. Editorial Board, 6(4), 158.
 • ASLAN, F., & ÇINAR, R. (2015). Yeşil Pazarlama Faaliyetleri Çerçevesinde Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin Çevreye Duyarli Ürünleri Kullanma Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştirma. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(9), 169-184.
 • ATAY L., & DİLEK, S. E. (2013). KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA UYGULAMALARI: IBIS OTEL ÖRNEĞİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 203-219.
 • BERK, O. N., & CELEP, E. (2020). Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkisi, Konya İli Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (44), 267-285.
 • BOZTEPE, A. (2012). Green marketing and its impact on consumer buying behavior. European Journal of Economic & Political Studies, 5(1).
 • CELİLOĞLU, F. K. (2014). Yeşil pazarlamanın turizmde satınalma davranışlarına etkisinin incelenmesine yönelik organik oteller üzerine bir uygulama (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • CEYLAN, Y. (2017). Yeşil yıldızlı konaklama işletmelerinde kalan turistlerin algılarına yönelik bir araştırma: Muğla ili örneği (Master's thesis, Batman Üniversitesi).
 • ÇABUK, S., NAKIBOĞLU, B., & KELEŞ, C. (2008), “Tüketicilerin Yeşil (Ürün) Satın Alma Davranışlarının Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 17, S.1: 85-102.
 • DURU, M. N., & ŞUA E. (2013). Yeşil Pazarlama ve Tüketicilerin Çevre Dostu Ürünleri Kullanma Eğilimleri. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi, 9(2), 126-136.
 • ENEIZAN, B. M., & OBAID, T. F. (2016). Prior research on green marketing and green marketing strategy: Critical analysis. Singaporean Journal of Business, Economics and Management Studies, 51(3965), 1-19.
 • GARG, S., & SHARMA, V. (2017). Green marketing: an emerging approach to sustainable development. International Journal of Applied Agricultural Research, 12(2), 177-184.
 • GHOSH, M. (2011). Green Marketing-A changing concept in changing time. BVIMR Management Edge, 4(1).
 • HAYS, D., & OZRETIC-DOŠEN, Đ. (2014). Greening hotels-building green values into hotel services. Tourism and hospitality management, 20(1), 85-102.
 • KORKMAZ, H., & ATAY L. (2017). Otel işletmelerinde yeşil pazarlama ve çevre sertifikalarının değerlendirilmesi. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(4), 113-126.
 • LEE, J. S., HSU, L. T., HAN, H., & KIM, Y. (2010). Understanding how consumers view green hotels: how a hotel's green image can influence behavioural intentions. Journal of sustainable tourism, 18(7), 901-914.
 • MAHESHWARI, S. P. (2014). Awareness of green marketing and its influence on buying behavior of consumers: Special reference to Madhya Pradesh, India. AIMA Journal of Management & Research, 8(1/4), 0974-497.
 • ÖZCAN, H., & ÖZGÜL, B. (2019). Yeşil Pazarlama ve Tüketicilerin Yeşil Ürün Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, (1), 1-18.
 • PEATTIE, K. (2001). Towards sustainability: the third age of green marketing. The marketing review, 2(2), 129-146.
 • SAINI, B. (2013). Green marketing and its impact on consumer buying behavior. International Journal of Engineering Science Invention, 2(12), 61-64.
 • SEYHAN, G. (2010). Sürdürülebilir turizm kapsamında konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı uygulamalar ve yeşil pazarlama: Örnekolay çalışması (Calista Luxury Resort Hotel-Antalya) (Doctoral dissertation, DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü).
 • SINGH, S. (2012). Green marketing: Challenges and strategy in the changing scenario. International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences, 1(6), 164-172.
 • STEG, L., & VLEK, C. (2009). Encouraging pro-environmental behaviour: An integrative review and research agenda. Journal of environmental psychology, 29(3), 309-317.
 • YAN, Y. K., & YAZDANIFARD, R. (2014). The concept of green marketing and green product development on consumer buying approach. Global Journal of Commerce & Management Perspective, 3(2), 33-38.
 • YÜCEL, M., & EKMEKÇİLER, Ü. S. (2008). Çevre dostu ürün kavramina bütünsel yaklaşim; temiz üretim sistemi, eko-etiket, yeşil pazarlama. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(26), 320-333.
 • YÜKSEL, E. (2009). Yeşil pazarlamanın modern pazarlamadaki yeri ve küresel bazda değerlendirilmesi: Uygulama örnekleri (Doctoral dissertation, DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Atıl TAŞER Bu kişi benim
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Bünyamin ÇELEBİ Bu kişi benim
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 17 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sid1174812, journal = {Sakarya İktisat Dergisi}, issn = {2147-0790}, eissn = {2147-1126}, address = {Sakarya Üniversitesi İktisat Dergisi Esentepe Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok 420}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {11}, number = {3}, pages = {329 - 351}, title = {KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: ARUS OTEL ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Taşer, Atıl and Çelebi, Bünyamin} }
APA Taşer, A. & Çelebi, B. (2022). KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: ARUS OTEL ÖRNEĞİ . Sakarya İktisat Dergisi , 11 (3) , 329-351 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sid/issue/72576/1174812
MLA Taşer, A. , Çelebi, B. "KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: ARUS OTEL ÖRNEĞİ" . Sakarya İktisat Dergisi 11 (2022 ): 329-351 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sid/issue/72576/1174812>
Chicago Taşer, A. , Çelebi, B. "KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: ARUS OTEL ÖRNEĞİ". Sakarya İktisat Dergisi 11 (2022 ): 329-351
RIS TY - JOUR T1 - KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: ARUS OTEL ÖRNEĞİ AU - AtılTaşer, BünyaminÇelebi Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Sakarya İktisat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 329 EP - 351 VL - 11 IS - 3 SN - 2147-0790-2147-1126 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Sakarya İktisat Dergisi KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: ARUS OTEL ÖRNEĞİ %A Atıl Taşer , Bünyamin Çelebi %T KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: ARUS OTEL ÖRNEĞİ %D 2022 %J Sakarya İktisat Dergisi %P 2147-0790-2147-1126 %V 11 %N 3 %R %U
ISNAD Taşer, Atıl , Çelebi, Bünyamin . "KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: ARUS OTEL ÖRNEĞİ". Sakarya İktisat Dergisi 11 / 3 (Eylül 2022): 329-351 .
AMA Taşer A. , Çelebi B. KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: ARUS OTEL ÖRNEĞİ. Sakarya İktisat Dergisi. 2022; 11(3): 329-351.
Vancouver Taşer A. , Çelebi B. KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: ARUS OTEL ÖRNEĞİ. Sakarya İktisat Dergisi. 2022; 11(3): 329-351.
IEEE A. Taşer ve B. Çelebi , "KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: ARUS OTEL ÖRNEĞİ", Sakarya İktisat Dergisi, c. 11, sayı. 3, ss. 329-351, Eyl. 2022