Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

VERGİ YÜKÜ İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN PANEL EKONOMETRİK ANALİZİ

Yıl 2023, Cilt: 12 Sayı: 3, 384 - 397, 28.09.2023

Öz

Ekonomik aktiviteyi yavaşlatabilecek ya da canlandırabilecek özellikleri olan vergilerin, bir ekonominin büyüme oranlarını etkileyebilme kapasitesi bulunmaktadır. Literatürde, vergilerin büyüme performansı üzerinde olan etkileri için bir uzlaşının olmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bir ekonominin vergi politikaları, temsil edilen vergi değişkenine, ülke örneğine ve kullanılan yöntemlere göre farklılıklar gösterebilmekte ve ekonomik büyüme üzerinde farklı etkiler ortaya koyabilmektedir. Bu çalışmada vergi yükü ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, kırılgan beşli ülkeleri için ekonometrik olarak incelenmektedir. Yatay kesit bağımlılığı ve heterojeniteyi dikkate alan panel ekonometrik yöntemlerden elde edilen sonuçlar, değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin oloduğunu, ilgili ülke grubunda vergi yükü artışının ekonomik büyümeyi negatif etkilediğini göstermektedir. Dahası, vergi yükünün ekonomik büyüme üzerindeki etkisi veri ülkelerde ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir.

Etik Beyan

Bu çalışmanın, özgün bir çalışma olduğunu; çalışmanın hazırlık, veri toplama, analiz ve bilgilerin sunumu olmak üzere tüm aşamalarından bilimsel etik ilke ve kurallarına uygun davrandığımı; bu çalışma kapsamında elde edilmeyen tüm veri ve bilgiler için kaynak gösterdiğimi ve bu kaynaklara kaynakçada yer verdiğimi; kullanılan verilerde herhangi bir değişiklik yapmadığımı, etik görev ve sorumluluklara riayet ettiğimi beyan ederim. Herhangi bir zamanda, çalışmayla ilgili yaptığım bu beyana aykırı bir durumun saptanması durumunda, ortaya çıkacak tüm ahlaki ve hukuki sonuçlara razı olduğumu bildiririm.

Kaynakça

 • ADKISSON, R. V. ve MOHAMMED, M. (2014). Tax structure and state economic growth during the Great Recession. The Social Science Journal, 51 (1), 79-89.
 • AKINCI, A., (2019). Vergi gelirlerinin ekonomik büyüme üzerine etkisi. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (1), 1000-106.
 • ALTUNTAŞ, M., KILIÇ, E., MERCAN, N. ve YAVUZ, E., (2021). Vergi gelirleri ve ekonomik büyüme ilişkisinin panel veri yöntemiyle analizi: OECD ülkelerinden kanıtlar. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23, 53-72.
 • ARACHI, G., BUCCI, V., CASARICO, A., (2015). Tax structure and macroeconomic performance. Int Tax Public Finance, 22 (1), 635-662.
 • ARNOLD, Jens M. (2008), Do tax structures affect aggregate economic growth? emprical evidence from a panel of oecd countries. Organisation for Economic Co-operation and Development, Working Paper, 2008 (51).
 • AUERBACH, A. J., & HINES, J. R. (2002). Taxation and economic efficiency. Handbook of Public Economics, 3, 1347-1421.
 • BAIARDI, D., PROFETA, P., PUGLISI, R. ve SCABROSETTI, S., (2019). Tax policy and economic growth: does it really matter?. Int Tax Public Finance, 26, 282-316.
 • BARRO, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. Journal of Political Economy, 98 (5), 103-125.
 • BARRO, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. The Quarterly Journal of Economics, 106 (2), 407-443.
 • BLEANEY, M., NORMAN, G., KNELLER, R., (2001). Testing the endogenous growth model: public expenditure. taxation, and growth over the long run, Canadian Journal of Economics, 34 (1), 36-57.
 • BOĞA, S. (2020). Türkiye'de vergi gelirleri ve ekonomik büyüme arasındaki asimetrik ilişki: NARDL eşbütünleşme yaklaşımı. Third Sector Social Economic Review, 55 (1), 487-507.
 • BREUSCH, T. S. and PAGAN, A. R. (1980). The Lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. The review of economic studies, 47 (1), 239-253.
 • BULUT, Ş. (2018). Vergi gelirleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: oecd ülkeleri için panel veri analizi, Yerelden Globale Stratejik Araştırmalar I, 78, IJOPEC Publication Limited
 • ÇEVİK, S. ve CHANG-GYU O., (2013). Tax structure and economic growth: a panel data from oecd countries, Regional Industry Review, 36 (1), 31-54.
 • DAM, M., ve ERTEKİN, Ş., (2018). Türkiye’de vergi gelirlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin analizi. Vergi Raporu Dergisi, 228, 19-32.
 • DEMİR, M. ve ERŞAN, S., (2017). Vergi gelirleri ekonomik büyüme ilişkisi: OECD ülkelerine ilişkin panel veri analizi. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (2), 51-66.
 • EASTERLY, W. ve REBELOI, S., (1993). Fiscal policy and economic growth: an empirical investigation. Journal of Monetary Economics, 32 (3), 417-458.
 • FOLSTER, S. ve HENREKSON, M., (2001). Growth effects of government expenditure and taxation in rich countries. European Economic Review, 45 (8), 1501-1520.
 • GÜL, E. ve KENAR, B., (2009). AB ülkeleri ve Türkiye’de vergi gelirleri ile ekonomik büyüme ilişkisi:1980- 2008, Süleyman Demirel Üniversitesi, 1. Uluslararası Davraz Kongresi, Bildiri Kitabı: 16-26, 24-27 Eylül, Isparta.
 • HALL, R. E., (1968). Consumption taxes versus income taxes: implications for economic growth. In Proceedings of the Annual Conference on Taxation under the Auspices of the National Tax Association 61, 125-145, KARAŞ, G., (2022). Vergi yapısı ve ekonomik büyüme: G7 ülkeleri örneği. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 8 (1), 94-114.
 • KARAYILMAZLAR, E. ve GÖDE, B., (2017 ). Vergi yükünün ekonomik büyüme üzerine etkisi, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(4) 131-142 .
 • KARRAS, G., (1999). Taxes and growth: testing the neoclassical and endogenous growth models. Contemporary Economic Policy, 17 (2), 177-188.
 • KOÇ, Ö.E. (2019). Türkiye’de vergi yükü ekonomik büyüme ilişkisi. Alanya Akademik Bakış, 3 (3), 247-259 KUTBAY, Ü. H., (2021). Vergi yükünün ve yapisinin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri: oecd ülkeleri için panel veri analizi. Mali Çözüm Dergisi, 31, 13-35.
 • LOCKWOOD, B., & MIGALI, G. (2009). Did the single european market cause competition: tax competition between eu members?. Journal of Public Economics, 93 (1-2), 137-149.
 • LUCAS, R. E., (1990). Supply-side economics: an analytical review. Oxford Economic Papers, 42, 293-316.
 • MARSDEN, K., (1983). Links between taxes and economic growth: some empirical evidence on some supply side hypothesis. World Bank Staff Working Papers, No: 605.
 • MENDOZA, E. G., MILESI-FERRETTI, G. M., ASEA, P., (1997). On the ineffectiveness of tax policy in altering long-run growth: harberger's superneutrality conjecture. Journal of Public Economics, 66 (1), 99-126.
 • MUCUK, M. ve ALPTEKİN, V., (2008). Türkiye’de vergi ve ekonomik büyüme ilişkisi: var analizi (1975 - 2006). Maliye Dergisi, 155, 159-174.
 • MYLES, G. D., (2009). Economic growth and role of taxation-theory. Organization for Economic Co-operation and Development, Economics Department, Working Paper, No: 713.
 • NAZLIOĞLU, Ş. ve KARUL, Ç., (2017). Panel lm unit root test with gradual Structural Shifts. International Panel Data Conference, (IPDC-2017), July 7-8, Thessaloniki-Grece.
 • ÖNDER, F., (2022). Finansal gelişme ile ekonomik büyüme ilişkisi: kırılgan beşli ülkeleri üzerine ampirik bir analiz. Journal of Economics and Research, 3 (2), 36-48
 • ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) Database, https://stats.oecd.org/ (23.06.2023).
 • ORMAECHEA, M. S. A. ve YOO, M. J., (2012). Tax Composition and Growth: A Broad Cross-Country Perspective. International Monetary Fund.
 • PEHLİVAN, O., (2015 ). Kamu Maliyesi, Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • PESARAN, M. H., (2006). Estimation and inference in large heterogeneous panels with a multifactor error structure. Econometrica, 74 (4), 967-1012.
 • PESARAN, M. H. ve Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. Journal of econometrics, 142 (1), 50-93.
 • PESARAN, M. H. ve YAMAGATA, T., (2008). Testing slope homogeneity in large panels. Journal of econometrics, 142 (1), 50-93.
 • PESARAN, M. H., ULLAH, A. ve YAMAGATA, T., (2008). A bias‐adjusted LM test of error cross‐section independence. The Econometrics Journal, 11 (1), 105-127.
 • REBELO, S., (1991). Long-run policy analysis and long-run growth, Journal of Political Economy, 99 (3), 500-521.
 • SONGUR, M. ve YÜKSEL, C., (2018). Vergi yapısı ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 643 (4), 47-70
 • SWAMY, P. A. B., (1970). Efficient inference in a random coefficient regression model. Econometrica, 38, 311-323.
 • TOPAL, M. H., (2017). Vergi yapısının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: OECD ülkelerinden ampirik bir kanıt. Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5 (3), 183-206.
 • ÜNLÜKAPLAN, İ. ve ARISOY, İ., (2011). Vergi yükü ve yapısı ile iktisadi büyüme arasındaki dinamik etkileşimler üzerine uygulamalı bir analiz, ODTÜ İktisadi Gelişme Dergisi, 38 (1), 71-100
 • WESTERLUND, J. (2006). Testing for panel cointegration with multiple structural breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 68(1), 101-132.
 • WIDMALM, F., (2001). Tax structure and growth: are some taxes better than others?, Public Choice, 107 (3-4), 199-219.
 • YARDIMCIOĞLU, F., (2012). OECD ülkelerinde sağlık ve ekonomik büyüme ilişkisinin ekonometrik bir incelemesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (2), 27-47.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Büyüme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ferid ÖNDER
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, GÖKSUN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
0000-0003-0211-7571
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Eylül 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 12 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
ÖNDER, F. (2023). VERGİ YÜKÜ İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN PANEL EKONOMETRİK ANALİZİ. Sakarya İktisat Dergisi, 12(3), 384-397.