Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE'DE ENFLASYON, İŞSİZLİK, FİNANSAL GELİŞME VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ İLİŞKİSİ

Yıl 2023, Cilt: 12 Sayı: 4, 441 - 462, 31.12.2023

Öz

Bu çalışma, enflasyon ve işsizliğin gelir dağılımı üzerindeki etkisini Türkiye bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır. Ek olarak, çalışma finansal Kuznets eğrisinin finansal gelişme bağlamında uygulanabilirliğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, bu hedeflere ulaşmak için 1990 ile 2021 yıllarını kapsayan yıllık verileri kullanır. Araştırma, değişkenlerin durağanlığını belirlemek için standart ve Fourier Augmented Dickey-Fuller (ADF) testleri, eşbütünleşme ilişkileri için Fourier Engle-Granger (ve Standard Engle-Granger) ve uzun-kısa vadeli katsayı tahmini için FMOLS, DOLS ve CCR tahmin edicilerini kullanır. Ampirik sonuçlar, incelenen dönemde artan işsizlik ve enflasyon düzeylerinin Türkiye'deki gelir eşitsizliği ile pozitif ilişkili olduğunu göstermektedir. Buna karşılık, finansal Kuznets eğrisinin geçerliliği, ilgili zaman dilimindeki veriler tarafından desteklenmemektedir. Türkiye için finansal gelişme, işsizlik ve enflasyon değişkenlerinin eş zamanlı olarak değerlendirilmesinin yanı sıra Fourier yöntemlerinin analiz için kullanılmasının finansal Kuznets eğrisi literatürüne yeni boyutlar kazandırması dikkat çekicidir. Bu nedenle, hem Türkiye bağlamında kullanılan değişkenler hem de bu çalışmada sunulan metodolojik bulgular alana yenilikçi bakış açıları sunmaktadır.

Kaynakça

 • ACEVEDO, I., CASTELLANI, F., COTA, M. J., LOTTI, G., & SZÉKELY, M. (2023). Higher inequality in Latin America: a collateral effect of the pandemic. International Review of Applied Economics, 1-25.
 • AKDAG, H. & BOZDAGLIOGLU, E. Y. (2023). Geçiş Ekonomilerinde Gelir Eşitsizliği ile Ekonomik Küreselleşme Arasındaki İlişki. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), 314-331.
 • AKYAZI, H., & EKINCI, A. (2009). Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Bankacılar Dergisi, 68, 3-19.
 • ANG, J. (2010). Finance and Inequality: The Case of India. Southern Economic Journal, 76(3), 738-761.
 • ASONGU, S. A., & EITA, J. H. (2023). The Conditional Influence of Poverty, Inequality, and Severity of Poverty on Economic Growth in Sub-Saharan Africa. Journal of Applied Social Science, 19367244231171821.
 • ATILGAN YASA, A. & KEYIFLI, N. (2023). Avrasya Ülkelerinde Savunma Harcamaları Gelir Eşitsizliğinde Bir Belirleyici Mi? . Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (1), 329-342.
 • BALCILAR, M., CHANG, S., GUPTA, R., & MILLER, S. M. (2018). The Relationship Between The Inflation Rate and Inequality Across U. S. States: A Semiparametric Approach. Quality and Quantity. 52(5).2413-2425.
 • BAYER, C., & HANCK, C. (2012). Combining Non-Cointegration Tests. Journal of Time Series Analysis, 34(1), 83-95.
 • BECK, N., & KATZ, J. N. (1995). What to do (And not to do) with Time-Series Cross-Section Data. American Political Science Review, 89, 634-47.
 • BILIK, M. & AYDIN, U. (2023). OECD Ülkelerinde Gelir Eşitsizliği-Gösteriş Tüketimi İlişkisi: Uzun Dönemli Bir Analiz. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 30(1), 79-92.
 • BOURDIN, S., MOODIE, J., GASSEN, N. S., EVERS, D., ADOBATI, F., AMDAOUD, M., ... & REMETE, Z. (2023). COVID-19 as a systemic shock: curb or catalyst for proactive policies towards territorial cohesion? Regional Studies, 1-14.
 • CESTEPE, H., & TATAR, H. E. (2018). Yolsuzluk ve Gelir Eşitsizliği: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel veri Analizi. Journal of Management and Economics Research, 16(2), 111-123.
 • CHO, C., PARK, J., MAFWELE, B. J., LE, Q. A., PARK, H. J., & LEE, J. W. (2023). Emergence of Inequality in Income and Wealth Dynamics. Entropy, 25(8), 1129.
 • CIGDEM, Y.O. (2023). Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği Arasındaki İlişkinin Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Araştırılması: Kanonik Korelasyon Analizi Uygulaması. Ekoist Journal of Econometrics and Statistics, (38), 35-52.
 • DESTEK, M. A. OKUMUS, I., & MANGA, M. (2017). Türkiye’de Finansal Gelişim ve Gelir Dağılımı İlişkisi: Finansal Kuznets Eğrisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 18(2), 153-165.
 • DESTEK, M. A., SINHA, A., & SARKODIE, S. A. (2020). The relationship between financial development and income inequality in Turkey. Journal of Economic Structures, 9(1), 1-14.
 • DUMRUL, C., ILKAY, S. C., & DUMRUL, Y. (2021). Finansal Kuznets Eğrisi Hipotezi: Yapısal Kırılmalı Eş-Bütünleşme Testleri ile Türk Ekonomisine İlişkin Ampirik Bir Analiz. Sosyoekonomi, 29(50), 337-359.
 • DURGUN, B., & DURGUN, O. (2023). Gelir Eşitsizliği ve İnsani Gelişme İlişkisi: Türkiye Örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25 (1), 45-73. EFEOGLU, R. (2022). Yeni Sanayileşen Ülkelerde Finansal Kuznets Eğrisinin Geçerliliği. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 8(1), 19-34.
 • EMEK, O. F., & YERDELEN TATOGLU, F. (2020). Gelir Eşitsizliği ile Enflasyon İlişkisinin Gelişmişlik Düzeyine Göre Heterojen Panel Veri Modelleri ile Analizi. Sosyal Güvenlik Dergisi (Journal of Social Security). 10(2). 301-312.
 • ENDERS, W., & LEE, J. (2012). The Flexible Fourier Form and Dickey–Fuller Type Unit Root Tests. Economics Letters, 117(1), 196-199.
 • ENGLE, R. F., & GRANGER, C. W. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica: Journal of The Econometric Society, 251-276.
 • FAUZAN, M., AMALIA, F., & ALI, H. (2023). The Relationship between Income Inequality, Economic Growth, Inflation, and Unemployment in West Java Province. West Science Business and Management, 1(02), 61-70.
 • GREENWOOD, J., & JOVANOVIC, B. (1990). Financial Development, Growth, and The Distribution of Income (No. W3189). National Bureau of Economic Research.
 • HASSAN, K., & OLAPEJU, O. (2023). The Impact of Industrialization, Employment, and Income Generation on Economic Development: A Case Study of Selected European Countries (Master's thesis, UIS).
 • HAYRULLAHOGLU, B., & TUZUN, O. (2020). The effect of taxes on income distribution: An analysis for Turkey and other selected OECD countries. Economics Business and Organization Research, 413-426.
 • HEPSAG, A. (2017). Financial Kuznets Curve Hypothesis: The Case of G-7 Countries. Sgd - Social Security Journal, 7 (2), 135-156.
 • HUSSAIN, H. I., KAMARUDIN, F., ANWAR, N.A.M., ALI, M., TURNER, J. J., & SOMASUNDRAM, S. A. (2023). Does income inequality influence the role of a sharing economy in promoting sustainable economic growth? Fresh evidence from emerging markets. Journal of Innovation & Knowledge, 8(2), 100348.
 • INCEKARA, A., & MUTLUGUN, B. (2016). Türkiye’de Neoliberal Ekonomi Politikaları Sürecinde Gelir Bölüşümü ve Iktisadi Büyüme İlişkisinin Analizi. In International Conference on Eurasian Economies, 358, 367-37).
 • JALIL, A. (2012). Modeling Income Inequality and Openness in The Framework of Kuznets Curve: New Evidence From China. Economic Modelling. 29(2). 30-–315.
 • KARASOY, A. (2021). Küreselleşme, Sanayileşme ve Sehirleşmenin Türkiye’nin Ekolojik Ayak Izine Etkisinin Genişletilmiş Ardl Yöntemiyle Incelenmesi. Hitit Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 208-231.
 • KEMENY, T., & STORPER, M. (2023). The changing shape of spatial income disparities in the United States. Economic Geography, 1-30.
 • KHATATBEH, I. N., & MOOSA, I. A. (2023). Financialisation and Income Inequality: An Investigation of The Financial Kuznets Curve Hypothesis Among Developed and Developing Countries. Heliyon, 9(4) 1-13.
 • KMENTA, J. (1986). Elements of Econometrics. New York: Macmillan.
 • KOÇAK, E., & UZAY, N. (2019). The effect of financial development on income inequality in Turkey: An estimate of the Greenwood-Jovanovic hypothesis. Review of Economic Perspectives, 19(4), 319-344.
 • KUSCUOGLU, S. Y., & CICEK, M. (2021). Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Türkiye’de Finansal Kuznets Eğrisinin ARDL Sınır Testi ile Analizi. International Journal of Scientific and Technological Research, 7(1), 79-102.
 • LIAN, M., SHI, P., ZHANG, L., YAO, W., GIELIS, J., & NIKLAS, K. J. (2023). A generalized performance equation and its application in measuring the Gini index of leaf size inequality. Trees, 1-11.
 • MARK, N. C., & SUL, D. (2003). Cointegration Vector Estimation by Panel Dols and Long‐Run Money Demand. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 65(5), 655-680.
 • METE, A. H. (2022). Gelir Eşitsizliği ve İşsizliğin Obezite Uzerine Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkelerde Panel veri Analizi. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences, 8(2), 93-104.
 • OZDEMIR, O. (2019). Rethinking The Financial Kuznets Curve in The Framework of Income Inequality: Empirical Evidence on Advanced and Developing Economies. Economics and Business Letters, 8(4), 176-190.
 • OZDEMIR, O. (2021). Finansal Kuznets Eğrisi ve Ekonomik Küreselleşme İlişkisi Üzerine: OECD Ülkeleri İçin Gelir Eşitsizliği Temelli Bir Analiz. Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(38), 5271-5303.
 • PARKS, R. (1967). Efficient Estimation of a System of Regression Equations When Disturbances Are Both Serially and Contemporaneously Correlated. Journal of The American Statistical Association, 62, 500–509.
 • PETERS, K., & JETTEN, J. (2023). How living in economically unequal societies shapes our minds and our social lives. British Journal of Psychology, 114(2), 515-531.
 • PHILLIPS, P. C., & HANSEN, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I (1) Processes. The Review of Economic Studies, 57(1), 99-125.
 • RAFIQUE, I., NASIM, A., & SHABBIR, R. (2023). Democracy and Inequality: A Comparative Analysis of Political.
 • RAZA, A., AKUH, R., SAFDAR, M., & ZHONG, M. (2023). Public transport equity with the concept of time-dependent accessibility using Geostatistics methods, Lorenz curves, and Gini coefficients. Case Studies on Transport Policy, 11, 100956.
 • RUANKHAM, W., & SETHAPRAMOTE, Y. (2023). Distributional Effects of Monetary Policy on Income Inequality: Evidence from Thailand. Southeast Asian Journal of Economics, 11(1), 1-42.
 • SAYAR, G., ERDAS, M. L., & DESTEK, G. (2020). The Effects of Financial Development, Democracy and Human Capital on Income Distribution in Developing Countries: Does Financial Kuznets Curve Exists?. Journal of Applied Economics and Business Research Jaebr, 10(2), 76-95.
 • SHAHBAZ, M., LOGANATHAN, N., TIWARI, A. K., & SHERAFATIAN-JAHROMI, R. (2014). Financial Development and Income Inequality: Is There Any Financial Kuznets Curve in Iran?. Social Indicators Research, 124(2), 357-382.
 • STOCK, J. H., & WATSON, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating ve ctors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica: Journal of The Econometric Society, 783-820.
 • ŞENOL, N., & ORHAN, A. (2021). Economic Nature of Social Inequality, The Impacts of Education and Health Expenditures, and Unemployment on Income Inequality in Turkey and Selected OECD Countries. JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy, 6(2), 37-43.
 • TORUSDAG, M. & BARUT, A. (2020). Cevresel ve Finansal Kuznets Eğrisinin Geçerliliği: Türkiye Örneği. Maliye Araştırmaları Dergisi, 6(3), 125-135.
 • TOWNSEND, R. M.,& UEDA, K. (2006). Financial Deepening, Inequality, and Growth: A Model-Based Quantitative Evaluation. The Review of Economic Studies, 73(1), 251-293.
 • TUNALI, H. & CETINKAYA, H. (2019). Küreselleşmenin Gelir Eşitsizliği Üzerindeki Etkisi: G7 Ülkeleri Panel veri Analizi. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 4(10), 224-237.
 • TURKIYE ISTATISTIK KURUMU (TUIK) (2023). 2022 Gelir Dağılımı İstatistikleri. Https://Data.Tuik.Gov.Tr/Bulten/Index?P=Gelir-Dagilimi-Istatistikleri-2022-49745 Retrieved from on 15 June 2023.
 • UCAL, M., HAUG, A. A., & BILGIN, M. H. (2016). Income inequality and FDI: evidence with Turkish data. Applied Economics, 48(11), 1030-1045.
 • WORLD BANK (2023). World Development Indicators Online Database, Https://Databank.Worldbank.Org/Source/World-Developmentindicators, 06/05/2023.
 • YILANCI, V. (2019). A Residual-Based Cointegration Test with a Fourier Approximation.
 • YILMAZ, V., & DEMIRGIL, B. (2021). Finansal Gelişme ve Gelir Dağılımı Eşitsizliğini İncelemeye Yönelik Uygulamalı Bir Çalışma: Türkiye Örneği. Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2), 289-306.
 • YULDASHEV, M., KHALIKOV, U., NASRIDDINOV, F., ISMAILOVA, N., KULDASHEVA, Z., & AHMAD, M. (2023). Impact of foreign direct investment on income inequality: Evidence from selected Asian economies. PLoS ONE, 18(2), e0281870.
 • ZANDI, G., REHAN, R., HYE, Q. M. A., MUBEEN, S., & ABBAS, S. (2022). Do corruption inflation and unemployment influence the income inequality of developing Asian countries. International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting, 14(2), 118-128.

THE RELATIONSHIP OF INFLATION, UNEMPLOYMENT, FINANCIAL DEVELOPMENT AND INCOME INEQUALITY IN TÜRKİYE

Yıl 2023, Cilt: 12 Sayı: 4, 441 - 462, 31.12.2023

Öz

This study aims to explore the impact of inflation and unemployment on income distribution in the Turkish context. Additionally, the study seeks to assess the applicability of the financial Kuznets curve in the context of financial development. To achieve these objectives, the research utilizes annual data spanning the years 1990 to 2021. The investigation employs standard and Fourier Augmented Dickey-Fuller (ADF) tests to ascertain the stationarity of variables, Fourier Engle-Granger (and Standard Engle-Granger) test to determine cointegration relationships, and FMOLS, DOLS, and CCR estimators for long-short-term coefficient estimation. The empirical results indicate that elevated levels of unemployment and inflation during the examined period are correlated with heightened income inequality in Türkiye. In contrast, the validity of the financial Kuznets curve is not supported by the data in the relevant timeframe. It's noteworthy that the simultaneous consideration of financial development, unemployment, and inflation variables for Türkiye, as well as the utilization of Fourier methods for analysis, contribute novel dimensions to the financial Kuznets curve literature. Therefore, both the variables employed in the Turkish context and the methodological findings presented in this study offer innovative insights to the field.

Kaynakça

 • ACEVEDO, I., CASTELLANI, F., COTA, M. J., LOTTI, G., & SZÉKELY, M. (2023). Higher inequality in Latin America: a collateral effect of the pandemic. International Review of Applied Economics, 1-25.
 • AKDAG, H. & BOZDAGLIOGLU, E. Y. (2023). Geçiş Ekonomilerinde Gelir Eşitsizliği ile Ekonomik Küreselleşme Arasındaki İlişki. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), 314-331.
 • AKYAZI, H., & EKINCI, A. (2009). Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Bankacılar Dergisi, 68, 3-19.
 • ANG, J. (2010). Finance and Inequality: The Case of India. Southern Economic Journal, 76(3), 738-761.
 • ASONGU, S. A., & EITA, J. H. (2023). The Conditional Influence of Poverty, Inequality, and Severity of Poverty on Economic Growth in Sub-Saharan Africa. Journal of Applied Social Science, 19367244231171821.
 • ATILGAN YASA, A. & KEYIFLI, N. (2023). Avrasya Ülkelerinde Savunma Harcamaları Gelir Eşitsizliğinde Bir Belirleyici Mi? . Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (1), 329-342.
 • BALCILAR, M., CHANG, S., GUPTA, R., & MILLER, S. M. (2018). The Relationship Between The Inflation Rate and Inequality Across U. S. States: A Semiparametric Approach. Quality and Quantity. 52(5).2413-2425.
 • BAYER, C., & HANCK, C. (2012). Combining Non-Cointegration Tests. Journal of Time Series Analysis, 34(1), 83-95.
 • BECK, N., & KATZ, J. N. (1995). What to do (And not to do) with Time-Series Cross-Section Data. American Political Science Review, 89, 634-47.
 • BILIK, M. & AYDIN, U. (2023). OECD Ülkelerinde Gelir Eşitsizliği-Gösteriş Tüketimi İlişkisi: Uzun Dönemli Bir Analiz. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 30(1), 79-92.
 • BOURDIN, S., MOODIE, J., GASSEN, N. S., EVERS, D., ADOBATI, F., AMDAOUD, M., ... & REMETE, Z. (2023). COVID-19 as a systemic shock: curb or catalyst for proactive policies towards territorial cohesion? Regional Studies, 1-14.
 • CESTEPE, H., & TATAR, H. E. (2018). Yolsuzluk ve Gelir Eşitsizliği: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel veri Analizi. Journal of Management and Economics Research, 16(2), 111-123.
 • CHO, C., PARK, J., MAFWELE, B. J., LE, Q. A., PARK, H. J., & LEE, J. W. (2023). Emergence of Inequality in Income and Wealth Dynamics. Entropy, 25(8), 1129.
 • CIGDEM, Y.O. (2023). Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği Arasındaki İlişkinin Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Araştırılması: Kanonik Korelasyon Analizi Uygulaması. Ekoist Journal of Econometrics and Statistics, (38), 35-52.
 • DESTEK, M. A. OKUMUS, I., & MANGA, M. (2017). Türkiye’de Finansal Gelişim ve Gelir Dağılımı İlişkisi: Finansal Kuznets Eğrisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 18(2), 153-165.
 • DESTEK, M. A., SINHA, A., & SARKODIE, S. A. (2020). The relationship between financial development and income inequality in Turkey. Journal of Economic Structures, 9(1), 1-14.
 • DUMRUL, C., ILKAY, S. C., & DUMRUL, Y. (2021). Finansal Kuznets Eğrisi Hipotezi: Yapısal Kırılmalı Eş-Bütünleşme Testleri ile Türk Ekonomisine İlişkin Ampirik Bir Analiz. Sosyoekonomi, 29(50), 337-359.
 • DURGUN, B., & DURGUN, O. (2023). Gelir Eşitsizliği ve İnsani Gelişme İlişkisi: Türkiye Örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25 (1), 45-73. EFEOGLU, R. (2022). Yeni Sanayileşen Ülkelerde Finansal Kuznets Eğrisinin Geçerliliği. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 8(1), 19-34.
 • EMEK, O. F., & YERDELEN TATOGLU, F. (2020). Gelir Eşitsizliği ile Enflasyon İlişkisinin Gelişmişlik Düzeyine Göre Heterojen Panel Veri Modelleri ile Analizi. Sosyal Güvenlik Dergisi (Journal of Social Security). 10(2). 301-312.
 • ENDERS, W., & LEE, J. (2012). The Flexible Fourier Form and Dickey–Fuller Type Unit Root Tests. Economics Letters, 117(1), 196-199.
 • ENGLE, R. F., & GRANGER, C. W. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica: Journal of The Econometric Society, 251-276.
 • FAUZAN, M., AMALIA, F., & ALI, H. (2023). The Relationship between Income Inequality, Economic Growth, Inflation, and Unemployment in West Java Province. West Science Business and Management, 1(02), 61-70.
 • GREENWOOD, J., & JOVANOVIC, B. (1990). Financial Development, Growth, and The Distribution of Income (No. W3189). National Bureau of Economic Research.
 • HASSAN, K., & OLAPEJU, O. (2023). The Impact of Industrialization, Employment, and Income Generation on Economic Development: A Case Study of Selected European Countries (Master's thesis, UIS).
 • HAYRULLAHOGLU, B., & TUZUN, O. (2020). The effect of taxes on income distribution: An analysis for Turkey and other selected OECD countries. Economics Business and Organization Research, 413-426.
 • HEPSAG, A. (2017). Financial Kuznets Curve Hypothesis: The Case of G-7 Countries. Sgd - Social Security Journal, 7 (2), 135-156.
 • HUSSAIN, H. I., KAMARUDIN, F., ANWAR, N.A.M., ALI, M., TURNER, J. J., & SOMASUNDRAM, S. A. (2023). Does income inequality influence the role of a sharing economy in promoting sustainable economic growth? Fresh evidence from emerging markets. Journal of Innovation & Knowledge, 8(2), 100348.
 • INCEKARA, A., & MUTLUGUN, B. (2016). Türkiye’de Neoliberal Ekonomi Politikaları Sürecinde Gelir Bölüşümü ve Iktisadi Büyüme İlişkisinin Analizi. In International Conference on Eurasian Economies, 358, 367-37).
 • JALIL, A. (2012). Modeling Income Inequality and Openness in The Framework of Kuznets Curve: New Evidence From China. Economic Modelling. 29(2). 30-–315.
 • KARASOY, A. (2021). Küreselleşme, Sanayileşme ve Sehirleşmenin Türkiye’nin Ekolojik Ayak Izine Etkisinin Genişletilmiş Ardl Yöntemiyle Incelenmesi. Hitit Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 208-231.
 • KEMENY, T., & STORPER, M. (2023). The changing shape of spatial income disparities in the United States. Economic Geography, 1-30.
 • KHATATBEH, I. N., & MOOSA, I. A. (2023). Financialisation and Income Inequality: An Investigation of The Financial Kuznets Curve Hypothesis Among Developed and Developing Countries. Heliyon, 9(4) 1-13.
 • KMENTA, J. (1986). Elements of Econometrics. New York: Macmillan.
 • KOÇAK, E., & UZAY, N. (2019). The effect of financial development on income inequality in Turkey: An estimate of the Greenwood-Jovanovic hypothesis. Review of Economic Perspectives, 19(4), 319-344.
 • KUSCUOGLU, S. Y., & CICEK, M. (2021). Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Türkiye’de Finansal Kuznets Eğrisinin ARDL Sınır Testi ile Analizi. International Journal of Scientific and Technological Research, 7(1), 79-102.
 • LIAN, M., SHI, P., ZHANG, L., YAO, W., GIELIS, J., & NIKLAS, K. J. (2023). A generalized performance equation and its application in measuring the Gini index of leaf size inequality. Trees, 1-11.
 • MARK, N. C., & SUL, D. (2003). Cointegration Vector Estimation by Panel Dols and Long‐Run Money Demand. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 65(5), 655-680.
 • METE, A. H. (2022). Gelir Eşitsizliği ve İşsizliğin Obezite Uzerine Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkelerde Panel veri Analizi. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences, 8(2), 93-104.
 • OZDEMIR, O. (2019). Rethinking The Financial Kuznets Curve in The Framework of Income Inequality: Empirical Evidence on Advanced and Developing Economies. Economics and Business Letters, 8(4), 176-190.
 • OZDEMIR, O. (2021). Finansal Kuznets Eğrisi ve Ekonomik Küreselleşme İlişkisi Üzerine: OECD Ülkeleri İçin Gelir Eşitsizliği Temelli Bir Analiz. Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(38), 5271-5303.
 • PARKS, R. (1967). Efficient Estimation of a System of Regression Equations When Disturbances Are Both Serially and Contemporaneously Correlated. Journal of The American Statistical Association, 62, 500–509.
 • PETERS, K., & JETTEN, J. (2023). How living in economically unequal societies shapes our minds and our social lives. British Journal of Psychology, 114(2), 515-531.
 • PHILLIPS, P. C., & HANSEN, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I (1) Processes. The Review of Economic Studies, 57(1), 99-125.
 • RAFIQUE, I., NASIM, A., & SHABBIR, R. (2023). Democracy and Inequality: A Comparative Analysis of Political.
 • RAZA, A., AKUH, R., SAFDAR, M., & ZHONG, M. (2023). Public transport equity with the concept of time-dependent accessibility using Geostatistics methods, Lorenz curves, and Gini coefficients. Case Studies on Transport Policy, 11, 100956.
 • RUANKHAM, W., & SETHAPRAMOTE, Y. (2023). Distributional Effects of Monetary Policy on Income Inequality: Evidence from Thailand. Southeast Asian Journal of Economics, 11(1), 1-42.
 • SAYAR, G., ERDAS, M. L., & DESTEK, G. (2020). The Effects of Financial Development, Democracy and Human Capital on Income Distribution in Developing Countries: Does Financial Kuznets Curve Exists?. Journal of Applied Economics and Business Research Jaebr, 10(2), 76-95.
 • SHAHBAZ, M., LOGANATHAN, N., TIWARI, A. K., & SHERAFATIAN-JAHROMI, R. (2014). Financial Development and Income Inequality: Is There Any Financial Kuznets Curve in Iran?. Social Indicators Research, 124(2), 357-382.
 • STOCK, J. H., & WATSON, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating ve ctors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica: Journal of The Econometric Society, 783-820.
 • ŞENOL, N., & ORHAN, A. (2021). Economic Nature of Social Inequality, The Impacts of Education and Health Expenditures, and Unemployment on Income Inequality in Turkey and Selected OECD Countries. JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy, 6(2), 37-43.
 • TORUSDAG, M. & BARUT, A. (2020). Cevresel ve Finansal Kuznets Eğrisinin Geçerliliği: Türkiye Örneği. Maliye Araştırmaları Dergisi, 6(3), 125-135.
 • TOWNSEND, R. M.,& UEDA, K. (2006). Financial Deepening, Inequality, and Growth: A Model-Based Quantitative Evaluation. The Review of Economic Studies, 73(1), 251-293.
 • TUNALI, H. & CETINKAYA, H. (2019). Küreselleşmenin Gelir Eşitsizliği Üzerindeki Etkisi: G7 Ülkeleri Panel veri Analizi. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 4(10), 224-237.
 • TURKIYE ISTATISTIK KURUMU (TUIK) (2023). 2022 Gelir Dağılımı İstatistikleri. Https://Data.Tuik.Gov.Tr/Bulten/Index?P=Gelir-Dagilimi-Istatistikleri-2022-49745 Retrieved from on 15 June 2023.
 • UCAL, M., HAUG, A. A., & BILGIN, M. H. (2016). Income inequality and FDI: evidence with Turkish data. Applied Economics, 48(11), 1030-1045.
 • WORLD BANK (2023). World Development Indicators Online Database, Https://Databank.Worldbank.Org/Source/World-Developmentindicators, 06/05/2023.
 • YILANCI, V. (2019). A Residual-Based Cointegration Test with a Fourier Approximation.
 • YILMAZ, V., & DEMIRGIL, B. (2021). Finansal Gelişme ve Gelir Dağılımı Eşitsizliğini İncelemeye Yönelik Uygulamalı Bir Çalışma: Türkiye Örneği. Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2), 289-306.
 • YULDASHEV, M., KHALIKOV, U., NASRIDDINOV, F., ISMAILOVA, N., KULDASHEVA, Z., & AHMAD, M. (2023). Impact of foreign direct investment on income inequality: Evidence from selected Asian economies. PLoS ONE, 18(2), e0281870.
 • ZANDI, G., REHAN, R., HYE, Q. M. A., MUBEEN, S., & ABBAS, S. (2022). Do corruption inflation and unemployment influence the income inequality of developing Asian countries. International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting, 14(2), 118-128.
Toplam 60 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Makroekonomik Teori, Enflasyon, İstihdam, Finansal Ekonomi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa Naimoğlu 0000-0001-7445-6789

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 12 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Naimoğlu, M. (2023). THE RELATIONSHIP OF INFLATION, UNEMPLOYMENT, FINANCIAL DEVELOPMENT AND INCOME INEQUALITY IN TÜRKİYE. Sakarya İktisat Dergisi, 12(4), 441-462.