Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ÇİN DIŞ POLİTİKASINDA YUMUŞAK GÜÇ DİNAMİĞİNİN KULLANIMI: ÇİN ETİYOPYA İLİŞKİLERİ ÖRNEĞİ

Yıl 2023, Cilt: 12 Sayı: 4, 499 - 518, 31.12.2023

Öz

Yumuşak güç, modern zamanlarda çatışmasız bir şekilde etki alanını genişletmek isteyen aktörlerin başvurmuş olduğu yaygın bir araç olmuştur. Çin, uluslararası düzende etki alanını genişletmek ve gücünü arttırmak amacıyla yumuşak gücü bir araç olarak kullanmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Çin’in yumuşak gücü nasıl kullandığını ve bundan elde ettiği kazanımları örnekler üzerinden açıklamaktır. Araştırmanın temelinde yatan varsayım, Çin'in tarihsel olarak ve şimdi uluslararası politikadaki konumunu güçlendirmek için yumuşak güç kullandığıdır. Etiyopya özelinde Çin’in Afrika'daki durumu bunun kanıtıdır. Bu doğrultuda araştırmada, Çin’in kullanmış olduğu yumuşak güç araçları ve uygulamaları tespit edilmiştir. Araştırma, örnek bir vaka üzerinden ele alınmış, mikro ölçekten yola çıkarak makro ölçekte Çin’in küresel siyasete takip ettiği yumuşak güç politikası açıklanmıştır. Çin’in yumuşak gücünü örnek bir vaka üzerinden açıklanması ile literatüre katkıda bulunulmuştur. Araştırma betimsel analiz yöntemi ile hazırlanmıştır.

Kaynakça

 • AKALIN, U. ve YİĞENOĞLU, K. (2018), “İktisadi Açıdan Çin Afrika İlişkilerinin Değerlendirilmesi”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı 65, 395-406.
 • ARMAOĞLU, F. (2019), 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, İstanbul, Kronik Kitap.
 • AYDEMİR, E. (2019), “Çin’in Küresel Bir yumuşak Güç Hareketi: CGTN’nin İncelenmesi”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt 7, Sayı 19, 260-275.
 • BALCI, A. ve KARDAŞ, Ş. (2015), Uluslararası İlişkilere Giriş, İstanbul, Küre Yayınları.
 • BAYRAM, M. ve EMİROĞLU, H. (2016), “Afrika’da Artan Çin Nüfuzunun Çok Yönlü Sonuçları”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 4, Sayı 28, 501-516.
 • BHARTİ, M.S. (2023), “The Sustainable Development and Economic Impact of China’s Belt and Road Initiative in Ethiopia”, East Asia, Cilt 40, 175-194.
 • CEYLAN, N. “Çin’in Afrika Yatırımları ve Bölgedeki Amaçları”, Erişim Tarihi: 20.12.2021. https://ugsam.org/cinin-afrika-yatirimlari-ve-bolgedeki-amaclari/ Chinese İnternational Education Foundation, “全球网络”, Erişim Tarihi: 17.12.2021. https://cief.org.cn/qq Confucius İnstitut, “孔子 学院 在 法国 的 目标 和 使命”, Erişim Tarihi: 17.12.2021.
 • https://www.institutconfucius.fr/cn/qui-sommes-nous/objectifs-et-missions DAĞLI, O. “Afrika’da Çin’in Yükselişi ve Stratejik Hedefleri” Erişim Tarihi: 20.12.2021.
 • https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/afrikada-cin-in-yukselisi-ve-stratejik-hedefleri/1240987 FİSHMAN, T. (2006), Çin Inc., İstanbul, Klan Yayınları.
 • JAKHAR, P. “Confucius Institutes: The growth of China's Controversial Cultural Branch” Erişim Tarihi: 17.12.2021. https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49511231 KKNEWS, “中国医疗队与埃塞俄比亚孔子学院学生进行文化交流原文網址” Erişim Tarihi: 20.12.2021.
 • https://kknews.cc/zh-sg/education/nyx65m2.html KURTZER, J. “China’s Humanitarian Aid: Cooperation amidst Competition” Erişim Tarihi: 17.12.2021.
 • https://www.csis.org/analysis/chinas-humanitarian-aid-cooperation-amidst-competition KİSSİNGER, H. (2020), Çin Dünden Bugüne Yeni Çin, İstanbul, Kaknüs Yayınları.
 • KİMAİTİ, Z. (2016), “Uluslararası İlişkilerde Yumuşak Güç ve Çin’in Yumuşak Gücü”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • MARCUS, H. “Ethiopia” Erişim Tarihi: 20.12.2021 https://www.britannica.com/place/Ethiopia MÜHLHAHN, K. (2019), Making China Modern: From the Great Qing to Xi Jinping, London, Harvard University Press.
 • NAİM, M. (2018), Gücün Sonu, İstanbul, Pozitif Yayınevi.
 • NATULYA, P. “Grand Strategy and China’s Soft Power Push in Africa”, Erişim Tarihi: 20.12.2021.
 • https://africacenter.org/spotlight/grand-strategy-and-chinas-soft-power-push-in-africa/ NOYA, J. (2005), “The Symbolic Power of Nations”, Real Instituto Elcano,Working Paper(WP) Place Branding Vol. 2, 1, 53–67.
 • OKTAY, F. (2020), Çin Yeni Büyük Güç ve Değişen Dünya Dengeleri, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. ÖNAL, B. (2020), “Çin’in Kültürel Diplomasisi: Konfüçyüs Enstitüleri’nin Rolü ve Eleştiriler”, İnternational Journal of Politics and Security, Cilt 2, Sayı 4, 217-245.
 • ÖZAY, M., “Çin Kültür Devrimi’yle Hesaplaşamıyor”, Erişim Tarihi: 10.12.2021.
 • https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/cin-kultur-devrimiyle-hesaplasamiyor/573140 佩, 李, “李玉和受邀走进埃塞俄比亚职业教育孔子学院讲座”, Erişim Tarihi: 20.12.2021. https://www.sanqin.com/2019-12/20/content_8115069.html
 • SCOBELL, A., vd., “China's Grand Strategy: Trends, Trajectories, and Long-Term Competition”, Erişim Tarihi:21.12.2021. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2798.html TEMPORAL, P., “Global Soft Power Index 2020” Erişim Tarihi: 20.12.2021.
 • https://brandirectory.com/globalsoftpower/download/brand-finance-global-soft-power-index-2020.pdf TESFAYE, A., “China-Ethiopia Relations and the Horn of Africa” Erişim Tarihi: 20.12.2021.
 • https://www.ispionline.it/en/publication/china-ethiopia-relations-and-horn-africa-23968 THAKUR, M., “Building on Progress? Chinese Engagement in Ethiopia” Erişim Tarihi: 20.12.2021.
 • https://saiia.org.za/research/building-on-progress-chinese-engagement-in-ethiopia/ The Soft Power 30, “What İs Soft Power”, Erişim Tarihi: 10.12.2021. https://softpower30.com/what-is-soft-power/
 • TORRES, D., “China’s Soft Power Offensive” Erişim Tarihi: 17.12.2021. https://www.politico.eu/article/china-soft-power-offensive-confucius-institute-education/
 • ULUÇER, L., “Çinli Müslüman Amiralin Bitmeyen Yolculuğu” Erişim Tarihi: 13.12.2021. https://www.bbc.com/turkce/izlenim/2012/08/120803_china_zheng
 • United Nations Development Programme, “China's Humanitarian Aid”, Erişim Tarihi: 17.12.2021. https://www.cn.undp.org/content/china/en/home/library/south-south-cooperation/issue-brief--china-s-humanitarian-aid.html?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content
 • VURAL, A. (2017), “Yumuşak Güç Stratejisi Çerçevesinde Çin’in Afrika Politikası”, Avrasya Etüdleri Dergisi, Cilt 51, Sayı 1, 123-152.
 • YALÇIN, H.B. (2018), Ulusal Güvenlik Stratejisi, İstanbul, SETA.
 • YILDIRIM, E. (2019), “Yumuşak Güç Kavramı Bağlamında Çin’in Sahraaltı Afrika’ya Yönelik Kamu Diplomasisi Faaliyetleri”, Uluslararası Toplum araştırmaları Dergisi, Cilt 11, Sayı 18, 2373-2403.
 • YILDIZ, A., “Çin’in Yumuşak Güç Unsurları”, Erişim Tarihi: 17.12.2021. https://insamer.com/tr/cinin-yumusak-guc-unsurlari_3794.html
 • YILDIZ, F., “Etiyopya’daki Çin: Algı Siyaseti ve Pekin’in Faaliyetleri”, Erişim Tarihi:20.12.2021.
 • https://afam.org.tr/etiyopyadaki-cin-algi-siyaseti-ve-pekinin-faaliyetleri/ YILMAZ, S. (2021), Bir Kuşak Bir Yol Projesi Bağlamında Afrika Ülkelerini Bekleyen Muhtemel Tehlikeler”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 20, Sayı 77, 356-368.
 • YUSUF, A.A. ve ALKAN, M.N. (2020), “Afrika Boynuzu’nda Politik ve Ekonomik Bir Güç Olarak Çin Halk Cumhuriyeti”, Bölgesel Araştırmalar Dergisi, Cilt 4, sayı 2, 218-253.
 • YÜCEL, O.K., “Nil Havzası Hidropolitiğinde Çin Faktörü: Mısır Hegemonyasının Sonu mu?”, Erişim Tarihi: 20.12.2021. https://afam.org.tr/nil-havzasi-hidropolitiginde-cin-faktoru-misir-hegemonyasinin-sonu-mu/

THE USE OF SOFT POWER DYNAMICS IN CHINESE FOREIGN POLICY: THE CASE OF CHINA ETHIOPIA RELATIONS

Yıl 2023, Cilt: 12 Sayı: 4, 499 - 518, 31.12.2023

Öz

Soft power has been a common tool used by actors who want to expand their sphere of influence in a conflict-free manner in modern times. China uses soft power as a tool to expand its sphere of influence and increase its power in the international order. The purpose of this research is to explain how China uses soft power and the gains it obtains from it through examples. The underlying assumption of the research is that China has historically and currently uses soft power to strengthen its position in international politics. China's situation in Africa, specifically Ethiopia, is proof of this. Accordingly, in the research, the soft power tools and practices used by China were identified. The research was handled through a sample case, and starting from the micro scale, China's soft power policy in global politics was explained on the macro scale. It contributed to the literature by explaining China's soft power through an example case. The research was prepared with the descriptive analysis method.

Kaynakça

 • AKALIN, U. ve YİĞENOĞLU, K. (2018), “İktisadi Açıdan Çin Afrika İlişkilerinin Değerlendirilmesi”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı 65, 395-406.
 • ARMAOĞLU, F. (2019), 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, İstanbul, Kronik Kitap.
 • AYDEMİR, E. (2019), “Çin’in Küresel Bir yumuşak Güç Hareketi: CGTN’nin İncelenmesi”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt 7, Sayı 19, 260-275.
 • BALCI, A. ve KARDAŞ, Ş. (2015), Uluslararası İlişkilere Giriş, İstanbul, Küre Yayınları.
 • BAYRAM, M. ve EMİROĞLU, H. (2016), “Afrika’da Artan Çin Nüfuzunun Çok Yönlü Sonuçları”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 4, Sayı 28, 501-516.
 • BHARTİ, M.S. (2023), “The Sustainable Development and Economic Impact of China’s Belt and Road Initiative in Ethiopia”, East Asia, Cilt 40, 175-194.
 • CEYLAN, N. “Çin’in Afrika Yatırımları ve Bölgedeki Amaçları”, Erişim Tarihi: 20.12.2021. https://ugsam.org/cinin-afrika-yatirimlari-ve-bolgedeki-amaclari/ Chinese İnternational Education Foundation, “全球网络”, Erişim Tarihi: 17.12.2021. https://cief.org.cn/qq Confucius İnstitut, “孔子 学院 在 法国 的 目标 和 使命”, Erişim Tarihi: 17.12.2021.
 • https://www.institutconfucius.fr/cn/qui-sommes-nous/objectifs-et-missions DAĞLI, O. “Afrika’da Çin’in Yükselişi ve Stratejik Hedefleri” Erişim Tarihi: 20.12.2021.
 • https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/afrikada-cin-in-yukselisi-ve-stratejik-hedefleri/1240987 FİSHMAN, T. (2006), Çin Inc., İstanbul, Klan Yayınları.
 • JAKHAR, P. “Confucius Institutes: The growth of China's Controversial Cultural Branch” Erişim Tarihi: 17.12.2021. https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49511231 KKNEWS, “中国医疗队与埃塞俄比亚孔子学院学生进行文化交流原文網址” Erişim Tarihi: 20.12.2021.
 • https://kknews.cc/zh-sg/education/nyx65m2.html KURTZER, J. “China’s Humanitarian Aid: Cooperation amidst Competition” Erişim Tarihi: 17.12.2021.
 • https://www.csis.org/analysis/chinas-humanitarian-aid-cooperation-amidst-competition KİSSİNGER, H. (2020), Çin Dünden Bugüne Yeni Çin, İstanbul, Kaknüs Yayınları.
 • KİMAİTİ, Z. (2016), “Uluslararası İlişkilerde Yumuşak Güç ve Çin’in Yumuşak Gücü”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • MARCUS, H. “Ethiopia” Erişim Tarihi: 20.12.2021 https://www.britannica.com/place/Ethiopia MÜHLHAHN, K. (2019), Making China Modern: From the Great Qing to Xi Jinping, London, Harvard University Press.
 • NAİM, M. (2018), Gücün Sonu, İstanbul, Pozitif Yayınevi.
 • NATULYA, P. “Grand Strategy and China’s Soft Power Push in Africa”, Erişim Tarihi: 20.12.2021.
 • https://africacenter.org/spotlight/grand-strategy-and-chinas-soft-power-push-in-africa/ NOYA, J. (2005), “The Symbolic Power of Nations”, Real Instituto Elcano,Working Paper(WP) Place Branding Vol. 2, 1, 53–67.
 • OKTAY, F. (2020), Çin Yeni Büyük Güç ve Değişen Dünya Dengeleri, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. ÖNAL, B. (2020), “Çin’in Kültürel Diplomasisi: Konfüçyüs Enstitüleri’nin Rolü ve Eleştiriler”, İnternational Journal of Politics and Security, Cilt 2, Sayı 4, 217-245.
 • ÖZAY, M., “Çin Kültür Devrimi’yle Hesaplaşamıyor”, Erişim Tarihi: 10.12.2021.
 • https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/cin-kultur-devrimiyle-hesaplasamiyor/573140 佩, 李, “李玉和受邀走进埃塞俄比亚职业教育孔子学院讲座”, Erişim Tarihi: 20.12.2021. https://www.sanqin.com/2019-12/20/content_8115069.html
 • SCOBELL, A., vd., “China's Grand Strategy: Trends, Trajectories, and Long-Term Competition”, Erişim Tarihi:21.12.2021. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2798.html TEMPORAL, P., “Global Soft Power Index 2020” Erişim Tarihi: 20.12.2021.
 • https://brandirectory.com/globalsoftpower/download/brand-finance-global-soft-power-index-2020.pdf TESFAYE, A., “China-Ethiopia Relations and the Horn of Africa” Erişim Tarihi: 20.12.2021.
 • https://www.ispionline.it/en/publication/china-ethiopia-relations-and-horn-africa-23968 THAKUR, M., “Building on Progress? Chinese Engagement in Ethiopia” Erişim Tarihi: 20.12.2021.
 • https://saiia.org.za/research/building-on-progress-chinese-engagement-in-ethiopia/ The Soft Power 30, “What İs Soft Power”, Erişim Tarihi: 10.12.2021. https://softpower30.com/what-is-soft-power/
 • TORRES, D., “China’s Soft Power Offensive” Erişim Tarihi: 17.12.2021. https://www.politico.eu/article/china-soft-power-offensive-confucius-institute-education/
 • ULUÇER, L., “Çinli Müslüman Amiralin Bitmeyen Yolculuğu” Erişim Tarihi: 13.12.2021. https://www.bbc.com/turkce/izlenim/2012/08/120803_china_zheng
 • United Nations Development Programme, “China's Humanitarian Aid”, Erişim Tarihi: 17.12.2021. https://www.cn.undp.org/content/china/en/home/library/south-south-cooperation/issue-brief--china-s-humanitarian-aid.html?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content
 • VURAL, A. (2017), “Yumuşak Güç Stratejisi Çerçevesinde Çin’in Afrika Politikası”, Avrasya Etüdleri Dergisi, Cilt 51, Sayı 1, 123-152.
 • YALÇIN, H.B. (2018), Ulusal Güvenlik Stratejisi, İstanbul, SETA.
 • YILDIRIM, E. (2019), “Yumuşak Güç Kavramı Bağlamında Çin’in Sahraaltı Afrika’ya Yönelik Kamu Diplomasisi Faaliyetleri”, Uluslararası Toplum araştırmaları Dergisi, Cilt 11, Sayı 18, 2373-2403.
 • YILDIZ, A., “Çin’in Yumuşak Güç Unsurları”, Erişim Tarihi: 17.12.2021. https://insamer.com/tr/cinin-yumusak-guc-unsurlari_3794.html
 • YILDIZ, F., “Etiyopya’daki Çin: Algı Siyaseti ve Pekin’in Faaliyetleri”, Erişim Tarihi:20.12.2021.
 • https://afam.org.tr/etiyopyadaki-cin-algi-siyaseti-ve-pekinin-faaliyetleri/ YILMAZ, S. (2021), Bir Kuşak Bir Yol Projesi Bağlamında Afrika Ülkelerini Bekleyen Muhtemel Tehlikeler”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 20, Sayı 77, 356-368.
 • YUSUF, A.A. ve ALKAN, M.N. (2020), “Afrika Boynuzu’nda Politik ve Ekonomik Bir Güç Olarak Çin Halk Cumhuriyeti”, Bölgesel Araştırmalar Dergisi, Cilt 4, sayı 2, 218-253.
 • YÜCEL, O.K., “Nil Havzası Hidropolitiğinde Çin Faktörü: Mısır Hegemonyasının Sonu mu?”, Erişim Tarihi: 20.12.2021. https://afam.org.tr/nil-havzasi-hidropolitiginde-cin-faktoru-misir-hegemonyasinin-sonu-mu/
Toplam 35 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Uluslararası İktisatta Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatih Beyaz 0000-0002-5189-6631

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 27 Ekim 2023
Kabul Tarihi 28 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 12 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Beyaz, F. (2023). ÇİN DIŞ POLİTİKASINDA YUMUŞAK GÜÇ DİNAMİĞİNİN KULLANIMI: ÇİN ETİYOPYA İLİŞKİLERİ ÖRNEĞİ. Sakarya İktisat Dergisi, 12(4), 499-518.