Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

REKLAM HARCAMALARININ FİRMA KARLILIK PERFORMANSINA ETKİSİ

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 40 - 61, 12.05.2021
https://doi.org/10.38004/sobad.873184

Öz

Bu çalışmada BIST imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların reklam harcamalarının firma Karlılık performansına etkisi panel veri analizi ile araştırılmıştır. Araştırma da firma performansını temsilen toplamda üç model oluşturulmuştur. İlgili dönem boyunca imalat sektöründe reklam harcaması yapan 43 firma verisi ile analizler gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre reklam harcamalarının firmaların satışların karlılığı ve faaliyet karlılığını negatif etkilediği, aktiflerin karlılığına etkisinin ise anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Firmalara ait birim etkiler incelendiğinde; reklam harcamalarının firmalara etkisinin firmadan firmaya farklılık gösterdiği, bazı firmaların reklam harcamalarından olumlu, bazı firmaların ise olumsuz etkilendiği belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akıncı, Merter, Yüce, Gönül ve Yılmaz, Ömer, (2014), “Ekonomik Özgürlüklerin İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkileri: Bir Panel Veri Analizi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), s.81-96.
 • Akıncı, Merter, Aktürk, Ergün ve Yılmaz, Ömer, (2012), “Petrol Fiyatları İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: OPEC ve Petrol İthalatçısı Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(2), 1-17.
 • Alataş, Sedat ve Peker, Osman, (2016), “Kurumsal Kalite ve Gelir: Panel Veri Analizi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (2), s.61-79.
 • Altın, Hakan, (2010), “Reklam Harcamalarının Şirketin Piyasa Değerine Olan Etkisi”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(28), s.59-69.
 • Assaf, A. George, Josiassen, Alexander, Matilla, Anna S. & Knezevic, Ljubabica, (2015), “Does Advertising Spending İmprove Sales Performance?”, İnternational Journal Of Hospitality Management, 48, s.161-166.
 • Bacik, Radovan, Fedorko, Richard & Simova, Silvia, (2012), “Advertising as a tool of marketing communication and its consequent impact on consumers”, Polish Journal of Management Studies, 5, s.299-306.
 • Baltagi, Badi, (1999) “Unequally spaced panel data regressions with AR(1) disturbances. Econometric Theory” 1(15), s.814–823.
 • Bera , Jarque (1981), “Efficient tests for normality, heteroskedasticity and serial independence of regression residuals: Monte Carlo evidence”, Economics Letter,7, 313 – 318.
 • Breusch, Trevor & Pagan, Adrian., (1980), “The Lagrange Multiplier Test and İts Applications to Model Specification in Econometrics”, The Review of Economic Studies, 47 (1), s. 239-253.
 • Bun, Maurice & Carree, Martin, (2005), “Bias-corrected Estimation in Dynamic Panel Data Models”, Journal of Business and Economic Statistics, 23 (1), s.200-210.
 • Çetin, Beyzade Nadir, (2014), “Yeniden Anlamlandırma Aracı Olarak Reklam”, Uluslararası Türk Veya Türk Dilleri, Edebiyatı Ve Tarihi Dergisi, 9 (5), s.559-573.
 • Çıtak, Levent, (2015), “Pazarlama Yatırımlarının Finansal Performans Üzerindeki Etkisi ve Borsa İstanbul Kobi Sanayi Endeksi Firmalarının Etkinliklerinin Değerlendirilmesi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 0 (45), s.49-68.
 • Deniz, Ersu, (2008), Markalaşma ve Reklam, 1.Baskı, İstanbul, Kum Saati Yayınları.
 • Drıscoll, J. C. & Kraay, A. C. (1998). Consistent Covariance Matrix Estimation With Spatially Dependent Panel Data, Review of Economics and Statistics, 80(4), s.549-560.
 • Durbin, James & Watson, Galielo, (1950), “Testing For Serial Corelation in Least Squares Regression”, Biometrica, 1(37).
 • Enders, Walter, (2003), “Applied Econometric Time Series” ,New York: John Wiley And Sons Inc.
 • Esteban-Bravo, Vidal-Sanz & Yıldırım, Gökhan, (2015), “Historical İmpact Of Technological Change On The Us Mass Media Advertising Expenditure”, Technological Forecasting&Social Change, 100, s.306-316.
 • Fisher, Ronald, (1963), “Sir Ronald Fisher and The Design of Experiments”, İnternational Biometric Society, 20 (2), s.307-321.
 • Geyikçi, Umut Burak ve Mucan, Burcu, (2016), “Reklam Harcamalarının Finansal Duruma Olan Etkisinin Panel Veri Analizi Yöntemiyle Ölçümü”, Sosyal Bilimler Dergisi, 1(50), s.68-85.
 • Graham, Roger & Frankenber, Kristina, (2000). “The Contribution of Changes in Advertising Expenditures to Earnings and Market Values”, Journal of Business Research, 50 (2), s.149– 155.
 • Gür, Furkan Amil ve Bayraktar, Azra, (2011) “Reklamın Finansal Geri Dönüşü ve Bir Örnek Olay”, Öneri Dergisi, 9 (35), s.127-141.
 • http://www.businessinsider.com/10-biggest-advertising-spenders-in-the-us-2015-7 (Erişim tarihi, 06.03.2021).
 • Hausman, Jerry (1978), “Specification Tests in Econometrics”, Econometrica, 0 (46), s.1251-1271.
 • Honda, Yuzo, (1985), “Testing the Error Components Model with Non-Normal Disturbances”, Review of Economic Studies, 0 (52), s.681-690.
 • Jorion, Philippe, (2007), Financial Risk Manager-Handbook ,3.Baskı, Garp yayınevi.
 • Joshi, Amit & Hansens, Dominique , (2010), “The Direct and Endirect Effects of Advertising Spending on Firm Value”, Sage Publication, 74 (1), s.20-33.
 • Kaya, İsmail Tolga ve Abay, Muhterem Çağdaş, (2020), “Türkiye İle Avrupa Birliği Üyesi 10 Ekonominin ARGE-Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi”, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (2), s.81-95.
 • Karabulut, R., & Şeker K., (2018). Kar Payı Dağıtım Oranlarının Borçlanma Araçları Üzerinde Etkisi. Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (3), s.78-102.
 • Kim, Jeoyoung & Morris, Jon D., (2003), “The Effect of Advertising on The Market Value of Firms: Empirical Evidence From The Super Bowl Adds”, Journal of Targeting, Measurement And Analysis for Marketing, 12, s. 53-65.
 • Koçoğlu, Duygu ve Haşıloğlu, Selçuk Burak, (2008), “Reklam Harcamalarının İşletmelerin Etkinlik Seviyesi Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 1(10), s.39-65.
 • Levene, Howard, (1960), “Robust Tests for Equality of Variances. In Contributions to Probability and Statistics: Essays in honor of Harold Hotelling”, Science And Education, (1) 2, s.278-292.
 • Luo, Xueming & Jong, Pieter j. De, (2012), “Does Advertising Spending Really Work? The İntermediate Role Of Analysts İn The İmpact Of Advertising On Firm Value”, Journal Of The Academy Of Marketing Science, 40, s. 605-624.
 • Paton, David & Williams, Leighton Vaughan, (1999), “Advertising and Firm Performance: Some New Evidence from UK Firms”, Economıc Issues, 4 (2), 89-105.
 • Pesaran, M. Hashem, (2004), General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels, University of Cambridge Working Paper, s.435.
 • Peterson, Robert A. & Jeong, Jaeseok, (2010), “Exploring the impact of advertising and R&D expenditures on corporate brand value and firm-level financial performance” , Orıgınal Empırıcal Research, 6(38), s.677-690.
 • Saeed, Khawaja, Hwang, Yujong & Grover, Varun, (2014), “İnvestigating The İmpact Of Web Site Value And Advertising On Firm Performance İn Electronic Commerce” İnternational Journal Of Electronic Commerce, 7 (2), s.119-141.
 • Sridhar, Shriari, Narayanan, Sriram & Srinivasan, Raji, (2013), “Dynamic Relationships Among R&D, Advertising, İnventory And Firm Performance”, Pazarlama Bilimleri Dergisi, 42, s.277-290.
 • Tatoğlu, Ferda Yerdelen, (2012), Panel Veri Ekonometrisi, 2. Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayım.
 • Yardımcı, Mehmet, Genç, Sema Yılmaz ve Süloğlu, Duygu, (2017), “Osmanlı Devleti’nde Reklamın Tarihsel Gelişimi Ve Ekonomiye İlk Yansımaları”, Sosyal Bilimler Metinleri,1, s.86-104.
 • Yılmaz, Recep, (2017), “Türkiye’de Reklam Anlatısının Dijital Çağdaki Yapısal Dönüşümü”, 1. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı, İstanbul Teknik Üniversitesi, s.260-267.
 • Qureshi, İjaz Mansoor, (2007), “Advertising value of UK firms advertising expenditures”, Global Journal of International Business Research, 1 (1), s.12-23.

THE EFFECT OF ADVERTİSİNG EXPENDİTURES ON COMPANY PROFİTABİLİTY PERFORMANCE

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 40 - 61, 12.05.2021
https://doi.org/10.38004/sobad.873184

Öz

In this study, the effect of advertising expenditures on the firm profitability performance Of companies operating in the BİST manufacturing sector was investigated by panel data analysis. Three different models were created to represent the firm performance. Analyzes were carried out with the data of 43 43 companies that spent advertising in the manufacturing sector in the corresponding period. According to the results, advertising expenditures negatively affected the profitability of sales and operating profitability of the companies, but the effect on the profitability of assets was not statistically significant unit effects of the companies showed that the effect of advertising expenditures on companies differs from company to company, some companies are effected positively and some companies are effected positively and some are negatively effected by advertising expenditures.

Kaynakça

 • Akıncı, Merter, Yüce, Gönül ve Yılmaz, Ömer, (2014), “Ekonomik Özgürlüklerin İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkileri: Bir Panel Veri Analizi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), s.81-96.
 • Akıncı, Merter, Aktürk, Ergün ve Yılmaz, Ömer, (2012), “Petrol Fiyatları İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: OPEC ve Petrol İthalatçısı Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(2), 1-17.
 • Alataş, Sedat ve Peker, Osman, (2016), “Kurumsal Kalite ve Gelir: Panel Veri Analizi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (2), s.61-79.
 • Altın, Hakan, (2010), “Reklam Harcamalarının Şirketin Piyasa Değerine Olan Etkisi”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(28), s.59-69.
 • Assaf, A. George, Josiassen, Alexander, Matilla, Anna S. & Knezevic, Ljubabica, (2015), “Does Advertising Spending İmprove Sales Performance?”, İnternational Journal Of Hospitality Management, 48, s.161-166.
 • Bacik, Radovan, Fedorko, Richard & Simova, Silvia, (2012), “Advertising as a tool of marketing communication and its consequent impact on consumers”, Polish Journal of Management Studies, 5, s.299-306.
 • Baltagi, Badi, (1999) “Unequally spaced panel data regressions with AR(1) disturbances. Econometric Theory” 1(15), s.814–823.
 • Bera , Jarque (1981), “Efficient tests for normality, heteroskedasticity and serial independence of regression residuals: Monte Carlo evidence”, Economics Letter,7, 313 – 318.
 • Breusch, Trevor & Pagan, Adrian., (1980), “The Lagrange Multiplier Test and İts Applications to Model Specification in Econometrics”, The Review of Economic Studies, 47 (1), s. 239-253.
 • Bun, Maurice & Carree, Martin, (2005), “Bias-corrected Estimation in Dynamic Panel Data Models”, Journal of Business and Economic Statistics, 23 (1), s.200-210.
 • Çetin, Beyzade Nadir, (2014), “Yeniden Anlamlandırma Aracı Olarak Reklam”, Uluslararası Türk Veya Türk Dilleri, Edebiyatı Ve Tarihi Dergisi, 9 (5), s.559-573.
 • Çıtak, Levent, (2015), “Pazarlama Yatırımlarının Finansal Performans Üzerindeki Etkisi ve Borsa İstanbul Kobi Sanayi Endeksi Firmalarının Etkinliklerinin Değerlendirilmesi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 0 (45), s.49-68.
 • Deniz, Ersu, (2008), Markalaşma ve Reklam, 1.Baskı, İstanbul, Kum Saati Yayınları.
 • Drıscoll, J. C. & Kraay, A. C. (1998). Consistent Covariance Matrix Estimation With Spatially Dependent Panel Data, Review of Economics and Statistics, 80(4), s.549-560.
 • Durbin, James & Watson, Galielo, (1950), “Testing For Serial Corelation in Least Squares Regression”, Biometrica, 1(37).
 • Enders, Walter, (2003), “Applied Econometric Time Series” ,New York: John Wiley And Sons Inc.
 • Esteban-Bravo, Vidal-Sanz & Yıldırım, Gökhan, (2015), “Historical İmpact Of Technological Change On The Us Mass Media Advertising Expenditure”, Technological Forecasting&Social Change, 100, s.306-316.
 • Fisher, Ronald, (1963), “Sir Ronald Fisher and The Design of Experiments”, İnternational Biometric Society, 20 (2), s.307-321.
 • Geyikçi, Umut Burak ve Mucan, Burcu, (2016), “Reklam Harcamalarının Finansal Duruma Olan Etkisinin Panel Veri Analizi Yöntemiyle Ölçümü”, Sosyal Bilimler Dergisi, 1(50), s.68-85.
 • Graham, Roger & Frankenber, Kristina, (2000). “The Contribution of Changes in Advertising Expenditures to Earnings and Market Values”, Journal of Business Research, 50 (2), s.149– 155.
 • Gür, Furkan Amil ve Bayraktar, Azra, (2011) “Reklamın Finansal Geri Dönüşü ve Bir Örnek Olay”, Öneri Dergisi, 9 (35), s.127-141.
 • http://www.businessinsider.com/10-biggest-advertising-spenders-in-the-us-2015-7 (Erişim tarihi, 06.03.2021).
 • Hausman, Jerry (1978), “Specification Tests in Econometrics”, Econometrica, 0 (46), s.1251-1271.
 • Honda, Yuzo, (1985), “Testing the Error Components Model with Non-Normal Disturbances”, Review of Economic Studies, 0 (52), s.681-690.
 • Jorion, Philippe, (2007), Financial Risk Manager-Handbook ,3.Baskı, Garp yayınevi.
 • Joshi, Amit & Hansens, Dominique , (2010), “The Direct and Endirect Effects of Advertising Spending on Firm Value”, Sage Publication, 74 (1), s.20-33.
 • Kaya, İsmail Tolga ve Abay, Muhterem Çağdaş, (2020), “Türkiye İle Avrupa Birliği Üyesi 10 Ekonominin ARGE-Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi”, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (2), s.81-95.
 • Karabulut, R., & Şeker K., (2018). Kar Payı Dağıtım Oranlarının Borçlanma Araçları Üzerinde Etkisi. Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (3), s.78-102.
 • Kim, Jeoyoung & Morris, Jon D., (2003), “The Effect of Advertising on The Market Value of Firms: Empirical Evidence From The Super Bowl Adds”, Journal of Targeting, Measurement And Analysis for Marketing, 12, s. 53-65.
 • Koçoğlu, Duygu ve Haşıloğlu, Selçuk Burak, (2008), “Reklam Harcamalarının İşletmelerin Etkinlik Seviyesi Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 1(10), s.39-65.
 • Levene, Howard, (1960), “Robust Tests for Equality of Variances. In Contributions to Probability and Statistics: Essays in honor of Harold Hotelling”, Science And Education, (1) 2, s.278-292.
 • Luo, Xueming & Jong, Pieter j. De, (2012), “Does Advertising Spending Really Work? The İntermediate Role Of Analysts İn The İmpact Of Advertising On Firm Value”, Journal Of The Academy Of Marketing Science, 40, s. 605-624.
 • Paton, David & Williams, Leighton Vaughan, (1999), “Advertising and Firm Performance: Some New Evidence from UK Firms”, Economıc Issues, 4 (2), 89-105.
 • Pesaran, M. Hashem, (2004), General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels, University of Cambridge Working Paper, s.435.
 • Peterson, Robert A. & Jeong, Jaeseok, (2010), “Exploring the impact of advertising and R&D expenditures on corporate brand value and firm-level financial performance” , Orıgınal Empırıcal Research, 6(38), s.677-690.
 • Saeed, Khawaja, Hwang, Yujong & Grover, Varun, (2014), “İnvestigating The İmpact Of Web Site Value And Advertising On Firm Performance İn Electronic Commerce” İnternational Journal Of Electronic Commerce, 7 (2), s.119-141.
 • Sridhar, Shriari, Narayanan, Sriram & Srinivasan, Raji, (2013), “Dynamic Relationships Among R&D, Advertising, İnventory And Firm Performance”, Pazarlama Bilimleri Dergisi, 42, s.277-290.
 • Tatoğlu, Ferda Yerdelen, (2012), Panel Veri Ekonometrisi, 2. Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayım.
 • Yardımcı, Mehmet, Genç, Sema Yılmaz ve Süloğlu, Duygu, (2017), “Osmanlı Devleti’nde Reklamın Tarihsel Gelişimi Ve Ekonomiye İlk Yansımaları”, Sosyal Bilimler Metinleri,1, s.86-104.
 • Yılmaz, Recep, (2017), “Türkiye’de Reklam Anlatısının Dijital Çağdaki Yapısal Dönüşümü”, 1. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı, İstanbul Teknik Üniversitesi, s.260-267.
 • Qureshi, İjaz Mansoor, (2007), “Advertising value of UK firms advertising expenditures”, Global Journal of International Business Research, 1 (1), s.12-23.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme Finans
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mesut ASLAN (Sorumlu Yazar)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0003-2338-7474
Türkiye


Müslüm POLAT
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0003-1198-4693
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Mayıs 2021
Başvuru Tarihi 2 Şubat 2021
Kabul Tarihi 14 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Aslan, M. & Polat, M. (2021). REKLAM HARCAMALARININ FİRMA KARLILIK PERFORMANSINA ETKİSİ . Sosyal Bilimler Akademi Dergisi , 4 (1) , 40-61 . DOI: 10.38004/sobad.873184

The Journal of Social Sciences Academy
     Sosyal Bilimler Akademi Dergisi
(SOBAD)