Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

GÜNCEL SANAT PRATİKLERİ İÇERİSİNDE SANATÇI GÜNLÜKLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

Yıl 2021, Cilt: 12 Sayı: 1, 2 - 12, 02.01.2021
https://doi.org/10.33537/sobild.2021.12.1.1

Öz

Günümüz sanat anlayışı 21. yüzyılın getirmiş olduğu yenilikler
doğrultusunda sürekli olarak değişmekte ve geçmişe nazaran
anlaşılması daha güç bir hale gelmektedir. Ortaya çıkan bu yeni
sanat dili karşısında sanat eğitimi de çağın gerekliliklerini
karşılayacak bir arayışla günden güne kendisini yenilenmekte,
yeni eğitim yöntemleri ve yaklaşımları ile kendisini
donatmaktadır. Araştırma bu düşünceden hareketle sanat eğitimi
alan lisans öğrencilerinin güncel sanat yaratım süreçlerinde
sanatçı günlükleri tutarak günümüz sanatına dahil olmaları,
özgün eserler ortaya çıkarabilmeleri, güncel sanat eserlerine
ilişkin görsel okur yazarlıklarını geliştirebilmeleri ve derse yönelik
tutumlarını ortaya çıkarmak ve değerlendirmek amacı ile
oluşturulmuştur. Araştırmanın katılımcıları 2016-2017 eğitimöğretim yılının bahar döneminde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi
Anabilim Dalı 4. Sınıf “Seçmeli IV (Deneysel Atölye II) ” dersini alan
toplam 9 kişilik bir grup öğrenci ve dersi yürüten araştırmacın ile
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma nitel araştırma modellerinden
eylem araştırması deseni ile tasarlanmıştır. Kişisel bilgi formları,
yarı yapılandırılmış öğrenci görüşme formları, araştırmacı
günlükleri, öğrenci günlükleri ve öğrencilerin sanatçı
günlüklerinden elde edilen veriler içerik analizi tekniği
kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen
önemli sonuçlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir: Öğrenciler,
güncel sanat yaratım sürecinde beden temalı sanatçı günlüğü
kullanarak farklı malzemeleri bir arada kullanma fırsatını
yakalamışlar, özgünlüğün desteklenerek yaratıcılıklarının ortaya
çıkarıldığı ve bilginin farklı alanlara transfer edip kalıcılığının
sağlandığı bir ders süreci yaşamışlardır. Ayrıca öğrenciler,
etkinlik kapsamında alışkanlık edindikleri sanatçı günlüğü
uygulamasını gelecekte ki yaşantılarında da uygulama
isteklerini dile getirmişlerdir.

Kaynakça

  • Alp, K. Ö. (2015). Postmodern Paradigmaların Sanat Eğitiminde Yeni Dönüşümleri (New Transformatİon of Postmodern Paradigms in Art Education). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Ankara University Journal of Social Sciences), 6(2).
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Güzel Sanatlar
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ali Ertuğrul Küpeli

Meliha Yılmaz

Yayımlanma Tarihi 2 Ocak 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 12 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Küpeli, A. E., & Yılmaz, M. (2021). GÜNCEL SANAT PRATİKLERİ İÇERİSİNDE SANATÇI GÜNLÜKLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 2-12. https://doi.org/10.33537/sobild.2021.12.1.1