Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

MARMARİS'TEKİ OTEL YÖNETİCİLERİNİN KÜLTÜREL YATKINLIKLARININ BOURDIEUCÜ BİR ANALİZİ

Yıl 2022, Cilt: 25 Sayı: 3, 521 - 541, 30.10.2022
https://doi.org/10.18490/sosars.1196614

Öz

Araştırma ile Marmaris’teki otel yöneticilerinin kültürel yatkınlıkları, kültürel tercihleri ve beğenileri, tüketim alışkanlıkları, gündelik pratikleri, Marmaris ve turizm ile etkileşimleri anlamak istenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmış ve yarı-yapılandırılmış görüşme soru formlarıyla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Marmaris’te farklı türdeki otellerde yöneticilik yapan 24 kişi ile görüşülmüştür. Görüşmelerin yapıldığı otel işletmelerinin etnografik tasviri ve görüşülen otel yöneticilerinin sosyal tiplemesi yapılmıştır. Marmaris’teki otel yöneticilerinin seküler bir yapı gösterdiği, sınıf pratik ve beğenileri bağlamında Marmaris’teki kadın butik otel yöneticilerinin diğer yöneticilerden ayrıştığı bulgulanmıştır.

Kaynakça

 • Almog, O. (1998). The Problem of Social Type: A Review, Electronic Journal of Sociology. 3 Ağustos 2022 tarihinde https://sociology.lightningpath.org/ejs-archives/vol003.004/almog.html adresinden erişildi.
 • Akarçay, E. (2016). Beslencenin Sosyolojisi. Ankara: Phoenix Yayınları.
 • Aslan, A. (2019). Duygulanımlar Üzerindeki İktidar Olarak İşin Oyunlaştırılması, 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Osmaniye. 3 Ağustos 2022 tarihinde https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=makale-goruntule&id=AW6onCBmyZgeuuwfergj adresinden erişildi.
 • Aslan, A., Özeren, E. (2016). Turist-Çalışan (Görevli) Etkileşimleri: Pratik Teorisi Bağlamında Bir İnceleme. Cumhur Aslan ve Erol Duran (Ed.), Turizmin Sosyal Psikolojik Dinamikleri içinde (119-133). İstanbul: Paradigma Akademi.
 • Avcı, N. (2015). Otel İşletmelerinde Yönetici Yetkinliklerinin Analizi: İzmir Örneği, Turizm Araştırmaları Dergisi, 26 (1): 7-16.
 • Aydeniz, Y. (2018). Suriyeli Sığınmacılar Toplumsal Uzamında Zorunlu Göç Nedeni ile Sınıf Habitusunun Aşınması: Muğla-Ortaca Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Aykaç, A. (2009). Yeni İşler, Yeni İşçiler: Turizm Sektöründe Emek. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bourdieu, P. (1977). Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Bourdieu, P. (1990). The Logic of Practice. Cambridge: Polity.
 • Bourdieu, P. (2015). Ayrım. Ankara: Heretik Yayınları.
 • Budak, Ö. (2015). Türkiye’de Kapitalist Yöneticiler Sınıfı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Çakmakcı, E., Öztürk, Ş. (2017). Duygusal Emeğin Otel Çalışanları Üzerinden Kavramsal Boyutları ile Tartışılması, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 40: 149-163. 3 Ağustos 2022 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/321209 adresinden erişildi.
 • Jourdain, A., Naulin, S., (2016). Pierre Bourdieu’nün Kuramı ve Sosyolojik Kullanımları. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Özmen, Z. (2017). Beyaz Yakalı Yaşam Tarzları. Ankara: Phoneix Yayınları.
 • Tataroğlu, E. G. (2006). Conceptual Analysis of Tourism: The Case of Marmaris Town in Turkey. Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Uca, O. (2016). Türkiye’de Orta Sınıfın Fotoğrafı: Akışlar ve İlişkiler. İstanbul: Nota Bene Yayınları.
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Vefa Saygın Öğütle Bu kişi benim 0000-0003-0596-2842

Selma Tatar Bu kişi benim 0000-0001-8387-3752

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2022
Gönderilme Tarihi 5 Ağustos 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 25 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Öğütle, V. S., & Tatar, S. (2022). MARMARİS’TEKİ OTEL YÖNETİCİLERİNİN KÜLTÜREL YATKINLIKLARININ BOURDIEUCÜ BİR ANALİZİ. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 25(3), 521-541. https://doi.org/10.18490/sosars.1196614

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi / Journal of Sociological Research

SAD / JSR