Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ADAPTATION OF THE SCALE OF XENOPHOBIA TO TURKISH CULTURE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Yıl 2018, Cilt 18, Sayı , 191 - 209, 26.10.2018
https://doi.org/10.21560/spcd.v18i39974.451063

Öz

Objective: This study is undertaken to adapt Xenophobia Scale to Turkish. Methods: The sample of the study is composed of 586 volunteered women and men (18+ years) across Turkey.  Xenophobia Scale has 11 items. Corrected Item Total Correlation and Cronbach’s Alpha Internal Consistency Coefficient are calculated for reliability of the scale. High Order Factor Analysis is performed to test the theoretical suitability and construct validity for Turkish context. Results: In this study, Xenophobia Scale has one factor construction. Cronbach Alpha Reliability coefficient was found as 0.876. The highness of the score points indicates a potential increase in the risk of xenophobia. Conclusion: These results Show that the Turkish version of Xenophobia Scale may be used as a valid and reliable tool in determining xenophobia and in other relevant research. It might be recommended that exploring the validity and reliability of the scale is repeated in different groups of subjects of similar ages and that the scale is used in prevalence studies.

Kaynakça

 • Alver, F. (2008). Kapitalist Üretim Sürecinde Irkçılık, Futbol ve Medya. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 26, 223-248.
 • Asia-Pacific NGO Meeting forthe World Conference. (2001). Declaration on Racism, discrimination, Xenophobia and Related Intolerance against Migrants and Trafficked Persons. Asia-Pacific NGO Meeting forthe World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance. Teheran, Iran. 18 February 2001.
 • Baumgartner, H., Homburg, C. (1996). Applications of Structural Equation Modeling in Marketing and Consumer Research: A Review. International Journal of Research in Marketing, 13(2), 139-161.
 • Bentler, P.M. (1980). Multivariate Analysis with Latent Variables: Causal Modeling. Annual Review of Psychology, 31, 419-456.
 • Bobo, L., Hutchings Vincent, L. (1996). Perceptions of Racial Group Competition: Extending Blumer’s Theory of Group Position to a Multiracial Social Context. American Sociological Review, 61(6), 951-972.
 • Bozdağ, F. ve Kocatürk, M. (2017). Zenofobi Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (52), 615- 620.
 • Browne, M.W. ve Cudeck, R. (1993). Alternative Ways of Assessing Model Fit. In: Bollen, K.A., Long, J.S. (Eds.), Testing Structural Equation Models. (pp. 136-162). Beverly Hills, CA: Sage.
 • Cap, P. (2018). ‘We Don’t Want any Immigrants or Terrorists Here’: The Linguistic Manufacturing of Xenophobia in the Post-2015 Poland. Discourse&Society, 29(4), 380–398.
 • Cengiz, D. (2015). Zorunlu Göçün Mekânsal Etkileri ve Yerel Halkın Algısı; Kilis Örneği. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(2), 101-122.
 • Crush, J., Ramachandran, S. (2009). Xenophobia, International Migration and Human Development (rep., 1-104). New York: United Nations Development Programme. Human Development Reports, Research Paper.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Göver, İ.H., Yavuzer, H. (2015). Kayseri’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayseri, Türkiye ve İslam Algısı. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 10(2), 1025-1050.
 • İçduygu, A. (2004). Demographic Mobility and Turkey: Migration Experiences and Government Responses. MediterraneanQuarterly, 15(4), 88–99.
 • Michalopoulou, C., Symeonaki, M. (2017). Improving Likert Scale Raw Scores Interpretability with K-means Clustering. Bulletin de Me ´thodologie Sociologique, 135, 101–109.
 • NGO Working Group on Migration and Xenophobia for the World Conference. (2001). in International Migration, Racism, Discrimination and Xenophobia. A publication jointly produced by ILO, IOM, OHCHR, in consultation with UNHCR.
 • Rydgren, J. (2008). Immigration Sceptics, Xenophobes or Racists? Radical Right Wing Voting in Six West-European Countries. European Journal of Political Research, 47, 737-765.
 • Sağır, A. (2011). Kültürel Bütünleşme Bağlamında Antalya’nın Finike İlçesi’ne Yerleşen Turistlerin Sosyolojik Çözümlemesi. Anatolia, 22(1), 49–64.
 • Smelser, N.J., Baltes, P.B. (Eds.). (2001). International Encyclopaedia of the Social and Behavioural Sciences. Elsevier. Oxford Science Ltd.
 • Solakoğlu, Ö., Gürbüz, S. (2015). Anti-Immigrant Attitudes in a Developing Country: Turkey. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(10), 771-792.
 • Symeonaki, M., Kazani, A. (2012). Measuring Xenophobia in Greece Using Neural Network and Fuzzy Techniques. Stochastic Models and Data Analysis June, 2012.
 • Tajfel, H. (Ed.). (1982). Social Identity and Intergroup Relations. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ünal, S. (2014). Türkiye’nin Beklenmedik Konukları: “Öteki” Bağlamında Yabancı Göçmen ve Mülteci Deneyimi. Zeitschriftfürdie Welt der Türken Journal of World of Turks, 6(3), 65-89.
 • Türkiye Göç Raporu. (2017). Türkiye Göç Raporu-2016. T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayınları: 40, Ankara.
 • Veer, K., Yakushko, O., Ommundsen, R. (2011). Cross-National Measure of Fear-Based Xenophobia: Development of a Cumulative Scale. Psychological Reports, 109 (1),27-42.
 • Veer, K., Ommundsen, R.,Yakushko,O., Higler, L., Woelders, S., Hagen, K.A. (2013). Psychometrically and Qualitatively Validating a Cross-National Cumulative Measure of Fear-Based Xenophobia. Quality and Quantity, 47(3),1429–1444.

YABANCI DÜŞMANLIĞI (ZENOFOBİ) ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Yıl 2018, Cilt 18, Sayı , 191 - 209, 26.10.2018
https://doi.org/10.21560/spcd.v18i39974.451063

Öz

Amaç: Bu çalışma, Yabancı Düşmanlığı (Zenofobi) Ölçeği (YDÖ)’nin geçerlik ve güvenirlik bakımından incelenerek Türkçeye uyarlanması amacı ile yürütülmüştür. Yöntem: Çalışmanın örneklemini Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan, araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 18 ve daha büyük yaştaki 586 kadın ve erkek oluşturmaktadır. Yabancı Düşmanlığı (Zenofobi) Ölçeği Türkçe formunda 11 madde vardır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı hesaplanmış, madde ayırt edicilikleri ise düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon değerleri ile belirlenmiştir. Ölçeğin Türkiye için kuramsal bilgisinin sınanması ve doğrulanması amacıyla yapı geçerliliği için Üst Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Sonuç: Bu çalışmada Yabancı Düşmanlığı (Zenofobi) Ölçeği tek faktörlü bir yapı göstermiştir. Cronbach Alfa Güvenirlik katsayısı 0.876 olarak belirlenmiştir. Ölçekten alınan puanın yükselmesi potansiyel olarak yabancı düşmanlığının arttığı anlamına gelmektedir. Tartışma: Sonuçlar Yabancı Düşmanlığı (Zenofobi) Ölçeği (YDÖ) Türkçe formunun, yabancı düşmanlığı durumunun belirlenmesi için kullanılabileceğini ve başka araştırmalarda geçerli ve güvenilir bir araç olarak yer alabileceğini göstermiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmasının benzer yaşlardaki farklı özelliklere sahip gruplarda uygulanması ve yaygınlık çalışmalarında kullanılması önerilebilir.

Kaynakça

 • Alver, F. (2008). Kapitalist Üretim Sürecinde Irkçılık, Futbol ve Medya. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 26, 223-248.
 • Asia-Pacific NGO Meeting forthe World Conference. (2001). Declaration on Racism, discrimination, Xenophobia and Related Intolerance against Migrants and Trafficked Persons. Asia-Pacific NGO Meeting forthe World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance. Teheran, Iran. 18 February 2001.
 • Baumgartner, H., Homburg, C. (1996). Applications of Structural Equation Modeling in Marketing and Consumer Research: A Review. International Journal of Research in Marketing, 13(2), 139-161.
 • Bentler, P.M. (1980). Multivariate Analysis with Latent Variables: Causal Modeling. Annual Review of Psychology, 31, 419-456.
 • Bobo, L., Hutchings Vincent, L. (1996). Perceptions of Racial Group Competition: Extending Blumer’s Theory of Group Position to a Multiracial Social Context. American Sociological Review, 61(6), 951-972.
 • Bozdağ, F. ve Kocatürk, M. (2017). Zenofobi Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (52), 615- 620.
 • Browne, M.W. ve Cudeck, R. (1993). Alternative Ways of Assessing Model Fit. In: Bollen, K.A., Long, J.S. (Eds.), Testing Structural Equation Models. (pp. 136-162). Beverly Hills, CA: Sage.
 • Cap, P. (2018). ‘We Don’t Want any Immigrants or Terrorists Here’: The Linguistic Manufacturing of Xenophobia in the Post-2015 Poland. Discourse&Society, 29(4), 380–398.
 • Cengiz, D. (2015). Zorunlu Göçün Mekânsal Etkileri ve Yerel Halkın Algısı; Kilis Örneği. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(2), 101-122.
 • Crush, J., Ramachandran, S. (2009). Xenophobia, International Migration and Human Development (rep., 1-104). New York: United Nations Development Programme. Human Development Reports, Research Paper.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Göver, İ.H., Yavuzer, H. (2015). Kayseri’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayseri, Türkiye ve İslam Algısı. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 10(2), 1025-1050.
 • İçduygu, A. (2004). Demographic Mobility and Turkey: Migration Experiences and Government Responses. MediterraneanQuarterly, 15(4), 88–99.
 • Michalopoulou, C., Symeonaki, M. (2017). Improving Likert Scale Raw Scores Interpretability with K-means Clustering. Bulletin de Me ´thodologie Sociologique, 135, 101–109.
 • NGO Working Group on Migration and Xenophobia for the World Conference. (2001). in International Migration, Racism, Discrimination and Xenophobia. A publication jointly produced by ILO, IOM, OHCHR, in consultation with UNHCR.
 • Rydgren, J. (2008). Immigration Sceptics, Xenophobes or Racists? Radical Right Wing Voting in Six West-European Countries. European Journal of Political Research, 47, 737-765.
 • Sağır, A. (2011). Kültürel Bütünleşme Bağlamında Antalya’nın Finike İlçesi’ne Yerleşen Turistlerin Sosyolojik Çözümlemesi. Anatolia, 22(1), 49–64.
 • Smelser, N.J., Baltes, P.B. (Eds.). (2001). International Encyclopaedia of the Social and Behavioural Sciences. Elsevier. Oxford Science Ltd.
 • Solakoğlu, Ö., Gürbüz, S. (2015). Anti-Immigrant Attitudes in a Developing Country: Turkey. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(10), 771-792.
 • Symeonaki, M., Kazani, A. (2012). Measuring Xenophobia in Greece Using Neural Network and Fuzzy Techniques. Stochastic Models and Data Analysis June, 2012.
 • Tajfel, H. (Ed.). (1982). Social Identity and Intergroup Relations. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ünal, S. (2014). Türkiye’nin Beklenmedik Konukları: “Öteki” Bağlamında Yabancı Göçmen ve Mülteci Deneyimi. Zeitschriftfürdie Welt der Türken Journal of World of Turks, 6(3), 65-89.
 • Türkiye Göç Raporu. (2017). Türkiye Göç Raporu-2016. T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayınları: 40, Ankara.
 • Veer, K., Yakushko, O., Ommundsen, R. (2011). Cross-National Measure of Fear-Based Xenophobia: Development of a Cumulative Scale. Psychological Reports, 109 (1),27-42.
 • Veer, K., Ommundsen, R.,Yakushko,O., Higler, L., Woelders, S., Hagen, K.A. (2013). Psychometrically and Qualitatively Validating a Cross-National Cumulative Measure of Fear-Based Xenophobia. Quality and Quantity, 47(3),1429–1444.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emine ÖZMETE (Sorumlu Yazar)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9264-5660
Türkiye


Halime YILDIRIM
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Serdarhan DURU
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2210-1684
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Ekim 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 18, Sayı

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { spcd451063, journal = {Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi}, issn = {2148-9424}, eissn = {2651-4265}, address = {}, publisher = {Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {191 - 209}, doi = {10.21560/spcd.v18i39974.451063}, title = {YABANCI DÜŞMANLIĞI (ZENOFOBİ) ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Özmete, Emine and Yıldırım, Halime and Duru, Serdarhan} }
APA Özmete, E. , Yıldırım, H. & Duru, S. (2018). YABANCI DÜŞMANLIĞI (ZENOFOBİ) ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi , Göç Özel Sayısı Cilt 1 , 191-209 . DOI: 10.21560/spcd.v18i39974.451063
MLA Özmete, E. , Yıldırım, H. , Duru, S. "YABANCI DÜŞMANLIĞI (ZENOFOBİ) ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI" . Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 18 (2018 ): 191-209 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/spcd/issue/39974/451063>
Chicago Özmete, E. , Yıldırım, H. , Duru, S. "YABANCI DÜŞMANLIĞI (ZENOFOBİ) ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 18 (2018 ): 191-209
RIS TY - JOUR T1 - YABANCI DÜŞMANLIĞI (ZENOFOBİ) ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI AU - Emine Özmete , Halime Yıldırım , Serdarhan Duru Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21560/spcd.v18i39974.451063 DO - 10.21560/spcd.v18i39974.451063 T2 - Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 191 EP - 209 VL - 18 IS - SN - 2148-9424-2651-4265 M3 - doi: 10.21560/spcd.v18i39974.451063 UR - https://doi.org/10.21560/spcd.v18i39974.451063 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi YABANCI DÜŞMANLIĞI (ZENOFOBİ) ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %A Emine Özmete , Halime Yıldırım , Serdarhan Duru %T YABANCI DÜŞMANLIĞI (ZENOFOBİ) ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %D 2018 %J Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi %P 2148-9424-2651-4265 %V 18 %N %R doi: 10.21560/spcd.v18i39974.451063 %U 10.21560/spcd.v18i39974.451063
ISNAD Özmete, Emine , Yıldırım, Halime , Duru, Serdarhan . "YABANCI DÜŞMANLIĞI (ZENOFOBİ) ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 18 / (Ekim 2018): 191-209 . https://doi.org/10.21560/spcd.v18i39974.451063
AMA Özmete E. , Yıldırım H. , Duru S. YABANCI DÜŞMANLIĞI (ZENOFOBİ) ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2018; 18: 191-209.
Vancouver Özmete E. , Yıldırım H. , Duru S. YABANCI DÜŞMANLIĞI (ZENOFOBİ) ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2018; 18: 191-209.
IEEE E. Özmete , H. Yıldırım ve S. Duru , "YABANCI DÜŞMANLIĞI (ZENOFOBİ) ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI", Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, c. 18, ss. 191-209, Eki. 2018, doi:10.21560/spcd.v18i39974.451063

Cited By