Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE KADIN MÜLTECİLERLE FEMİNİST GRUP ÇALIŞMASI DİZAYNI

Yıl 2019, Cilt 19, Sayı 43, 11 - 32, 25.06.2019
https://doi.org/10.21560/spcd.v19i46288.442251

Öz

Savaş ve göç hareketleri sürecinde savunmasız grupların en başında özellikle kadınlar ve çocuklar yer almaktadır. Özellikle kadınlar hem kadın olmaları, hem de göç mağduru olmaları nedeniyle ikincil dışlanmaya maruz kalmaktadır. Mülteci kadınların Türkiye’de yaşadıkları sorunlar- ihtiyaçları incelendiğinde; barınma, güvenlik ihtiyacının yanı sıra dil eğitimi, ekonomik hayata katılım, meslek eğitimi; sosyal izolasyonun ve toplumsal dışlanma, sağlık-bakım sorunları yaşadıkları belirtilmektedir. Özellikle göç mağduru kadınların güçlendirme temelli sosyal hizmet müdahaleleri gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Buradan hareketle çalışmanın amacı göç mağduru kadınların güçlenmelerini hedef alan feminist sosyal hizmet uygulaması bağlamında grup çalışması örneğini yapılandırmaktadır. Feminist grup çalışması ile kadınların kendi varlıklarını değerli görmelerini sağlayarak, kendilerini yeniden tanımlamalarını, yaşadıkları baskıların nedenlerini sorgulamaları ve kendilerini yeniden nasıl var edebilecekleri konusunda ortak fikir geliştirebilmelerini sağlamaları ve birbirlerine destek olabilmeleri önem kazanmaktadır. Bu kapsamda göç mağduru kadınlarla yapılacak olan grup çalışmasında öncelikle kadınların deneyimlerinden yola çıkılarak, haklara erişim odağında bilinç yükseltme grupları yapılmalıdır. Bu çalışmada öncelikle göç mağduru kadınların yaşadıkları sorunlara yer verilmektedir. Takiben feminist sosyal hizmet uygulaması açıklanmaktadır. Sonrasında teorik bilgilerden yola çıkarak göç mağduru kadınlarla feminist grup çalışması örneği nasıl yapılandırılabileceği tasarlanmıştır. Bu kapsamda feminist grup çalışmasının amacı, katılımcıları, yapısının belirlenmesi üzerinde durulmuştur. Grup çalışmasının sürecinin oluşturulması dahilinde; grup çalışmasının başlangıç, gelişme ve sonlandırma aşamalarına yer almaktadır.


Kaynakça

 • AFAD, “Afet Raporu, Suriye”, Erişim Tarihi: 30 Ağustos 2014 https://www.afad.gov.tr/TR/IcerikDetay1.aspx?ID=16&IcerikID=747
 • Anthias, F. (1992). Ethnicity, Class, Gender and Migration - Greek Cypriots in Britain. St. Albans: Gower.
 • Avery, L. (1998). A feminist perpective on group work with severely mentally ill women. Women and theraphy, 21(4), 1-14.
 • Barın, H. (2015). Türkiye’deki Suriyeli Kadınların Toplumsal Bağlamda Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Göç Araştırmaları Dergisi, 1(2), 10-56.
 • Berwald, C., Houtstra T. (2002). Joining Feminism and Social Group Work Practice: A Women's Disability Group. Social Work With Groups, 25(4), 71-83.
 • Blustein, D. L. (1982). Using informal groups in cross-cultural counseling. Journal for Specialists in Group Work, 7, 260–265.
 • Breton, M., Nosko, A. (2011). Group work with women who have experienced abuse. In G. L. Greif ve P.H. Ephross (Eds.), group work with populations at risk (3. Ed. 250-263). Oxford, England: Oxford University Press.
 • Clemans, S. E. (2005). Feminist Group for Women Rape Survivors. Social Work With Groups, 28(2), 59-75.
 • Clemans, S. (2008). Trouma and Group Work: Thoughts on Delicate Practice. Journal of jewish and communual service, 83(2/3), 238-242.
 • Cunningham, S.J. (2012). An investigation of the relationship between feminist traits and personal empowerment for young women. (Unpublished Doctoral Thesis). The Graduate Faculty of The University of Akron.
 • Dartnall, L., Loots, L. S. (2009), Forum Conference Report 2009, Johennasburg.
 • Erdoğan, M. (2014), Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi, Ankara.
 • GİGM, (2018). Yıllara göre Geçici Kapsamında Olan Suriyeliler Erişim Tarihi: 22 Mart 2018 http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici-koruma_363_378_4713
 • Gladding, S. T. (2008). Group work: A counseling specialty (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill.
 • Gottlieb, N., Burden, D., McCormick, R., and NiCarthy, G. (1983). The distinctive attributes of feminist groups. Social Work with Groups, 6(3/4), 81-93.
 • Gougeon, M.L. (2002). Group work with women and children impacted by family violence. (Unpublished Master’s Thesis). Faculty of social work university of manitoba. Winnipeg, Manitoba.
 • GÖÇ, 2017, Erişim Tarihi: 10 Kasım 2017 http://www.goc.gov.tr/files/_dokuman19.pdf
 • Greif, G., Ephross, P. (2011). Social work with groups: Practice principles. In G. Greif ve P. Ephross (Eds.), group work with population at risk. (pp 3-13). Oxford, England: Oxford University Press.
 • Gutierrez, L. (1991). Empowering women of color: A feminist model. In M. Bricker-Jenkins, N. Hooyman, and N. Gottlieb (Eds.). Feminist social work practice in clinical settings. (pp.199-217). California; Sage Publications.
 • Healy, L.M. (2004). Strengthening the Link. Journal of Immigrant & Refugee Services, 2(1-2), 49-67, DOI: 10.1300/J191v02n01_04
 • Herlihy, B., Corey, G. (2001). Feminist therapy. In G. Corey (Ed.), Theory and practice of counseling and psychotherapy (pp. 340–381). Belmont, CA: Wadsworth=Thomason Learning.
 • Jones, L.V., Hodges, V.G. (2001) Enhancing psychosocial competence among Black women: A psycheducational group model approach. Social Work with Groups, 24(3/4), 33-52.
 • Landrine, H., Klonoff, E.A. (1997). Discrimination against women: Prevalence, consequences, remedies. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Lin, Yu-Fen (2009). Self-esteem of female pastors in Taiwan: the development of the yfl-feminist group counselling model for asian female pastors. (Unpublished Doctoral Thesis). The Faculty of The Department of Educational Leadership and Counselling Sam Houston State University.
 • Loewy, M.I., Williams, D.T., Keleta, A. (2002). Group Counseling With Traumatized East African Refugee Women in the United States: Using the Kaffa Ceremony Intervention, Journal For Specialists In Group Work, 27(2), 173-191.
 • Ljubomirovic, N. (2002). Therapeutic group work with adolescent refugees in the context of war and its stresses. Retrived from http://www.priory.com/psych/refugee.htm on 08.05.2018
 • Saraydın, G. (2007). Kadın Mülteciler. Uluslararası Göç ve Kadın Sempozyumu Bildiriler. 01-02 Aralık 2007. Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları:12, İstanbul., 64-66.
 • Saulnier, C. F. (2003). Goal setting process: supporting choice in feminist group for women with alcohol problems. Social Work with Groups, 26(1), 47-68.
 • Shulman, L. (1999). The skills of helping individuals, families, groups, and communities, fourth edition. Itasca, IL: FE Peacock Publishers.
 • Singh, A. A., Hays, D. G. (2008). Feminist group counselling with South asian women who have survived ıntimate partner violence. The Journal for Specialists in Group Work, 33(1), 84-102.
 • Steinberg, D.M. (2002). The magic of mutual aid. Social Work with Groups, 25(1/2), 31-38.
 • Tekindal, M. (2015). Engelli Çocuğa Sahip Kadınların Feminist Grup Çalışması Deneyimi: Bir Karma Yöntem Araştırması. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı: Ankara.
 • Thomas, V. (2008). Refugees. Encyclopedia of Social Problems-2. Vincent N. Parrillo (eds). SAGE Publications, Inc.
 • Toseland, R. Rivas, R (2009). Understanding group dynamics. In R. Toseland & R. Rivas (Eds.), An Introduction to group work practice (6. Ed., 64-91). Boston, MA: Pearson Education.
 • Tunç, M. (2013). Şiddet Mağduru Kadınlarla Feminist Grup Çalışması. Aile ve kadın sempozyumu (16 Mayıs 2013, Kırıkkale). Sözel Bildiri. Tam metin bildiri kitabı: 107-118.
 • Tunç Tekindal, M. (2016). Feminist Grup Çalışması Bir Sosyal Hizmet Uygulaması Olarak: Engelli Çocuğa Sahip Kadınların Deneyimi. 1. Basım, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Tuzcu, A., Ilgaz, A. (2015). Göçün Kadın Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry. 7(1), 56-67.
 • Türkiye’deki Suriyeli Sayısı, (Nisan, 2018). Erişim Tarihi: 20 Mayıs 2018 http://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/UNCHR (2018), Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü, Erişim Tarihi: 15 Nisan 2018 http://www.unchr.org.tr/?page=15
 • Wood, G.G., Roche, S.E. (2001). Representing selves, reconstructing lives: Feminist group work with women survivors of male violence. Social Work With Groups, 23(4), 5-23.
 • Woodcock, J. (1997). Groupwork with Refugees and Asylum Seekers. Race & Groupwork (1997), Mistry, T. & Brown, A., (Eds) London, pp: 254-277.
 • Worell, J., Remer, P. (2003). Feminist perspectives in therapy: An empowerment model for women. New York: John Wiley & Sons.
 • Yalom, I. D. (1999). Grup Psikoterapisinin Teori ve Pratiği. İstanbul: Kabalcı yayınevi.
 • Yassen, J., Glass, L. (1984). Sexual assault survivor groups: A feminist practice perspective. Social Work (May/June), 252-257.

A FEMINIST GROUP WORK DESIGN WITH WOMEN REFUGEES IN TURKEY

Yıl 2019, Cilt 19, Sayı 43, 11 - 32, 25.06.2019
https://doi.org/10.21560/spcd.v19i46288.442251

Öz

In the course of war and migration movements, especially vulnerable groups, especially women and children, take place. Particularly women are exposed to secondary exclusion because they are both women and immigrants are victims. When immigrant women’s issues and needs they live in Turkey examined; as well as language training, economic life participation, vocational training; social isolation and social exclusion, health-care problems. In particular, it is stated that immigrant women should implement social work interventions based on empowerment. The aim of working here is to structure the example of group work in the context of feminist social work practice aimed at the empowerment of immigrant women. With feminist group work, it is important that women can redefine themselves, question their causes, develop a common idea of how they can re-create themselves, and support each other. Within this scope, in the group work to be done with immigrant women, awareness raising groups should be made at the center of access to rights by starting from the experiences of women. This study primarily focuses on the problems experienced by immigrant women. Feminist social work practice is followed. Then, it is designed from the theoretical knowledge on how to structure the example of feminist group work with immigrant women. In this context, the aim, the participants, the determination of the structure of feminist group work was emphasized. Within the framework of the formation of the group work; development, and termination of group work.

Kaynakça

 • AFAD, “Afet Raporu, Suriye”, Erişim Tarihi: 30 Ağustos 2014 https://www.afad.gov.tr/TR/IcerikDetay1.aspx?ID=16&IcerikID=747
 • Anthias, F. (1992). Ethnicity, Class, Gender and Migration - Greek Cypriots in Britain. St. Albans: Gower.
 • Avery, L. (1998). A feminist perpective on group work with severely mentally ill women. Women and theraphy, 21(4), 1-14.
 • Barın, H. (2015). Türkiye’deki Suriyeli Kadınların Toplumsal Bağlamda Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Göç Araştırmaları Dergisi, 1(2), 10-56.
 • Berwald, C., Houtstra T. (2002). Joining Feminism and Social Group Work Practice: A Women's Disability Group. Social Work With Groups, 25(4), 71-83.
 • Blustein, D. L. (1982). Using informal groups in cross-cultural counseling. Journal for Specialists in Group Work, 7, 260–265.
 • Breton, M., Nosko, A. (2011). Group work with women who have experienced abuse. In G. L. Greif ve P.H. Ephross (Eds.), group work with populations at risk (3. Ed. 250-263). Oxford, England: Oxford University Press.
 • Clemans, S. E. (2005). Feminist Group for Women Rape Survivors. Social Work With Groups, 28(2), 59-75.
 • Clemans, S. (2008). Trouma and Group Work: Thoughts on Delicate Practice. Journal of jewish and communual service, 83(2/3), 238-242.
 • Cunningham, S.J. (2012). An investigation of the relationship between feminist traits and personal empowerment for young women. (Unpublished Doctoral Thesis). The Graduate Faculty of The University of Akron.
 • Dartnall, L., Loots, L. S. (2009), Forum Conference Report 2009, Johennasburg.
 • Erdoğan, M. (2014), Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi, Ankara.
 • GİGM, (2018). Yıllara göre Geçici Kapsamında Olan Suriyeliler Erişim Tarihi: 22 Mart 2018 http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici-koruma_363_378_4713
 • Gladding, S. T. (2008). Group work: A counseling specialty (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill.
 • Gottlieb, N., Burden, D., McCormick, R., and NiCarthy, G. (1983). The distinctive attributes of feminist groups. Social Work with Groups, 6(3/4), 81-93.
 • Gougeon, M.L. (2002). Group work with women and children impacted by family violence. (Unpublished Master’s Thesis). Faculty of social work university of manitoba. Winnipeg, Manitoba.
 • GÖÇ, 2017, Erişim Tarihi: 10 Kasım 2017 http://www.goc.gov.tr/files/_dokuman19.pdf
 • Greif, G., Ephross, P. (2011). Social work with groups: Practice principles. In G. Greif ve P. Ephross (Eds.), group work with population at risk. (pp 3-13). Oxford, England: Oxford University Press.
 • Gutierrez, L. (1991). Empowering women of color: A feminist model. In M. Bricker-Jenkins, N. Hooyman, and N. Gottlieb (Eds.). Feminist social work practice in clinical settings. (pp.199-217). California; Sage Publications.
 • Healy, L.M. (2004). Strengthening the Link. Journal of Immigrant & Refugee Services, 2(1-2), 49-67, DOI: 10.1300/J191v02n01_04
 • Herlihy, B., Corey, G. (2001). Feminist therapy. In G. Corey (Ed.), Theory and practice of counseling and psychotherapy (pp. 340–381). Belmont, CA: Wadsworth=Thomason Learning.
 • Jones, L.V., Hodges, V.G. (2001) Enhancing psychosocial competence among Black women: A psycheducational group model approach. Social Work with Groups, 24(3/4), 33-52.
 • Landrine, H., Klonoff, E.A. (1997). Discrimination against women: Prevalence, consequences, remedies. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Lin, Yu-Fen (2009). Self-esteem of female pastors in Taiwan: the development of the yfl-feminist group counselling model for asian female pastors. (Unpublished Doctoral Thesis). The Faculty of The Department of Educational Leadership and Counselling Sam Houston State University.
 • Loewy, M.I., Williams, D.T., Keleta, A. (2002). Group Counseling With Traumatized East African Refugee Women in the United States: Using the Kaffa Ceremony Intervention, Journal For Specialists In Group Work, 27(2), 173-191.
 • Ljubomirovic, N. (2002). Therapeutic group work with adolescent refugees in the context of war and its stresses. Retrived from http://www.priory.com/psych/refugee.htm on 08.05.2018
 • Saraydın, G. (2007). Kadın Mülteciler. Uluslararası Göç ve Kadın Sempozyumu Bildiriler. 01-02 Aralık 2007. Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları:12, İstanbul., 64-66.
 • Saulnier, C. F. (2003). Goal setting process: supporting choice in feminist group for women with alcohol problems. Social Work with Groups, 26(1), 47-68.
 • Shulman, L. (1999). The skills of helping individuals, families, groups, and communities, fourth edition. Itasca, IL: FE Peacock Publishers.
 • Singh, A. A., Hays, D. G. (2008). Feminist group counselling with South asian women who have survived ıntimate partner violence. The Journal for Specialists in Group Work, 33(1), 84-102.
 • Steinberg, D.M. (2002). The magic of mutual aid. Social Work with Groups, 25(1/2), 31-38.
 • Tekindal, M. (2015). Engelli Çocuğa Sahip Kadınların Feminist Grup Çalışması Deneyimi: Bir Karma Yöntem Araştırması. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı: Ankara.
 • Thomas, V. (2008). Refugees. Encyclopedia of Social Problems-2. Vincent N. Parrillo (eds). SAGE Publications, Inc.
 • Toseland, R. Rivas, R (2009). Understanding group dynamics. In R. Toseland & R. Rivas (Eds.), An Introduction to group work practice (6. Ed., 64-91). Boston, MA: Pearson Education.
 • Tunç, M. (2013). Şiddet Mağduru Kadınlarla Feminist Grup Çalışması. Aile ve kadın sempozyumu (16 Mayıs 2013, Kırıkkale). Sözel Bildiri. Tam metin bildiri kitabı: 107-118.
 • Tunç Tekindal, M. (2016). Feminist Grup Çalışması Bir Sosyal Hizmet Uygulaması Olarak: Engelli Çocuğa Sahip Kadınların Deneyimi. 1. Basım, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Tuzcu, A., Ilgaz, A. (2015). Göçün Kadın Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry. 7(1), 56-67.
 • Türkiye’deki Suriyeli Sayısı, (Nisan, 2018). Erişim Tarihi: 20 Mayıs 2018 http://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/UNCHR (2018), Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü, Erişim Tarihi: 15 Nisan 2018 http://www.unchr.org.tr/?page=15
 • Wood, G.G., Roche, S.E. (2001). Representing selves, reconstructing lives: Feminist group work with women survivors of male violence. Social Work With Groups, 23(4), 5-23.
 • Woodcock, J. (1997). Groupwork with Refugees and Asylum Seekers. Race & Groupwork (1997), Mistry, T. & Brown, A., (Eds) London, pp: 254-277.
 • Worell, J., Remer, P. (2003). Feminist perspectives in therapy: An empowerment model for women. New York: John Wiley & Sons.
 • Yalom, I. D. (1999). Grup Psikoterapisinin Teori ve Pratiği. İstanbul: Kabalcı yayınevi.
 • Yassen, J., Glass, L. (1984). Sexual assault survivor groups: A feminist practice perspective. Social Work (May/June), 252-257.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Melike TEKİNDAL> (Sorumlu Yazar)
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Haziran 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 19, Sayı 43

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { spcd442251, journal = {Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi}, issn = {2148-9424}, eissn = {2651-4265}, address = {}, publisher = {Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı}, year = {2019}, volume = {19}, number = {43}, pages = {11 - 32}, doi = {10.21560/spcd.v19i46288.442251}, title = {A FEMINIST GROUP WORK DESIGN WITH WOMEN REFUGEES IN TURKEY}, key = {cite}, author = {Tekindal, Melike} }
APA Tekindal, M. (2019). A FEMINIST GROUP WORK DESIGN WITH WOMEN REFUGEES IN TURKEY . Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi , 19 (43) , 11-32 . DOI: 10.21560/spcd.v19i46288.442251
MLA Tekindal, M. "A FEMINIST GROUP WORK DESIGN WITH WOMEN REFUGEES IN TURKEY" . Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 19 (2019 ): 11-32 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/spcd/issue/46288/442251>
Chicago Tekindal, M. "A FEMINIST GROUP WORK DESIGN WITH WOMEN REFUGEES IN TURKEY". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 19 (2019 ): 11-32
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE KADIN MÜLTECİLERLE FEMİNİST GRUP ÇALIŞMASI DİZAYNI AU - MelikeTekindal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21560/spcd.v19i46288.442251 DO - 10.21560/spcd.v19i46288.442251 T2 - Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 32 VL - 19 IS - 43 SN - 2148-9424-2651-4265 M3 - doi: 10.21560/spcd.v19i46288.442251 UR - https://doi.org/10.21560/spcd.v19i46288.442251 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi A FEMINIST GROUP WORK DESIGN WITH WOMEN REFUGEES IN TURKEY %A Melike Tekindal %T A FEMINIST GROUP WORK DESIGN WITH WOMEN REFUGEES IN TURKEY %D 2019 %J Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi %P 2148-9424-2651-4265 %V 19 %N 43 %R doi: 10.21560/spcd.v19i46288.442251 %U 10.21560/spcd.v19i46288.442251
ISNAD Tekindal, Melike . "A FEMINIST GROUP WORK DESIGN WITH WOMEN REFUGEES IN TURKEY". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 19 / 43 (Haziran 2019): 11-32 . https://doi.org/10.21560/spcd.v19i46288.442251
AMA Tekindal M. A FEMINIST GROUP WORK DESIGN WITH WOMEN REFUGEES IN TURKEY. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2019; 19(43): 11-32.
Vancouver Tekindal M. A FEMINIST GROUP WORK DESIGN WITH WOMEN REFUGEES IN TURKEY. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2019; 19(43): 11-32.
IEEE M. Tekindal , "A FEMINIST GROUP WORK DESIGN WITH WOMEN REFUGEES IN TURKEY", Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, c. 19, sayı. 43, ss. 11-32, Haz. 2019, doi:10.21560/spcd.v19i46288.442251