BibTex RIS Kaynak Göster

Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi’nde Uygulanan Güvenlik Raporlama Sisteminin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma

Yıl 2012, Cilt: 4 Sayı: 2, 1 - 17, 01.06.2012

Öz

Bu çalışma; Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi’nde uygulanan güvenlik raporlama sisteminin geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma verileri hastanede 1 Eylül 2011 ve 15 Mart 2012 tarihleri arasında yapılan olay bildirimleri ve Güvenlik Raporlama Sistemi ile ilgili hazırlanan anket soruları ile toplanmıştır. Araştırmanın evrenini 405 kişi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise gönüllü olarak çalışmaya katılmayı kabul eden 145 çalışan oluşturmuştur. Araştırmaya katılan personelin % 19,3’ü hekim, % 66,9’u hemşire ve % 13,8’i sağlık teknisyenidir. Araştırmaya katılanların % 46,9’u kliniklerde, % 10,3’ü yoğun bakımda, % 33,8’i ameliyathanede ve % 9,0’u acil servis’te çalışmaktadır. Çalışanlar tarafından hasta güvenliği ile ilgili olayların; hasta düşmeleri % 13,8, transfüzyon güvenliği % 12,3, cerrahi güvenlik % 12,3 ve ilaç güvenliği % 15,2 oranında karşılaşıldığı ifade edilmiştir. Çalışan güvenliğine yönelik ise kesici delici alet yaralanmaları % 23,7 ve kan vücut sıvıları ile bulaş olayları % 22,4 ile en sık karşılaşılan olaylar olarak belirtilmiştir. Katılımcıların % 62’ si karşılaştığı bir olayla ilgili olay bildiriminde bulunmadığını belirtirken, % 24,6’ü 1 kez, % 13,4’ü 2 ve daha fazla kez olay bildirimde bulunduğunu, % 84,1’i olay bildiriminde bulunma konusunda herhangi bir çekincelerinin olmadığını belirtirken % 15,9’u olay bildirimi bulunma konusunda çekinceleri olduğunu ifade etmiştir.Sonuç olarak hastanede hasta ve çalışan güvenliğine yönelik karşılaşılan olayların bildirimi yapılan olaylardan daha fazla olduğu anlaşılmıştır. Olay bildirimi konusunda tereddüdü olan çalışanların tereddütlerinin giderilmesi ve hizmet içi eğitimlerinin yoğunlaştırılması yararlı olacaktır

A Research for Development of Security Reporting System Applied in the Kartal Yavuz Selim State Hospital

Yıl 2012, Cilt: 4 Sayı: 2, 1 - 17, 01.06.2012

Öz

This study has been done in order to development of Security Reporting System Applied in the Kartal Yavuz Selim State Hospital. The research data collected by the made even notifi cations between September 1, 2011 and March 15, 2012 in the hospital and prepared questionnaire with related Safety Reporting System. The universe of this research conducted 405 people. Research sample consisted of running the 145 volunteers who agreed to participate in the study. % 19.3 of the staff participate to research are physicians, % 66.9 are nurses, % 13.8 are medical technicians. % 46.9 of the staff participate to research are work in clinics, % 10.3 in intensive care, % 33.8 operating department, and % 9.0 in emergency service. The events related safety of the patient; patient falls % 13.8, transfusion safety % 12.3, surgical safety % 12.3 and drug safety % 15.2 have been expressed that are encountered more frequently by employees. Stab wounds to the safety of employees % 23.7 and contamination with blood and body fl uids events % 22.4 indicated as the most common events. % 62 of the participants imply that there is a notice specifying the event of the incident, % 24.6 of them one time, % 13.4 of them notice that the event two or more times % 84.1 , a notice in the event specifying whether any worries % 15.9 of them stated that the reservation to make event notifi cation.As a result, the encountered events by employee related with patients and employee’s safety in the hospital is understood further than the events which are notifi ed of events. Employees who are uncertain about the event notifi cation is remove of hesitation and the intensifi cation of service trainings would be useful

Ayrıntılar

Diğer ID JA88ZB78RJ
Bölüm Makale
Yazarlar

İrfan Temel İSTANBULLU Bu kişi benim

Hamza YILDIZ Bu kişi benim

Hüseyin ZORA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA İSTANBULLU, İ. T., YILDIZ, H., & ZORA, H. (2012). Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi’nde Uygulanan Güvenlik Raporlama Sisteminin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 4(2), 1-17.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi