BibTex RIS Kaynak Göster

Hemşirelerin Çalışma Ortamlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi

Yıl 2012, Cilt: 4 Sayı: 2, 67 - 78, 01.06.2012

Öz

Bu araştırma, Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet Hastanelerinde çalışan hemşirelerin, çalışma ortamlarına ilişkin algılarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma Mayıs- Haziran 2009 tarihleri arasında Erzurum il merkezindeki Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet Hastanelerinde çalışan araştırmaya katılmayı kabul eden 312 servis hemşiresi ve sorumluları ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, çalışma ortamına ait veriler için Çalışma Ortamı Ölçeği kullanılmıştır. İstatistiksel değerlendirmede yüzdelik, puan ortalamaları, t testi, varyans analizi ve Kruskall-Wallis analizi uygulanmıştır. Çalışma Ortamı Ölçeği puan ortalaması 87.19±11.35 olarak bulunmuştur. Ölçek alt boyutu puan ortalamaları, kurum kalite yönetimi 21.14±3.89, fi ziksel kaynaklar 9.14±1.75, mesleki ilişkiler 13.70±1.98, personel korkuları 24.71±6.86, iş doyumu 18.49±11.35 olarak bulunmuştur.Olumlu çalışma ortamlarının sağlık personelinin performansını ve verilen hizmetin kalitesini desteklemesinin yanı sıra hasta sonuçları üzerinde de olumlu etkisi olacaktır

Assessing Perception of Nurses Regarding Work Environments

Yıl 2012, Cilt: 4 Sayı: 2, 67 - 78, 01.06.2012

Öz

This descriptive study was conducted to determine perceptions of nurses, who were
working at State Hospitals of Health Ministry, regarding work environment. The
study was carried out with 312 unit nurses and unit charge nurses, who worked at
State Hospitals of Health Ministry in city center of Erzurum between May 2009 and
June 2009 and accepted to participate in the study.
Personal Information Form and Work Environment Scale were used to collect data of
the study. Percentage, score means, t test, analysis of variance and Kruskal-Wallis test
were used to conduct statistical analysis.
Mean score of Work Environment Scale was found to be 87.19±11.35. Mean scores of
sub-scales of the scale were as follows; mean score of the subscale Quality Management
was 21.14±3.89, mean score of the subscale Physical Resources was 9.14±1.75,
mean score of the subscale Professional Relationships was 13.70±1.98, mean score
of the subscale Employee Fears was 24.71±6.86, and mean score of the subscale Job
Satisfaction was 18.49±11.35.
Positive work environments shall have a positive effect on patient outcomes as well
as supporting performance of healthcare personnel and the quality of the service rendered.

Ayrıntılar

Diğer ID JA25NC23PV
Bölüm Makale
Yazarlar

Mehtap TAN Bu kişi benim

Hatice POLAT

Zümrüt Akgün ŞAHİN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA TAN, M., POLAT, H., & ŞAHİN, Z. A. (2012). Hemşirelerin Çalışma Ortamlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 4(2), 67-78.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi