BibTex RIS Kaynak Göster

Radyoloji Çalışanlarının Radyasyon Güvenliğine İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışı

Yıl 2012, Cilt: 3 Sayı: 1, 29 - 45, 01.03.2012

Öz

Bu çalışma Kayseri ilinde kamu hastanelerinde, radyoloji ünitesinde çalışanların radyasyon
güvenliği konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi amacıyla
yapılmıştır.
Araştırmanın evrenini radyolog, röntgen teknisyeni ve skopi cihazı kullanan cerrahlar
oluşturmuştur. Evrenin tamamı örnekleme alınmış ve 184 çalışana posta yolu ile anket
uygulanmıştır. Anketlere cevap veren 89 kişi (%.48.4) değerlendirmeye alınmıştır.
Veriler bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. İstatistikî analizde Ki-kare testi kullanılmış
ve p < 0,05 değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir.
Radyasyon güvenliği ile ilgili eğitim alan çalışan oranı %71,9’dur. Araştırma grubunun
%32,6’sı kurumlarının radyasyon güvenliği programı olduğunu belirtmiştir. Çalışanların
%22,5’i radyolojik çekimler esnasında kurşun yelek kullandığı belirlenmiştir. Çalışanların
%15,7’si hasta ve hasta yakınlarına kurşun yelek kullandığını ifade emiştir.
Çalışanların %95,5’i dozimetre kullandığını belirtmiştir. Dozimetre sonucu 0,1mSv’den daha düşük olan çalışan oranı %80,8’dir. Çalışanların %50,6’sı hekimlerin tetkikleri isterken
dikkat etmesi, gereğinden fazla ve karşılaştırmalı film istenmemesini önermiştir.
Radyasyon güvenliğine ilişkin, radyoloji çalışanlarının bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının
artırılması hasta ve çalışan güvenliği açısından oldukça önemlidir. Sağlık
yöneticileri radyoloji ünitelerinin planlaması, sertifika, kalibrasyon, uygulama aşamalarında
güvenlik kontrollerini ve iç denetimlerini yerine getirmelidir. Radyoloji
ünitelerinde dijital sistemlerin tercih edilmesi tekrar çekim sayılarını azaltacağı gibi,
atık oluşumunu da engelleyecektir.

Behavior, Attitude and Knowledge of Staffs of Radiology Unit About Safety of Radiology

Yıl 2012, Cilt: 3 Sayı: 1, 29 - 45, 01.03.2012

Öz

The aim of this study was to evaluate the staff of radiology unit’s knowledge, attitudes
and behaviors about safety of radiology in public hospital in Kayseri Province.
The research population has created of radiologists, radiology technicians, and surgeons
who use of fluoroscopy device. The sampling taken all of the universe and 184 employees
were applied questionnaire by mail. Responding to questionnaires 89 (48,4%) people
were evaluated.The data evaluated in the computer environment. Chi-square test was
used in statistical analysis and p < 0.05 values were considered significant.
The rate of 71.9% of the staff received training about the safety of radiology. Percent
of 32.6% of research group stated that the institutions program of radiology safety.
Percent of 22.5% of the staff reported using to lead vest during the radiographic shots.
Percent of 15.7% of staff said that said that use of lead vest to patients and their
relatives. Percent of 95.5% the staff reported using the dosimetry. Percent of 80,8% of
the research group has dosimeter results lower than 0,1mSv. Percent of 50,6% of the
staff requested doctors to be careful while asking for the examinations, and proposed
to not to want over then needed and comparative films.
For the safety of Radiology, radiology information and awareness of staff is critical to
improving patient and safety of staff. The administrators of health must meet to internal
controls and safety controls the implementation stages of planning of radiology units,
certification and calibration. Of choice digital systems to radiology units such as
reduce the number of repeat shooting, also prevent the formation of waste.

Ayrıntılar

Diğer ID JA79CY74CD
Bölüm Makale
Yazarlar

Emel GÜDEN

Ahmet ÖKSÜZKAYA Bu kişi benim

Elçin BALCI Bu kişi benim

Rukiye TUNA Bu kişi benim

Arda BORLU Bu kişi benim

Kadir ÇETİNKARA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA GÜDEN, E., ÖKSÜZKAYA, A., BALCI, E., TUNA, R., vd. (2012). Radyoloji Çalışanlarının Radyasyon Güvenliğine İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışı. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 3(1), 29-45.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi