BibTex RIS Kaynak Göster

Hasta Haklarının Sağlık Çalışanları Tarafından Algılanması

Yıl 2012, Cilt: 3 Sayı: 1, 47 - 62, 01.03.2012

Öz

Bu araştırma, bir kamu hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarının hasta hakları
konusundaki algılarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Veriler;
yüz yüze görüşme yöntemiyle, çalışanların özelliklerini tanıtıcı toplam 7 soru içeren
bilgi formu ve Hasta Hakları Algılaması Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.
Sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu 30-39 yaşında (%46.6), kadın (%58.4), hemşire (%35.3), ortaöğretim mezunudur (%24). Araştırmaya katılanlar, 10 yıldan kısa
süredir araştırmanın yapıldığı hastanede (%63.3) ve kendi mesleğinde çalıştığını
(%45.2), son bir yılda hasta hakları ile ilgili eğitim almadığını (%53.4) belirtmiştir.
Genel olarak sağlık çalışanlarının hasta hakları algı düzeyi puan ortalamaları 5 üzerinden
3.42±0.27 olarak bulunmuştur. Araştırmaya alınan sağlık çalışanlarının cinsiyet,
meslek, yaş, eğitim, kurumda ve meslekte çalışma süresi, hasta haklarına yönelik eğitim
alma durumu ile hasta haklarına yönelik genel algıları arasında istatistiksel olarak
anlamlı farkların olmadığı saptanmıştır.
Araştırmamıza göre; sağlık çalışanlarının kaliteli sağlık hizmeti sunabilmeleri için hasta
haklarına yönelik algı düzeylerinin periyodik eğitimlerle yükseltilmesi gerekmektedir.

The Health Care Providers Perceptions About Patient Rights

Yıl 2012, Cilt: 3 Sayı: 1, 47 - 62, 01.03.2012

Öz

The aim of this research was to determine of the perception of patients’ rights of, medical staff who worked in Süreyyapaşa Chest Diseases and Chest Surgery Education and Research Hospital. The data was collected by face to face interview method with Perception of Patients’ Rights Scale questionnaire form which was containing 7 questions about employee descriptive features. The great majority of health workers were 30-39 years old (46.6%), women (58.4%), nurses (35.3%), secondary school graduated (24%). The most of research participants declared to work less than 10 years Süreyyapaşa Chest Diseases and Chest Surgery Education and Research Hospital (63.3%) and, in their own profession (45.2%), and also did not take education related to patients’ rights (53.4%)duration of the last year. In general, the health providers’ score averages of perception about patients’ right were found to be 3.42 ± 0.27 by 5 point. The health workers who were included in this reasearch did not have any statisticall y significant differences with gender, occupation, age, education, and vocational study period in the institution, to receive education for general perception about patients’ rights. According to our research, to provide quality health services for patients, the health workers need to be educated to increase the perception level of patient’s rights with regular trainings

Ayrıntılar

Diğer ID JA93SA77FG
Bölüm Makale
Yazarlar

Nesrin KILIÇARSLAN Bu kişi benim

Feride TAŞKIN YILMAZ Bu kişi benim

Mehveş TARIM Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA KILIÇARSLAN, N., TAŞKIN YILMAZ, F., & TARIM, M. (2012). Hasta Haklarının Sağlık Çalışanları Tarafından Algılanması. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 3(1), 47-62.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi