BibTex RIS Kaynak Göster

Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Etkinlik Analizleri ve Değerlendirilmesi

Yıl 2012, Cilt: 3 Sayı: 1, 119 - 156, 01.03.2012

Öz

Ülkemizde sağlık hizmeti sunumunda önemli bir role sahip olan eğitim ve araştırma hastanelerinin performanslarının ölçümü ve buna göre yapılması gereken iyileştirmelerin tespiti kaynakların verimli kullanımı için temel şarttır. Bu amaçla hastanelerde etkinlik ölçümü için birden fazla girdi ve çıktıyı işleyerek karar birimlerinin göreli etkinliğini ölçebilen Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılmıştır. VZA tekniği ile girdilerin yani kaynakların verimli bir şekilde kullanılarak sunulan hizmeti referans alması amaçlanmış, bu nedenle de teknik, girdi yönelimli uygulanmıştır. Bu çalışma ile Ankara’da bulunan eğitim ve araştırma hastanelerinde etkinlik ölçümleri yapılmıştır. Bu amaçla 2008 yılı verileri ile 2 girdi ve 3 çıktı değişkeni kullanılarak etkinlik ölçümü yapılmıştır. Çıkan sonuçlara göre etkin olmayan her birim için hangi kaynakta ne kadar iyileştirme yapmaları gerektiği tanımlanmıştır. Sonuç bölümünde ortaya çıkan bulgular paralelinde değerlendirme ve önerilerde bulunulmuştur

Assessments of Analysis Efficiency in Traınıng and Research Hospitals

Yıl 2012, Cilt: 3 Sayı: 1, 119 - 156, 01.03.2012

Öz

Measuring performances of the Training and Research Hospitals that has the an
important role in health service provision in our country and determination of
ameliorations needed to be done accordingly are sine qua non for efficient use of
resources. To that end, for effectiveness measurement in hospitals, Data Envelopment
Analysis (DEA) that is capable of measuring relative effectiveness of decision units
by processing more than one input and output has been used. By means of DEA
technique, we have aimed resources to be used efficiently and to base on services
provided thereby. For this reason, the model has been run input oriented.
With this study, effectiveness measurements were performed in the Training and
Research Hospitals in Ankara. For this purpose, by using 2008 data on 2 input and
3 output variables from different hospitals, effectiveness measurement was carried
out as well as efficiency values of the units were evaluated. According to the results
attained, how much amelioration in which resource is needed for each unit that is not
effective is described. Assessment and suggestions are in line with emerging findings
in the conclusion.

Ayrıntılar

Diğer ID JA82FM45RF
Bölüm Makale
Yazarlar

Umut BEYLİK Bu kişi benim

Yıldız AYANOĞLU PEKCAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA BEYLİK, U., & AYANOĞLU PEKCAN, Y. (2012). Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Etkinlik Analizleri ve Değerlendirilmesi. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 3(1), 119-156.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi