Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

KAMU HASTANELERİNDE PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME MODEL ÖNERİSİ

Yıl 2019, Cilt: 16 Sayı: 1, 41 - 62, 01.03.2020

Öz

Kamu
hastanelerinde sağlık çalışanlarına, daha verimli ve yüksek motivasyonla
çalışmaları için, maaşlarının yanısıra döner sermaye gelirinden de ek ödeme
yapılmaktadır. Ek ödemedeki büyük payı ise hekim grubu almaktadır. Sağlık
Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde hekimlere yapılan döner sermaye ek
ödemesi, ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılmaktadır. Performansa dayalı ek
ödeme sistemi olarak tanımlanan bu sistem, tıbbi işlemlerin puanlandırılması
esasına dayanmaktadır. Cerrahi, girişimsel, tedavi vb. gibi tıbbi işlemlerin
puanlandırılması Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK) tarafından
ilgili yönetmelikler kapsamında yapılmaktadır. Ancak, işlemlerin
puanlandırılması esasına dayanan bu sistemin,gerek bilimsel gerekse ideal
anlamda bir performans değerlendirmesi sağlayamadığı görüşündeyiz. Bu yüzden hem
hekimler hem de kamu otoriteleri tarafından mevcut sisteme çeşitli eleştiriler getirilmektedir.Çalışmamızın
amacı, bilimsel temeli esas alan bir performansa dayalı ek ödeme modeli
oluşturmak ve bu modelin kamu hastanelerinde uygulanabilirliğini göstermektir.

Kaynakça

  • Akyüz, Y., Bozdoğan, T., Hantekin, E.(2011). TOPSIS Yöntemi ile Finansal Performansın Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi,13(1), 73-92.Ceylan, Z.(2009). Performansa Dayalı Ücretlendirme Modelleri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, Sayıştay Dergisi, Sayı: 74-75, 45-72Kabakçı, C.Ç.(2014). Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerinde Topsis Yöntemiyle Finansal Performans Analizi(Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.Koyuncu, O., Özcan, M.(2014). Personel Seçim Sürecinde Analitik Hiyerarşi Süreci ve TOPSIS yöntemlerinin Karşılaştırılması: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 32(2), 195-218.Özsel, H. (2015). Performansa Dayalı Döner Sermaye Sistemi ve Ofansif Tıp(Yüksek Lisans Tezi), İzmir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.Tengilimoğlu,D., Akbolat, M., Işık,O (2015). Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Ankara:Nobel Yayınları.Ünal, G.(2008). Lojistikte Hizmet Sağlayıcısı Seçiminde AHP ve TOPSIS Yöntemlerinin Uygulanması(Yüksek Lisans Tezi),Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.YÖK(2016). Girişimsel İşlemler Puan Cetveli, www.yok.gov.tr internet adresinden 02.07.2017 tarihinde elde edilmiştir.Yükçü, S., Atağan, G. (2010). TOPSIS Yöntemine Göre Performans Değerleme, MUFAD Dergisi, Sayı:45, 28-35.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makale
Yazarlar

İbrahim YÜKSEL
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Kudret Şevket SAYIN
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 16 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
YÜKSEL, İ., & SAYIN, K. Ş. (2020). KAMU HASTANELERİNDE PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME MODEL ÖNERİSİ. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 16(1), 41-62.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi