Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE EL HİJYENİ KÜLTÜRÜNÜN İNCELENMESİ

Yıl 2022, Cilt: 20 Sayı: 1, 19 - 33, 11.11.2022

Öz

AMAÇ: Hastanelerde el hijyeni uygulamaları, hasta bakım kalitesinin iyileştirilmesinde önemli bir role sahiptir. El hijyeni uygulamalarının yetersiz olması, özellikli birimlerde (Yoğun bakım ünitesi) (YBÜ) ve klinikler içinde-klinikler arasında çapraz bulaşa sebep olur ve bu da hastane kaynaklı enfeksiyon insidansında artışa yol açar. Bu duruma engel olmak amacıyla, ilgili personelin el hijyeni konusunda bilgilendirilmesi ve bilinç kazanması büyük önem taşır. Bu çalışma ile yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) çalışan sağlık personelinin el hijyeni bilincinin değerlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.
YÖNTEM: El hijyeni kültürünü belirlemek üzere; 20 sürüntü YBÜ personelinin ellerinden, 31 sürüntü de YBÜ içerisindeki fiziki alanlardan olmak üzere toplam 51 sürüntü örneği çalışmaya alınmıştır. Bu sürüntü örneklerinin değerlendirilmesi, laboratuvarda klasik temel bakteri tanımlama yöntemine göre yapılmıştır. Bu iş için; sürüntü örneklerinin 2 farklı besiyerine (Kanlı agar ve EMB agar) ekimi yapılmış, üreyen kolonilerden biyokimyasal özellikler test edilerek tanımlama (identifikasyon) yapılmıştır.
BULGULAR: 20’si personel el sürüntüleri, 31’i cansız yüzey sürüntüleri olmak üzere 51 sürüntü örneği çalışılmış olup; toplam 15 örnekte üreme görülmüştür. Üreme olan 15 örneğin; 9’u personel kaynaklı olup, 6’sı cansız yüzeylerden alınan sürüntü örneklerinden oluşmaktadır. Üreme sonuçlarına göre; bu 15 üremenin 9’unda (% 60) Koagülaz Negatif Stafilokok (KNS) varlığı gösterilmiştir. KNS’yi, S. aureus (3), E.coli (1), Proteus spp. (1), Acinetobacter spp. (1) takip etmekteydi.
SONUÇ VE ÖNERİLER: YBÜ çalışanlarının el hijyeni bilincini ve YBÜ içindeki kontamine alanları görebilmek adına yapılan bu çalışmanın sonuçlarına göre alınabilecek önlemler; El hijyeni uygulamalarına yönelik YBÜ kontrol listelerinin (check-list) oluşturulması ve güncellenmesi, hasta bakım alanında kullanılan dezenfektanlar ve sıvı/köpük sabunlardan periyodik kontaminasyon taraması amaçlı bakteriyel kültür takibi, sağlık personelinin kişisel sağlık durumunun takibi ve el hijyeni eğitimlerinin ve uygulamalarının sürdürülebilir olması gerektiğini düşünüyoruz.
Anahtar kelimeler: El hijyeni, Kontaminasyon, Enfeksiyon
1: Karacabey Devlet Hastanesi, Merkez Laboratuvarı, E-posta: erdoganyayla2005@gmail.com
Orcid: 0000-0002-7322-7842


INVESTIGATION OF THE HAND HYGIENE CULTURE IN THE INTENSIVE CARE UNIT

ABSTRACT
OBJECTIVE: Hand hygiene practices in hospital have an important role in improving the quality of patient care. Inadequate hand hygiene practices cause cross-contamination in specialized units (Intensive care unit) (ICU) and within-clinics, leading to an increased incidence of hospital-acquired infections. In order to prevent this situation, it is of great importance to inform and raise awareness of the relevant personnel about hand hygiene. Whith this study, it was aimed to evaluate the hand hygiene awareness of health personnel working in ICU and raise awareness.
METHODS: In order to determine hand hygiene culture; A total of 51 swab samples, 20 from hands of the ICU staff and 31 from the physical areas in the ICU, were included in the study. Evaluation of these swab samples was made in the laboratory according to the classical basic bacteria identification method. For this work; swab samples were cultivated on 2 different media (Blood agar and EMB agar), biochemical properties were tested from the growing colonies and identification was made.
RESULTS: 51 swab samples, 20 of which were personnel hand swabs, 31 of which were inanimate surface swabs, were studied; Reproduction was observed in a total of 15 specimens. For example, 15 breeding; It consists of swab samples, 9 of which are from personnel and 6 of which are taken from inanimate surfaces. According to the reproductive results; Coagulase Negative Staph in 9 (% 60) of these 15 growths. (KNS) presence is shown. KNS, S. aureus (3), E.coli (1), Proteus spp. (1), Acinetobacter spp. (1).
CONCLUSİON AND RECOMMENDATİONS: The precautions that can be taken according to the results of this study, which was carried out in order to see hand hygiene awareness of the ICU staff and the contaminated areas in the ICU: It is necessary to create and update ICU checklists for hand hygiene practices, bacterial culture monitoring for periodic contamination screening from disinfectants and liquid (foam) soaps used in patient care area, monitoring personal health status of healthcare personnel and We think that hand hygiene training and practices should be sustainable.
Key words: Hand hygiene, Contamination, Infection

Teşekkür

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ (YBÜ) SORUMLU HEKİMİ UZ. DR. HATİCE AKARÇAY VE YBÜ PERSONELİNE TEŞEKKÜR EDERİM.

Kaynakça

 • 1. Günaydın M, ‘Hastane Enfeksiyonları ve El hijyeni’ (2020), 24. DAS Eğitim Semineri, https://www.das.org.tr › dosya › 24seminer, 15 Haziran 2013, Karamanoğlu Mehmet bey Üniversitesi Konferans Salonu, Karaman
 • 2. Sağlıkta Kalite Standartları (SKS 6.1) Rehberi, 2020, Ankara, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1156
 • 3. Foca M, Jakob K, Whittier S, Della Latta P, Factor S, Rubenstein D, Saiman L. Endemic Pseudomonas aeruginosa infection in a neonatal intensive care unit (2000) N Engl J Med. 2000 Sep 7;343(10):695-700. doi: 10.1056/NEJM200009073431004. PMID: 10974133.
 • 4. Wille I, Mayr A, Kreidl P, Brühwasser C, Hinterberger G, Fritz A, Posch W, Fuchs S, Obwegeser A, Orth-Höller D, Lass-Flörl C. Cross-sectional point prevalence survey to study the environmental contamination of nosocomial pathogens in intensive care units under real-life conditions. J Hosp Infect. (2018) Jan;98(1):90-95. doi: 10.1016/j.jhin.2017.09.019. PMID: 28964884
 • 5. Tajeddin E, Rashidan M, Razaghi M, Javadi SS, Sherafat SJ, Alebouyeh M, Sarbazi MR, Mansouri N, Zali MR. The role of the intensive care unit environment and health-care workers in the transmission of bacteria associated with hospital acquired infections. J Infect Public Health. (2016) Jan-Feb;9(1):13-23. doi: 10.1016/j.jiph.2015.05.010. PMID: 26117707
 • 6. Montoya A, Schildhouse R, Goyal A, Mann JD, Snyder A, Chopra V, Mody L. How often are health care personnel hands colonized with multidrug- resistant organisms? A systematic review and meta-analysis. Am J Infect Control. (2019) Jun;47(6):693-703. doi: 10.1016/j.ajic.2018.10.017. Epub 2018 Dec 5. PMID: 30527283
 • 7. Khashei R, Sarie H. S. E., Alfatemi M. H., and Zomorodian K. Antimicrobial Resistance Patterns of Colonizing Microflora on the Personnel Hands and Noses Working in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU), World Applied Sciences Journal 30 (10): 1232-1237, (2014) ISSN 1818-4952 IDOSI Publications,doi: 10.5829/idosi.wasj.2014.30.10.183
 • 8. Russotto V, Cortegiani A, Raineri SM, Giarratano A. Bacterial contamination of inanimate surfaces and equipment in the intensive care unit. J Intensive Care. (2015) Dec 10;3:54. doi: 10.1186/s40560-015-0120-5. PMID: 26693023; PMCID: PMC4676153.
 • 9. Mbanga, J., Sibanda, A., Rubayah, S., Buwerimwe, F., & Mambodza, K. (2018). Multi-Drug Resistant (MDR) Bacterial Isolates on Close Contact Surfaces and Health Care Workers in Intensive Care Units of a Tertiary Hospital in Bulawayo, Zimbabwe. Journal of Advances in Medicine and Medical Research, (2018) 27(2), 1-15. https://doi.org/10.9734/JAMMR/2018/42764
 • 10. Shukla P., Haider F., Yaqoob S., Khare V., Singh M.. Evolution of Hand Hygiene of Training and Its Effect on MDR Bacteria Detection in Various Intensive Care Units of ERA’S Lucknow Medical College, (2017), ERA’S JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH. VOL.4 NO.1 DOI:10.24041/ejmr2017.15
 • 11. Fabbri G, Panico M, Dallolio L, Suzzi R, Ciccia M, Sandri F, Farruggia P. Outbreak of ampicillin/piperacillin-resistant Klebsiella pneumoniae in a neonatal intensive care unit (NICU): investigation and control measures. Int J Environ Res Public Health. (2013) Feb 26;10(3):808-15. doi: 10.3390/ijerph10030808. PMID: 23442560; PMCID: PMC3709286
 • 12. Russotto V, Cortegiani A, Fasciana T, Iozzo P, Raineri SM, Gregoretti C, Giammanco A, Giarratano A. What Healthcare Workers Should Know about Environmental Bacterial Contamination in the Intensive Care Unit. Biomed Res Int. (2017);2017:6905450. doi: 10.1155/2017/6905450. Epub 2017 Oct 29. PMID: 29214175; PMCID: PMC5682046
 • 13. Yasemin Oz, Nilgun Kasifoglu, Tuğçe Nur Öztürk, Betül Karadeniz, Ahmet ishak Özdemir, Berk Palazoğlu, Betül Fatma Karal, Mohammed v. Sheriff. The relationship of hand washing habits with aerobic microorganism load on hand. Turk Hij Den Biyol Derg. (2021); 78(3): 255-264 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2021.14892

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makale
Yazarlar

Erdoğan YAYLA
KARACABEY DEVLET HASTANESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 11 Kasım 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 20 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
YAYLA, E. (2022). YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE EL HİJYENİ KÜLTÜRÜNÜN İNCELENMESİ. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 20(1), 19-33.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi