Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sanat Bağlantısı Üzerine Bir Değerlendirme

Yıl 2022, Cilt: 2 Sayı: 1, 72 - 86, 30.06.2022

Öz

Giriş ve Çalışmanın Amacı: Bu çalışma, kurumsal sosyal sorumluluk ile sanat arasında bağlantı ve sanatın kurumlar tarafından bir kurumsal sosyal sorumluluk konusu olarak benimsenmesinin önemi üzerinde durulmasına odaklanmaktadır.
Kavramsal/Kuramsal Çerçeve: Kurumlar pek çok farklı konuda kurumsal sosyal sorumluluk projeleri üretmektedir. İlgili projeler kapsamında öne çıkan konulardan biri de sanat olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanat bir toplumun temelini oluşturmakta, gerçekliği inşa etmekte, toplumsal sorunlara daha yüksek oranda duyarlı, çözüm odaklı, tutarlı, bilinçli ve eleştirel bireylerin yetişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Sanat toplumu ve geleceği olumlu anlamda dönüştürmenin/şekillendirmenin bir aracı olarak konumlanmaktadır.
Yöntem: Çalışmada konu ile ilgili literatür taranmış ve kurumsal sosyal sorumluluk ile sanat arasında bağlantı kurulmuştur. Kurumların sahip oldukları eğilimler makro düzlemde ele alınarak kurumların kurumsal sosyal sorumluluk konusunda sanat uygulamalarına yönelme eğilimleri tartışılmıştır.
Bulgular: Çalışmada, sosyal sorumluluk anlayışının ortaya çıkış temelleri ve önemi irdelenmiş, ilgili kavramın kurumlar üzerinden sorgulanması gerçekleştirilmiş ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının günümüzdeki kapsamı tartışılmıştır. Günümüzde kurumlara geniş çerçevede atfedilen sorumluluk alanlarından biri olan sanat değerlendirmeye tabi tutulmuş, sanatın toplumsal rolü kapsamında kurumlar tarafından desteklenme eğiliminin temelleri irdelenmiştir.
Sonuç: Çalışmada kurumsal sosyal sorumluluk ile sanat arasında yakın bir ilişki bulunduğu görülmüştür. Kurumların sanat ile ilgilenme eğilimlerinin varlığı ortaya koyularak bu eğilimin nedenleri arasında toplumsal beklenti, toplumların ihtiyaçları ve kişisel görüşlerin olduğu belirtilmiştir.

Kaynakça

 • ALEXANDER, V. D. (2021). Sociology of the arts. Hoboken: John Wiley & Sons.
 • ARENDT, H. (1987). Collective responsibility. S. J. James W. Bernauer (ed.) In Amor mundi (pp. 43-50). Springer, Dordrecht.
 • ASLAN, E. (2016). Üretici bir etkinlik alanı olarak sanat eğitiminin toplumsal gerekliliği, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5 (3), 290-296.
 • ALTINTAŞ, O., ELIRI, İ. (2012). Birey toplum ilişkisinde kent kültürü, kamusal alan ve onda şekillenen sanat olgusu. İDİL Sanat ve Dil Dergisi, 1 (5), 61-74.
 • BÉNABOU, R., TIROLE, J. (2010). Individual and corporate social responsibility. Economica, 77 (305), 1-19.
 • BAYRAKTAROĞLU, G., İLTER, B. & TANYERİ, M. (2009). Kurumsal sosyal sorumluluk: pazarlamada yeni bir paradigmaya doğru. İstanbul: Literatürk.
 • BULUT, D., YUMRUKAYA, C. B. (2009). Corporate social responsibility in culture and art. Management of Environmental Quality: An International Journal, 20 (3), 311-320.
 • CADBURY, A. (2006). Corporate social responsibility. Twenty-First Century Society, 1 (1), 5-21.
 • CAMPA, D., ZIJLMANS, E. W. A. (2019). Corporate social responsibility recognition and support for the arts: Evidence from European financial institutions. European Management Journal, 37 (6), 818-827.
 • CARROLL, A. B. (2015). Corporate social responsibility. Organizational Dynamics, 44 (2), 87-96.
 • CERİTOĞLU, A. B. (2011). Kurumsal sosyal sorumluluk. İstanbul: Yalın Yayıncılık.
 • DICKIE, G. (1969). Defining art. American Philosophical Quarterly, 6 (3), 253-256.
 • ESHLEMAN, A. (2014). "Moral Responsibility". Philosophy Faculty Publications and Presentations. http://pilotscholars.up.edu/phl_facpubs/1
 • FEINBERG, J. (1968). Collective responsibility. The Journal of Philosophy, 65 (21), 674-688.
 • GALBREATH, J. (2009). Building corporate social responsibility into strategy. European Business Review, 21 (2), 109-127.
 • GALLOWAY, S. (2009). Theory-based evaluation and the social impact of the arts. Cultural Trends, 18 (2), 125-148.
 • IAMANDI, I. E., CONSTANTIN, L. G. (2012). Quantifying corporate social responsibility involvement in art and culture projects in Romania and Bulgaria. Procedia Economics and Finance, 3, 1122-1127.
 • ILICAK AYDINALP, G. (2013). Halkla ilişkiler ekseninde kurumsal sosyal sorumluluk. Ankara: Nobel.
 • KANJI, G. K., CHOPRA, P. K. (2010). Corporate social responsibility in a global economy. Total Quality Management, 21 (2), 119-143.
 • KORKMAZ, S. (2009). İşletmelerin sosyal sorumlulukları. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • KOTLER, P., LEE, N. (2008). Kurumsal sosyal sorumluluk. İstanbul: MediaCat.
 • MOIR, L. (2001). What do we mean by corporate social responsibility? Corporate Governance: The International Journal of Business In Society, 1 (2), 16-22.
 • MOON, J. (2007). The contribution of corporate social responsibility to sustainable development. Sustainable Development, 15 (5), 296-306.
 • NICOLAU, J. L. (2008). Corporate social responsibility: Worth-creating ctivities. Annals of Tourism Research, 35 (4), 990-1006.
 • ÖZGEN, E. (2006). Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri. İstanbul: Maviağaç
 • SPIVAK, G. C. (1994). Responsibility. Boundary 2, 21 (3), 19-64.
 • STRAWSON, G. (1994). The impossibility of moral responsibility. Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition, 75 (1/2), 5-24.
 • STRAWSON, P. F. (2008). Freedom and resentment and other essays, London and New York: Routledge.
 • TAK, B. (2009). İşletmelerin sosyal sorumlulukları ve paydaş grupları ile ilişkilerinin yönetimi. İstanbul: BETA.
 • TDK (t.y). Sorumluluk, Erişim Tarihi: 23.11.2021, https://sozluk.gov.tr/
 • TUNA, S. (2020). Şenlik ve festivalden kültürel mirasa: sinemasal bir bakış açısı. Sinem Tuna (Ed.) Kültürel Miras ve Sinema içinde (ss.1-25). İstanbul: Kriter Yayınları.
 • TUNA, S. (2021). Kültürlerin kesişim noktasında minyatür sanatının sinemasal bağlamda yorumlanışı: Murat Palta minyatürleri. ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi, 1 (1), 139-168.
 • ÜNVER, E. (2016). Neden ve nasıl sanat eğitimi. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 5 (23), 865-878.
 • YAMAK, S. (2007). Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının gelişimi. İstanbul: BETA.
 • ŽİŽEK, S. Š., MULEJ, M. (2013). Social responsibility: a way of requisite holism of humans and their well‐being. Kybernetes, 42 (2), 318-335.

A Study on the Relationship between Corporate Social Responsibility and Art

Yıl 2022, Cilt: 2 Sayı: 1, 72 - 86, 30.06.2022

Öz

The Purpose of the Study: This study explores the relationship between corporate social responsibility and art as well as the consideration of art as a topic of interest in terms of corporate social responsibility. Corporations devise various corporate social responsibility projects.
Literature Review/Background: Art is an essential part of these projects. Art forms the basis of society, constitutes reality, and plays a significant role in the upbringing of the individuals who adopt a sensitive, solution-oriented, consistent, conscious, and critical approach to social issues. Art is an instrument of transformation which has a positive impact on the society.
Method: The study provides the relevant literature review on the topic and establishes a connection between corporate social responsibility and art. The tendency of corporations to be involved in the activities of art as part of corporate social responsibility is discussed through the exploration of the inclinations of corporations at a macro scale.
Results: The study examines the emergence and the importance of the concept of social responsibility in order to discuss the present-day scope of corporate social responsibility in more detail. The study puts art under scrutiny as a wide area of responsibility attributed to corporations as well as the tendency of corporations to support art because of its social role.
Conclusion: The study shows that corporate social responsibility and art are closely related. It also lays bare that corporations are indeed interested in the involvement in the activities of art and this is caused by the factors such as personal views, needs and expectations of the society.

Kaynakça

 • ALEXANDER, V. D. (2021). Sociology of the arts. Hoboken: John Wiley & Sons.
 • ARENDT, H. (1987). Collective responsibility. S. J. James W. Bernauer (ed.) In Amor mundi (pp. 43-50). Springer, Dordrecht.
 • ASLAN, E. (2016). Üretici bir etkinlik alanı olarak sanat eğitiminin toplumsal gerekliliği, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5 (3), 290-296.
 • ALTINTAŞ, O., ELIRI, İ. (2012). Birey toplum ilişkisinde kent kültürü, kamusal alan ve onda şekillenen sanat olgusu. İDİL Sanat ve Dil Dergisi, 1 (5), 61-74.
 • BÉNABOU, R., TIROLE, J. (2010). Individual and corporate social responsibility. Economica, 77 (305), 1-19.
 • BAYRAKTAROĞLU, G., İLTER, B. & TANYERİ, M. (2009). Kurumsal sosyal sorumluluk: pazarlamada yeni bir paradigmaya doğru. İstanbul: Literatürk.
 • BULUT, D., YUMRUKAYA, C. B. (2009). Corporate social responsibility in culture and art. Management of Environmental Quality: An International Journal, 20 (3), 311-320.
 • CADBURY, A. (2006). Corporate social responsibility. Twenty-First Century Society, 1 (1), 5-21.
 • CAMPA, D., ZIJLMANS, E. W. A. (2019). Corporate social responsibility recognition and support for the arts: Evidence from European financial institutions. European Management Journal, 37 (6), 818-827.
 • CARROLL, A. B. (2015). Corporate social responsibility. Organizational Dynamics, 44 (2), 87-96.
 • CERİTOĞLU, A. B. (2011). Kurumsal sosyal sorumluluk. İstanbul: Yalın Yayıncılık.
 • DICKIE, G. (1969). Defining art. American Philosophical Quarterly, 6 (3), 253-256.
 • ESHLEMAN, A. (2014). "Moral Responsibility". Philosophy Faculty Publications and Presentations. http://pilotscholars.up.edu/phl_facpubs/1
 • FEINBERG, J. (1968). Collective responsibility. The Journal of Philosophy, 65 (21), 674-688.
 • GALBREATH, J. (2009). Building corporate social responsibility into strategy. European Business Review, 21 (2), 109-127.
 • GALLOWAY, S. (2009). Theory-based evaluation and the social impact of the arts. Cultural Trends, 18 (2), 125-148.
 • IAMANDI, I. E., CONSTANTIN, L. G. (2012). Quantifying corporate social responsibility involvement in art and culture projects in Romania and Bulgaria. Procedia Economics and Finance, 3, 1122-1127.
 • ILICAK AYDINALP, G. (2013). Halkla ilişkiler ekseninde kurumsal sosyal sorumluluk. Ankara: Nobel.
 • KANJI, G. K., CHOPRA, P. K. (2010). Corporate social responsibility in a global economy. Total Quality Management, 21 (2), 119-143.
 • KORKMAZ, S. (2009). İşletmelerin sosyal sorumlulukları. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • KOTLER, P., LEE, N. (2008). Kurumsal sosyal sorumluluk. İstanbul: MediaCat.
 • MOIR, L. (2001). What do we mean by corporate social responsibility? Corporate Governance: The International Journal of Business In Society, 1 (2), 16-22.
 • MOON, J. (2007). The contribution of corporate social responsibility to sustainable development. Sustainable Development, 15 (5), 296-306.
 • NICOLAU, J. L. (2008). Corporate social responsibility: Worth-creating ctivities. Annals of Tourism Research, 35 (4), 990-1006.
 • ÖZGEN, E. (2006). Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri. İstanbul: Maviağaç
 • SPIVAK, G. C. (1994). Responsibility. Boundary 2, 21 (3), 19-64.
 • STRAWSON, G. (1994). The impossibility of moral responsibility. Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition, 75 (1/2), 5-24.
 • STRAWSON, P. F. (2008). Freedom and resentment and other essays, London and New York: Routledge.
 • TAK, B. (2009). İşletmelerin sosyal sorumlulukları ve paydaş grupları ile ilişkilerinin yönetimi. İstanbul: BETA.
 • TDK (t.y). Sorumluluk, Erişim Tarihi: 23.11.2021, https://sozluk.gov.tr/
 • TUNA, S. (2020). Şenlik ve festivalden kültürel mirasa: sinemasal bir bakış açısı. Sinem Tuna (Ed.) Kültürel Miras ve Sinema içinde (ss.1-25). İstanbul: Kriter Yayınları.
 • TUNA, S. (2021). Kültürlerin kesişim noktasında minyatür sanatının sinemasal bağlamda yorumlanışı: Murat Palta minyatürleri. ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi, 1 (1), 139-168.
 • ÜNVER, E. (2016). Neden ve nasıl sanat eğitimi. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 5 (23), 865-878.
 • YAMAK, S. (2007). Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının gelişimi. İstanbul: BETA.
 • ŽİŽEK, S. Š., MULEJ, M. (2013). Social responsibility: a way of requisite holism of humans and their well‐being. Kybernetes, 42 (2), 318-335.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Sezgin SAVAŞ
ISTANBUL GELISIM UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES, DEPARTMENT OF NEW MEDIA
0000-0003-2141-1055
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 8 Aralık 2021
Kabul Tarihi 10 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Savaş, S. (2022). A Study on the Relationship between Corporate Social Responsibility and Art . ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi , 2 (1) , 72-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/stdarticle/issue/70964/1034336

ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi

ISSN: 2718-1057
e-ISSN: 2791-7665