Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Metaverse Chronology and Metaverse in the Context of National Architecture

Yıl 2023, Cilt: 3 Sayı: 2, 110 - 134, 30.12.2023
https://doi.org/10.56590/stdarticle.1332515

Öz

The Purpose of the Study: With James Watt's invention of the steam engine in 1765, the Industrial Revolution took place, and the concept of technology became integrated into daily life. In recent years, rapid advancements in technology have facilitated the parallel development of information and communication technologies. Computer systems have become more sophisticated with significant developments in the software industry, giving rise to concepts such as virtual reality, augmented reality, and the metaverse. The concept of the Metaverse, which first emerged as a concept in the 1980s, has seen rapid development in the 2000s and beyond. The purpose of this study is to identify the themes through which Metaverse studies are conducted in national academic publications and to determine the academic approach to the subject.
Conceptual/Theoretical Framework: Examining the relationship between architecture and the metaverse under current international signals and scenarios is essential for identifying potential change scenarios in the near future within the context of Turkey's conditions. Therefore, it is important to analyze the information, approaches, levels, and contents related to the architecture-metaverse relationship in a neutral and reliable scientific environment. For this reason, national academic publications have been used as research material, and the themes and contents related to the metaverse-architecture relationship have been evaluated.
Method: The method employed in this study is content analysis, focusing on the repeated words within the texts of metaverse publications, the frequency of these words, emphasized themes in the texts, and keywords indicating these themes.
Findings: It was observed that in the examined academic publications, the most recurring themes were technology, education, and architecture, followed by augmented reality, and simulation themes. These findings indicate that the metaverse will become an integral part of our lives in the near future without completely disconnecting from the physical world.
Conclusion: This new virtual universe, which is likely to completely transform all aspects of our lives, is predicted to become a new business model for architects and the architecture sector in the near future. Throughout the research process, the concept of the metaverse was found to be present in various themes within different disciplines, signaling significant changes for many professional fields in the near future.

Kaynakça

 • AYDIN, İ. (2021). Metaverse, Yaşam 4.0 Beynimde Fırtınalar!
 • ALAN, Ü. (2021). Metaverse bir kuş değil, biz de havaya bakmıyoruz. Erişim tarihi: 02.03.202. https://www.birgun.net/haber/metaverse-bir-kus-degil-biz-de-havaya-bakmiyoruz-363924. ^
 • ALBAYRAK, M. (2021). Metaverse Nedir? Bizi Gelecekte Neler Bekliyor? Meaverse ve NFT ilişkisi. Erişim Tarihi: 14.01.2023 https://www.sempeak.com/blog/metaverse-nedir-metaverse-ve-nft-iliskisi
 • AKINCI, O. (2020). Deneyim odaklı pazarlama ve arttırılmış gerçeklik: arttırılmış gerçeklik uygulamalarının marka tercihi üzerindeki etkisini tespit etmeye yönelik bir araştırma, İletişim Çalışmaları Dergisi, Sayı: 18
 • BOZKURT, V. (2000). Enformasyon Toplumu ve Türkiye, İstanbul, Sitem Yayıncılık
 • BLAIR, J. & LİN, F. (2011). An approach for integrating 3D virtual worlds with multiagent systems. Paper presented at the Advanced Information Networking and Applications (WAINA), 2011 IEEE Workshops of International Conference.
 • COLLINS, C. (2008). Looking to the future: Higher education in the Metaverse. Educause Review, 43(5), 51-63.
 • DADAKOĞLU, S. (2018). Sanat ve Tasarım Eğitiminde Sanal Ortamın Yaratıcılığa Etkisi (second lıfe örneği). (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • DEMİRBAĞ, İ. (2020). Üç Boyutlu Sanal Dünyalar. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd.
 • DOKO, E. (2021). Alternatif bir dünya arayışı: Metaverse, Lacivert Dergi (78-80).
 • DİNÇER, G. D. (2008). Sanal Dünyaların Uzaktan Eğitim Danışmanlık Hizmetlerinde Kullanımı: Second Life örneği (Yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı. Eskişehir.
 • İPEK, R. (2019). Karma Gerçeklikte Çoklu Mekan Tasarımı. (Yüksek Lisans Tezi). Başkent Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • KARTAL, C. ( 2002). İnternet Ortamında Pazarlama, Elektronik Ticarete İlk Adım, Ankara, Gazi Kitap Evi.
 • KUŞ, O. (2021). Metaverse: ‘Dijital Büyük Patlamada’ Fırsatlar ve Endişelere Yönelik Algılar, Intermedia International e-Journal, December, 2021; 8(15)
 • LEE, L. H., BRAUD, T., ZHOU, P., WANG, L., XU, D., LIN, Z. & HUI, P. (2021). All one needs to know about metaverse: A complete survey on technological singularity, Virtual Ecosystem and Research Agenda. arXiv preprint arXiv:2110.05352.
 • METAMETRİK, (2021). Mimarlar İçin Metaverse Ahmet Burçin Gürbüz: Metametrik Çarşamba Buluşmaları 69. Erişim Tarihi: 12.03.2023 https://www.youtube.com/watch?v=4rzXjNTf2yY
 • MICHAEL, L. (2008). Cityspace, Cyberspace, and the Spatiology of Information. Virtual Worlds Research: Past, Present & Future, Vol. 1. No. 1.
 • TASA, U. (2009). İçeriği Kullanıcılar Tarafından Oluşturulan 3 Boyutlu Sanal Dünyalarda Sanat ve Mimari Tasarım: Second Life Üzerine Bir Vaka Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • (https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/-alternatif-sanal-dunya-metaverse-yeni-bir-yasamin-kapilarini-aralayacak/2634584). Erişim Tarihi: 15.01.2023

Metaverse Kronolojisi ve Ulusal Mimarlık Ortamında Metaverse

Yıl 2023, Cilt: 3 Sayı: 2, 110 - 134, 30.12.2023
https://doi.org/10.56590/stdarticle.1332515

Öz

Giriş ve Çalışmanın Amacı: 1765 yılında Jamess Watt’ın buharlı makineyi bulması ile Endüstri Devriminin gerçeklemiş ve teknoloji kavramı günlük hayata dâhil olmuştur. Son yıllarda teknoloji alanında ortaya çıkan hızlı gelişmeler bilgi ve iletişim teknolojilerinin de aynı hızla gelişmesini sağlamıştır. Bilgisayar sistemleri yazılım sektöründeki önemli gelişmelerle birlikte çok daha donanımlı hale gelirken, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, meta-evren gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. 1980’li yıllarda ilk kez konsept olarak ortaya çıkmış olan Metaverse kavramı, 2000 ve sonrasında çok hızlı gelişme göstermiştir. Çalışmanın amacı ulusal akademik yayınlarda metaverse çalışmalarının hangi temalar üzerinden çalışıldığını tespit etmek ve konu hakkındaki akademik yaklaşımı belirleyebilmektir.
Kavramsal/Kuramsal Çerçeve: Uluslararası değişim sinyalleri ve senaryoları içinde bugün mevcut koşullarda mimarlığın metaverse ile ilişkisini belirleyebilmek yakın gelecekte Türkiye koşullarında olası değişim senaryolarını belirleyebilmek açısından önemlidir. Bu amaçla, mimarlık-metaverse ilişkisinin tarafsız ve güvenilir olarak ele alındığı bilimsel ortamdaki bilgi, yaklaşım, düzey ve içeriğinin irdelenmesi bu çalışmanın ana hedefi olmuştur. Ulusal akademik yayınlara ait anahtar kelimeler, yaklaşımları ve yayınların niteliği gelecekte bizleri bekleyen ulusal akademik ortama ve piyasalara ait bilgiler taşır. Bu nedenle araştırma materyali olarak ulusal akademik yayınlar kullanılmıştır. Metaverse- mimarlık ilişkisi tema ve içerikleri bakımından değerlendirilmiştir.
Yöntem: Çalışmanın yöntemi, odak konusu olan metaverse yayınlarının metin içinde tekrar edilen kelimeleri, kelimelerin tekrar sıklığı, metinlerde vurgulanan temalar ve temaları işaret eden anahtar kelimeler üzerinden içerik analizi yöntemidir.
Bulgular: Yakın gelecekte fiziksel dünyadan tamamen kopmadan metaverse’ün ayrılmaz bir parçamız haline geleceği, çalılmada incelenen akademik yayınlarda en çok yinelenen temaların; teknoloji, eğitim ve mimarlık olduğu, bu temaları eğitim, arttırılmış gerçeklik ve simülasyon temalarının takip ettiği gözlemlenmiştir çalışma sonunda elde edilen bulgular arasındadır.
Sonuç: Tüm yaşam biçimlerimizi değiştirmesi muhtemel olan bu yeni sanal evrenin mimarlar ve mimarlık sektörü için yakın gelecekte yeni bir iş modeli haline geleceği öngörülmüştür. Araştırma sürecinde metaverse kavramının pek çok farklı tema ile farklı disiplinlerin çalışma alanında yer aldığı görülmüştür. Bu durum yakın gelecekte birçok meslek alanı için önemli değişimler olabileceğinin sinyallerini vermiştir.

Kaynakça

 • AYDIN, İ. (2021). Metaverse, Yaşam 4.0 Beynimde Fırtınalar!
 • ALAN, Ü. (2021). Metaverse bir kuş değil, biz de havaya bakmıyoruz. Erişim tarihi: 02.03.202. https://www.birgun.net/haber/metaverse-bir-kus-degil-biz-de-havaya-bakmiyoruz-363924. ^
 • ALBAYRAK, M. (2021). Metaverse Nedir? Bizi Gelecekte Neler Bekliyor? Meaverse ve NFT ilişkisi. Erişim Tarihi: 14.01.2023 https://www.sempeak.com/blog/metaverse-nedir-metaverse-ve-nft-iliskisi
 • AKINCI, O. (2020). Deneyim odaklı pazarlama ve arttırılmış gerçeklik: arttırılmış gerçeklik uygulamalarının marka tercihi üzerindeki etkisini tespit etmeye yönelik bir araştırma, İletişim Çalışmaları Dergisi, Sayı: 18
 • BOZKURT, V. (2000). Enformasyon Toplumu ve Türkiye, İstanbul, Sitem Yayıncılık
 • BLAIR, J. & LİN, F. (2011). An approach for integrating 3D virtual worlds with multiagent systems. Paper presented at the Advanced Information Networking and Applications (WAINA), 2011 IEEE Workshops of International Conference.
 • COLLINS, C. (2008). Looking to the future: Higher education in the Metaverse. Educause Review, 43(5), 51-63.
 • DADAKOĞLU, S. (2018). Sanat ve Tasarım Eğitiminde Sanal Ortamın Yaratıcılığa Etkisi (second lıfe örneği). (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • DEMİRBAĞ, İ. (2020). Üç Boyutlu Sanal Dünyalar. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd.
 • DOKO, E. (2021). Alternatif bir dünya arayışı: Metaverse, Lacivert Dergi (78-80).
 • DİNÇER, G. D. (2008). Sanal Dünyaların Uzaktan Eğitim Danışmanlık Hizmetlerinde Kullanımı: Second Life örneği (Yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı. Eskişehir.
 • İPEK, R. (2019). Karma Gerçeklikte Çoklu Mekan Tasarımı. (Yüksek Lisans Tezi). Başkent Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • KARTAL, C. ( 2002). İnternet Ortamında Pazarlama, Elektronik Ticarete İlk Adım, Ankara, Gazi Kitap Evi.
 • KUŞ, O. (2021). Metaverse: ‘Dijital Büyük Patlamada’ Fırsatlar ve Endişelere Yönelik Algılar, Intermedia International e-Journal, December, 2021; 8(15)
 • LEE, L. H., BRAUD, T., ZHOU, P., WANG, L., XU, D., LIN, Z. & HUI, P. (2021). All one needs to know about metaverse: A complete survey on technological singularity, Virtual Ecosystem and Research Agenda. arXiv preprint arXiv:2110.05352.
 • METAMETRİK, (2021). Mimarlar İçin Metaverse Ahmet Burçin Gürbüz: Metametrik Çarşamba Buluşmaları 69. Erişim Tarihi: 12.03.2023 https://www.youtube.com/watch?v=4rzXjNTf2yY
 • MICHAEL, L. (2008). Cityspace, Cyberspace, and the Spatiology of Information. Virtual Worlds Research: Past, Present & Future, Vol. 1. No. 1.
 • TASA, U. (2009). İçeriği Kullanıcılar Tarafından Oluşturulan 3 Boyutlu Sanal Dünyalarda Sanat ve Mimari Tasarım: Second Life Üzerine Bir Vaka Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • (https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/-alternatif-sanal-dunya-metaverse-yeni-bir-yasamin-kapilarini-aralayacak/2634584). Erişim Tarihi: 15.01.2023
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İç Mimarlık , Mimarlık (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Minel Kurtuluş 0000-0003-4623-0613

Çiğdem Tekin 0000-0002-1777-8594

Erken Görünüm Tarihi 30 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 25 Temmuz 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kurtuluş, M., & Tekin, Ç. (2023). Metaverse Kronolojisi ve Ulusal Mimarlık Ortamında Metaverse. ART/Icle: Sanat Ve Tasarım Dergisi, 3(2), 110-134. https://doi.org/10.56590/stdarticle.1332515

ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi

ISSN: 2718-1057
e-ISSN: 2791-7665