Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

2005 YILI İTİBARİYLE DEĞİŞEN FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA STEM EĞİTİMİNE YER VERİLME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMAS

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 24 - 47, 12.06.2018

Öz

Kaynakça

  • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M., Öner, T., & Özdemir, S. (2015). STEM eğitimi Türkiye raporu: “Günümüz modası mı yoksa gereksinim mi?”. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi.*STEM Eğitim Raporu.Altan, E. B., Yamak, H. Ve Kırıkkaya, E. B. (2016). Fetemm Eğitim Yaklaşımının Öğretmen Eğitiminde Uygulanmasına Yönelik Bir Öneri: Tasarım Temelli Fen Eğitimİ. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, DergisiAslan, F., Akaygün, S. Ve Tezsezen, S. (2017). İşbirlikli FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi Uygulaması: Kimya ve Matematik Öğretmen Adaylarının FeTeMM Farkındalıklarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim fakültesi Dergisi,10.Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. (2007). Qualitative research for education (5th ed). Boston: Pearson Education, Inc.Derin, G., Aydın, E. Ve Kırkıç, K. A. (2017). STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik–Matematik) Eğitimi Tutum Ölçeği. El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi, 3Eroğlu, S. Ve Bektaş, O. (2016). STEM Eğitimi Almış Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Temelli Ders Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 3Gülhan, F. Ve Şahin, F. (2016). FeN teknoloji-mühendislikmatematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf öğrencilerinin bu alanlarla ilgili algı ve tutumlarına etkisi. Journal of Human Sciences. 13 (1).Hebebci, M. T. Ve Usta, E. (2017). Üniversite Öğrencilerinin FeTeMM Farkındalık Durumlarının İncelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Semp.-3, 5.İdin, Ş. (2017). Örnek ve Uygulama Destekli Fen Öğretiminde Disiplinler arası Beceri Etkileşimi (Edt. Ersin Karademir). 7. Bölüm: STEM Yaklaşımı ve Eğitime Yansımaları, 257-288. Pegem Akademi Yayınları.İşman, A., Baytekin, Ç. Ve Balkan, F., Horzum, B. Ve Kıyıcı, M. (2002). Fen Bilgisi Eğitimi ve Yapısalcı Yaklaşım. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 1.Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. İstanbul: Nobel Yayıncılık.MEB. (2005). Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı, Ankara.MEB. (2013). İlköğretim kurumları fen bilimleri dersi öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.MEB. (2017). İlköğretim ve Ortaöğretim Öğretim Programlarının Güncellenmesi. Erişim adresi: https://ttkb.meb.gov.tr/www/ilkogretim-ve-ortaogretim-ogretim-programlarinin guncellenmesi/icerik/289#MEB. (2016). STEM Eğitimi Raporu. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Erişim adresi:http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Egitimi_Raporu.pdfMerriam, S. (1998). Qualitative research and case study applications in education. Revised and expanded from case study research in education. USA: JB PrintingNational Research Council (NRC) (2011). Succesful K-12 STEM education. Identify effective approaches in science, technology, engineering and mathematics. Washington, DC: The National Academyies Press.Partnership for 21st Century Skills (P21). (2011). P21 common core toolkit: A guide to aligning the common core state standards with the framework for 21st century skills. Te partnership for 21st Century Skills, Washington, D. C.: Partnership for 21st Century SkillsPekbay, C. (2017). Fen Teknoloji Mühendislik Ve Matematik Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencileri Üzerindeki Etkileri. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.Volkan, Ö. ve Kurnaz, A. M (2017). 2013 Fen Bilimleri Öğretim Programının İncelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8.Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin YayıncılıkYıldırım, B. Ve Altun, Y. (2015). Stem Eğitim Ve Mühendislik Uygulamalarının Fen Bilgisi Laboratuar Dersindeki Etkilerinin İncelenmesi. El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi, 2Yıldırım, B., Şahin, E. ve Tabaru, G. (2017). STEM Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası İnançları, Bilimsel Araştırma Ve Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkisi. International Congress Of Eurasian Social Sciences

COMPOSISON OF DIFFERENT LEVELS OF INCLUDING STEM EDUCATION IN SCIENCE CURRİCULUM MODIFIED SINCE 2005

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 24 - 47, 12.06.2018

Öz

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 2005, 2013 ve 2017 yıllarında değişen Fen Bilimleri Öğretim Programlarının içeriklerinin karşılaştırılarak 2000 yılı sonrasında Avrupa ve Dünya’da fen eğitiminde önemli bir yere sahip olan STEM eğitiminin ülkemizde öğretim programlarında ki rolünü programların değişim yıllarına ve içeriklerine uygun şekilde incelemektir.

 

Çalışmada 2005, 2013 ve 2017 Fen programları; Program Vizyonu, Disiplinler arası ilişkilerde STEM Yaklaşımının rolü, mühendislik uygulamalarının karşılaştırılması ve fen programlarında kazanımların STEM etkinliklerine uygunluğu, ünite kazanımlarının ve ders saatlerinin STEM etkinlikleri açısında başlıkları belirlenerek incelenmiştir. Çalışma deseninde, doküman incelemesi tekniği temel alınarak yapılan bu çalışmada yıllara ve ünite başlıklarına göre kazanımlar değerlendirilmiş ve STEM eğitimin ile disiplinler arası ilişkisi araştırılmıştır.

 

Kaynakça

  • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M., Öner, T., & Özdemir, S. (2015). STEM eğitimi Türkiye raporu: “Günümüz modası mı yoksa gereksinim mi?”. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi.*STEM Eğitim Raporu.Altan, E. B., Yamak, H. Ve Kırıkkaya, E. B. (2016). Fetemm Eğitim Yaklaşımının Öğretmen Eğitiminde Uygulanmasına Yönelik Bir Öneri: Tasarım Temelli Fen Eğitimİ. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, DergisiAslan, F., Akaygün, S. Ve Tezsezen, S. (2017). İşbirlikli FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi Uygulaması: Kimya ve Matematik Öğretmen Adaylarının FeTeMM Farkındalıklarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim fakültesi Dergisi,10.Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. (2007). Qualitative research for education (5th ed). Boston: Pearson Education, Inc.Derin, G., Aydın, E. Ve Kırkıç, K. A. (2017). STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik–Matematik) Eğitimi Tutum Ölçeği. El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi, 3Eroğlu, S. Ve Bektaş, O. (2016). STEM Eğitimi Almış Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Temelli Ders Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 3Gülhan, F. Ve Şahin, F. (2016). FeN teknoloji-mühendislikmatematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf öğrencilerinin bu alanlarla ilgili algı ve tutumlarına etkisi. Journal of Human Sciences. 13 (1).Hebebci, M. T. Ve Usta, E. (2017). Üniversite Öğrencilerinin FeTeMM Farkındalık Durumlarının İncelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Semp.-3, 5.İdin, Ş. (2017). Örnek ve Uygulama Destekli Fen Öğretiminde Disiplinler arası Beceri Etkileşimi (Edt. Ersin Karademir). 7. Bölüm: STEM Yaklaşımı ve Eğitime Yansımaları, 257-288. Pegem Akademi Yayınları.İşman, A., Baytekin, Ç. Ve Balkan, F., Horzum, B. Ve Kıyıcı, M. (2002). Fen Bilgisi Eğitimi ve Yapısalcı Yaklaşım. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 1.Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. İstanbul: Nobel Yayıncılık.MEB. (2005). Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı, Ankara.MEB. (2013). İlköğretim kurumları fen bilimleri dersi öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.MEB. (2017). İlköğretim ve Ortaöğretim Öğretim Programlarının Güncellenmesi. Erişim adresi: https://ttkb.meb.gov.tr/www/ilkogretim-ve-ortaogretim-ogretim-programlarinin guncellenmesi/icerik/289#MEB. (2016). STEM Eğitimi Raporu. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Erişim adresi:http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Egitimi_Raporu.pdfMerriam, S. (1998). Qualitative research and case study applications in education. Revised and expanded from case study research in education. USA: JB PrintingNational Research Council (NRC) (2011). Succesful K-12 STEM education. Identify effective approaches in science, technology, engineering and mathematics. Washington, DC: The National Academyies Press.Partnership for 21st Century Skills (P21). (2011). P21 common core toolkit: A guide to aligning the common core state standards with the framework for 21st century skills. Te partnership for 21st Century Skills, Washington, D. C.: Partnership for 21st Century SkillsPekbay, C. (2017). Fen Teknoloji Mühendislik Ve Matematik Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencileri Üzerindeki Etkileri. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.Volkan, Ö. ve Kurnaz, A. M (2017). 2013 Fen Bilimleri Öğretim Programının İncelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8.Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin YayıncılıkYıldırım, B. Ve Altun, Y. (2015). Stem Eğitim Ve Mühendislik Uygulamalarının Fen Bilgisi Laboratuar Dersindeki Etkilerinin İncelenmesi. El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi, 2Yıldırım, B., Şahin, E. ve Tabaru, G. (2017). STEM Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası İnançları, Bilimsel Araştırma Ve Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkisi. International Congress Of Eurasian Social Sciences

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi OCAK 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Süleyman SEREN>

Türkiye


Elşen VELİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 12 Haziran 2018
Başvuru Tarihi 24 Mayıs 2018
Kabul Tarihi 30 Mayıs 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Seren, S. & Veli, E. (2018). 2005 YILI İTİBARİYLE DEĞİŞEN FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA STEM EĞİTİMİNE YER VERİLME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMAS . Journal of STEAM Education , 1 (1) , 24-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/steam/issue/37516/426950