Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kırdan Kente İç Göç Süreciyle Kadınların İş Yaşamına Katılımları ve Sonuçları

Yıl 2018, Sayı 43, 143 - 157, 26.04.2018

Öz

Kırdan kente yapılan iç göç hareketi beraberinde pek çok sonuçları getirmektedir. Bu sonuçlardan yalnızca bir tanesi olan göçmen kadının ücretli iş gücüne katılması, aile içinde pek çok değişikliğin meydana gelmesini sağlayabilecek gücü içinde barındırmaktadır. Bunların başlıcaları ise; ekonomik anlamda bir geliri olan kadının aile bütçesine olan etkisi ve kırda geleneksel aile işçisi olarak çalışan aynı zamanda geleneksel ev işlerinin yapımını üstlenen kadının, kırdan kente iç göç ile birlikte ücretli iş gücünde çalışmaya başlamasıyla, aile içindeki ev işlerine eşlerinin dahil olmalarıdır.  Bu durum ise kırdan kente iç göç sonrasında kadın ve erkek arasındaki ilişkilerde kıra kıyasla daha eşit ilişkilerin var olduğu algısını uyandırmaktadır. Ancak içinde bulunmuş olduğumuz toplumun ataerkil olduğu gerçeğinden yola çıkılırsa bu algının kimi zaman yanılgı olduğu gerçeği ile karşı karşıya kalmaktayız. Çünkü kadının ekonomik anlamda para kazanıyor olmasının kazanılan paranın kontrolü söz konusu olduğu zaman kadını ekonomik anlamda her zaman özgür kılmadığı pratiklerle karşılaşırken aynı zamanda ev içindeki işlere erkeklerin dahil olmasının çoğu zaman ataerkil pratikler çerçevesinde gerçekleştiği gerçeği ile karşı karşıya kalınmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma ile kırdan kente iç göç ile birlikte ücretli iş gücüne katılan kadınların ve ev işlerine erkeklerin dahil olmasının bireylerin zihninde yaratmış olduğu eşitlik düşüncesinin yanılgı olabileceği ele alınacaktır. 

Kaynakça

  • BAŞEL, H. (2006). “İç Göçün Sonuçları Ve İşgücüne Etkileri”, Cumhuriyet Üni-versitesi, İ.İ.B.F., Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü. Sosyal Siyaset Konferans-ları Dergisi, Sayı 51. BUZ, S. (2009). “Göç ve Kentleşme Sürecinde Kadınların ‘Görünürlüğü’”. Hacet-tepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü. Aile ve Toplum Dergisi, Cilt 5, Sayı 17, (Nisan-Mayıs-Haziran 2009). ÇAKMAK, S. (2010). “Değişen Hayatların Görünmez Sahipleri: Göçmen Kadın-lar”, Fe Dergisi 2, Sayı 2, s. 50-64. İÇDUYGU, A.-SİRKECİ, İ. (1998a). “Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Göç Hareketleri”, 75 Yılda Köylerden Şehirlere, Baydar, O. (Ed.), İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları. İÇDUYGU, A.-SİRKECİ, İ. (1998b). “Bir Ülke, Bir Aile ve Birçok Göç: Cum-huriyet Döneminde Bir Toplumsal Dönüşüm Örneği”, 75 Yılda Köylerden Şehirlere, Baydar, O. (Ed.), İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları. İÇDUYGU, A.-ÜNALAN, T. (1998), “Türkiye’de İçgöç: Sorunsal Alanları ve Araştırma Yöntemleri”, Türkiye’de İçgöç, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları. İLKKARACAN, İ.-İLKKARACAN, P. (1998). “1990’lar Türkiye’sinde Kadın ve Göç”, 75 Yılda Köylerden Şehirlere, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları. KELEŞ, R. (1998). Kent Bilim Terimleri Sözlüğü, Ankara: İmge Kitabevi KOÇAK, Y.-TERZİ, E. (2012). “Türkiye’de Göç Olgusu, Göç Edenlerin Kentlere Olan Etkileri ve Çözüm Önerileri”, KAÜ İİBF Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 3. KORKMAZ, A.-KORKUT, G. (2012). "Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılımının Belirleyicileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.17, S.2, s.41-65. ONAT, Ü. (1993). Gecekondu Kadının Kente Özgü Düşünce ve Davranışlar Ge-liştirme Süreci, Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı, KSHM; yayın no.73, Ankara: Kılıçaslan Matbaacılık Sanayi ve Tic.Ltd. Şti. TAŞ, H. Y.-ÖZCAN, S. (2013). “Türkiye’de İç Göçün Yoksulluğa ve İstihdama Etkileri”, SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme Dergisi ( S:289-298). TAŞÇI, F. (2009). “ Bir Sosyal Politika Olarak Göç”, İstanbul Üniversitesi Ça-lışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü. Kamu-İş; C:10, S:4/2009. YEŞİLORMAN, M. (2001). “Toplumsal Eşitlikte Kör Nokta: Kadın Eşitsizliğine Genel Bir Bakış”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, s. 269-280, Elazığ.

Participation and Results of Women in Business Life Through Internal Immigration Process from Rural to Urban

Yıl 2018, Sayı 43, 143 - 157, 26.04.2018

Öz

The internal migration from rural to urban brings many results. Only one of these reason is that the participation of migrant woman into the wage labor force make many changes in the family. The main ones are that the influence of women on the family budget, which is an economic income, causes the involvement of husbands in domestic household affairs. This leads to the perception that there are more equal relations between men and women in the relations between men and women after the internal migration from the village to the city. However, we are confronted with the fact that sometimes this misconception is an mistake if we come from the fact that the community we are in is patriarchal. It is because the fact that women are earning money in economic terms -when the control of the money is paid is encountered in practices that women have not always freely afforded in economic terms, while at the same time they are faced with the fact that participation of men in house work often takes place within patriarchal practices. Hence, this study will deal with the fact that participation of wives in paid labor and participation of men in housework, along with internal migration from the village to the city, may be an illusion of equality in the minds of individuals.  Keywords: Migration, Internal Migration, Employment, Migrant Women, Female Labor

Kaynakça

  • BAŞEL, H. (2006). “İç Göçün Sonuçları Ve İşgücüne Etkileri”, Cumhuriyet Üni-versitesi, İ.İ.B.F., Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü. Sosyal Siyaset Konferans-ları Dergisi, Sayı 51. BUZ, S. (2009). “Göç ve Kentleşme Sürecinde Kadınların ‘Görünürlüğü’”. Hacet-tepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü. Aile ve Toplum Dergisi, Cilt 5, Sayı 17, (Nisan-Mayıs-Haziran 2009). ÇAKMAK, S. (2010). “Değişen Hayatların Görünmez Sahipleri: Göçmen Kadın-lar”, Fe Dergisi 2, Sayı 2, s. 50-64. İÇDUYGU, A.-SİRKECİ, İ. (1998a). “Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Göç Hareketleri”, 75 Yılda Köylerden Şehirlere, Baydar, O. (Ed.), İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları. İÇDUYGU, A.-SİRKECİ, İ. (1998b). “Bir Ülke, Bir Aile ve Birçok Göç: Cum-huriyet Döneminde Bir Toplumsal Dönüşüm Örneği”, 75 Yılda Köylerden Şehirlere, Baydar, O. (Ed.), İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları. İÇDUYGU, A.-ÜNALAN, T. (1998), “Türkiye’de İçgöç: Sorunsal Alanları ve Araştırma Yöntemleri”, Türkiye’de İçgöç, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları. İLKKARACAN, İ.-İLKKARACAN, P. (1998). “1990’lar Türkiye’sinde Kadın ve Göç”, 75 Yılda Köylerden Şehirlere, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları. KELEŞ, R. (1998). Kent Bilim Terimleri Sözlüğü, Ankara: İmge Kitabevi KOÇAK, Y.-TERZİ, E. (2012). “Türkiye’de Göç Olgusu, Göç Edenlerin Kentlere Olan Etkileri ve Çözüm Önerileri”, KAÜ İİBF Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 3. KORKMAZ, A.-KORKUT, G. (2012). "Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılımının Belirleyicileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.17, S.2, s.41-65. ONAT, Ü. (1993). Gecekondu Kadının Kente Özgü Düşünce ve Davranışlar Ge-liştirme Süreci, Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı, KSHM; yayın no.73, Ankara: Kılıçaslan Matbaacılık Sanayi ve Tic.Ltd. Şti. TAŞ, H. Y.-ÖZCAN, S. (2013). “Türkiye’de İç Göçün Yoksulluğa ve İstihdama Etkileri”, SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme Dergisi ( S:289-298). TAŞÇI, F. (2009). “ Bir Sosyal Politika Olarak Göç”, İstanbul Üniversitesi Ça-lışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü. Kamu-İş; C:10, S:4/2009. YEŞİLORMAN, M. (2001). “Toplumsal Eşitlikte Kör Nokta: Kadın Eşitsizliğine Genel Bir Bakış”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, s. 269-280, Elazığ.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Savaş Çağlayan> (Sorumlu Yazar)

Türkiye


Asiye Kemik>

0000-0002-0745-4350

Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt , Sayı 43

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sufesosbil368755, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9435}, eissn = {2667-6206}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2018}, number = {43}, pages = {143 - 157}, title = {Kırdan Kente İç Göç Süreciyle Kadınların İş Yaşamına Katılımları ve Sonuçları}, key = {cite}, author = {Çağlayan, Savaş and Kemik, Asiye} }
APA Çağlayan, S. & Kemik, A. (2018). Kırdan Kente İç Göç Süreciyle Kadınların İş Yaşamına Katılımları ve Sonuçları . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , (43) , 143-157 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sufesosbil/issue/36774/368755
MLA Çağlayan, S. , Kemik, A. "Kırdan Kente İç Göç Süreciyle Kadınların İş Yaşamına Katılımları ve Sonuçları" . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018 ): 143-157 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sufesosbil/issue/36774/368755>
Chicago Çağlayan, S. , Kemik, A. "Kırdan Kente İç Göç Süreciyle Kadınların İş Yaşamına Katılımları ve Sonuçları". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018 ): 143-157
RIS TY - JOUR T1 - Kırdan Kente İç Göç Süreciyle Kadınların İş Yaşamına Katılımları ve Sonuçları AU - SavaşÇağlayan, AsiyeKemik Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 157 VL - IS - 43 SN - 1300-9435-2667-6206 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Kırdan Kente İç Göç Süreciyle Kadınların İş Yaşamına Katılımları ve Sonuçları %A Savaş Çağlayan , Asiye Kemik %T Kırdan Kente İç Göç Süreciyle Kadınların İş Yaşamına Katılımları ve Sonuçları %D 2018 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9435-2667-6206 %V %N 43 %R %U
ISNAD Çağlayan, Savaş , Kemik, Asiye . "Kırdan Kente İç Göç Süreciyle Kadınların İş Yaşamına Katılımları ve Sonuçları". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi / 43 (Nisan 2018): 143-157 .
AMA Çağlayan S. , Kemik A. Kırdan Kente İç Göç Süreciyle Kadınların İş Yaşamına Katılımları ve Sonuçları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; (43): 143-157.
Vancouver Çağlayan S. , Kemik A. Kırdan Kente İç Göç Süreciyle Kadınların İş Yaşamına Katılımları ve Sonuçları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; (43): 143-157.
IEEE S. Çağlayan ve A. Kemik , "Kırdan Kente İç Göç Süreciyle Kadınların İş Yaşamına Katılımları ve Sonuçları", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı. 43, ss. 143-157, Nis. 2018

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi