Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Wedding Customs of Nogai Turks (Exampe of Konya)

Yıl 2018, Sayı 43, 66 - 91, 26.04.2018

Öz

Nogay Turks took their names from Nogai Han, the grandchild of Genghis Khan. Nogays ,(and) together with the Nogay Army established with Nogay Khan have begun to be remembered by this name. As a result of Nogay Turks had efforts to establish dominance in the Crimean region of Russia, Nogay Turks and Ottoman Empire have entered into close relationship. But, İn consuquence of Effectiveness of Ottoman Empire reduce in that region and Dominance of Russia regain in that region, Nogay Turks who wanted to escape from Russian massacres, assimilation actions and politic pressures had to migrate in large mass from the region. A large part of these migrations have come to the Ottoman Empire. In recent years, Nogay Turks have had the opportunity to announce their names more with association studies and, to a lesser extent, research. In this study, the cultural values of the Nogay Turks, which are still a closed community feature, examined the changes in the number of weddings and the changes of these customs over the years and aimed to determine the level of adaptation to the local people they are included in

Kaynakça

 • ALİYEVA, S., ASKER, A., (2012), “Nogay Kıyımı: Rusya İmparatorluğunun Nogayları İmha Eylemi Ve Günümüzdeki Yankıları”, Uluslararası Suçlar Ve Tarih Dergisi, 13, 39-57.
 • ALPARGU, M., (1996), “Dünden Bugüne Kafkasya'da Nogaylar”, Tarih Boyunca Balkanlardan Kafkaslara Türk Dünyası Semineri: 29-31 Mayıs 1995, Bildiriler, İstanbul Üniversitesi Tarih Araştırma Merkezi, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul.
 • ALTUNTEK, S., (2001), “Türkiye Üzerine Yapılmış Evlilik ve Akrabalık Araştırmalarının Bir Derlemesi”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 18-2, 17-28.
 • ATAY, A., (1998), “Nogay Türkçesi Grameri”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Kayseri.
 • BAVBEK, O. (1986). Nogay Türkleri, Türk Kültürü, (XXIV:275), 160-165.
 • ÇELEBİ, N., (2001), Sosyoloji ve Metodoloji Yazıları, Anı Yayınları, Ankara.
 • ÇETİN, Z. Ç., (2005), “Tatar Türklerinin Düğün Geleneği”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, C. 2, S. 3, 92-119.
 • GOLDEN, P. B. (2006). Türk Halkları Tarihine Giriş, Çev. Osman Karatay, Karam Yayınları, Çorum.
 • GÜLLÜDAĞ, N. (1998). “Nogay Türkçesi Grameri (Nogaylar-Dîl Özellîkleri-Metin-Sözlük),” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Elazığ.
 • KALAFAT, Y. (1997), “Türk Halk İnançlarında Kara”, IV. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 4–Kasım, Ankara.
 • KURTKAN, A., (1978), Sosyal İlimler Metodolojisi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • NOGAY TÜRKLERİ, (2012, 25Kasım). https://www.asikurtlar.com/nogay-turkleri.html, (E.T.20.12.2017).
 • NOGAY, S., (1997), Nogay Türkleri, Ayrıntı Yayınları, Ankara.
 • ÖNER, M. (1998). Bugünkü Kıpçak Türkçesi, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara.
 • SUNY,‎ R. G., GOCEK, F. M., NAİMARK, N. M. (2011). (eds). A Question of Genocide: Armenians and Turks at the End of the Ottoman Empire, Oxford University Pres. http://www.kisa.link/61M6 (E.T.15.07.2016)
 • TAVKUL, U. (2013) “Kafkasya ve Kırım Çevresinde Nogaylar”, TDD/JofEL 2013 Yaz/Summer / Tehlikedeki Diller Dergisi, ISSN: 2148-130X.
 • TÜRKDOĞAN, O., (1989), Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul.

Nogay Türklerinde Düğün Adetleri (Konya Örneği)

Yıl 2018, Sayı 43, 66 - 91, 26.04.2018

Öz

Nogay Türkleri adlarını Cengizhan’ın torunu olan Nogay Han’dan almıştır. Nogaylar, Nogay Han ile kurulan Nogay Ordası ile beraber, bu isimle anılmaya başlamıştır. Rusya’nın Kırım bölgesinde hâkimiyet kurma çabaları sonucu Nogay Türkleri Osmanlı devleti ile sıkı ilişkilere girmiştir. Ancak Rusya’nın, Osmanlı devletinin bölgedeki etkinliğini azaltması ve bölgede hâkimiyet kurması ile beraber, katliamlardan, asimilasyon çalışmalarından ve politik baskılardan kaçmak isteyen Nogay Türkleri bölgeden büyük kitleler halinde göç etmek zorunda kalmışlardır. Bu göçlerin büyük bir kısmı Osmanlı Devletine olmuştur.  Son yıllarda dernekleşme çalışmaları ve az da olsa yapılan araştırmalar ile Nogay Türkleri, adlarını daha fazla duyurma imkânı bulmuşlardır. Bu çalışmada halen kapalı bir topluluk özelliği gösteren Nogay Türklerinin sahip oldukları kültürel değerler arasında düğün adetleri ve bu adetlerin yıllar içerisindeki değişimleri incelenmiş, dâhil oldukları yerli halkla uyum sağlama düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Kaynakça

 • ALİYEVA, S., ASKER, A., (2012), “Nogay Kıyımı: Rusya İmparatorluğunun Nogayları İmha Eylemi Ve Günümüzdeki Yankıları”, Uluslararası Suçlar Ve Tarih Dergisi, 13, 39-57.
 • ALPARGU, M., (1996), “Dünden Bugüne Kafkasya'da Nogaylar”, Tarih Boyunca Balkanlardan Kafkaslara Türk Dünyası Semineri: 29-31 Mayıs 1995, Bildiriler, İstanbul Üniversitesi Tarih Araştırma Merkezi, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul.
 • ALTUNTEK, S., (2001), “Türkiye Üzerine Yapılmış Evlilik ve Akrabalık Araştırmalarının Bir Derlemesi”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 18-2, 17-28.
 • ATAY, A., (1998), “Nogay Türkçesi Grameri”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Kayseri.
 • BAVBEK, O. (1986). Nogay Türkleri, Türk Kültürü, (XXIV:275), 160-165.
 • ÇELEBİ, N., (2001), Sosyoloji ve Metodoloji Yazıları, Anı Yayınları, Ankara.
 • ÇETİN, Z. Ç., (2005), “Tatar Türklerinin Düğün Geleneği”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, C. 2, S. 3, 92-119.
 • GOLDEN, P. B. (2006). Türk Halkları Tarihine Giriş, Çev. Osman Karatay, Karam Yayınları, Çorum.
 • GÜLLÜDAĞ, N. (1998). “Nogay Türkçesi Grameri (Nogaylar-Dîl Özellîkleri-Metin-Sözlük),” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Elazığ.
 • KALAFAT, Y. (1997), “Türk Halk İnançlarında Kara”, IV. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 4–Kasım, Ankara.
 • KURTKAN, A., (1978), Sosyal İlimler Metodolojisi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • NOGAY TÜRKLERİ, (2012, 25Kasım). https://www.asikurtlar.com/nogay-turkleri.html, (E.T.20.12.2017).
 • NOGAY, S., (1997), Nogay Türkleri, Ayrıntı Yayınları, Ankara.
 • ÖNER, M. (1998). Bugünkü Kıpçak Türkçesi, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara.
 • SUNY,‎ R. G., GOCEK, F. M., NAİMARK, N. M. (2011). (eds). A Question of Genocide: Armenians and Turks at the End of the Ottoman Empire, Oxford University Pres. http://www.kisa.link/61M6 (E.T.15.07.2016)
 • TAVKUL, U. (2013) “Kafkasya ve Kırım Çevresinde Nogaylar”, TDD/JofEL 2013 Yaz/Summer / Tehlikedeki Diller Dergisi, ISSN: 2148-130X.
 • TÜRKDOĞAN, O., (1989), Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kamil KAYA> (Sorumlu Yazar)
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Türkiye


Fatma Orhan Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt , Sayı 43

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sufesosbil402708, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9435}, eissn = {2667-6206}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2018}, number = {43}, pages = {66 - 91}, title = {Nogay Türklerinde Düğün Adetleri (Konya Örneği)}, key = {cite}, author = {Kaya, Kamil and Orhan, Fatma} }
APA Kaya, K. & Orhan, F. (2018). Nogay Türklerinde Düğün Adetleri (Konya Örneği) . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , (43) , 66-91 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sufesosbil/issue/36774/402708
MLA Kaya, K. , Orhan, F. "Nogay Türklerinde Düğün Adetleri (Konya Örneği)" . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018 ): 66-91 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sufesosbil/issue/36774/402708>
Chicago Kaya, K. , Orhan, F. "Nogay Türklerinde Düğün Adetleri (Konya Örneği)". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018 ): 66-91
RIS TY - JOUR T1 - Nogay Türklerinde Düğün Adetleri (Konya Örneği) AU - KamilKaya, FatmaOrhan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 66 EP - 91 VL - IS - 43 SN - 1300-9435-2667-6206 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Nogay Türklerinde Düğün Adetleri (Konya Örneği) %A Kamil Kaya , Fatma Orhan %T Nogay Türklerinde Düğün Adetleri (Konya Örneği) %D 2018 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9435-2667-6206 %V %N 43 %R %U
ISNAD Kaya, Kamil , Orhan, Fatma . "Nogay Türklerinde Düğün Adetleri (Konya Örneği)". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi / 43 (Nisan 2018): 66-91 .
AMA Kaya K. , Orhan F. Nogay Türklerinde Düğün Adetleri (Konya Örneği). Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; (43): 66-91.
Vancouver Kaya K. , Orhan F. Nogay Türklerinde Düğün Adetleri (Konya Örneği). Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; (43): 66-91.
IEEE K. Kaya ve F. Orhan , "Nogay Türklerinde Düğün Adetleri (Konya Örneği)", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı. 43, ss. 66-91, Nis. 2018

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi