Cilt: 6 Sayı: 1, 31.03.2023

Yıl: 2023

Stratejik yönetime ilişkin teorik ve görgül makalelere yer verilen dergimizin temel amacı, bu alanda akademik bilginin üretimi ve paylaşımına katkı sağlamaktır. 

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi yılda iki kez yayınlanan, hakemli ve uluslararası bir dergidir. Dergimizde “Türkçe” ve “İngilizce” olmak üzere iki dilde makale yayınlanmaktadır. 

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makalelerin formatı MS Office Word (*.doc, *.docx) formatında olmalıdır. Makaleler Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanabilir. Makaleler, 25 sayfayı geçmeyecek (kaynakça dâhil) şekilde düzenlenmelidir.

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi genel yazım kuralları aşağıdaki gibidir. Makale hazırlama sürecinde şablon dosya kullanılmalıdır. Gerektiğinde Amerikan Psikoloji Derneğinin (American Psychological Association - APA) hazırladığı güncel (7. baskı) yazım kurallarından faydalanılabilir.

• Makale ana başlığı 14 punto, ikinci dildeki başlığı 12 punto olmalıdır.
• Başlık, özet ve abstract kalın, ortalı ve tüm harfleri büyük olarak yazılmalıdır. 
• Özet, anahtar kelimeler ve kaynakça 10 punto tek satır aralığında yazılmalıdır.
• Metin iki yana yaslı, 12 punto, Times New Roman tipinde, 1,15 satır aralığında yazılmış olmalıdır.
• Tüm başlıklar numaralandırılmalı (Örn. 1., 1.2., 1.2.1. gibi), yalnızca kaynakça başlığı numarasız olmalıdır.
• Paragraflar arasındaki aralık önce ve sonra 6 nk olarak, satır başı girintisi ise 0,5 cm olarak ayarlanmalıdır.
• Kaynakçada her bir eser için alt satırdan devam eden satırlar 0,5 cm içeriden başlamalıdır.
• Kenar boşluklarında sol 2,5 cm, sağ 3 cm, üst ve alt 2 cm olmalıdır.

Başlık Sayfası ve Düzeni
Makalenin başlığı kısa ve öz olmalı, tercihen 12 kelimeyi geçmemelidir. Başlık sayfası ayrıca yazar/ların ad ve soyadlarını, yazar/ların çalıştıkları kurum bilgilerini, ORCID numarası ve elektronik posta adresini kapsamalıdır. Sorumlu yazar belirtilmelidir.

Özet ve Anahtar Kelimeler Sayfası ve Düzeni
Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı, 200 kelimeyi aşmayan Türkçe ve İngilizce kısa özetleri ile Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeleri olmalıdır. Özet kısaca, çalışmanın amacını, uygulanan yöntemi, temel bulguları ve sonucu vurgulamalıdır. Özette mümkün olduğunca kısaltmalara ve atıflara yer verilmemelidir. Özetin altına çalışmayla ilgili en fazla beş adet anahtar kelime yazılmalıdır. Dergi iki dilde yayınlandığından Türkçe makaleler için İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler gerekirken; İngilizce makaleler için Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimelerin yazılması gereklidir.

Genişletilmiş Özet Sayfası ve Düzeni
Dergimiz, 2021 yılından itibaren, tüm makaleleri genişletilmiş özet ile birlikte yayınlama kararı almıştır. Buna göre Türkçe çalışmalar için İngilizce, İngilizce çalışmalar için de Türkçe genişletilmiş özet hazırlanması gerekmektedir. Makalelerin görünürlüğünü ve dolayısıyla atıf sayısını arttıracağı öngörülen genişletilmiş özet sayfası, kaynakça listesinden hemen önce yer almalıdır. En az 1250 kelime yazılması gereken genişletilmiş özet kısmında çalışmanın türüne göre amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlar kısımları daha detaylı bir şekilde ele alınmalıdır. Bu kısım 12 punto ve 1,15 satır aralığında yazılmalıdır. Genişletilmiş özet makale kabulünden sonra yazılabilmektedir.

Metin Sayfası ve Düzeni
Makalelerde ilgili çalışmanın neden yazıldığını, önemini, katkısını ve temel amacını vurgulayan giriş kısmı olmalıdır. Metin kısmı, çalışmanın türüne göre, kavramsal çerçeve ve hipotezler, araştırmanın yöntemi, bulgular ile tartışma ve sonuç kısımlarından oluşur. Metin içerisindeki başlıkların gösterimi aşağıdaki düzene göre olacaktır:

Birinci düzey başlıklar ortalanmış, kalın, sözcüklerin ilk harfleri büyük, devamı küçük yazılır. Metin yeni paragraftan devam eder. Örneğin:
1. Giriş
2. Kavramsal Çerçeve
İkinci düzey başlıklar sola yaslı, kalın, sözcüklerin ilk harfleri büyük, devamı küçük yazılır. Metin yeni paragraftan devam eder. Örneğin:
2.1. Rekabet Stratejileri Kavramı
2.2. Çevresel Belirsizlik Kavramı

Üçüncü düzey başlıklar sola yaslı, kalın, italik, sözcüklerin ilk harfleri büyük, devamı küçük yazılır. Metin yeni paragraftan devam eder. Örneğin:
2.1.1. Jenerik Stratejiler
2.1.2. Çevresel Belirsizlik Türleri

Dördüncü düzey başlıklar sola yaslı, girintili (0,5 cm), kalın, sözcüklerin ilk harfleri büyük, devamı küçük yazılmalıdır. Başlık sonuna nokta (.) işareti koyulur. Metin aynı satırdan devam eder. Örneğin:
     3.1.1.1. Maliyet Liderliği Stratejisi
     4.1.1.3. Durum Belirsizliği

Beşinci düzey başlıklar sola yaslı, girintili (0,5 cm), kalın, italik, sözcüklerin ilk harfleri büyük, devamı küçük yazılmalıdır. Başlık sonuna nokta (.) işareti koyulur. Metin aynı satırdan devam eder. Örneğin:
     3.1.1.1.1. Maliyet Liderliği Stratejisi Örnek Olay.
     4.1.1.3.1. Durum Belirsizliği Örnek Olay.


Metin İçi Kaynakça Gösterimi
Araştırma sürecinde faydalanılan eserlerden alıntı yapılırken metin içi kaynakça gösterimi ile atıf verilmelidir. Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalar ilk gösterim dâhil olmak üzere “vd.” kısaltması ile gösterilmelidir. Metin içi kaynakça gösterimi için örnekler aşağıda sunulmuştur:

Tek yazar için
……… belirtilmektedir (Barca, 2005).
Barca’ya (2005) göre ……….
İki yazar için
……… belirtilmektedir (Barca & Hızıroğlu, 2009).
Barca ve Hızıroğlu’na (2009) göre ………..
Üç ve daha fazla yazar için
……… belirtilmektedir (Barca vd., 2013).
Can ve arkadaşlarına (2013) göre……….
Çeviri eser için
……… Porter (1980, 2013)
İngilizce dilindeki makalelerde “vd.” yerine “et al.” kullanılmalıdır.
…….. belirtilmektedir (Taylor et al., 2006)
Eğer bir metinde doğrudan alıntı söz konusuysa ilgili kısım tırnak işaretleri içine alınmalı ve bu defa yazar ve yıl bilgisi ile birlikte sayfa numarası da gösterilmelidir.
“……….” (Barca ve Hızıroğlu’na (2009, s. 115) göre………
“……….” (Barca, 2005, s. 8).

Kaynakça Listesi Gösterimi
Makale içinde gösterimi yapılan tüm metin içi kaynakçalar, kaynakça listesinde de gösterilmelidir. Kaynakça metnin bittiği yerden başlamalıdır. “Kaynakça” başlığı sola yaslı, ilk harfleri büyük ve kalın bir şekilde yazılmalı; sonraki satırdan itibaren ise çalışmalar yazarlarının soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazara ait aynı yıl içerisinde birden fazla eser var ise yayım yılı yanına “a”, “b”, “c” harfleri kullanılarak kaynakçaya yazılmalıdır. Kaynakçada her bir eser için alt satırdan devam eden satırlar 0,5 cm içeriden başlamalıdır. Kaynakça gösterimi için örnekler aşağıda sunulmuştur:

Kitap
Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E. (2007). Strategic management cases: Competitiveness and globalization (4. baskı). Thomson Learning.
Editörlü kitap
Okumuş, F., Koyuncu, M., & Günlü, E. (Eds.). (2014). İşletmelerde stratejik yönetim (2. baskı). Seçkin Yayıncılık.
Editörlü kitapta bölüm
Örnek, A. Ş. (2014). Stratejik düşünme ve strateji geliştirme. İçinde F. Okumuş, M. Koyuncu, & M. Günlü (Eds.). İşletmelerde stratejik yönetim (2. baskı, s. 39-64). Seçkin Yayıncılık.
Çeviri kitap
Porter, M. E. (2013). Rekabet stratejisi: Sektör ve rakip analizi teknikleri (G. Ulubilgen, Çev.; 3. baskı), Aura Yayınevi. (Orijinal çalışma 1980 yılında yayımlanmıştır).
Makale
Barca, M., & Hızıroğlu, M. (2009). 2000’li yıllarda Türkiye’de stratejik yönetim alanının entelektüel yapısı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 113-148.
DOI numarası bulunan makale
Irk, E., & Döven, M. S. (2018). Firmaların uyguladıkları rekabet stratejileri ve bu karara etki eden faktörler. İşletme Bilimi Dergisi, 6(1), 135-162. https://doi.org/10.22139/jobs.361855 
Bildiriler
Irk, E., Karaca, M. F., & Ardıç, M. (2015). The analysis of private hospitals mission statements in terms of stakeholders. İçinde F. Akıncı, S. Bostan & T. Kılıç (Ed.), Birinci Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi (IHMC) Bildiriler Kitabı (ss. 81-86). Başkent Üniversitesi.
Tezler
Döven, M. S. (2011). Şehir rekabetçiliği üzerine bir araştırma: Türkiye örneği [Yayımlanmamış doktora tezi], Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tablolar ve Şekiller
Tablo ve şekiller resim ya da fotoğraf dosyası şeklinde yüklenmemeli, Word dosyasında hazırlanmalıdır. Tablo ve şekillere ait başlıklar, içerikler, metin içi kaynakça ve açıklamalar 10 punto yazılmalıdır. Başlıklar tablo ve şekillerin üstünde yer almalıdır. Başlıkların her birine sıra numarası (Tablo 1., Tablo 2., Şekil 1., Şekil 2.) verilmelidir. Tablo gösterimlerinde tüm dikey kenarlıklar ve iç yatay kenarlıklar kullanılmamalıdır. Kaynak bildirimleri, tablo veya şekillerin altında metin içi kaynakça gösterimiyle verilmelidir. Eğer varsa açıklamalar ilgili tablo veya şeklin altında yer almalı ve burada sırasıyla genel notlar, özel notlar ve olasılık notları raporlanmalıdır.

Dipnotlar ve Formüller
Dipnotlar atıf yapmak için kullanılmamalıdır. Metin içinde açıklanması gereken bir husus varsa kısa bir şekilde dipnotta gösterilmelidir. Dipnotlar tek satır aralığı ve 8 punto ile yazılmalıdır. Formüller resim ya da fotoğraf dosyası şeklinde yüklenmemeli, Word dosyasında hazırlanmalıdır.

Ek bilgiler
Çalışmada çıkar çatışması bilgisi, destek bilgisi, etik onay bilgisi ve onam formu bilgisi mutlaka yer almalıdır. Söz konusu bilgiler şu örnek gösterimlerle sunulabilir.

Çıkar çatışması bilgisi: Sorumlu yazar, yazar ekibi adına çalışmada çıkar çatışması olmadığını kabul etmektedir.
Destek bilgisi: Çalışmada herhangi bir kuruluştan destek sağlanmamıştır (eğer destek alındıysa burada ilgili kuruluşun ismi ve destek numarası gibi bilgiler sunulmalıdır).
Etik onay bilgisi: Bireyler üzerinde deneysel, klinik ya da diğer bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilen araştırmalar kurumsal, ulusal ya da karşılaştırılabilir etik standartlara uygun bir süreçle yürütülmüştür. (Eğer çalışma etik kurul kararı gerektiriyorsa, etik onay formu ile ilgili kurul adı, tarih, sayı ve no bilgileri burada ilaveten sunulmalıdır. Diğer yandan çalışmanın araştırmasının 2020’den önceki bir tarihte yapılması sebebiyle etik onay formu bulunmuyorsa bu durum yine burada ilaveten ifade edilmelidir).
Onam formu bilgisi: Çalışmaya katılım gösteren tüm bireylerden bilgilendirilmiş onam (gönüllü katılım) formu alınmıştır.
Teşekkür yazısı: İsteğe bağlı olarak, birey ya da kurumlara yönelik teşekkür yazıları burada ifade edilebilir.

Makale Gönderimi
1. Makale gönderiminde ULAKBİM DergiPark platformu kullanılmalıdır.
2. Başka bir dergi tarafından değerlendirmede olan çalışmalar gönderilmemelidir. Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi’ne eser gönderiminde bulunan yazarın ilgili çalışmasını başka bir yerde yayınlamadığı veya değerlendirilmek üzere başka bir dergiye sunmadığı varsayılır. Bu konudaki sorumluluklar yazarı bağlar.
3. Telif ve devir hakları sözleşmesi her yazar tarafından imzalanarak gönderilmelidir.
4. Etik Kurulu izin belgesi gerektiren hallerde yazarın söz konusu belgeyi editörlüğümüze ulaştırması gerekmektedir. Bu belge gerektiği halde belge gönderimi gerçekleştirmemiş yazarlar doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılırlar.
5. Makale benzerlik oranının %15'in altında olduğunu gösteren intihal raporu tarafımıza gönderilmelidir. Bu şartı sağlamayan çalışmalar düzeltilmesi için yazara geri gönderilir.

Kontrol Listesi
- Makale, şablon dosya aracılığıyla dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmıştır.
- Özetler, Türkçe ve İngilizce olarak yazılmıştır.
- Genişletilmiş özet eklenmiştir (kabulden sonra eklenebilir).
- Ek bilgiler sunulmuştur.
- Özette dipnot, kaynak ve ticari isimler kullanılmamıştır.
- Sisteme yüklenecek dosyalarda hakemlerin tarafsız değerlendirmesine yardımcı olmak amacıyla yazar bilgileri bulunmamaktadır.
- Her şekil ve tabloya yazı içinde atıfta bulunulmuştur.
- Resimler ve fotoğraflar en az 300 dpi çözünürlüğe sahiptir.

ETİK İLKELER

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi bünyesindeki tüm yayınlar için yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamayı amaçlar ve "The Committee on Publication Ethics (COPE)" tarafından ortaya konulan kural ve ilkelere uymayı taahhüt eder. COPE tarafından hazırlanan Dergi Editörleri için Yönerge (The COPE Code of Conduct for Journal Editors) tüm COPE üyelerinin uyması beklenen minimum standartları ortaya koymaktadır. . En İyi Uygulama İlkeleri (The Best Practice Guidelines) daha çok editörlerden gelen talepler üzerine, karmaşık etik konularda yol gösterici olmak amacıyla geliştirilmiş önerilerdir. Detaylı Bilgi için; https://dergipark.org.tr/tr/download/file/6, https://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf, https://publicationethics.org/files/Peer%20review%20guidelines.pdf, https://publicationethics.org adreslerine bakılabilir.

Aşağıda uyulması zorunlu olan kurallar düz yazıyla, uygulama önerileri ise italikle belirtilmiştir.

1. Editörlerin genel görev ve sorumlulukları
1.1. Editör dergisinde yayınlanan her şeyden sorumludur.
1.2. okuyucuların ve yazarların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmalıdır.
1.3. dergisini sürekli geliştirmeye çalışmalıdır.
1.4. yayınladığı makalelerin niteliğinden emin olmak için uygun süreçler kullanmalıdır.
1.5. ifade özgürlüğünü savunmalıdır.
1.6. akademik geçmişinin bütünlüğünü korumalıdır.
1.7. iş ihtiyaçlarının entellektüel ve etik standartlarına gölge düşürmesine izin vermemelidir.
1.8. gerektiğinde düzeltme, açıklama, geri çekme ve özür yayınlamaktan çekinmemelidir.
Editörler için uygulama önerileri:
• Derginin süreçlerinin geliştirilmesi konusunda yazar, okuyucu, hakem ve editoryal kurul üyelerinin görüşlerini almalı,
• Hakemlik ve yayıncılıkla ilgili araştırmaları takip ve teşvik etmeli ve yeni bilgiler ışığında dergisinin süreçlerini gözden geçirmeli,
• Yayıncılarını gereklli kaynakların ve uzman danışmanlıklarının (örn. tasarımcı, hukukçu vb) sağlanması konusunda ikna etmeye çalışmalı,
• Araştırma ve yayıncılık alanndaki uygunsuz davranış ve suistimalleri azaltmak için düşünülen girişimleri desteklemeli,
• Araştırmacıları yayın etiği konusunda eğitme girişimlerini desteklemeli,
• Dergi politikalarının yazar ve hakem üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve bu politikaları gözden geçirerek, gerekirse sorumlu davranışı teşvik etmek ve suistimaller konusunda caydırıcı olmak için yeniden düzenlemeli,
• Dergi tarafından yayınlanan basın bildirilerinin ilgili makalenin mesajını doğru yansıttığından emin olmalı ve onu bağlamı içine oturtmalı,

2. Okurlarla ilişkiler
2.1. Okurlar araştırmaların kim tarafından finanse edildiği, fon sahiplerinin araştırma ve yayın sürecinde bir rolü olup olmadığı konusunda bilgilendirilmelidir.
Editörler için uygulama önerileri:
• Tüm yayınlanan araştırma rapor ve incelemelerinin uygun nitelikli hakemler tarafından incelenmesini sağlamak, (gerektiğinde istatistik inceleme dahil)
• Derginin hakem incelemesinden geçmeyen bölümlerinin net bir şekilde belirtilmesini sağlamak,
• Araştırma raporlarının doğru, tam ve net bir şekilde hazırlanmasını teşvik edecek süreçler benimsemek,
• Uygun yönergeler ve kontrol listeleri kullanmak, (örn. MIAME,1 CONSORT2)
• Araştırma makalesi olmayan yazıların kaynağının açıklanmasını teşvik için şeffalık politikaları geliştirmek,
• İstenmeyen (hayalet ve misafir yazarlar gibi) uygulamaların önlenmesi ve doğru uygulamaların teşvik edilmesi için, ismi verilen kişilerin gerçekten işi yapan kişiler olmasını sağlayacak yazarlık ve katkı sistemleri benimsemek,
• Okurları, derginin editörler kurulu ve diğer çalışanlarından gelen makalelerin de objektif ve önyargısız bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak için alınan önlemler hakkında bilgilendirmek,

3. Yazarlarla ilişkiler
3.1. Editörün yayınlanmak üzere gönderilen bir yazıyı kabul veya reddetme kararı, yazının önemi, özgünlüğü ve netliğine, çalışmanın geçerliliğine ve derginin konu alanına uygunluğunu esas almalıdır.
3.2. Editörler, gönderilen makalelerle ilgili kabul kararını, makale ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
3.3. Yeni editörler, gönderilen makalelerle ilgili kendilerinden önceki editör döneminde verilmiş yayın kararını, ciddi bir sorun olmadıkça, değiştirmemelidir.
3.4. Hakemlik sürecini anlatan bir tanım yayınlanmalı ve editörler bu süreçten herhangi bir sapma olduğunda bunun nedenini açıklayabilmelidir.
3.5. Dergilerin, yazarların gerektiğinde editöre itiraz edebilmesini sağlayamak için açıklanmış bir mekanizması olmalıdır.
3.6. Editörler yazarlara gerekebilecek her konuda rehberlik edecek bir kılavuz hazırlamalı, bu kılavuz belli aralıklarla güncellenmeli ve bu yönergeye link vermelidir.
3.7. Editörler yazarlık ilkeleri ve ilgili alanın standartlarına uygun olarak katkıda bulunacak isimler listesi konusunda yol gösterici olmalıdır.
Editörler için uygulama önerileri:
• Yazarlar için hazırlanan yönergeyi düzenli olarak gözden geçirmek ve ilgili rehberlere link vermek, (örn. ICMJE5, Sorumlu araştırma yayıncılığı: yazarlar için uluslar arası standartlar)
• Tüm katkıda bulunanlar için ilgili çıkar çatışmalarını yayınlamak ve eğer bu bilgi yayın yapıldıktan sonra ortaya çıktı ise düzeltme yayınlamak,
• Gönderilen makaleler için uygun hakemlerin (yani, çıkar çatışması şüphesinden uzak bir şekilde makaleyi değerlendirebilecek kişilerin) seçilmesini sağlamak
• Yazardan gelen, makalesinin belirli bir kişinin incelemesine sunulmaması ricasına, eğer makul bir açıklaması var ve uygulanabilir ise, saygı duymak,
• Suistimal şüphesi ve tartışmalı yazarlık durumlarında yol gösterici olarak COPE iş akışı çizelgelerine başvurmak, (http://publicationethics.org/flowcharts)
• Suistimal şüphesi olan durumlarda nasıl bir uygulama yapılacağını ayrıntılı olarak (örn. COPE iş akışı çizelgelerine linkler vererek) belirtmek,
• Makalelerin başvuru ve kabul tarihlerini yayınlamak,

4. Hakemlerle ilişkiler
4.1. Editörler hakemlere, teslim edilen malzemeyi gizliliğine özen göstererek incelemek dahil, kendilerinden beklenen şeyler konusunda yol gösteren bir rehber hazırlamalıdır. Bu rehber düzenli güncellenmeli ve bu yönergeye link vermelidir.
4.2. Editörler hakemlerden bir makaleyi incelemeyi kabul etmeden önce herhangi bir potansiyel çıkar çatışması olup olmadığını açıklamalarını istemelidirler.
4.3. Editörler, yazarlara ve hakemlere bildirerek açık hakemlik süreci kullanmadıkları sürece, hakemlerin kimliklerinin korunduğu bir sisteme sahip olmalıdır.
Editörler için uygulama önerileri:
• Hakemleri inceledikleri makale için söz konusu olabilecek etik sorunlar ve olası araştırma ve yayın suistimalleri konusunda da yorum yapmaya teşvik etmek, (örn. Etik olmayan bir şekilde araştırma tasarlanması, hasta rızası veya deneklerin korunması ile ilgili yeterli detay verilmemiş olması, uygunsuz veri kullanımı ve sunumu)
• Hakemleri inceledikleri makalenin özgünlüğü konusunda yorum yapmaya ve gereksiz yayın veya intihallere karşı uyanık olmaya teşvik etmek,
• Hakemlere ilgili yayınları inleceleyebilmek için ihtiyaç duyabilecekleri araçları (örn. Kaynakça listesine linkler ve bibliyografik tarama imkanı) sağlamaya gayret etmek,
• Hakaret veya saldırgan ifadeler içermedikçe hakem görüşlerini olduğu gibi yazara iletmek,
• Hakemlerin dergiye yaptığı katkıyı uygun biçimde belirtmek,
• Akademik kurumları, hakemlik faaliyetini akademik ilerlemenin parçası olarak kabul etmeleri için teşvik etmek,
• Hakemlerin çalışmasını yöneterek performanslarının yüksek olmasını sağlamak için gerekeni yapmak,
• Uygun hakemlerin isimlerinin bulunduğu bir veri tabanını hazırlamak ve hakemin performansına göre bu veri tabanını güncellemek,
• Sürekli geç, nezaketsiz, düşük kaliteli raporlar hazırlayan hakemlerden görüş almayı kesmek
• Hakem veri tabanının derginin konusu ile ilgili akademisyen topluluğunu temsil etmesini sağlamak ve ihtiyaç oldukça yeni hakemler eklemek,
• Olası yeni hakemleri belirlemek için sadece kişisel ilişkilerle ulaştıklarını değil, yazar önerileri, bibliyografik veri tabanları gibi geniş bir yelpazeden kaynaklar kullanmak,
• Hakem suistimali şüphesi ile karşılaşıldığında COPE iş akışı çizelgelerine başvurmak.

5. Editoryal kurul üyeleri ile ilişkiler
5.1. Editörler yeni kurul üyelerine kendilerinden beklenen her şey konusunda yol gösterici rehberler sunmak ve eski üyeleri de yeni gelişmeler ve politikalar konusunda bilgilendirmek.
Editörler için uygulama önerileri:
• Derginin iyi yönetilmesine ve gelişmesine katkıda bulunacak, önyargısız hakem incelemesi için uygun nitelikli editoryal kurul üyelerini belirlemek, editoryal kurul üyelerinden gelen yazıları değerlendirmek için uygun politikalar belirlemek
• Editoryal kurul kompozisyonunu düzenli bir şekilde gözden geçirmek
• Editoryal kurul üyelerini kendilerinden beklenen işler ve görevler konusunda net bir şekilde yönlendirmek. Bu görevler şunlardır:
◦ derginin elçileri olarak hareket etmek
◦ dergiyi desteklemek ve teşvik etmek
◦ (örn. Toplantı abstraktlarını inceleyerek) en iyi yazarları ve yazıları bulmaya çalışmak ve onları aktif bir şekilde makale sunmaya teşvik etmek
◦ dergiye sunulan yazıları incelemek
◦ editoryal yazılar, inceleme yazıları ve kendi uzmanlık alanlarındaki makalelere yorumlar yazmak için komisyon kabul etmek
◦ editoryal kurul toplantılarına katılmak ve katkıda bulunmak
• Editoryal kurul üyelerine, derginin yönetimi ile ilgili fikirlerini almak, dergi politikalarındaki değişiklikleri bildirmek ve gelecek için plan yapmak üzere, düzenli bir şeklide, örneğin yılda bir kez danışmak.

YAYIN POLİTİKASI

• Dergi, yılda iki kere olmak üzere Mart ve Eylül aylarında yayımlanan hakemli ve süreli bir dergidir

• Dergide, Stratejik yönetime ilişkin teorik ve görgül, Türkçe ve İngilizce makale ve kitap eleştirisi yayımlanabilir.

• Dergiye gönderilen makalelerin aynı anda bir başka derginin değerlendirme sürecinde bulunmaması, hiçbir yerde daha önceden yayıma kabul edilmemiş veya yayımlanmamış olması gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk makalenin yazar/yazarlarına aittir. Bu durumun tespiti halinde makale yayınlanmış olsa bile ret edilir.

• Dergiye makaleler DERGİPARK üzerinden gönderilmelidir. Direkt olarak editör ya da sekreteryaya gönderilen çalışmalar dikkate alınmazlar.

• Dergi, gönderilen makaleleri yayımlayıp yayımlamama hakkına sahiptir.

• Dergiye gönderilen yazıların YAYIN ETİĞİNE uygun olarak yazılmış olması gerekmektedir. Bu konudaki bütün sorumluluk yazarlara aittir.

• Gönderilen bir makalenin yayımlanma hakkı dergiye aittir. Bu nedenle, makaleyi gönderen yazarın telif hakları sözleşmesi doldurması zorunludur.

• Gönderilen makalede söz konusu olan tüm maddi ve manevi sorumluluk yazara aittir.

• Dergide yayımlanan bir makale, derginin izni olmaksızın başka yerde yayımlanamaz.

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisine gönderilen çalışmalar için yazarlardan herhangi bir ad altında ücret talep edilmemektedir.