Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Eğitimde Kullanımı Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Yıl 2021, Cilt: 2 Sayı: 2, 132 - 152, 31.12.2021
https://doi.org/10.54971/synergy.1011738

Öz

Bu araştırmacının amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitimde sanal gerçeklik kullanımına ilişkin görüşlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmada, nicel araştırma desenlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 286 sosyal bilgiler öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiş olup, katılımcılara eğitimde sanal gerçekliğin kullanılmasına yönelik görüşlerin ortaya çıkarılmasını amaçlayan anket uygulanmıştır. Antonietti vd.(2000) tarafından geliştirilen ve Başaran(2010) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan anket 5’li likert tipindedir. Araştırmada elde edilen veriler, aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde, t testi ve ANOVA testi kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analiz edilmesiyle elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının eğitimde sanal gerçeklik kullanımı konusundaki görüşlerinde “cinsiyet, sınıf düzeyi ve daha önce sanal gerçeklik deneyimi yaşama” değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşlerinde, “yaşam alanında bilgisayara sahip olma” ve “gelecekte kendini teknolojiden faydalanan bir öğretmen olarak görme” değişkenlerine göre ise evet yanıtını verenler lehine anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sosyal bilgiler öğretmen adaylarının, uygulanan ankette yer alan sanal gerçekliğin ilgi çekici olması, öğrencilerin derste aktif olmalarına destek sağlaması vd. olumlu görüş ortaya çıkaran maddelere yüksek katılım gösterdikleri ortaya çıkarılmıştır.

Kaynakça

 • Algül, A., Yengin, D., Karadağ, G. H., Övür, A. & Bayrak, T. (2019). Sanal gerçeklik hastalığı. G. H. Karadağ (Ed.). Dijital hastalıklar (1.Baskı) içinde (9-54). İstanbul: Der Yayınları.
 • Antonietti, A., Rasi, C., Imperio, E., & Sacco, M. (2000). The representation of virtual reality in education. Education and Information Technologies, 5(4), 317-327.
 • Ardıç, E. & Altun, A. (2017). Dijital çağın öğreneni. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 1, 12-30.
 • Bailey, J.O., Bailenson, J.N. (2017). Immersive virtual reality and the developing child. In P. Brooks & F. Blumberg (Eds.), Cognitive Development in Digital Contexts (181-200). San Diego CA: Elsevier.
 • Başaran, F. (2010). Öğretmen adaylarının eğitimde sanal gerçeklik kullanımına ilişkin görüşleri (Sakarya Üniversitesi Böte örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Bayraktar, E. ve Kaleli, F. (2007). Sanal gerçeklik ve uygulama alanları. Akademik Bilişim 2007. Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 31 Ocak-2 Şubat 2007. 1-6.
 • Bayram, S. (1999). Eğitimde sanal gerçeklik uygulamaları. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 11, 49-54.
 • Burdea, G. & Coiffet, P. (2003). Virtual Reality Technology (2nd ed.). New York: John Wiley & Sons. Bütün, M., Budak, V.Ö., Selçuk, M., Emre, İ.E.& Şimşek, İ. (2019). Eğitimde sanal gerçeklik uygulamalarında erişilebilirlik ve uyumluluk. Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 9(1), 251-275.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel F. (2018). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (25. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cabı, E. (2015). An investigation of digital native children’s views towards digital technology. International Journal of Innovative Research in Education, 2(1), 10-15.
 • Craig, A.B., Sherman, W. R. & Will, J. D. (2009). Developing virtual reality applications foundations of effective design. Multiple: Morgan Kaufmann Publishers.
 • Cockayne, R. W. (2003). Virtual Reality. Encyclopedia Of Computer Science, January, 1835-1839.
 • Çavaş, B., Huyugüzel Çavaş, P. ve Taşkın Can, B. (2004). Eğitimde sanal gerçeklik. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(4), 110-116.
 • Çığır Dikyol, D. &Şar İşbilen, E. (2020). Tarih öğretiminde sanal gerçeklik teknolojisi kullanımı: Çatalhöyük Örneği. Journal of History School, 45, 677-712.
 • Frontera, E. B. (2009). Teaching students to build historical buildings in virtual reality: A didactic strategy for learning history of art in secondary education. Scıence And Technology Educatıon, 2(1-2) 165-184.
 • Gedik, R. (2020). Sanal gerçeklik teknolojisinin ortaokul sosyal bilgiler dersi iklimler konusunda kullanılması üzerine öğrenci görüşleri. Journal of Innovative Research in Social Studies, 3(1), 33-53.
 • Doolittle, E. P. & Hicks, D. (2003). Constructivism as a theoretical foundation for the use of technology in social studies. Theory and Research in Social Education, 31(1), 72-104.
 • İneç, Z.F. (2020). Sanal gerçeklik teknolojisi ile sosyal bilgiler öğretiminde kültür aktarımı. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , (41) , 180-203.
 • Katz, L., Parker, J., Tyreman, H., Kopp, G., Levy, R. & Chang, E. (2006). Virtual reality in sport and wellness: promise and reality. International Journal of Computer Science in Sport, 4(1), 4-16.
 • Kayabaşı, Y. (2005). Sanal gerçeklik ve eğitim amaçlı kullanılması. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(3), 151-158.
 • Keskin, İ. (2017). Matematik öğretmen adaylarının eğitimde sanal gerçeklik kullanımına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(11), 294-302.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants, from on the horizon, MCB University Press, 9(5), 1-6.
 • Sanderink, C. (2018). History Class in Virtual Reality for Elementary Education. Bachelor Thesis, University Of Twente, Netherlands.
 • Swan, O. K. & Hofer, M. (2008). Technology and social studies. S. L. Levstik & A. C. Tyson (Eds.). Handbook of Research İn Social Studies Education (307-326). New York: Routledge.
 • Sherman W. R. & Craig, A. B. (2003). Understanding virtual reality: interface, application, and design. (First ed.). Morgan-Kaufmann Publishers.
 • Şekerci, C. (2017). Sanal gerçeklik kavramının tarihçesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(54), 1126-1133.
 • Yeşiltaş, E. & Refik, T. (2015). Sosyal bilgiler öğretimine yönelik geliştirilen bilgisayar yazılımının akademik başarı ve tutuma etkisi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5, 1-23.
 • Mantovani, F. (2001). VR learning: Potential and challenges for the use of 3D environments in education and training. G. Riva & C. Galimberti (Eds.), Towards cyberpsychology: Mind, cognitions and society in the internet age (207-226). Amsterdam: IOS Press.
 • Mikropoulos, A.T. & Natsis, A. (2011). Educational virtual environments: A ten-year review of empirical research (1999–2009). Computers & Education, 56, 769-780.
 • Keiper, T., Harwood, A., & Larson, B.E. (2000). Preservice teachers’ perceptions of infusing computer technology onto social studies instruction. Theory and Research in Social Education, 28(4), 566-579.
 • Pantelidis, V.S. (2009). Reasons to Use Virtual Reality in Education and Training Courses and a Model to Determine When to Use Virtual Reality, Themes In Scıence And Technology Educatıon, 2(1-2), 59-70.
 • Papanastasiou, G., Drigas, A., Skianis, C., Lytras, M. & Papanastasiou, E. (2019). Virtual and augmented reality effects on K-12, higher and tertiary education students: twenty-first century skills. Virtual Reality, 23, 425–436.
 • Rose, S.A., Fernlund, P.M. (1997). Using technology for powerful social studies learning. Social Education, 61(3), 160-166.
 • Tepe, T., Kaleci, D. ve Tüzün, H. (2016). Eğitim teknolojilerinde yeni eğilimler: sanal gerçeklik uygulamaları. 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS). 16-18 May 2016. 547-555.
 • Türk Dil Kurumu, Https://sozluk.gov.tr/ adresinden 14.11.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Whitworth, S., Berson, A. & Michael, J. (2002). Computer technology in the social studies: An examination of the effectiveness literature (1996- 2001)”.Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 2(4), 471-472.
 • Wu, P.P. (2017). Teaching College Classes with Virtual Reality, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Educational and Pedagogical Sciences, 11(5), 1249-1254.
 • Youngblut, C. (1998). Educational uses of virtual reality technology, Institute for Defense Analyses.
 • Zantua, L. S. O. (2017). Utilization of Virtual Reality Content in Grade 6 Social Studies Using Affordable Virtual Reality Technology, Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, 5(2), 1-10.

Evaluation of Social Studies Teacher Candidates' Views on the Use of Virtual Reality Technology in Education

Yıl 2021, Cilt: 2 Sayı: 2, 132 - 152, 31.12.2021
https://doi.org/10.54971/synergy.1011738

Öz

In the digital age that has taken place It is seen as a situation where teacher candidates who are trained to become teachers of the future are expected to follow current educational technologies. In this context, the opinions of teacher candidates regarding the technological developments that are becoming widespread in education are important. The aim of this researcher is to reveal the views of social studies teacher candidates regarding the use of virtual reality in education. In the study, a scanning model from quantitative research patterns was used. The appropriate sampling method has been applied in the selection of samples. The research was carried out with 286 social studies teacher candidates, Participants were given a questionnaire aimed at revealing views on the use of virtual reality in education. The survey, developed by Antonietti et al. (2000) and published in Turkish by Başaran (2010), is of type 5 likert. The data obtained in the study were analyzed using arithmetic mean, standard deviation, percentage, t test and ANOVA test. According to the findings obtained by analyzing the data, in the opinions of teacher candidates on the use of virtual reality in education There was no significant difference in "gender, class level and previous virtual reality experience". In the opinions of Social studies teacher candidates , "owning a computer in the living space" and "see yourself as a teacher who benefits from technology in the future" according to variables if in favor of those who answered yes significant differences have been found. In addition, social studies candidates teachers, included in the survey applied the attractiveness of virtual reality, support students to be active in the course to substances that express a positive opinion high participated in revealed.

Kaynakça

 • Algül, A., Yengin, D., Karadağ, G. H., Övür, A. & Bayrak, T. (2019). Sanal gerçeklik hastalığı. G. H. Karadağ (Ed.). Dijital hastalıklar (1.Baskı) içinde (9-54). İstanbul: Der Yayınları.
 • Antonietti, A., Rasi, C., Imperio, E., & Sacco, M. (2000). The representation of virtual reality in education. Education and Information Technologies, 5(4), 317-327.
 • Ardıç, E. & Altun, A. (2017). Dijital çağın öğreneni. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 1, 12-30.
 • Bailey, J.O., Bailenson, J.N. (2017). Immersive virtual reality and the developing child. In P. Brooks & F. Blumberg (Eds.), Cognitive Development in Digital Contexts (181-200). San Diego CA: Elsevier.
 • Başaran, F. (2010). Öğretmen adaylarının eğitimde sanal gerçeklik kullanımına ilişkin görüşleri (Sakarya Üniversitesi Böte örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Bayraktar, E. ve Kaleli, F. (2007). Sanal gerçeklik ve uygulama alanları. Akademik Bilişim 2007. Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 31 Ocak-2 Şubat 2007. 1-6.
 • Bayram, S. (1999). Eğitimde sanal gerçeklik uygulamaları. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 11, 49-54.
 • Burdea, G. & Coiffet, P. (2003). Virtual Reality Technology (2nd ed.). New York: John Wiley & Sons. Bütün, M., Budak, V.Ö., Selçuk, M., Emre, İ.E.& Şimşek, İ. (2019). Eğitimde sanal gerçeklik uygulamalarında erişilebilirlik ve uyumluluk. Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 9(1), 251-275.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel F. (2018). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (25. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cabı, E. (2015). An investigation of digital native children’s views towards digital technology. International Journal of Innovative Research in Education, 2(1), 10-15.
 • Craig, A.B., Sherman, W. R. & Will, J. D. (2009). Developing virtual reality applications foundations of effective design. Multiple: Morgan Kaufmann Publishers.
 • Cockayne, R. W. (2003). Virtual Reality. Encyclopedia Of Computer Science, January, 1835-1839.
 • Çavaş, B., Huyugüzel Çavaş, P. ve Taşkın Can, B. (2004). Eğitimde sanal gerçeklik. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(4), 110-116.
 • Çığır Dikyol, D. &Şar İşbilen, E. (2020). Tarih öğretiminde sanal gerçeklik teknolojisi kullanımı: Çatalhöyük Örneği. Journal of History School, 45, 677-712.
 • Frontera, E. B. (2009). Teaching students to build historical buildings in virtual reality: A didactic strategy for learning history of art in secondary education. Scıence And Technology Educatıon, 2(1-2) 165-184.
 • Gedik, R. (2020). Sanal gerçeklik teknolojisinin ortaokul sosyal bilgiler dersi iklimler konusunda kullanılması üzerine öğrenci görüşleri. Journal of Innovative Research in Social Studies, 3(1), 33-53.
 • Doolittle, E. P. & Hicks, D. (2003). Constructivism as a theoretical foundation for the use of technology in social studies. Theory and Research in Social Education, 31(1), 72-104.
 • İneç, Z.F. (2020). Sanal gerçeklik teknolojisi ile sosyal bilgiler öğretiminde kültür aktarımı. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , (41) , 180-203.
 • Katz, L., Parker, J., Tyreman, H., Kopp, G., Levy, R. & Chang, E. (2006). Virtual reality in sport and wellness: promise and reality. International Journal of Computer Science in Sport, 4(1), 4-16.
 • Kayabaşı, Y. (2005). Sanal gerçeklik ve eğitim amaçlı kullanılması. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(3), 151-158.
 • Keskin, İ. (2017). Matematik öğretmen adaylarının eğitimde sanal gerçeklik kullanımına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(11), 294-302.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants, from on the horizon, MCB University Press, 9(5), 1-6.
 • Sanderink, C. (2018). History Class in Virtual Reality for Elementary Education. Bachelor Thesis, University Of Twente, Netherlands.
 • Swan, O. K. & Hofer, M. (2008). Technology and social studies. S. L. Levstik & A. C. Tyson (Eds.). Handbook of Research İn Social Studies Education (307-326). New York: Routledge.
 • Sherman W. R. & Craig, A. B. (2003). Understanding virtual reality: interface, application, and design. (First ed.). Morgan-Kaufmann Publishers.
 • Şekerci, C. (2017). Sanal gerçeklik kavramının tarihçesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(54), 1126-1133.
 • Yeşiltaş, E. & Refik, T. (2015). Sosyal bilgiler öğretimine yönelik geliştirilen bilgisayar yazılımının akademik başarı ve tutuma etkisi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5, 1-23.
 • Mantovani, F. (2001). VR learning: Potential and challenges for the use of 3D environments in education and training. G. Riva & C. Galimberti (Eds.), Towards cyberpsychology: Mind, cognitions and society in the internet age (207-226). Amsterdam: IOS Press.
 • Mikropoulos, A.T. & Natsis, A. (2011). Educational virtual environments: A ten-year review of empirical research (1999–2009). Computers & Education, 56, 769-780.
 • Keiper, T., Harwood, A., & Larson, B.E. (2000). Preservice teachers’ perceptions of infusing computer technology onto social studies instruction. Theory and Research in Social Education, 28(4), 566-579.
 • Pantelidis, V.S. (2009). Reasons to Use Virtual Reality in Education and Training Courses and a Model to Determine When to Use Virtual Reality, Themes In Scıence And Technology Educatıon, 2(1-2), 59-70.
 • Papanastasiou, G., Drigas, A., Skianis, C., Lytras, M. & Papanastasiou, E. (2019). Virtual and augmented reality effects on K-12, higher and tertiary education students: twenty-first century skills. Virtual Reality, 23, 425–436.
 • Rose, S.A., Fernlund, P.M. (1997). Using technology for powerful social studies learning. Social Education, 61(3), 160-166.
 • Tepe, T., Kaleci, D. ve Tüzün, H. (2016). Eğitim teknolojilerinde yeni eğilimler: sanal gerçeklik uygulamaları. 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS). 16-18 May 2016. 547-555.
 • Türk Dil Kurumu, Https://sozluk.gov.tr/ adresinden 14.11.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Whitworth, S., Berson, A. & Michael, J. (2002). Computer technology in the social studies: An examination of the effectiveness literature (1996- 2001)”.Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 2(4), 471-472.
 • Wu, P.P. (2017). Teaching College Classes with Virtual Reality, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Educational and Pedagogical Sciences, 11(5), 1249-1254.
 • Youngblut, C. (1998). Educational uses of virtual reality technology, Institute for Defense Analyses.
 • Zantua, L. S. O. (2017). Utilization of Virtual Reality Content in Grade 6 Social Studies Using Affordable Virtual Reality Technology, Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, 5(2), 1-10.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Erdem YAVUZ

Özlem USLU

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi 19 Ekim 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA YAVUZ, E., & USLU, Ö. (2021). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Eğitimde Kullanımı Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Sinerji Uluslararası Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(2), 132-152. https://doi.org/10.54971/synergy.1011738

Derginin tarandığı indeksler: ASOS İndeks, CiteFactor, ERIH PLUS


                                                                     Synergy International Journal of Field Education Research is licensed under Attribution-NonCommercial (CC BY-NC) 4.0 International License