Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Arazi Toplulaştırma Projelerinde Parselasyon Aşamasında Yapılan İtirazların İrdelenmesi

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 1, 25 - 32, 01.06.2020

Öz

Sürdürülebilir arazi yönetimi ve sürdürülebilir tarım için en önemli projelerden olan Arazi toplulaştırma projeleri, uzun sürede gerçekleştirilebilen ve karmaşık birçok aşamadan oluşan çalışmalardır. Bu süreç içerisinde Arazi maliklerinin, mülkiyetlerinde yapılacak değişiklikler ile ilgili taleplerini doğru aktarmaları projeyi yapan kurumların ve çalışanların arazi maliklerinin problemlerini iyi anlayıp, sorunlara çözüm odaklı yaklaşmaları arazi toplulaştırma projelerinin başarısı ve çiftçi memnuniyetleri açısından önemli bir etkendir. Bu çalışmada ülkemizde, farklı yerlerde proje uygulaması tamamlanan arazi toplulaştırma çalışmalarından, Aksaray Eskil 1. ve 2. kısım Arazi Toplulaştırma (AT) ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (TİGH) projesi ile Ankara Beypazarı Uruş Pelitler AT ve TİGH Projelerinde çiftçilerin yeni parsel deseninin üretildiği parselasyon aşamalarına yaptıkları itirazlar irdelenmiştir. Aksaray Eskil 1. ve 2. Kısım AT ve TİGH Projesinde 6 köy 1653 parsel, Ankara Beypazarı Uruş Pelitler AT ve TİGH Projesinde 3 mahalle 4750 parsel olmak üzere toplam 6403 adet parselde arazi maliklerince yapılan itirazlar değerlendirilmiştir. İtirazlara konu olan sebepler gruplandırılarak projelerin başarısı için hangi noktaya odaklanmak gerektiğine dair belirlemeler yapılmıştır.

Kaynakça

  • Dinçbilek G. B., (2012). Arazi Toplulaştırmasının Toplu Yağmurlama Sulamada Sistem Planlaması ve Maliyetine Etkisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
  • Eroğlu, H., Şişman Y., (2020). Arazi Toplulaştırması Dağıtım İşleminde Tek Amaçlı Genetik Algoritmanın Kullanılması, Geomatik Dergisi, 2020; 5(1);105-115.
  • Kaya Sayın M., (2019). Arazi Toplulaştırma Projelerinde Uygulama Aşamasında Yapılan İtirazların İrdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği Anabilim Dalı.
  • Pasakarnis, G., Maliene, V., (2010). Towards Sustainable Rural Development in Central and Eastern Europe: Applying Land Consolidation. Land Use Policy, 27, 545-549.
  • Takka, S., (1993). Arazi Toplulaştırması, Kültür Teknik Derneği Yayın No:1
  • Uyan, M., (2019). Arazi toplulaştırma projelerinde jeostatistiksel analiz ve CBS kullanarak tarımsal toprak endeksinin belirlenmesi. Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi, 1 (1), 11-15.
  • Verkoren, J., (1964). Türkiye'de Arazi Tevhidi Hakkında Rapor (Çeviri). Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara.
  • URL 1. https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx? MevzuatKod=7.5.31251&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ARAZ%C4%B0%20TOPLULA%C5%9ETIRMASI
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Melike Sayın Kaya 0000-0002-2264-8700

Aziz Şişman

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Sayın Kaya, M., & Şişman, A. (2020). Arazi Toplulaştırma Projelerinde Parselasyon Aşamasında Yapılan İtirazların İrdelenmesi. Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi, 2(1), 25-32.