Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1, 33 - 40, 01.06.2020

Öz

Kaynakça

  • Akdeniz, Y., Bakırman, T. & Gümüşay, M.Ü. (2013). Edremit Körfezi Kiyi Bilgi Sistemi, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 11-13 Kasım 2013, Ankara. Akyarlı, A., Yüksel, Y., Çevik, E., Yalçiner, A.C. & Güler, I. (2002). “Kıyı Bölgesi Yönetimi ve Sorunları”, TMH-Türkiye Mühendislik Haberleri, 420-421-422(4-5-6), 65-68. Avrupa Komisyonu, (2014). Science for Environment Policy, Thematic Issue: Coastal zones: achieving sustainable management, European Commission, 46, 11. Erişim Tarihi: 19.01.2020 https://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/coastal_zones_sustainable_management_46si_en.pdf Ballinger, R.C. & Dodds, W. (2020). Shoreline management plans in England and Wales: A scientific and transparent process?, Marine Policy, 111(102689), 2-10. BM, (2020). Sustainable Development Goals, Birleşmiş Milletler-BM (United National-UN), Erişim Tarihi: 19.01.2020 https://sustainabledevelopment.un.org/# Casella, E. Rovere, A. Pedroncini, A. Mucerino, L., Casella, M. Cusati, L.A., Vacchi, M., Ferrari, M., & Firpo, M. (2014). Study of wave runup using numerical models and low-altitude aerial photogrammetry: A tool for coastal management, Estuarine, Coastal and Shelf Science, 149, 160-167. Cicin-Sain, B. (1993). Sustainable development and integrated coastal management. Ocean & Coastal Management, 21(1–3), 11-43. Coğrafyacı, 2018, Göller Oluşumuna Göre Doğal Göller ve Yapay Göller, [Erişim Tarihi: 07 Eylül 2019]. https://www.cografyaci.gen.tr/goller-olusumuna-gore-dogal-goller-ve-yapay-goller/ Darwin, N., Ahmad, A. & Zainon, O. (2014). The Potential of Unmanned Aerial Vehicle for Large Scale Mapping of Coastal Area, 8th International Symposium of the Digital Earth (ISDE8), IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 18 012031. Deniz Ticareti, (2017). Deniz Ticareti 2017 İstatistikleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, Ankara. DSİ, (2019). Aydınlar Göleti Proje Planı. Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü, Mersin. DSİ, (2020). Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığının Görev ve Sorumlulukları, Erişim Taihi: 17 Ocak 2020 http://www.dsi.gov.tr/kurumsal-yapi/merkez-teskilat%C4%B1/emlak-kamulastirma Eisenbeiss, H. (2009). İHA photogrammetry. PhD. Diss. ETH No. 18515, Institute of Geodesy and Photogrammetry, ETH Zurich, Switzerland. Ekonomi, (2018). 2018 Performans Programı, Ekonomi Bakanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara. Erdem, F., Derinpınar, M.A., Nasirzadehdizaji, R., Oy, S., Şeker, D.Z. & Bayram, B. (2018). “Rastgele Orman Yöntemi Kullanılarak Kıyı Çizgisi Çıkarımı İstanbul Örneği.” Journal of Geomatics, 3(2), 100-107. FIG, 2020, Smart Surveyors for Land and Water Management, Amsterdam, Netherlands. https://www.fig.net/fig2020/call.htm Kalkınma Planı, (2019). On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), T.C. Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Ankara. Kıyı Kanunu, (1990). 3621 Sayılı Kıyı Kanunu, Kabul Tarihi : 4/4/1990, Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 17/4/1990 Sayı : 20495, Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 29 Sayfa : 76. Kıyı Yönetmeliği, (1990). Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete Tarihi: 03.08.1990 Resmî Gazete Sayısı: 20594. Korkmaz, H. Geçen R. & Kuşçu, V. (2016). “Asi Deltası (Samandağ) Kıyı Kenar Çizgisi”, Fırat University Journal of Social Science, 26(1), 21-35, Elazığ. Maccarrone, V., Filiciotto, F., Buffa, G., Mazzola, S. & Buscaino, G. (2014). The ICZM Balanced Scorecard: A tool for putting integrated coastal zone management into action. Marine Policy, 44, 321–334. Mayerle, R., Al-Subhi, A., Jaramillo, J. F., Salama, A., Bruss, G., Zubier, K., Runte, K., Turki, A., Hesse K., Jastania, H., Ladwig, N. & Mudarris, M. (2016). “Development of a coastal information system for the management of Jeddah coastal waters in Saudi Arabia.” Computers &Geosciences, 89, 71–78. Mexa, A. (2019). Integrated Coastal Zone Management and Integrated Water Resources Management. http://www.coastalwiki.org/wiki/Integrated_Coastal_Zone_Management_and_Integrated_Water_Resources_Management [Erişim Tarihi: 19.01.2020] MGM, (2018). Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara.https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/yillik-toplam-yagis-verileri.aspx https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?k=undefined&m=MERSIN Mumby, P.J., Raines, P.S., Gray D.A. and Gibson, J.P. (1995). “Geographic information systems: A tool for integrated coastal zone management in Belize.” Journal Coastal Management, 23(2), 111-121. Pala, K. (1975). “Türkiye'nin Kıyı Sorunları ve Politikası.” TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Dergisi, Yıl 10, (33-34), 3-38. Parsel Sorgu, (2020). Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Parsel Sorgulama, https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ Erişim Tarihi: 18.01.2020 Rodríguez, I., Montoya, I., Sánchez, M.J. and Carreño, F. (2009). Geographic Information Systems applied to Integrated Coastal Zone Management, Geomorphology, 107(1–2), 100-105. Sesli, F.A. (2010).Determination of the relations between shore border line and land ownership by using GIS: An example from Eastern Coast of Black Sea. Scientific Research and Essays, 5(5), 494-499. Supriyono, (2018). “Critical Land Detection Watershed River Bengkulu and Effect of Coastal Area using Geographic Information System.” Sumatra Journal of Disaster, Geography And Geography Education, 2(1), 30-37. Thia-Eng, C. (1993). Essential Elements of Integrated Coastal Zone Management. Ocean & Coastal Management, 21, 81-108. USGS, (2017). Landsat 8, Erişim Tarihi: 01 Eylül 2019 https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat/landsat-8?qt-science_support_page_related_con=0#qt-science_support_page_related_con https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat/landsat-data-continuity-mission-history?qt-science_support_page_related_con=0#qt-science_support_page_related_con Uzel, T., Eren, K. & Ürüşan, A.Y. (2014). Kiyi Kenar Çizgilerinin Belirlenmesi ve Sahil Bilgi Sistemi Tasarimi HKMO Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu 7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 15-17 Ekim 2014, Hitit Üniversitesi, Çorum. Uzun, S.M. & Garipağaoğlu, N. (2014). “Kıyı Çizgisi Değişiminin Yaratacağı Riskler Açısından İzmit Körfezi Kıyılarının Değerlendirilmesi.” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(31), 469-480. Ünel, F.B., Çelik, M.Ö., Yakar, M., & Kuşak, L. (2019). Kıyı Yönetimi için Kıyı ve Kıyı Kenar Çizgisinin Belirlenmesi ve Mersin Kıyı Bilgi Sistemi Altyapısının Araştırılması. 2. International Mediterranean Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin. Yakar, M., Ünel, F.B., Kuşak, L. & Doğan, Y. (2019). Barajlarda Hidrografik Ölçme Yöntemleri ve Üretilen Haritalar. 2. International Mediterranean Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin. Yazar, (2017). Kıyı Alanlarında Turizm Odaklı Mekânsal Dönüşüm: Antalya Kemerağzı-Kundu Örneği. Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Antalya. Worldometers, 2020. Erişim Tarihi: 17.01.2020 https://www.worldometers.info/world-population/

Kıyı Çizgisinin Belirlenerek Mülkiyet Durumunun İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1, 33 - 40, 01.06.2020

Öz

Deniz, göl ve göletlerin kıyı çizgisi; su ve karanın kesiştiği noktaların birleşiminden oluşmakta olup zamana bağlı olarak değişmektedir. Su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, taşlık, bataklık vb. alanların doğal sınırı olan kıyı kenar çizgisi, zorunlu haller dışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra değiştirilemez. Kıyı ve kıyı kenar çizgisi, günümüz teknolojisinin imkânları doğrultusunda fotogrametri, uzaktan algılama, lidar gibi modern tekniklerle hızlı, güncel ve hassas ölçüm yapılarak belirlenebilmektedir. Planlı bir şekilde kıyıların yönetimi için kıyı kenar çizgisinin tespit edilmesi ve haritasının hazırlanması; kıyı çizgisindeki değişimlerin de belli periyotlarda takibi gerekmektedir.
Bu çalışmada Mersin İli, Erdemli ilçesinde bulunan ve tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere su depolama alanı olarak inşa edilmiş olan Aydınlar Göleti ele alınmıştır. Aydınlar Göleti'nin kıyı çizgisi insansız hava aracı (İHA) kullanılarak fotogrametrik yöntemle belirlenmiş ve maksimum su kotunun meydana getirdiği çizgi ile kıyaslamalar yapılmıştır. 2019 ve 2015 yıllarına ait ortofoto haritaları karşılaştırıldığında kıyı çizgisinin oluşturduğu alanın 8713.83 m2 büyüdüğü gözlenmiştir. Ancak sıcaklıkların artması, suyun buharlaşıp göletteki su miktarının azalmasına sebep olmaktadır. Yıllara ve mevsimlere göre değişen su seviyeleri özellikle yaz aylarında tarım için önem arz etmektedir. Göletin kıyı kenar çizgisi içinde kalan mülkiyet yapısı incelemeye alınmış ve gerekli işlemler açıklanmıştır. 

Kaynakça

  • Akdeniz, Y., Bakırman, T. & Gümüşay, M.Ü. (2013). Edremit Körfezi Kiyi Bilgi Sistemi, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 11-13 Kasım 2013, Ankara. Akyarlı, A., Yüksel, Y., Çevik, E., Yalçiner, A.C. & Güler, I. (2002). “Kıyı Bölgesi Yönetimi ve Sorunları”, TMH-Türkiye Mühendislik Haberleri, 420-421-422(4-5-6), 65-68. Avrupa Komisyonu, (2014). Science for Environment Policy, Thematic Issue: Coastal zones: achieving sustainable management, European Commission, 46, 11. Erişim Tarihi: 19.01.2020 https://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/coastal_zones_sustainable_management_46si_en.pdf Ballinger, R.C. & Dodds, W. (2020). Shoreline management plans in England and Wales: A scientific and transparent process?, Marine Policy, 111(102689), 2-10. BM, (2020). Sustainable Development Goals, Birleşmiş Milletler-BM (United National-UN), Erişim Tarihi: 19.01.2020 https://sustainabledevelopment.un.org/# Casella, E. Rovere, A. Pedroncini, A. Mucerino, L., Casella, M. Cusati, L.A., Vacchi, M., Ferrari, M., & Firpo, M. (2014). Study of wave runup using numerical models and low-altitude aerial photogrammetry: A tool for coastal management, Estuarine, Coastal and Shelf Science, 149, 160-167. Cicin-Sain, B. (1993). Sustainable development and integrated coastal management. Ocean & Coastal Management, 21(1–3), 11-43. Coğrafyacı, 2018, Göller Oluşumuna Göre Doğal Göller ve Yapay Göller, [Erişim Tarihi: 07 Eylül 2019]. https://www.cografyaci.gen.tr/goller-olusumuna-gore-dogal-goller-ve-yapay-goller/ Darwin, N., Ahmad, A. & Zainon, O. (2014). The Potential of Unmanned Aerial Vehicle for Large Scale Mapping of Coastal Area, 8th International Symposium of the Digital Earth (ISDE8), IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 18 012031. Deniz Ticareti, (2017). Deniz Ticareti 2017 İstatistikleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, Ankara. DSİ, (2019). Aydınlar Göleti Proje Planı. Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü, Mersin. DSİ, (2020). Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığının Görev ve Sorumlulukları, Erişim Taihi: 17 Ocak 2020 http://www.dsi.gov.tr/kurumsal-yapi/merkez-teskilat%C4%B1/emlak-kamulastirma Eisenbeiss, H. (2009). İHA photogrammetry. PhD. Diss. ETH No. 18515, Institute of Geodesy and Photogrammetry, ETH Zurich, Switzerland. Ekonomi, (2018). 2018 Performans Programı, Ekonomi Bakanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara. Erdem, F., Derinpınar, M.A., Nasirzadehdizaji, R., Oy, S., Şeker, D.Z. & Bayram, B. (2018). “Rastgele Orman Yöntemi Kullanılarak Kıyı Çizgisi Çıkarımı İstanbul Örneği.” Journal of Geomatics, 3(2), 100-107. FIG, 2020, Smart Surveyors for Land and Water Management, Amsterdam, Netherlands. https://www.fig.net/fig2020/call.htm Kalkınma Planı, (2019). On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), T.C. Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Ankara. Kıyı Kanunu, (1990). 3621 Sayılı Kıyı Kanunu, Kabul Tarihi : 4/4/1990, Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 17/4/1990 Sayı : 20495, Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 29 Sayfa : 76. Kıyı Yönetmeliği, (1990). Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete Tarihi: 03.08.1990 Resmî Gazete Sayısı: 20594. Korkmaz, H. Geçen R. & Kuşçu, V. (2016). “Asi Deltası (Samandağ) Kıyı Kenar Çizgisi”, Fırat University Journal of Social Science, 26(1), 21-35, Elazığ. Maccarrone, V., Filiciotto, F., Buffa, G., Mazzola, S. & Buscaino, G. (2014). The ICZM Balanced Scorecard: A tool for putting integrated coastal zone management into action. Marine Policy, 44, 321–334. Mayerle, R., Al-Subhi, A., Jaramillo, J. F., Salama, A., Bruss, G., Zubier, K., Runte, K., Turki, A., Hesse K., Jastania, H., Ladwig, N. & Mudarris, M. (2016). “Development of a coastal information system for the management of Jeddah coastal waters in Saudi Arabia.” Computers &Geosciences, 89, 71–78. Mexa, A. (2019). Integrated Coastal Zone Management and Integrated Water Resources Management. http://www.coastalwiki.org/wiki/Integrated_Coastal_Zone_Management_and_Integrated_Water_Resources_Management [Erişim Tarihi: 19.01.2020] MGM, (2018). Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara.https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/yillik-toplam-yagis-verileri.aspx https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?k=undefined&m=MERSIN Mumby, P.J., Raines, P.S., Gray D.A. and Gibson, J.P. (1995). “Geographic information systems: A tool for integrated coastal zone management in Belize.” Journal Coastal Management, 23(2), 111-121. Pala, K. (1975). “Türkiye'nin Kıyı Sorunları ve Politikası.” TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Dergisi, Yıl 10, (33-34), 3-38. Parsel Sorgu, (2020). Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Parsel Sorgulama, https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ Erişim Tarihi: 18.01.2020 Rodríguez, I., Montoya, I., Sánchez, M.J. and Carreño, F. (2009). Geographic Information Systems applied to Integrated Coastal Zone Management, Geomorphology, 107(1–2), 100-105. Sesli, F.A. (2010).Determination of the relations between shore border line and land ownership by using GIS: An example from Eastern Coast of Black Sea. Scientific Research and Essays, 5(5), 494-499. Supriyono, (2018). “Critical Land Detection Watershed River Bengkulu and Effect of Coastal Area using Geographic Information System.” Sumatra Journal of Disaster, Geography And Geography Education, 2(1), 30-37. Thia-Eng, C. (1993). Essential Elements of Integrated Coastal Zone Management. Ocean & Coastal Management, 21, 81-108. USGS, (2017). Landsat 8, Erişim Tarihi: 01 Eylül 2019 https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat/landsat-8?qt-science_support_page_related_con=0#qt-science_support_page_related_con https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat/landsat-data-continuity-mission-history?qt-science_support_page_related_con=0#qt-science_support_page_related_con Uzel, T., Eren, K. & Ürüşan, A.Y. (2014). Kiyi Kenar Çizgilerinin Belirlenmesi ve Sahil Bilgi Sistemi Tasarimi HKMO Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu 7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 15-17 Ekim 2014, Hitit Üniversitesi, Çorum. Uzun, S.M. & Garipağaoğlu, N. (2014). “Kıyı Çizgisi Değişiminin Yaratacağı Riskler Açısından İzmit Körfezi Kıyılarının Değerlendirilmesi.” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(31), 469-480. Ünel, F.B., Çelik, M.Ö., Yakar, M., & Kuşak, L. (2019). Kıyı Yönetimi için Kıyı ve Kıyı Kenar Çizgisinin Belirlenmesi ve Mersin Kıyı Bilgi Sistemi Altyapısının Araştırılması. 2. International Mediterranean Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin. Yakar, M., Ünel, F.B., Kuşak, L. & Doğan, Y. (2019). Barajlarda Hidrografik Ölçme Yöntemleri ve Üretilen Haritalar. 2. International Mediterranean Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin. Yazar, (2017). Kıyı Alanlarında Turizm Odaklı Mekânsal Dönüşüm: Antalya Kemerağzı-Kundu Örneği. Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Antalya. Worldometers, 2020. Erişim Tarihi: 17.01.2020 https://www.worldometers.info/world-population/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Fatma BÜNYAN ÜNEL (Sorumlu Yazar)
MERSIN UNIVERSITY
Türkiye


Lütfiye KUŞAK
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Mehmet ÇELİK Bu kişi benim
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Aydın ALPTEKİN
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Murat YAKAR
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2664-6251
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Bünyan Ünel, F. , Kuşak, L. , Çelik, M. , Alptekin, A. & Yakar, M. (2020). Kıyı Çizgisinin Belirlenerek Mülkiyet Durumunun İncelenmesi . Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi , 2 (1) , 33-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tayod/issue/52937/682586