Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kentsel Alan Düzenleme Sınırı Belirlenmesinde Mesleki Liyakat

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2, 62 - 66, 30.12.2020

Öz

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca yapılan arazi ve arsa düzenlemesi yönteminde imar planı uygulaması, birbiriyle ilişkili ve sıralı olan teknik içerikli uygulama aşamalarından oluşmaktadır. Düzenleme sahasının tespiti ve düzenleme sınırının geçirilmesi, kurumsal olarak uygulamanın ilk ve önemli aşamasını oluşturmaktadır. Düzenleme sahası sınırının; uygulama yönetmeliğinde öngörülen şartları dikkate alan, resmi kurum yerleri ve donatı alanlarının homojen dağılımını sağlayan, mülkiyeti kullanım haklarını ve sosyal adaleti koruyan şekilde, diğer bir ifadeyle mesleki liyakat içerisinde belirlenmesi gerekir. Bu durum, uygulamanın teknik-ekonomik-sosyolojik boyutlarda sıhhati açısından büyük önem taşımaktadır. Uygulamayı yapacak idarenin ‘sınırın nereden geçirileceği’ konusunda hukuken geçerli takdir yetkisi bulunsa da, hatalı bir sınır geçiriminin meslek etiği ilkeleri ve mülk sahibinin idareye/devlete güvenini tesis etme bakımından sorumlulukları vardır. Bu nedenle, idare adına işlem yapan teknik personelin ve sınırın onamasını yapan birimlerin mesleki/idari liyakat içerisinde hareket etmesi gerekir. Bu çalışmada, Türkiye’nin iki ayrı ilçe belediyesi tarafından aynı alt bölgelerde yapılan arazi ve arsa düzenlemesi yönteminde imar planı uygulamalarındaki düzenleme sınırı geçirilmesi çalışmaları incelenecek; yapılan uygulamalara yasal mevzuat (3194 sayılı İmar Kanunu, Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmelik) hükümleri ile mesleki liyakat ve etik ilkeler göz önünde bulundurularak alternatif öneriler geliştirilecektir.

Kaynakça

 • Arazi ve Arsa Düzenlemesi, Y. (2020). Arazi ve Arsa Düzenlemesi Hakkında Yönetmelik, Dayandığı Kanunun Tarihi: 03/05/1985, No: 3194, Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 22/02/2020, Sayısı: 31047.
 • Atasoy, M., Demir, O., Uzun, B. & Nişancı, R. (2002). İmar Uygulamalarının İptal Nedenleri ve Öneriler. Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30.Yıl Sempozyumu, 16-18 Ekim 2002, Konya.
 • Bıyık, C. & Uzun, B. (1990). Mevzuat ve Uygulamaların Işığında Arsa ve Arazi Düzenlemesinin Proje Çerçevesinde İncelenmesi ve Karşılaşılan Problemler. 18. Madde Uygulamaları Semineri, 10-11 Ekim 1990, Ankara.
 • Çay, T. & Özen, H. (1998). İmar Uygulamalarında Karşılaşılan Problemler ve Konya Örneği. Mülkiyet Dergisi, 28, 8-13.
 • Çelik, K. (2006). Planlama ve İmar Kanunu Uygulaması, Arazi ve Arsa Düzenlemesi. Ankara, Devran Matbaacılık.
 • İmar, K. (1985). 3194 Sayılı İmar Kanunu, Kabul Tarihi: 04/111983, Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 08/11/1983, Sayısı: 18215, Yayımlandığı Düsturun Tertibi: 5, Cildi: 22, Sayfası: 843.
 • İnam, Ş. (1989). Arsa ve Arazi Düzenlemesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • İnam, Ş., Çay, T. & İşcan, F. (2015). Planlama ve İmar Kanunu Tasarısının Uygulanabilirliğinin Araştırılması. S.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik-Online Dergisi, 14(1), 12-14.
 • Karavelioğlu, C. (1999). 3194 Sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması Arazi ve Arsa Düzenlemesi – Parselasyon. Ankara, TOP-KAR Matbaacılık.
 • Köktürk, E. (1997). İmar Planı Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Kavramlaşma. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Türkiye 6. Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 03-07 Mart 1997, Ankara.
 • Köktürk, E. & Köktürk, E. (2007). Arsa Düzenlemesinde Eşdeğerlik İlkesinin Modellenmesi. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ankara.
 • Türk, Ş. Ş. (2009). Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yöntemi ve Uluslararası Çerçevede Etkin Uygulanabilirliği. İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa 117-126, İstanbul.
 • Uzun, B. (1992). Kentsel Arsa Düzenlemelerinde İmar Parseli Üretme Yöntemleri ve Sonuçlarının İrdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Ülkü, H. & Olgun, Ö. (1993). Arsa Düzenleme Sorunlar ve Öneriler. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Türkiye 4. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 01-04 Şubat 1993, Ankara.
 • Yıldız, F. (2020). İmar Bilgisi, Planlama – Uygulama – Mevzuat (12. Baskı). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Yıldız, N. (1987). Arsa ve Arazi Düzenlemelerinde Eşdeğerlik ve Eşitlik İlkelerinin Karşılaştırılması. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Türkiye 1. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 23-27 Şubat 1987, Ankara.
 • Yomralıoğlu, T. (1992). Arsa ve Arazi Düzenlemesi İçin Yeni Bir Uygulama Şekli. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayın Organı, 73, 30-42.

Professional Competence in Determining Urban Area Design Boundary

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2, 62 - 66, 30.12.2020

Öz

The development plan implementation in the land readjustment method made in accordance with the 18th article of the Land Development Act, No. 3194, consists of technical implementation stages that are related to each other. Determining implementation area and implementation boundary, constitute first and important stage of land readjustment method. The implementation boundary should determine to considering the implementation regulation, providing homogeneous distribution of government agency and public areas, protecting rights to use property and social justice, in other words, it should determine principle of professional merit consideringly. This case loom large in terms of the accuracy of the implementation in technical, economic, sociological dimensions. Although administration has legal authority on "where boundary will be determined in the implementation area", it has responsibilities in terms of establishing the trust of the property owner in administration/state in an incorrect boundary detection. Therefore, technical personnel being in charge of on behalf of the administration and department making the approval of the boundary should act in professional/administration merit. In this study, will investigate to determining implementation boundaries studies in the development plan implementations are made by two different district municipality of Turkey's. Then, alternative suggestions will offer consideringly professional merit, ethical principles and the provisions of the legal legislation (Land Development Act No. 3194, Land Readjustment Regulation).

Kaynakça

 • Arazi ve Arsa Düzenlemesi, Y. (2020). Arazi ve Arsa Düzenlemesi Hakkında Yönetmelik, Dayandığı Kanunun Tarihi: 03/05/1985, No: 3194, Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 22/02/2020, Sayısı: 31047.
 • Atasoy, M., Demir, O., Uzun, B. & Nişancı, R. (2002). İmar Uygulamalarının İptal Nedenleri ve Öneriler. Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30.Yıl Sempozyumu, 16-18 Ekim 2002, Konya.
 • Bıyık, C. & Uzun, B. (1990). Mevzuat ve Uygulamaların Işığında Arsa ve Arazi Düzenlemesinin Proje Çerçevesinde İncelenmesi ve Karşılaşılan Problemler. 18. Madde Uygulamaları Semineri, 10-11 Ekim 1990, Ankara.
 • Çay, T. & Özen, H. (1998). İmar Uygulamalarında Karşılaşılan Problemler ve Konya Örneği. Mülkiyet Dergisi, 28, 8-13.
 • Çelik, K. (2006). Planlama ve İmar Kanunu Uygulaması, Arazi ve Arsa Düzenlemesi. Ankara, Devran Matbaacılık.
 • İmar, K. (1985). 3194 Sayılı İmar Kanunu, Kabul Tarihi: 04/111983, Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 08/11/1983, Sayısı: 18215, Yayımlandığı Düsturun Tertibi: 5, Cildi: 22, Sayfası: 843.
 • İnam, Ş. (1989). Arsa ve Arazi Düzenlemesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • İnam, Ş., Çay, T. & İşcan, F. (2015). Planlama ve İmar Kanunu Tasarısının Uygulanabilirliğinin Araştırılması. S.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik-Online Dergisi, 14(1), 12-14.
 • Karavelioğlu, C. (1999). 3194 Sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması Arazi ve Arsa Düzenlemesi – Parselasyon. Ankara, TOP-KAR Matbaacılık.
 • Köktürk, E. (1997). İmar Planı Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Kavramlaşma. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Türkiye 6. Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 03-07 Mart 1997, Ankara.
 • Köktürk, E. & Köktürk, E. (2007). Arsa Düzenlemesinde Eşdeğerlik İlkesinin Modellenmesi. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ankara.
 • Türk, Ş. Ş. (2009). Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yöntemi ve Uluslararası Çerçevede Etkin Uygulanabilirliği. İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa 117-126, İstanbul.
 • Uzun, B. (1992). Kentsel Arsa Düzenlemelerinde İmar Parseli Üretme Yöntemleri ve Sonuçlarının İrdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Ülkü, H. & Olgun, Ö. (1993). Arsa Düzenleme Sorunlar ve Öneriler. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Türkiye 4. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 01-04 Şubat 1993, Ankara.
 • Yıldız, F. (2020). İmar Bilgisi, Planlama – Uygulama – Mevzuat (12. Baskı). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Yıldız, N. (1987). Arsa ve Arazi Düzenlemelerinde Eşdeğerlik ve Eşitlik İlkelerinin Karşılaştırılması. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Türkiye 1. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 23-27 Şubat 1987, Ankara.
 • Yomralıoğlu, T. (1992). Arsa ve Arazi Düzenlemesi İçin Yeni Bir Uygulama Şekli. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayın Organı, 73, 30-42.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Halil Burak AKDENİZ (Sorumlu Yazar)
KONYA TEKNİK UNİVERSİTESIİ
0000-0002-9504-051X
Türkiye


Şaban İNAM
KONYA TEKNİK UNİVERSİTESIİ
0000-0002-9101-6109
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Akdeniz, H. B. & İnam, Ş. (2020). Kentsel Alan Düzenleme Sınırı Belirlenmesinde Mesleki Liyakat . Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi , 2 (2) , 62-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tayod/issue/58692/832067