Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Kamu Taşınmazlarının Hukuksal Açıdan İncelenerek Sürdürülebilir Yönetim Kapsamında Verilerinin Hazırlanması: Mersin Üniversitesi

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 1, 8 - 24, 28.05.2021
https://doi.org/10.51765/tayod.834821

Öz

Kamu taşınmazları, kamu hizmetlerinde kullanılması için ayrılan ve tapu kütüğünde tüzel kişilik adlarına tespit olunan kamu mallarıdır. Kamu mallarını içine alan Devlet malları ve yeryüzü üzerindeki bütün arazilerin sürdürülebilir yönetimi için ekolojik düzeni koruyarak gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir. Yönetimin şeffaf, hesap verilebilir, tasarruflu ve katılımcı olabilmesi, optimum düzeyde doğru kararlar alınabilmesi ile mümkündür. Taşınmazların ekonomik karşılıkları olan piyasa değerleri, gerçeğe uygun olarak doğru ve güncel bir şekilde elde edilebilmelidir.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı bünyesindeki üniversiteler kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Bu çalışmanın amacı, üniversite tüzel kişiliklerinin hukuksal olarak yerini ve taşınmazlarının sınıfını tespit edip taşınmazların sürdürülebilir yönetilmesi için değerleme altyapısını oluşturmaktır. Üniversite taşınmazları kamu malları sınıfına girmektedir. Bu malların envanterinin çıkartılması ve muhasebeleştirilmesi için objektif bir şekilde değerlerinin hesaplanması gerekmektedir. Örneklem olarak Mersin Üniversitesine (MEÜ) ait taşınmazlar ele alınmıştır. MEÜ taşınmazlarının karakteristik özelliklerini gösteren ve değeri etkileyen kriterler tespit edilmiştir. Kriter verilerinin temin edilmesi, düzenlenmesi ve standartlaşması konuları ele alınmıştır. Bu verilerin değerleme analizlerinde kullanımı için izlenecek yol belirlenmiştir.

Destekleyen Kurum

Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi

Kaynakça

 • 10. Kalkınma Planı, (2014). Su Kaynakları Yönetimi ve Güvenliği. Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara.
 • Akyol, N. (1997). “İmar Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar”, Editör Yomralıoğlu, T. “Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Planı Uygulama Teknikleri”, JEFOD Yayın No:1, Trabzon.
 • Alawamy, J.S., Balasundram, S.K., Hanif, A.H.M. & Sung, C.T.B. (2020). Detecting and Analyzing Land Use and Land Cover Changes in the Region of Al-Jabal Al-Akhdar, Libya Using Time-Series Landsat Data from 1985 to 2017, Sustainability, 12, 4490.
 • Anayasa Mahkemesi, (1966). Anayasa Mahkemesi Kararları, Esas No: 1966/3 Karar No: 1966/23 Karar Tarihi: 28/4/1966, Resmi Gazete Tarihi: 11/07/1966 Sayısı: 12345
 • Anayasa, (1982). Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Kanun Numarası: 2709, Kabul Tarihi: 18/10/1982, Yayımlandığı Resmî Gazete; Tarih: 9/11/1982 Sayı: 17863 (Mükerrer), Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 3.
 • Andualem, T.G., Belay, G. & Guadie, A. (2018). Land Use Change Detection Using Remote Sensing Technology, J Earth Sci Clim Change (Journal of J Earth Science & Climatic Change) 9(10), 1000496. DOI: 10.4172/2157-7617.1000496
 • Arslan, K.O. (2017). Kamu Malı Niteliğinin Tespiti ve Kamu Mallarından Yararlanmanın Esasları, TBB Dergisi, 131, 57-86.
 • Aydın, İ. (2019). Akademik Etik, Ankara: Pegem Akademi.
 • Bahçeçi, F. (2014). Kırsal ve Kentsel Yerleşim Alanlarındaki Dere Yataklarının Islahında Öne Çıkan İdari, Teknik ve Çevresel Sorunlar, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği ABD, İstanbul.
 • Behling, R., Roessner, S., Golovko, D., & Kleinschmit, B. (2016). Derivation of long-term spatiotemporal landslide activity-Amulti-sensor time series approach,/Remote Sensing of Environment, 186, 88–104.
 • Bell, K.C. (2007). Good Governance in Land Administration FIG Working Week Hong Kong, China SAR, May 13-17.
 • Ceza, (2004). 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, Yayımlandığı Resmî Gazete; Tarih: 12/10/2004 Sayı: 25611, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5 Cilt: 43.
 • Çağlayan, R. (2016). Hukukumuzda Kamu Tüzel Kişiliği Kavramı ve Kıstasları, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, (7), 373-398.
 • Demirel, A. & Erdoğan, V. (2016). Taşınmaz Yönetiminde İz Bedeli Sorunu, İdari ve Mali Mevzuat Dergisi, 17(194), 14-17.
 • Devlet Malı, (2019). Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri, (06.04.2019). www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/egt/ppt/devlet_mali.ppt
 • Dicle, (2010). Dicle Üniversitesi Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete; Tarih: 13.08.2010 ve Sayı: 27671.
 • Dicle, (2020). Dicle Üniversitesi, 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Diyarbakır.
 • Dura, Y. C. (2006). Mülkiyet-Verimlilik İlişkisi: Mülkiyet Hakları Teorisi, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Manisa, 13(2), 225-236.
 • Duran, L. (1985). Kamusal Malların Ölçütü, Yargıtay Kararları Dergisi (YKD), 11( 10), 1454-1458.
 • Ebanoidze, J. (2003). Current land policy issues in Georgia, Land Reform, 2003/3, Editor P. Groppo Special Edition. http://www.fao.org/3/y5026e/y5026e09.htm
 • Edwards, V. & Ellison, L. (2004). Corporate Property Management: Aligning Real Estate With Business Strategy, Blackwell Publishing.
 • Ekici, Ö. (2012). “Kamu Taşınmaz Malları”, Sayıştay Uzman Denetçisi. https://slideplayer.biz.tr/slide/12484820/ (6 Nisan 2019)
 • Emlak Vergisi, (1970). 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu Kabul Tarihi: 29/7/1970, Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 11/8/1970 Sayı: 13576, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5 Cilt: 9 Sayfa: 2662.
 • Emlak Vergisi, K. (2013). 2013/1 Seri nolu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi, Yayımlandığı Resmi Gazete; Tarih: 05/03/2013 ve Sayı: 82673428-175.99[6650-150]-18305.
 • Emlak Vergisi, T. (1972). Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 29/2/1972, No: 7/3995, Yayımlandığı Resmi Gazete; Tarih: 15/3/1972, Sayı: 14129, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5, Cilt: 11.
 • Enemark, S. (2004). Building land information policies, UN, FIG, PC IDEA Inter-regional Special Forum on The Building of Land Information Policies in the Americas Aguascalientes, Mexico.
 • Erten, A. (1971). Sendikaların Mahiyeti, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 28(1), s. 323-340.
 • EU, (2004). EU Guidelines to support land policy design and reform processes in developing countries, Commission of the European Communities, EU Task Force on Land Tenure led by Poul Nielson (DG DEVCO), [SEC(2004) 1289] Brussels, 19.10.2004 COM(2004) 686 final.
 • Faaliyet Raporu, (2006). Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete Tarihi: 17.03.2006 Sayısı: 26111.
 • FAO, (2011). Climate change, water and food security, Food And Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
 • FAO, (2019). Sürdürülebilir Toprak Yönetimi Gönüllü Kılavuz İlkeleri, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Rome.
 • FAO, (2020). Crop production and natural resource use, (25.11.2020). http://www.fao.org/3/y4252e/y4252e06.htm#:~:text=4.3%20Agricultural%20land,degree%20suitable%20for%20crop%20production
 • FIG, (2014). Fit-For-Purpose Land Administration, FIG Publication No 60.
 • Gerber, J.D., Hartmann, T. & Hengstermann, A. (2018). Instruments of Land Policy Dealing with Scarcity of Land, Urban Planning and Environment, Taylor & Francis Group.
 • Gerber, J.D., Hengstermann, A. & Viallon, F.X. (2018). Land policy, How to deal with scarcity of land?, Instruments of Land Policy Dealing with Scarcity of Land, Edited by Jean-David Gerber, Thomas Hartmann, and Andreas Hengstermann, Urban Planning and Environment, Taylor & Francis Group.
 • Göksel, Ç. & Balçık, F.B. (2019). Land Use and Land Cover Changes Using Spot 5 Pansharpen Images; A Case Study in Akdeniz District, Mersin-Turkey, Turkish Journal of Engineering (TUJE), 3(1), 32-38.
 • Gözler, K. (2011). 5018 ve 6085 Sayılı Kanunlarda Bazı İdare ve Hukuku Terimlerinin Yanlış Kullanımı Üzerine, AUHFD, 60(4), 837-919.
 • Gross, M. & Źróbek, R. (2017). A Case Study of Public Real Estate Management in Chosen Countries, “Environmental Engineering” 10th International Conference, Vilnius Gediminas Technical University, 27–28 April 2017, Lithuania.
 • Hacettepe, (2020). Hacettepe Üniversitesi, 2019 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu, Ankara.
 • Hacettepe, (2015). Hacettepe Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete; Tarih: 26 Şubat 2015 ve Sayısı: 29279.
 • Hazine, (2007). Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete Tarihi: 19.06.2007 Resmî Gazete Sayısı: 26557.
 • Heijer, A.C.D. (2011). Managing the University Campus: Information to Support Real Estate Decisions, Eburon Academic Publishers, Ph.D., Technische Universiteit Delft, the Netherlands.
 • Heijer, A.D. (2008). Managing the University Campus in an Urban Perspective: Theory, Challenges and Lessons from Dutch Practice, Corporations and Cities: Envsioning Corporate Real Estate in the Urban Future.
 • Hepperle, E., Dixon-Gough, R., Mansberger, R., Paulsson, J., Hernik, J. & Kalbro, T. (eds.) (2017). Land Ownership and Land Use Development the Integration of Past, Present, and Future in Spatial Planning and Land Management Policies, European Academy of Land Use and Development, Zürich.
 • Hermans, L., Kathmann, R. & Kuijper, M. (2020). Smart Surveyor for Property Assessment - the Use of Geographic Information Systems in Real Estate Assessment in the Netherlands, FIG Working Week 2020, the Netherlands.
 • IAAO, (2013). Standard on Mass Appraisal of Real Property. The International Association of Assessing Officers, USA. İcra İflas, (1932). 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu, Yayımlandığı Resmî Gazete; Tarih: 19/6/1932 Sayı: 2128, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 3 Cilt: 13 Sayfa: 426.
 • İKÇ, (2015). T.C. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Uygulanacak Usul ve Esaslar, Madde1 Değişik 29.12.2015, 2015/30-03 sayılı Senato kararı.
 • İKÇ, (2020). İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu, İzmir.
 • İmar, (1985). 3194 Sayılı İmar Kanunu, Kabul Tarihi: 3/5/1985, Yayımlandığı Resmî Gazete; Tarih: 9/5/1985 Sayı: 18749, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 378.
 • İTÜ, (2019). İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018 Faaliyet Raporu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İstanbul.
 • İTÜ, (2020). İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019 Faaliyet Raporu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İstanbul.
 • İTÜBİDB, (2014). "Taşınmazlar Yönetim Sistemi" http://bidb.itu.edu.tr/hizmetler/yazilim-hizmetleri/tasinmazlar (5 Ocak 2019).
 • Kadastro, (1987). 3402 Sayılı Kadastro Kanunu, Yayımlandığı Resmî Gazete; Tarih: 9/7/1987 Sayısı: 19512, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5 Cilt: 26 Sayfa: 229.
 • Kamu İktisadi, (1984). 233 Nolu Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Tarihi: 8/6/1984 No: 233 Yetki Kanununun Tarihi: 17/6/1982 No: 2680 Yayımlandığı Resmî Gazete; Tarihi: 18/6/1984 No: 18435 (Mük.) V. Tertip Düsturun Cildi: 23 Sh.: 754.
 • Kamu Kayıt, (2006). Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik, Yayımlandığı Resmî Gazete; Tarih: 2/10/2006 Sayı: 26307, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5 Cilt: 46.
 • Kamu Mali, (2003). 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih: 24/12/2003 Sayı: 25326, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5 Cilt: 42.
 • Kamu Tahsis, (2006). Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete Tarih: 10.10.2006, Sayı: 26315.
 • Kamulaştırma, (1983). 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, Yayımlandığı Resmî Gazete; Tarih: 8/11/1983 Sayı: 18215, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 843.
 • Kaplan, G. (2004). Kamu Kurumları ve Tüzel Kişileri Arasında Taşınmaz Mal Devri ve Yargısal Denetimi, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 2004/1–2, 167–188.
 • Karagöz, M. (2010). Haritacılıkta Taşınmaz Hukuk, TMMOB, Ankara: Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası.
 • Keleş, R. (2018). Kentleşme Politikası, 16. Baskı, Ankara: İmge Kitapevi.
 • Kıyı, (1990). 3621 Sayılı Kıyı Kanunu, Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi: 17/4/1990 Sayısı: 20495, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5 Cilt: 29 Sayfa: 76.
 • Klimach, A., Dawidowicz, A. & Źróbek, R. (2018). The Polish land administration system supporting good governance, Land Use Policy, 79, s. 547–555.
 • Liow, K.H. & Yeo, S. (2018). Dynamic Relationships between Price and Net Asset Value for Asian Real Estate Stocks, International Journal of Financial Studies, 2018, 6, 28; doi:10.3390/ijfs6010028
 • Lundström, S. & Lind, H. (1996). Valuation of public real estate: context and concept Journal of Property Valuation & Investment, 14(4), 31-4.
 • Maliyet, (2020). 2020 yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin gösterir cetvel, https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Emlak_Vergisi/75_serno_emlak_teb_ek.pdf (25.04.2020)
 • MEGM, (2019). "Devlet Malları Mevzuatı", https://kurumsal.milliemlak.gov.tr/Yaynlarmz/Devlet_Malları_Mevzuatı_Ekli.doc (7 Nisan 2019).
 • MEGM, (2020). Faaliyet Raporu 2019. Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü (MEGM), Ankara.
 • MEKSİS, (2018). Yükseköğretim Mekân Envanteri Oluşturma, Mekân Analizi ve Raporlama İşlemleri Yazılımı Kullanım Kılavuzu, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Isparta.
 • Mera, (1998). 4342 Sayılı Mera Kanunu, Yayımlandığı Resmî Gazete; Tarih: 28/2/1998 Sayı: 23272, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5 Cilt: 38.
 • MEÜ, (2007). Mersin Üniversitesi, 2006 Faaliyet Raporu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Mersin.
 • MEÜ, (2019a). Anasayfa, www.mersin.edu.tr; Öğrenci sayıları, http://mersin.edu.tr/bulut/birim_594/Sayilarla_Universitemiz/2019_ubat_Orenci_Saylar.pdf; Tanıtım, http://tanitim.mersin.edu.tr/universitemiz/yerleskeler (5 Nisan 2019).
 • MEÜ, 2019b. Mersin Üniversitesi, 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Mersin.
 • MEÜ, (2020). Mersin Üniversitesi, 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Mersin.
 • Milli Emlak, (2007). Milli Emlak Genel Tebliği, Sıra No: 313, Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete Tarihi: 29/08/2007, Sayı: 26628.
 • Milli Emlak, (2013). Milli Emlak Genel Tebliği, Sıra No: 355, Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete Tarihi: 31/05/2013, Sayı: 28663.
 • Muhasebe, (2014). Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Yayımlandığı Resmî Gazete; Tarih: 23/12/2014 Sayı: 29214 Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5 Cilt: 55.
 • Nüfus, (2020), Türkiye Nüfusu, (24.11.2020) https://www.nufusu.com/ulke/turkiye-nufusu
 • OMÜ, (2011). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete Tarihi: 31.10.2011 Resmî Gazete Sayısı: 28101.
 • Onur, I., Maktav, D., Sari, M. & Sönmez, N.K. (2009). Change detection of land cover and land use using remote sensing and GIS: a case study in Kemer, Turkey, International Journal of Remote Sensing, 30(7), 1749-1757. DOI: 10.1080/01431160802639665
 • Sayıştay, (2018). T.C. Sayıştay Başkanlığı; Dicle, Hacettepe, İstanbul Teknik, İzmir Kâtip Çelebi ve Mersin Üniversitesi 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu.
 • Sayıştay, (2020). T.C. Sayıştay Başkanlığı; Dicle, Hacettepe, İstanbul Teknik, İzmir Kâtip Çelebi, Mersin ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2019 Yılı Mali Tablolar.https://www.sayistay.gov.tr/tr/?p=2&ContentID=13002
 • Smedley, T. (2017). Dünyada tatlı su kaynakları tükeniyor mu? BBC Future. (20.03.2019) https://www.bbc.com/turkce/vert-fut-39646356, http://www.bbc.com/future/story/20170412-is-the-world-running-out-of-fresh-water
 • Soto, H.D. (2017). Sermayenin Sırrı, Çeviren: M. Aygen, Liberte Yayınları, Ankara.
 • Söyler, İ. (2005). Devlet Mallarının Kamu Finansmanı Açısından Değerlendirilmesi, T.C. Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Yayın No: 2005/ 368, Ankara.
 • Söyler, İ. (2007). Kamu Malları Teorisi Açısından Devletin Hüküm ve Tasarrufundaki Yerler, Sayıştay Dergisi, 83, s. 57-68.
 • Tapu Sicil, (2013). Tapu Sicil Tüzüğü, Yayımlandığı Resmî Gazete; Tarih: 17/8/2013, Sayı: 28738 Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5, Cilt: 53.
 • Tapu, (2014). Tapu Sicil uygulamaları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Tarım Arazileri, (2009). Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük, Dayandığı kanunu: 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanun, Resmî Gazete; Tarih: 24/07/2009 Sayı: 27298.
 • Tarım Reformu, (1984). 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu, Kabul Tarihi: 22/11/1984, Yayımlandığı Resmî Gazete; Tarih: 1/12/1984 Sayı: 18592, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 80.
 • Tewabe, D. & Fentahun, T. (2020). Assessing land use and land cover change detection using remote sensing in the Lake Tana Basin, Northwest Ethiopia, Cogent Environmental Science (2020), 6: 1778998 https://doi.org/10.1080/23311843.2020.1778998
 • TKGM, (2020). Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü http://cbs.tkgm.gov.tr/istatistik/MegsisGenel.aspx https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ (15.11.2020-10.04.2020)
 • TKMP, (2020). Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/tapu-ve-kadastro-modernizasyon-projesi-tkmp, https://tkgm.gov.tr/tr/icerik/tapu-ve-kadastro-modernizasyon-projesi-ek-finansmani-tkmp-ef
 • TMK, (2001). 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, Yayımlandığı Resmî Gazete; Tarihi: 8/12/2001 Sayı: 24607 Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5 Cilt: 41.
 • TRT, (2018). Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sabit Kıymetler Yönetmeliği, Resmî Gazete Tarihi: 27.10.2018, Sayısı: 30578.
 • TÜİK, (2020). Türkiye Nüfusu, 17.10.2020 https://www.tuik.gov.tr/tr/. Bitkisel Üretim İstatistiği, (25.11.2020). https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr
 • UDES, (2017). Uluslararası Değerleme Standartları, Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi, İngiltere.
 • UDHR, (1948). İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (The Universal Declaration of Human Rights-UDHR) https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
 • UN, (1996). Land Administration Guidelines-With Special Reference to Countries in Transition. United Nations Publication, New York and Geneva.
 • UN, (2016). Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators. Economic and Social Council, Statistical Commission, Forty-seventh session, E/CN.3/2016/2.
 • UN, (2017). The United Nations World Water Development Report 2017, UN Water, Wastewater: The Untapped Resource, UNESCO, France.
 • UN, (2018). 68% of the world population projected to live in urban areas by 2050, says UN, UN Department of Economic and Social Affairs (UN DESA), New York, USA. https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html
 • USPAP, (2013). The Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP). The Appraisal Standards Board, The Appraisal Foundation, USA.
 • Ünel F.B. & Yalpır, Ş. (2019). Türkiye’de Taşınmazların Değerini Etkileyen Kriterlere Yaklaşım, Geomatik Dergisi, 4(2);112-133.
 • Ünel, F.B. (2017). Taşınmaz Değerleme Kriterlerine Yönelik Coğrafi Veri Modelinin Geliştirilmesi, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği ABD, Konya.
 • Vries, W.T. & Voß, W. (2018). Economic Versus Social Values in Land and Property Management: Two Sides of the Same Coin? Raumforsch Raumordn Spat Res Plan, 76, 381–394. https://doi.org/10.1007/s13147-018-0557-9
 • Web Emlak, (2020). sahibimden.com, emlakjet.com, hurriyetemlak.com, zingat.
 • WHO, (2011). Guidelines for Drinking-water Quality, Fourth Edition, World Health Organization-WHO 1 Geneva, Switzerland.
 • Williamson, I., Enemark, S., Wallace J. ve Rajabifard, A., 2010. Land Administration for sustainable development, TS 3A - Land Governance for Sustainable Development, FIG Congress 2010, Sydney, Australia.
 • Worldometers, (2020). Current World Population, (17.10.2020)https://www.worldometers.info/world-population/
 • Yakar, M., Ünel, F.B., Kuşak, L. & Doğan Y. (2019). Barajlarda Hidrografik Ölçme Yöntemleri ve Üretilen Haritalar, 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu (2. International Mediterranean Symposium), 2(1), 376-391.
 • Yalpır, Ş. (2007). Bulanık mantık metodolojisi ile taşınmaz değerleme modelinin geliştirilmesi ve uygulaması: Konya örneği. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ABD, Konya.
 • Yıllık Program, (2018). 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, 27 Ekim 2018, Sayı: 30578, Mükerrer Cumhurbaşkanlığı Karar Sayısı: 256.
 • Yılmaz, O.S., Gülgen, F., Güngör, R. & Kadı, F. (2018). Uzaktan Algılama Teknikleri ile Arazi Kullanım Değişiminin İncelenmesi: Köprübaşı İlçesi Örneği, Geomatik Dergisi Journal of Geomatics Araştırma Makalesi DOI: 10.29128/geomatik.410987; 3(3); 233-241.
 • Yolcu M.A. & Aça, M. (2019). Geleneksel Ekolojik Bilgi ve Folklor (Traditional Ecological Knowledge and Folklore) , 25(100), DOI: 10.22559/folklor.1086 folklor/edebiyat
 • Yomralıoğlu, T. (1997). Taşınmazların değerlendirilmesi ve kat mülkiyeti mevzuatı. JEFOD-Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Planı Uygulama Teknikleri: 153-169.
 • Yomralıoğlu, T. (2011). Dünya’da arazi yönetimi. Türkiye’de Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Çalıştayı. Okan Üniversitesi, İstanbul. YÖK, (2020). Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, (28.11.2020) https://istatistik.yok.gov.tr/
 • Zaqout, K. (2017). How Important is the Market Value of Land in Real Estate Investing?, Real Estate Analysis, (17.10.2020) https://www.mashvisor.com/blog/market-value-of-land/
 • Zimmermann, W. (2007). Good governance in public land management, land reform / réforme agraire / reforma agraria 2007/2.

Preparation of the Data within the context of Sustainable Management by examining Legal Aspect of Public Property Assets: Mersin University

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 1, 8 - 24, 28.05.2021
https://doi.org/10.51765/tayod.834821

Öz

Public property assets are public assets which are reserved for the public service and registered to the public legal entity. State assets included public assets and all lands on earth, it is necessary to be passed to next generations by protecting ecologic level for sustainable management. That the management is transparent, accountable, economical and participatory, is possible with making the right decisions at the optimal level. The market values which are the economical equivalents of real properties, should be obtained in the way of accurate and up-to-date according to the facts.
Universities in Presidency of Council of Higher Education are public legal entity. The aim of this study is to be defined juridically place of universities legal entity and class of their real properties and to build valuation infrastructure for sustainable management of them. Real properties universities belong to class of public assets. To be account and extract inventory of these assets, their values need to be calculated objectively. As sampling, real properties of Mersin University (MEU) were taken consideration. Criteria which show features of MEU real properties and affect the value have been determined. It was handled processes on obtaining, editing and standardizing of the criteria data. For used the data in valuation analyses, the way to be followed defined.

Kaynakça

 • 10. Kalkınma Planı, (2014). Su Kaynakları Yönetimi ve Güvenliği. Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara.
 • Akyol, N. (1997). “İmar Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar”, Editör Yomralıoğlu, T. “Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Planı Uygulama Teknikleri”, JEFOD Yayın No:1, Trabzon.
 • Alawamy, J.S., Balasundram, S.K., Hanif, A.H.M. & Sung, C.T.B. (2020). Detecting and Analyzing Land Use and Land Cover Changes in the Region of Al-Jabal Al-Akhdar, Libya Using Time-Series Landsat Data from 1985 to 2017, Sustainability, 12, 4490.
 • Anayasa Mahkemesi, (1966). Anayasa Mahkemesi Kararları, Esas No: 1966/3 Karar No: 1966/23 Karar Tarihi: 28/4/1966, Resmi Gazete Tarihi: 11/07/1966 Sayısı: 12345
 • Anayasa, (1982). Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Kanun Numarası: 2709, Kabul Tarihi: 18/10/1982, Yayımlandığı Resmî Gazete; Tarih: 9/11/1982 Sayı: 17863 (Mükerrer), Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 3.
 • Andualem, T.G., Belay, G. & Guadie, A. (2018). Land Use Change Detection Using Remote Sensing Technology, J Earth Sci Clim Change (Journal of J Earth Science & Climatic Change) 9(10), 1000496. DOI: 10.4172/2157-7617.1000496
 • Arslan, K.O. (2017). Kamu Malı Niteliğinin Tespiti ve Kamu Mallarından Yararlanmanın Esasları, TBB Dergisi, 131, 57-86.
 • Aydın, İ. (2019). Akademik Etik, Ankara: Pegem Akademi.
 • Bahçeçi, F. (2014). Kırsal ve Kentsel Yerleşim Alanlarındaki Dere Yataklarının Islahında Öne Çıkan İdari, Teknik ve Çevresel Sorunlar, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği ABD, İstanbul.
 • Behling, R., Roessner, S., Golovko, D., & Kleinschmit, B. (2016). Derivation of long-term spatiotemporal landslide activity-Amulti-sensor time series approach,/Remote Sensing of Environment, 186, 88–104.
 • Bell, K.C. (2007). Good Governance in Land Administration FIG Working Week Hong Kong, China SAR, May 13-17.
 • Ceza, (2004). 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, Yayımlandığı Resmî Gazete; Tarih: 12/10/2004 Sayı: 25611, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5 Cilt: 43.
 • Çağlayan, R. (2016). Hukukumuzda Kamu Tüzel Kişiliği Kavramı ve Kıstasları, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, (7), 373-398.
 • Demirel, A. & Erdoğan, V. (2016). Taşınmaz Yönetiminde İz Bedeli Sorunu, İdari ve Mali Mevzuat Dergisi, 17(194), 14-17.
 • Devlet Malı, (2019). Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri, (06.04.2019). www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/egt/ppt/devlet_mali.ppt
 • Dicle, (2010). Dicle Üniversitesi Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete; Tarih: 13.08.2010 ve Sayı: 27671.
 • Dicle, (2020). Dicle Üniversitesi, 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Diyarbakır.
 • Dura, Y. C. (2006). Mülkiyet-Verimlilik İlişkisi: Mülkiyet Hakları Teorisi, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Manisa, 13(2), 225-236.
 • Duran, L. (1985). Kamusal Malların Ölçütü, Yargıtay Kararları Dergisi (YKD), 11( 10), 1454-1458.
 • Ebanoidze, J. (2003). Current land policy issues in Georgia, Land Reform, 2003/3, Editor P. Groppo Special Edition. http://www.fao.org/3/y5026e/y5026e09.htm
 • Edwards, V. & Ellison, L. (2004). Corporate Property Management: Aligning Real Estate With Business Strategy, Blackwell Publishing.
 • Ekici, Ö. (2012). “Kamu Taşınmaz Malları”, Sayıştay Uzman Denetçisi. https://slideplayer.biz.tr/slide/12484820/ (6 Nisan 2019)
 • Emlak Vergisi, (1970). 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu Kabul Tarihi: 29/7/1970, Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 11/8/1970 Sayı: 13576, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5 Cilt: 9 Sayfa: 2662.
 • Emlak Vergisi, K. (2013). 2013/1 Seri nolu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi, Yayımlandığı Resmi Gazete; Tarih: 05/03/2013 ve Sayı: 82673428-175.99[6650-150]-18305.
 • Emlak Vergisi, T. (1972). Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 29/2/1972, No: 7/3995, Yayımlandığı Resmi Gazete; Tarih: 15/3/1972, Sayı: 14129, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5, Cilt: 11.
 • Enemark, S. (2004). Building land information policies, UN, FIG, PC IDEA Inter-regional Special Forum on The Building of Land Information Policies in the Americas Aguascalientes, Mexico.
 • Erten, A. (1971). Sendikaların Mahiyeti, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 28(1), s. 323-340.
 • EU, (2004). EU Guidelines to support land policy design and reform processes in developing countries, Commission of the European Communities, EU Task Force on Land Tenure led by Poul Nielson (DG DEVCO), [SEC(2004) 1289] Brussels, 19.10.2004 COM(2004) 686 final.
 • Faaliyet Raporu, (2006). Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete Tarihi: 17.03.2006 Sayısı: 26111.
 • FAO, (2011). Climate change, water and food security, Food And Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
 • FAO, (2019). Sürdürülebilir Toprak Yönetimi Gönüllü Kılavuz İlkeleri, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Rome.
 • FAO, (2020). Crop production and natural resource use, (25.11.2020). http://www.fao.org/3/y4252e/y4252e06.htm#:~:text=4.3%20Agricultural%20land,degree%20suitable%20for%20crop%20production
 • FIG, (2014). Fit-For-Purpose Land Administration, FIG Publication No 60.
 • Gerber, J.D., Hartmann, T. & Hengstermann, A. (2018). Instruments of Land Policy Dealing with Scarcity of Land, Urban Planning and Environment, Taylor & Francis Group.
 • Gerber, J.D., Hengstermann, A. & Viallon, F.X. (2018). Land policy, How to deal with scarcity of land?, Instruments of Land Policy Dealing with Scarcity of Land, Edited by Jean-David Gerber, Thomas Hartmann, and Andreas Hengstermann, Urban Planning and Environment, Taylor & Francis Group.
 • Göksel, Ç. & Balçık, F.B. (2019). Land Use and Land Cover Changes Using Spot 5 Pansharpen Images; A Case Study in Akdeniz District, Mersin-Turkey, Turkish Journal of Engineering (TUJE), 3(1), 32-38.
 • Gözler, K. (2011). 5018 ve 6085 Sayılı Kanunlarda Bazı İdare ve Hukuku Terimlerinin Yanlış Kullanımı Üzerine, AUHFD, 60(4), 837-919.
 • Gross, M. & Źróbek, R. (2017). A Case Study of Public Real Estate Management in Chosen Countries, “Environmental Engineering” 10th International Conference, Vilnius Gediminas Technical University, 27–28 April 2017, Lithuania.
 • Hacettepe, (2020). Hacettepe Üniversitesi, 2019 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu, Ankara.
 • Hacettepe, (2015). Hacettepe Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete; Tarih: 26 Şubat 2015 ve Sayısı: 29279.
 • Hazine, (2007). Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete Tarihi: 19.06.2007 Resmî Gazete Sayısı: 26557.
 • Heijer, A.C.D. (2011). Managing the University Campus: Information to Support Real Estate Decisions, Eburon Academic Publishers, Ph.D., Technische Universiteit Delft, the Netherlands.
 • Heijer, A.D. (2008). Managing the University Campus in an Urban Perspective: Theory, Challenges and Lessons from Dutch Practice, Corporations and Cities: Envsioning Corporate Real Estate in the Urban Future.
 • Hepperle, E., Dixon-Gough, R., Mansberger, R., Paulsson, J., Hernik, J. & Kalbro, T. (eds.) (2017). Land Ownership and Land Use Development the Integration of Past, Present, and Future in Spatial Planning and Land Management Policies, European Academy of Land Use and Development, Zürich.
 • Hermans, L., Kathmann, R. & Kuijper, M. (2020). Smart Surveyor for Property Assessment - the Use of Geographic Information Systems in Real Estate Assessment in the Netherlands, FIG Working Week 2020, the Netherlands.
 • IAAO, (2013). Standard on Mass Appraisal of Real Property. The International Association of Assessing Officers, USA. İcra İflas, (1932). 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu, Yayımlandığı Resmî Gazete; Tarih: 19/6/1932 Sayı: 2128, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 3 Cilt: 13 Sayfa: 426.
 • İKÇ, (2015). T.C. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Uygulanacak Usul ve Esaslar, Madde1 Değişik 29.12.2015, 2015/30-03 sayılı Senato kararı.
 • İKÇ, (2020). İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu, İzmir.
 • İmar, (1985). 3194 Sayılı İmar Kanunu, Kabul Tarihi: 3/5/1985, Yayımlandığı Resmî Gazete; Tarih: 9/5/1985 Sayı: 18749, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 378.
 • İTÜ, (2019). İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018 Faaliyet Raporu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İstanbul.
 • İTÜ, (2020). İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019 Faaliyet Raporu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İstanbul.
 • İTÜBİDB, (2014). "Taşınmazlar Yönetim Sistemi" http://bidb.itu.edu.tr/hizmetler/yazilim-hizmetleri/tasinmazlar (5 Ocak 2019).
 • Kadastro, (1987). 3402 Sayılı Kadastro Kanunu, Yayımlandığı Resmî Gazete; Tarih: 9/7/1987 Sayısı: 19512, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5 Cilt: 26 Sayfa: 229.
 • Kamu İktisadi, (1984). 233 Nolu Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Tarihi: 8/6/1984 No: 233 Yetki Kanununun Tarihi: 17/6/1982 No: 2680 Yayımlandığı Resmî Gazete; Tarihi: 18/6/1984 No: 18435 (Mük.) V. Tertip Düsturun Cildi: 23 Sh.: 754.
 • Kamu Kayıt, (2006). Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik, Yayımlandığı Resmî Gazete; Tarih: 2/10/2006 Sayı: 26307, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5 Cilt: 46.
 • Kamu Mali, (2003). 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih: 24/12/2003 Sayı: 25326, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5 Cilt: 42.
 • Kamu Tahsis, (2006). Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete Tarih: 10.10.2006, Sayı: 26315.
 • Kamulaştırma, (1983). 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, Yayımlandığı Resmî Gazete; Tarih: 8/11/1983 Sayı: 18215, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 843.
 • Kaplan, G. (2004). Kamu Kurumları ve Tüzel Kişileri Arasında Taşınmaz Mal Devri ve Yargısal Denetimi, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 2004/1–2, 167–188.
 • Karagöz, M. (2010). Haritacılıkta Taşınmaz Hukuk, TMMOB, Ankara: Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası.
 • Keleş, R. (2018). Kentleşme Politikası, 16. Baskı, Ankara: İmge Kitapevi.
 • Kıyı, (1990). 3621 Sayılı Kıyı Kanunu, Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi: 17/4/1990 Sayısı: 20495, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5 Cilt: 29 Sayfa: 76.
 • Klimach, A., Dawidowicz, A. & Źróbek, R. (2018). The Polish land administration system supporting good governance, Land Use Policy, 79, s. 547–555.
 • Liow, K.H. & Yeo, S. (2018). Dynamic Relationships between Price and Net Asset Value for Asian Real Estate Stocks, International Journal of Financial Studies, 2018, 6, 28; doi:10.3390/ijfs6010028
 • Lundström, S. & Lind, H. (1996). Valuation of public real estate: context and concept Journal of Property Valuation & Investment, 14(4), 31-4.
 • Maliyet, (2020). 2020 yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin gösterir cetvel, https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Emlak_Vergisi/75_serno_emlak_teb_ek.pdf (25.04.2020)
 • MEGM, (2019). "Devlet Malları Mevzuatı", https://kurumsal.milliemlak.gov.tr/Yaynlarmz/Devlet_Malları_Mevzuatı_Ekli.doc (7 Nisan 2019).
 • MEGM, (2020). Faaliyet Raporu 2019. Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü (MEGM), Ankara.
 • MEKSİS, (2018). Yükseköğretim Mekân Envanteri Oluşturma, Mekân Analizi ve Raporlama İşlemleri Yazılımı Kullanım Kılavuzu, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Isparta.
 • Mera, (1998). 4342 Sayılı Mera Kanunu, Yayımlandığı Resmî Gazete; Tarih: 28/2/1998 Sayı: 23272, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5 Cilt: 38.
 • MEÜ, (2007). Mersin Üniversitesi, 2006 Faaliyet Raporu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Mersin.
 • MEÜ, (2019a). Anasayfa, www.mersin.edu.tr; Öğrenci sayıları, http://mersin.edu.tr/bulut/birim_594/Sayilarla_Universitemiz/2019_ubat_Orenci_Saylar.pdf; Tanıtım, http://tanitim.mersin.edu.tr/universitemiz/yerleskeler (5 Nisan 2019).
 • MEÜ, 2019b. Mersin Üniversitesi, 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Mersin.
 • MEÜ, (2020). Mersin Üniversitesi, 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Mersin.
 • Milli Emlak, (2007). Milli Emlak Genel Tebliği, Sıra No: 313, Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete Tarihi: 29/08/2007, Sayı: 26628.
 • Milli Emlak, (2013). Milli Emlak Genel Tebliği, Sıra No: 355, Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete Tarihi: 31/05/2013, Sayı: 28663.
 • Muhasebe, (2014). Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Yayımlandığı Resmî Gazete; Tarih: 23/12/2014 Sayı: 29214 Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5 Cilt: 55.
 • Nüfus, (2020), Türkiye Nüfusu, (24.11.2020) https://www.nufusu.com/ulke/turkiye-nufusu
 • OMÜ, (2011). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete Tarihi: 31.10.2011 Resmî Gazete Sayısı: 28101.
 • Onur, I., Maktav, D., Sari, M. & Sönmez, N.K. (2009). Change detection of land cover and land use using remote sensing and GIS: a case study in Kemer, Turkey, International Journal of Remote Sensing, 30(7), 1749-1757. DOI: 10.1080/01431160802639665
 • Sayıştay, (2018). T.C. Sayıştay Başkanlığı; Dicle, Hacettepe, İstanbul Teknik, İzmir Kâtip Çelebi ve Mersin Üniversitesi 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu.
 • Sayıştay, (2020). T.C. Sayıştay Başkanlığı; Dicle, Hacettepe, İstanbul Teknik, İzmir Kâtip Çelebi, Mersin ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2019 Yılı Mali Tablolar.https://www.sayistay.gov.tr/tr/?p=2&ContentID=13002
 • Smedley, T. (2017). Dünyada tatlı su kaynakları tükeniyor mu? BBC Future. (20.03.2019) https://www.bbc.com/turkce/vert-fut-39646356, http://www.bbc.com/future/story/20170412-is-the-world-running-out-of-fresh-water
 • Soto, H.D. (2017). Sermayenin Sırrı, Çeviren: M. Aygen, Liberte Yayınları, Ankara.
 • Söyler, İ. (2005). Devlet Mallarının Kamu Finansmanı Açısından Değerlendirilmesi, T.C. Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Yayın No: 2005/ 368, Ankara.
 • Söyler, İ. (2007). Kamu Malları Teorisi Açısından Devletin Hüküm ve Tasarrufundaki Yerler, Sayıştay Dergisi, 83, s. 57-68.
 • Tapu Sicil, (2013). Tapu Sicil Tüzüğü, Yayımlandığı Resmî Gazete; Tarih: 17/8/2013, Sayı: 28738 Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5, Cilt: 53.
 • Tapu, (2014). Tapu Sicil uygulamaları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Tarım Arazileri, (2009). Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük, Dayandığı kanunu: 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanun, Resmî Gazete; Tarih: 24/07/2009 Sayı: 27298.
 • Tarım Reformu, (1984). 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu, Kabul Tarihi: 22/11/1984, Yayımlandığı Resmî Gazete; Tarih: 1/12/1984 Sayı: 18592, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 80.
 • Tewabe, D. & Fentahun, T. (2020). Assessing land use and land cover change detection using remote sensing in the Lake Tana Basin, Northwest Ethiopia, Cogent Environmental Science (2020), 6: 1778998 https://doi.org/10.1080/23311843.2020.1778998
 • TKGM, (2020). Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü http://cbs.tkgm.gov.tr/istatistik/MegsisGenel.aspx https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ (15.11.2020-10.04.2020)
 • TKMP, (2020). Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/tapu-ve-kadastro-modernizasyon-projesi-tkmp, https://tkgm.gov.tr/tr/icerik/tapu-ve-kadastro-modernizasyon-projesi-ek-finansmani-tkmp-ef
 • TMK, (2001). 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, Yayımlandığı Resmî Gazete; Tarihi: 8/12/2001 Sayı: 24607 Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5 Cilt: 41.
 • TRT, (2018). Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sabit Kıymetler Yönetmeliği, Resmî Gazete Tarihi: 27.10.2018, Sayısı: 30578.
 • TÜİK, (2020). Türkiye Nüfusu, 17.10.2020 https://www.tuik.gov.tr/tr/. Bitkisel Üretim İstatistiği, (25.11.2020). https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr
 • UDES, (2017). Uluslararası Değerleme Standartları, Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi, İngiltere.
 • UDHR, (1948). İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (The Universal Declaration of Human Rights-UDHR) https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
 • UN, (1996). Land Administration Guidelines-With Special Reference to Countries in Transition. United Nations Publication, New York and Geneva.
 • UN, (2016). Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators. Economic and Social Council, Statistical Commission, Forty-seventh session, E/CN.3/2016/2.
 • UN, (2017). The United Nations World Water Development Report 2017, UN Water, Wastewater: The Untapped Resource, UNESCO, France.
 • UN, (2018). 68% of the world population projected to live in urban areas by 2050, says UN, UN Department of Economic and Social Affairs (UN DESA), New York, USA. https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html
 • USPAP, (2013). The Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP). The Appraisal Standards Board, The Appraisal Foundation, USA.
 • Ünel F.B. & Yalpır, Ş. (2019). Türkiye’de Taşınmazların Değerini Etkileyen Kriterlere Yaklaşım, Geomatik Dergisi, 4(2);112-133.
 • Ünel, F.B. (2017). Taşınmaz Değerleme Kriterlerine Yönelik Coğrafi Veri Modelinin Geliştirilmesi, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği ABD, Konya.
 • Vries, W.T. & Voß, W. (2018). Economic Versus Social Values in Land and Property Management: Two Sides of the Same Coin? Raumforsch Raumordn Spat Res Plan, 76, 381–394. https://doi.org/10.1007/s13147-018-0557-9
 • Web Emlak, (2020). sahibimden.com, emlakjet.com, hurriyetemlak.com, zingat.
 • WHO, (2011). Guidelines for Drinking-water Quality, Fourth Edition, World Health Organization-WHO 1 Geneva, Switzerland.
 • Williamson, I., Enemark, S., Wallace J. ve Rajabifard, A., 2010. Land Administration for sustainable development, TS 3A - Land Governance for Sustainable Development, FIG Congress 2010, Sydney, Australia.
 • Worldometers, (2020). Current World Population, (17.10.2020)https://www.worldometers.info/world-population/
 • Yakar, M., Ünel, F.B., Kuşak, L. & Doğan Y. (2019). Barajlarda Hidrografik Ölçme Yöntemleri ve Üretilen Haritalar, 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu (2. International Mediterranean Symposium), 2(1), 376-391.
 • Yalpır, Ş. (2007). Bulanık mantık metodolojisi ile taşınmaz değerleme modelinin geliştirilmesi ve uygulaması: Konya örneği. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ABD, Konya.
 • Yıllık Program, (2018). 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, 27 Ekim 2018, Sayı: 30578, Mükerrer Cumhurbaşkanlığı Karar Sayısı: 256.
 • Yılmaz, O.S., Gülgen, F., Güngör, R. & Kadı, F. (2018). Uzaktan Algılama Teknikleri ile Arazi Kullanım Değişiminin İncelenmesi: Köprübaşı İlçesi Örneği, Geomatik Dergisi Journal of Geomatics Araştırma Makalesi DOI: 10.29128/geomatik.410987; 3(3); 233-241.
 • Yolcu M.A. & Aça, M. (2019). Geleneksel Ekolojik Bilgi ve Folklor (Traditional Ecological Knowledge and Folklore) , 25(100), DOI: 10.22559/folklor.1086 folklor/edebiyat
 • Yomralıoğlu, T. (1997). Taşınmazların değerlendirilmesi ve kat mülkiyeti mevzuatı. JEFOD-Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Planı Uygulama Teknikleri: 153-169.
 • Yomralıoğlu, T. (2011). Dünya’da arazi yönetimi. Türkiye’de Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Çalıştayı. Okan Üniversitesi, İstanbul. YÖK, (2020). Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, (28.11.2020) https://istatistik.yok.gov.tr/
 • Zaqout, K. (2017). How Important is the Market Value of Land in Real Estate Investing?, Real Estate Analysis, (17.10.2020) https://www.mashvisor.com/blog/market-value-of-land/
 • Zimmermann, W. (2007). Good governance in public land management, land reform / réforme agraire / reforma agraria 2007/2.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Fatma BÜNYAN ÜNEL
MERSIN UNIVERSITY
0000-0002-9949-640X
Türkiye


Lütfiye KUŞAK
Mersin Üniversitesi
0000-0002-7265-245X
Türkiye


Murat YAKAR
Mersin Üniversitesi
0000-0002-2664-6251
Türkiye

Proje Numarası 2019-2-AP4-3511
Yayımlanma Tarihi 28 Mayıs 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
BÜNYAN ÜNEL, F., KUŞAK, L., & YAKAR, M. (2021). Kamu Taşınmazlarının Hukuksal Açıdan İncelenerek Sürdürülebilir Yönetim Kapsamında Verilerinin Hazırlanması: Mersin Üniversitesi. Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi, 3(1), 8-24. https://doi.org/10.51765/tayod.834821