Tez Özeti
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Tarımsal Arazi Maliklerinin Arazi Toplulaştırma Projelerinin Çeşitli Aşamalarındaki Davranış ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Çanakkale İli Örneği

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 1, 25 - 31, 28.05.2021
https://doi.org/10.51765/tayod.842543

Öz

Arazi toplulaştırması, önemli bir tarımsal yapı bozukluğu olan arazi parçalanması sorununu çözmenin tek yoludur. Ancak, doğrudan mülkiyet hakkını ilgilendirmesi nedeniyle gerçekleştirilmesi zor bir uygulamadır. Toplulaştırmanın arazi maliklerince benimsenebilmesi için, projelerin başlangıçtan tamamlanmasına kadar tüm aşamalarının iyi yönetilmesi gereklidir. Bu çalışmada, arazi maliklerinin toplulaştırma projelerinin çeşitli aşamalarındaki bazı davranışları ve süreçlere yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Çanakkale ilinde arazi toplulaştırması yapılan 19 yerleşim yerinde toplam 346 arazi maliki ile anket yapılmıştır. Araştırma kapsamında arazi maliklerinin projenin öncesinde toplulaştırmaya yönelik tutumları ve bilgilendirme toplantılarındaki davranış ve görüşleri inceleme altına alınmıştır. Ayrıca, maliklerin yeni parselasyon planları ve mülkiyet listelerine itiraz edip etmeme durumları, yeni arazilerine ve projenin kendilerine yüklediği maliyete ilişkin düşünceleri araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, tarımsal arazi maliklerinin düşünce ve davranışlarından hareketle, arazi toplulaştırma projelerinin benimsenmesi ve başarısının artması için uygulamada gerekli tedbirlerin alınması önerilmektedir. 

Kaynakça

 • Aksoy, S. (1984). Tarım Hukuku. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 907
 • Aksöz, İ. (1964). Toprak Reformu ve Türkiye’de Toprak Reformuna İhtiyaç. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.
 • Arslan, H. & Tunca, E. (2013). Arazi Toplulaştırmasının Sulama Projelerinin Performansı Üzerine Etkileri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 28(3), 126-133.
 • Boyacıoğlu, R. (1973). Arazi Toplulaştırması Yapılan Erzincan Güllüce Köyündeki Tarımsal İşletmelerin Ekonomik Analizi, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Erzurum.
 • Çay, T. & Satılmış, R.Y. (2020). Arazi Toplulaştırma Projelerinin Ekonomik Analizi: Üçhüyük Mahallesi, Çumra-Konya-Türkiye Örneği, Geomatik Dergisi, 5(2), 112-119.
 • Çevik, B. & Tekinel, O. (1994). Sulama Projelerinde Arazi Toplulaştırma Uygulamalarının Su Dağıtımı, Proje Maliyeti ve Çiftçinin Gelirine Etkileri, Su ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesi Konferansı Bildirileri, 2, 555-567.
 • Demirel, Z. (1999). Arazi Toplulaştırma, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Basım Yayın Merkezi.
 • Düren, A. (1972). Toprak Hukuku Dersleri. Ankara Üniversitesi Yayınları No:136.
 • Eraktan, G. (1989). Tarım Politikası I, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Yayın No: 1163.
 • Eser, Ö. & Uçan, K. (2012). Arazi Toplulaştırması Etkinliğinin Belirlenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 15(2), 38-45.
 • Gün, A.S. (1996). Türkiye’de Uygulanan Toprak Toplulaştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması, İzmir ve Şanlıurfa Örneği, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi ABD, Ankara
 • Kahramanoğlu, E. (2018). Aydın Dalaman Ovası’nda Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri ve Çiftçi Memnuniyeti Açısından İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD, Aydın.
 • Kuzu, H. & Değirmenci H. (2020). Arazi Toplulaştırma Projelerinin Tarımsal Mekanizasyon İşletmeciliğine Etkisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 23(3), 655-662.
 • Küsek, G. (2014). Türkiye’de Arazi Toplulaştırmasının Yasal Durumu ve Tarihsel Gelişimi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1), 1-6.
 • Önder, B. (2019). Edirne Yöresinde Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Sulama Sistemlerinin Planlanması ve İşletilmesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Doktora Tezi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyosistem Mühendisliği ABD, Tekirdağ.
 • Resmi Gazete (2019). Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 7/2/2019 ve Sayısı: 30679.
 • Yağanoğlu, A.V., Fayrap, A. & Yanık, R. (2018). Sulama Projelerinde Arazi Toplulaştırmasının Gerekliliği: Daphan Sulaması Örneği, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(2), 55-67.
 • Yamane, T. (1967). Elemantary Sampling Theory. New York: Printice Hallinc. Englewood Cliffs, NT.

Evaluation of Agricultural Land Owners’ Behaviors and Views at Various Stages of Land Consolidation Projects: The Case of Çanakkale Province

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 1, 25 - 31, 28.05.2021
https://doi.org/10.51765/tayod.842543

Öz

Land consolidation is the only way to solve the problem of land fragmentation, which is a major agricultural disruption. However, it is a difficult practice to realize because it directly concerns the property right. In order for consolidation to be adoption by the landowners, all stages of the projects must be managed well from the beginning to the completion. In this study, it is aimed to evaluate the views of landowners about some behaviors and processes in various stages of consolidation projects. For this purpose, a survey was conducted with a total of 346 landowners in 19 settlements where land consolidation was carried out in Çanakkale province. Within the scope of the research, the attitudes of the landowners towards consolidation prior to the project and their behavior and opinions at the information meetings were examined. Also, whether the owners objected to the new parcel plans and property lists, their opinions regarding their new land and the cost imposed on them by the project were investigated. At the result of the research, it is recommended to take the necessary measures in practice in order to adopt and increase the success of land consolidation projects, based on the thoughts and behaviors of the agricultural landowners. 

Kaynakça

 • Aksoy, S. (1984). Tarım Hukuku. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 907
 • Aksöz, İ. (1964). Toprak Reformu ve Türkiye’de Toprak Reformuna İhtiyaç. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.
 • Arslan, H. & Tunca, E. (2013). Arazi Toplulaştırmasının Sulama Projelerinin Performansı Üzerine Etkileri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 28(3), 126-133.
 • Boyacıoğlu, R. (1973). Arazi Toplulaştırması Yapılan Erzincan Güllüce Köyündeki Tarımsal İşletmelerin Ekonomik Analizi, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Erzurum.
 • Çay, T. & Satılmış, R.Y. (2020). Arazi Toplulaştırma Projelerinin Ekonomik Analizi: Üçhüyük Mahallesi, Çumra-Konya-Türkiye Örneği, Geomatik Dergisi, 5(2), 112-119.
 • Çevik, B. & Tekinel, O. (1994). Sulama Projelerinde Arazi Toplulaştırma Uygulamalarının Su Dağıtımı, Proje Maliyeti ve Çiftçinin Gelirine Etkileri, Su ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesi Konferansı Bildirileri, 2, 555-567.
 • Demirel, Z. (1999). Arazi Toplulaştırma, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Basım Yayın Merkezi.
 • Düren, A. (1972). Toprak Hukuku Dersleri. Ankara Üniversitesi Yayınları No:136.
 • Eraktan, G. (1989). Tarım Politikası I, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Yayın No: 1163.
 • Eser, Ö. & Uçan, K. (2012). Arazi Toplulaştırması Etkinliğinin Belirlenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 15(2), 38-45.
 • Gün, A.S. (1996). Türkiye’de Uygulanan Toprak Toplulaştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması, İzmir ve Şanlıurfa Örneği, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi ABD, Ankara
 • Kahramanoğlu, E. (2018). Aydın Dalaman Ovası’nda Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri ve Çiftçi Memnuniyeti Açısından İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD, Aydın.
 • Kuzu, H. & Değirmenci H. (2020). Arazi Toplulaştırma Projelerinin Tarımsal Mekanizasyon İşletmeciliğine Etkisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 23(3), 655-662.
 • Küsek, G. (2014). Türkiye’de Arazi Toplulaştırmasının Yasal Durumu ve Tarihsel Gelişimi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1), 1-6.
 • Önder, B. (2019). Edirne Yöresinde Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Sulama Sistemlerinin Planlanması ve İşletilmesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Doktora Tezi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyosistem Mühendisliği ABD, Tekirdağ.
 • Resmi Gazete (2019). Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 7/2/2019 ve Sayısı: 30679.
 • Yağanoğlu, A.V., Fayrap, A. & Yanık, R. (2018). Sulama Projelerinde Arazi Toplulaştırmasının Gerekliliği: Daphan Sulaması Örneği, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(2), 55-67.
 • Yamane, T. (1967). Elemantary Sampling Theory. New York: Printice Hallinc. Englewood Cliffs, NT.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

İlker KARAÖNDER
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, YENİCE MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0003-3625-7273
Türkiye


Aydın GÜREL
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ, TARIM POLİTİKASI VE YAYIM ANABİLİM DALI
0000-0002-8997-026X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Mayıs 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
KARAÖNDER, İ., & GÜREL, A. (2021). Tarımsal Arazi Maliklerinin Arazi Toplulaştırma Projelerinin Çeşitli Aşamalarındaki Davranış ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Çanakkale İli Örneği. Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi, 3(1), 25-31. https://doi.org/10.51765/tayod.842543