Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

MEVZUATIMIZDA ŞİRKET TÜRLERİ VE KURULUŞ-TASFİYE İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 3, 24 - 44, 01.06.2021
https://doi.org/10.51727/tbj.898310

Öz

Mevzuatımızda genel olarak şirketler, “Ticaret Şirketleri” başlığı altında sermaye ve şahıs şirketleri için geçerli hükümleri düzenleyen Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) ve tüm şirketlerin temeli sayılan adi şirketin hükümlerini düzenleyen Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) yer almaktadır. Söz konusu bu şirketlerin kuruluşunda ve tasfiyesinde yapılacak işlemler şirketlerin türüne ve kuruluş şekline göre değişmektedir. Bu bağlamda bu çalışma, TTK’da düzenlenen ve geniş kapsamlı bir çerçeveye sahip olan ticaret şirketlerinin kuruluş ve tasfiye işlemleri hakkında özet bilgiler sunarken, ticaret şirketlerin kuruluş ve tasfiye işlemlerinin nasıl muhasebeleştirilebileceğini basit örnekler yardımıyla açıklamayı amaçlamaktadır.

Kaynakça

 • Altaş, S. (2015). Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişiklikleri Bakanlık İznine Tabi Şirketlere Dair Değerlendirmeler ve Öneriler. İSMMMO, Mali Çözüm, Mayıs-Haziran, 85-94.
 • Atasoy, Ö. A. ve Ergün, B. (2017). Türk Hukukunda Önanonim Şirket. Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(2), 1-16.
 • Bahtiyar, M. (2016). Ortaklıklar Hukuku. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Bilgili, F. ve Demirkapı, E. (2013). Şirketler Hukuku. (9. Baskı), Bursa: Dora Yayıncılık.
 • Bozkurt, T. (2014). Şirketler Hukuku. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
 • Çeker, M. (2012). Ticaret Şirketlerinin Genel Hükümleri ve Yeniden Yapılandırılmaları. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(3-4), 99-120.
 • Çetin, S. ve Bozkurt Yüksel, A. E. (2013). Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Ercan, T. (2012). Yeni Ticaret Kanununun Getirdiği Başlıca Yenilikler ve Mali Hukuka Etkileri. Ankara: Adalet Yayınevi.
 • Karahan, S. (Edit) (2013). Şirketler Hukuku. (2. Baskı), Konya: Mimoza Yayınları.
 • Kayıhan, Ş., Çetiner, A.E. ve Karaca, N. (2014). Şirketler Muhasebesi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Özbay, İ. (2012). 6099 Sayılı Kanun ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Çerçevesinde Tebligat Hukukundaki Son Değişiklikler. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (EÜHFD), 16(1-2), 115-157.
 • Pulaşlı, H. (2015). Şirketler Hukuku Şerhi. Ankara: Adalet Yayınevi. Tarhanlı, C. (2013). Türk ve Alman Hukukunda Ön-Anonim Şirket. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
 • Tekinalp, Ü. (2015). Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, İstanbul: Vedat Kitapçılık.
 • Terzi, G. (2018). Baskın Unsur Yönüyle Şirketlerin Sınıflandırılması. Gümrük ve Ticaret Dergisi, 5(14), 32-43.
 • Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5520&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 Erişim Tarihi: 16.03.2020.
 • Türk Borçlar Kanunu (TBK), https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6098&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 Erişim Tarihi: 15.03.2020.
 • Türk Ticaret Kanunu (TTK), https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6102&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 Erişim Tarihi: 15.03.2020.
 • http://www.tdk.gov.tr/ Erişim Tarihi: 16.03.2020

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hamza KAYA (Sorumlu Yazar)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0002-3432-3356
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 17 Mart 2021
Kabul Tarihi 26 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Kaya, H. (2021). MEVZUATIMIZDA ŞİRKET TÜRLERİ VE KURULUŞ-TASFİYE İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ . Turkish Business Journal , 2 (3) , 24-44 . DOI: 10.51727/tbj.898310

               

                  TBJ
Turkish Business Journal

       ISSN: 2717-848X