Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

APPROACHES, DISCUSSIONS AND RECOMMENDATIONS ON THE ACCOUNTING OF CRYPTO COINS

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 8, 101 - 119, 31.12.2023
https://doi.org/10.51727/tbj.1356660

Öz

In every economy from past to present, money has three basic functions as a unit of account, a medium of exchange and a store of value. While the existence of barter economies was seen in daily life in the periods when money was not used in history, various materials were used as money later on, and payment systems and tools have always continued to diversify and develop. As a result of the economic and fiscal policies implemented in the world, with the global crisis in 2008, the confidence in financial institutions and central governments in countries decreased. This decrease in confidence also showed its effect in national currencies, causing an increase in the interest of individuals and institutions in digital currencies In this study, suggestions have been made on how cryptocurrencies should be accounted for.

Kaynakça

 • Anderson C. M., Fang, V.W., Moon J.R., Shipman, J. E. (2022) Accounting for Cryptocurrencies, 2022 International Corporate Governance Society Conference, New york
 • Aslan, A. (2018) Kripto Para Olgusu ve Blockchain Teknolojisi: Ekonomik Aktörlerin Tepkisi. Maliyet Analizi, Var Modeli ve Granger Nedensellik Testi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
 • Aslan, Ü. (2020) Kripto Para Muhasebesi̇ Üzerine Yapılan Tartışmalar ve Finansal Raporlama Üzerindeki Etkileri̇, TİDE Academia Research, Sayı;2, s;257-286
 • Bakır, H. (2018) Bitcoin: Yeni Bir Finansal Krize Doğru Mu?, Finans, Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt;55, Sayı;646, s;131-157
 • Belluci, M., Bianchi D.C., Manetti, G. (2022) Blockchain in Accounting Practice and Research: Systematic Literature Review, Meditari Accountancy Research, Vol;30, Issue;7, p;121-146
 • Dilek Ş., Doğan S. (2023) Kripto Paralar ve Muhasebeleştirilmesi Üzerine Bir İnceleme, Journal of International Banking Economy And Management Studies, Vol;6, Issue;1, p;71-95
 • ECB (European Central Bank) (2012) “Virtual Currency Schemes”, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf, (Erişim Tarihi: 20.08.2023)
 • ECB (European Central Bank) (2015) “Virtual Currency Schemes- A Further Analysis”, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf, (Erişim Tarihi: 20.08.2023)
 • Gediz Oral, B., Yeşilkaya Y. (2021) Kripto Paraların Vergilendirilmesi, Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt;3, Sayı;1, s;78-93
 • Göttfert, J. (2019) Cointegration among Cryptocurrencies: A Cointegration Analysis of Bitcoin, Bitcoin Cash, EOS, Ethereum, Litecoin and Ripple, Unpublished Master Thesis, UMEA University, Sweden
 • Gümüş, Ö., Sağdıç, E.N. (2021) Kripto Paraya Yönelik Mali Öneriler: Bilgi Edinme Yoluyla Vergi Denetimi ve Değer Artışı Kazancı Üzerinden Vergilendirme, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt;22, Sayı;2, s;531-538
 • Güney, A., Şavlı A.S. (2023) Kripto Paraların Muhasebeleştirilmesindeki Yaklaşımlar, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, C-iasoS 2022 Özel Sayısı, s;1-28
 • Houben, R., Snyers, A. (2018) Cryptocurrencies and Blockchain: Legal Context and Implications for Financial Crime, Money Laundering and Tax Evasion. European Parliament, Journal of Transportation Technologies, Vol;12, Issue;1, p;1-86
 • IOSCO (International Organization of Securities Commissions) (2017). “Research Report on Financial Technologies (Fintech)”, https://static1.squarespace.com/static/ 583552678419c2f3cb4c8c5e /t/58bdd06703596e7966396d8b/1488834688555/IOSCO+Research+Report+on+Fintech.pdf, (Erişim Tarihi: 21.08.2023)
 • İnci, S., Alpen, İ. (2018) Bitcoin Devrimi, Elma Yayınevi, Ankara
 • Kâhya, F. (2011) Paranın Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara
 • KGK, TMS 7, Nakit Akış Tabloları, https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/T%C3%B Crkiye%20Muhasebe%20Standartlar%C4%B1/TMSTFRS2019Seti/TMS/TMS%207.pdf, (Erişim Tarihi: 22.08.2023)
 • KGK, TFRS 9 Finansal Araçlar, https://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TFRS/TFRS_2020/TFRS%209.pdf(Erişim Tarihi: 22.08.2023)
 • KGK; TMS 2 Stoklar https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/Türkiye%20Muhasebe%20Standartları/TMSTFRS2017Seti/3-TMS/TMS_2_2017.pdf (Erişim Tarihi: 22.08.2023)
 • KGK, TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar https://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TMS/TMS_2020/TMS%2038.pdf (Erişim Tarihi: 20.08.2023)
 • Kılıç, İ., Alataş, A. (2022) Kripto Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Üzerine Bir İçerik Analizi, Cilt;9, Sayı;18, s;103-129
 • Kızıl, C. (2022) Kripto Paraların Muhasebeleştı̇rı̇lmesı̇ Hususunda Uygulamalar, Alternatif Yaklaşımlar ve Önerı̇ler, Akademik Hassasiyetler Dergisi, Cilt;16, Sayı;1, s;157-183
 • Koç, F. (2022) Kripto Paranın TMS/TFRS İle Uyumlu Olarak Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yaklaşımlar, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt;24, Sayı;2, s;287-307.
 • Konuşkan, A., Teker, T., Ömürbek V., Bekci İ. (2019) Kripto Paraların Fiyatları Arasındaki̇ İlı̇şkı̇nı̇n Tespı̇tı̇ne Yönelik Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt;24, Sayı; 2, s;311-318
 • Minsky, H. P. (1992) The Financial İnstability Hypothesis, The Jerome Levy Economics Institute Working Paper Nakamoto, S. (2008) “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf, (Erişim Tarihi: 15.08.2023)
 • Onay, A. (2018) Accounting of Crypto-Currencies and an Evaluation on The Impact of Crypto-Currency on The Internal Control of Enterprises, In Academic Studies In Economic Sciences, Gece Kitaplığı, Ankara
 • Onay, A. (2021). Blok Zincir Teknolojisinin Denetime Etkisi ve Literatüre İlişkin Bilimetrik Bir Araştırma, İçinde Muhasebe Konularında Bilimsel Yaklaşım ve Araştırmalar, Gazi Kitabevi, Ankara
 • Orhan, O. Z., Erdoğan, S. (2015) Para Politikası, Umuttepe Yayınları, Kocaeli
 • Ramassa P., Leoni, G. (2021) Standard Setting in Times of Technological Change: Accounting for Cryptocurrency Holdings, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol;35 Issue;7, p;1598-1624
 • Sheheda F.M., Sheheda M.M. (2020) The Challenges Facing IFRS for Accounting of Cryptocurrencies, The 1st international Conference on Information Technology and Business ICITB2020, Kiel
 • Sola, C.P, Joancomarti, J.H. (2014) The bitcoin P2P network, In International Conference on Financial Cryptography and Data Security, Berlin, Heidelberg
 • Şensoy, Ü. (2013) Çılgınlık, Panik Ve Çöküş: Finansal Krizler Tarihi Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara Yalçın, S. (2019) Kripto Değişim Araçlarının Muhasebeleştirilmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Cilt;1, Sayı;81, s;101-120
 • Yatsyk, T. (2018) Methodology of Financial Accounting of Cryptocurrencies According to the Ifrs, European Journal of Economics and Management, Vol;4, Issue;6, s;53-60
 • Yüksel, F. (2020) Kripto Varlıklar ve Ifrs Kapsamında Kripto Paraların Muhasebeleştı̇rı̇lmesı̇, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Cilt;13, Sayı;2, s;429-451
 • Zamani, E., Babatsikos, I. (2017) The Use of Bitcoins in Light of the Financial Crisis: The Case of Greece, The 11. Mediterranean Conference on Information Systems, Italy https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus (Erişim Tarihi: 15.08.2023)
 • https://coinmarketcap.com/ (Erişim Tarihi: 15.08.2023)

KRİPTO PARALARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR, TARTIŞMALAR VE ÖNERİLER

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 8, 101 - 119, 31.12.2023
https://doi.org/10.51727/tbj.1356660

Öz

Geçmişten günümüze her ekonomide paranın hesap birimi, değişim aracı ve değer saklama aracı olarak üç temel işlevi vardır. Tarihte paranın kullanılmadığı dönemlerde günlük hayatta takas ekonomilerinin varlığı görülmekteyken, daha sonrasında para olarak çeşitli malzemeler kullanılmış, ödeme sistemleri ve araçları her zaman çeşitlenmeye ve gelişmeye devam etmiştir. Dünyada uygulanan ekonomi ve maliye politikalarının sonucunda 2008 yılında yaşanan küresel krizle birlikte ülkelerde finansal kurumlara ve merkezi yönetimlere olan güven azalmıştır. Güvendeki bu azalma etkisini ulusal para birimlerinde de göstererek bireylerin ve kurumların dijital para birimlerine olan ilginin artmasına sebep olmuştur. Bu çalışmada kripto paraların nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiğine ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Anderson C. M., Fang, V.W., Moon J.R., Shipman, J. E. (2022) Accounting for Cryptocurrencies, 2022 International Corporate Governance Society Conference, New york
 • Aslan, A. (2018) Kripto Para Olgusu ve Blockchain Teknolojisi: Ekonomik Aktörlerin Tepkisi. Maliyet Analizi, Var Modeli ve Granger Nedensellik Testi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
 • Aslan, Ü. (2020) Kripto Para Muhasebesi̇ Üzerine Yapılan Tartışmalar ve Finansal Raporlama Üzerindeki Etkileri̇, TİDE Academia Research, Sayı;2, s;257-286
 • Bakır, H. (2018) Bitcoin: Yeni Bir Finansal Krize Doğru Mu?, Finans, Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt;55, Sayı;646, s;131-157
 • Belluci, M., Bianchi D.C., Manetti, G. (2022) Blockchain in Accounting Practice and Research: Systematic Literature Review, Meditari Accountancy Research, Vol;30, Issue;7, p;121-146
 • Dilek Ş., Doğan S. (2023) Kripto Paralar ve Muhasebeleştirilmesi Üzerine Bir İnceleme, Journal of International Banking Economy And Management Studies, Vol;6, Issue;1, p;71-95
 • ECB (European Central Bank) (2012) “Virtual Currency Schemes”, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf, (Erişim Tarihi: 20.08.2023)
 • ECB (European Central Bank) (2015) “Virtual Currency Schemes- A Further Analysis”, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf, (Erişim Tarihi: 20.08.2023)
 • Gediz Oral, B., Yeşilkaya Y. (2021) Kripto Paraların Vergilendirilmesi, Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt;3, Sayı;1, s;78-93
 • Göttfert, J. (2019) Cointegration among Cryptocurrencies: A Cointegration Analysis of Bitcoin, Bitcoin Cash, EOS, Ethereum, Litecoin and Ripple, Unpublished Master Thesis, UMEA University, Sweden
 • Gümüş, Ö., Sağdıç, E.N. (2021) Kripto Paraya Yönelik Mali Öneriler: Bilgi Edinme Yoluyla Vergi Denetimi ve Değer Artışı Kazancı Üzerinden Vergilendirme, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt;22, Sayı;2, s;531-538
 • Güney, A., Şavlı A.S. (2023) Kripto Paraların Muhasebeleştirilmesindeki Yaklaşımlar, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, C-iasoS 2022 Özel Sayısı, s;1-28
 • Houben, R., Snyers, A. (2018) Cryptocurrencies and Blockchain: Legal Context and Implications for Financial Crime, Money Laundering and Tax Evasion. European Parliament, Journal of Transportation Technologies, Vol;12, Issue;1, p;1-86
 • IOSCO (International Organization of Securities Commissions) (2017). “Research Report on Financial Technologies (Fintech)”, https://static1.squarespace.com/static/ 583552678419c2f3cb4c8c5e /t/58bdd06703596e7966396d8b/1488834688555/IOSCO+Research+Report+on+Fintech.pdf, (Erişim Tarihi: 21.08.2023)
 • İnci, S., Alpen, İ. (2018) Bitcoin Devrimi, Elma Yayınevi, Ankara
 • Kâhya, F. (2011) Paranın Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara
 • KGK, TMS 7, Nakit Akış Tabloları, https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/T%C3%B Crkiye%20Muhasebe%20Standartlar%C4%B1/TMSTFRS2019Seti/TMS/TMS%207.pdf, (Erişim Tarihi: 22.08.2023)
 • KGK, TFRS 9 Finansal Araçlar, https://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TFRS/TFRS_2020/TFRS%209.pdf(Erişim Tarihi: 22.08.2023)
 • KGK; TMS 2 Stoklar https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/Türkiye%20Muhasebe%20Standartları/TMSTFRS2017Seti/3-TMS/TMS_2_2017.pdf (Erişim Tarihi: 22.08.2023)
 • KGK, TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar https://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TMS/TMS_2020/TMS%2038.pdf (Erişim Tarihi: 20.08.2023)
 • Kılıç, İ., Alataş, A. (2022) Kripto Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Üzerine Bir İçerik Analizi, Cilt;9, Sayı;18, s;103-129
 • Kızıl, C. (2022) Kripto Paraların Muhasebeleştı̇rı̇lmesı̇ Hususunda Uygulamalar, Alternatif Yaklaşımlar ve Önerı̇ler, Akademik Hassasiyetler Dergisi, Cilt;16, Sayı;1, s;157-183
 • Koç, F. (2022) Kripto Paranın TMS/TFRS İle Uyumlu Olarak Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yaklaşımlar, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt;24, Sayı;2, s;287-307.
 • Konuşkan, A., Teker, T., Ömürbek V., Bekci İ. (2019) Kripto Paraların Fiyatları Arasındaki̇ İlı̇şkı̇nı̇n Tespı̇tı̇ne Yönelik Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt;24, Sayı; 2, s;311-318
 • Minsky, H. P. (1992) The Financial İnstability Hypothesis, The Jerome Levy Economics Institute Working Paper Nakamoto, S. (2008) “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf, (Erişim Tarihi: 15.08.2023)
 • Onay, A. (2018) Accounting of Crypto-Currencies and an Evaluation on The Impact of Crypto-Currency on The Internal Control of Enterprises, In Academic Studies In Economic Sciences, Gece Kitaplığı, Ankara
 • Onay, A. (2021). Blok Zincir Teknolojisinin Denetime Etkisi ve Literatüre İlişkin Bilimetrik Bir Araştırma, İçinde Muhasebe Konularında Bilimsel Yaklaşım ve Araştırmalar, Gazi Kitabevi, Ankara
 • Orhan, O. Z., Erdoğan, S. (2015) Para Politikası, Umuttepe Yayınları, Kocaeli
 • Ramassa P., Leoni, G. (2021) Standard Setting in Times of Technological Change: Accounting for Cryptocurrency Holdings, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol;35 Issue;7, p;1598-1624
 • Sheheda F.M., Sheheda M.M. (2020) The Challenges Facing IFRS for Accounting of Cryptocurrencies, The 1st international Conference on Information Technology and Business ICITB2020, Kiel
 • Sola, C.P, Joancomarti, J.H. (2014) The bitcoin P2P network, In International Conference on Financial Cryptography and Data Security, Berlin, Heidelberg
 • Şensoy, Ü. (2013) Çılgınlık, Panik Ve Çöküş: Finansal Krizler Tarihi Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara Yalçın, S. (2019) Kripto Değişim Araçlarının Muhasebeleştirilmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Cilt;1, Sayı;81, s;101-120
 • Yatsyk, T. (2018) Methodology of Financial Accounting of Cryptocurrencies According to the Ifrs, European Journal of Economics and Management, Vol;4, Issue;6, s;53-60
 • Yüksel, F. (2020) Kripto Varlıklar ve Ifrs Kapsamında Kripto Paraların Muhasebeleştı̇rı̇lmesı̇, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Cilt;13, Sayı;2, s;429-451
 • Zamani, E., Babatsikos, I. (2017) The Use of Bitcoins in Light of the Financial Crisis: The Case of Greece, The 11. Mediterranean Conference on Information Systems, Italy https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus (Erişim Tarihi: 15.08.2023)
 • https://coinmarketcap.com/ (Erişim Tarihi: 15.08.2023)
Toplam 36 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Finans
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nurcan Bulut 0000-0002-8374-8350

İbrahim Karaaslan 0000-0001-9259-4587

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 7 Eylül 2023
Kabul Tarihi 9 Ekim 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 4 Sayı: 8

Kaynak Göster

APA Bulut, N., & Karaaslan, İ. (2023). KRİPTO PARALARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR, TARTIŞMALAR VE ÖNERİLER. Turkish Business Journal, 4(8), 101-119. https://doi.org/10.51727/tbj.1356660

               

                  TBJ
Turkish Business Journal

       ISSN: 2717-848X