Yıl 2017, Cilt 16 , Sayı 50, Sayfalar 22 - 30 2017-12-29

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE VERİLEN TIP EĞİTİMİNİN KAPSAMI VE YETERLİLİĞİNİN DÖNEM I ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ezgi MEŞE [1] , Mustafa Mümtaz MAZICIOĞLU [2]


Amaç: Bu çalışmada Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I öğrencilerinin aldıkları eğitim hakkındaki düşüncelerini öğrenmek ve tıbbi eğitimin planlamasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Gereç ve yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmada denek grubu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem I öğrencileridir. Araştırmaya 308 birinci sınıf öğrencisinden 84’ü dahil edilmiştir. Veriler yüz yüze anket uygulanarak toplanmıştır.Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiki analiz ile student-t testi ve ki-kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin sırasıyla 53’ü (%63.1)kız, 31’i (%36.9) erkek idi. Dönem I öğrencilerinin günlük ders saatinin en fazla 6 saat olması, haftada 1 tam gün ders olmaması, haftada 1 yarım gün ders olmaması, eğitici eşliğinde ek laboratuvar dersi olması yönünden tercihleri sırasıyla %85.7, %77.5, %75,  %77.4 idi. Öğrencilerin %72.6’sı tartışma ağırlıklı derslerin, %62.7’si panel şeklinde derslerin yapılmasını istedikleri tespit edilmiştir. Buna ek olarak öğrencilerin %92.9’u dersin sonunda derste anlatılan konunun özetinin yapılmasını tercih ettiklerini ve %61.9’unun ödev verilmesinin gereksiz olduğunu belirtmişlerdir.

Sonuç: Sonuç olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin aldıkları eğitimin yapılandırılmasında kullanılabilecek işe yarar bazı bulgulara ulaştığımızı düşünüyoruz. Bunları kısaca derslerin nispeten geç başlaması, ders aralarının daha uzun olması, teorik derslerin daha interaktif sunulması, ek laboratuvar derslerinin yapılması şeklinde sıralayabiliriz. 

Tıp fakültesi, tıp eğitimi, tıp öğrencileri
  • 1. Sayek İ. Türkiye’de Tıp Eğitimi I. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Kongre Kitabı Ankara 1998; 12-13 2. https://tr.wikipedia.org/wiki/SWOT_analiziErişim tarihi: 07.02.2017 3. ÖzdemirST.,Tıp Eğitimi ve Standartlar, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005;31(2):133-137 4. Walling A,Istas K, BonaminioGA, PaoloAM, FontesJD, DavisN, Berardo BA.MedicalStudentPerspectives of Active Learning: A FocusGroupStudy, Teachingand Learning in Medicine 2016; 1-8
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Yazar: Ezgi MEŞE
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: H-4382-2013
Yazar: Mustafa Mümtaz MAZICIOĞLU
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Nisan 2017
Kabul Tarihi : 3 Aralık 2017
Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2017

Vancouver Meşe E , Mazıcıoğlu M . ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE VERİLEN TIP EĞİTİMİNİN KAPSAMI VE YETERLİLİĞİNİN DÖNEM I ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Tıp Eğitimi Dünyası. 2017; 22-30.