Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 55, Sayfalar 25 - 40 2019-08-31

Bir Grup Tıp Fakültesi Öğrencisinin Ötanazi Olgusuna Yaklaşımlarının Tematik Açıdan Değerlendirilmesi
A Thematic Assessment of Medical Students’ Approaches to the Phenomenon of Euthanasia

Şükrü KELEŞ [1] , Müge DEMİR [2] , Nüket ÖRNEK BÜKEN [3]


Amaç: Film gösterimlerinin öğrencilerin meslek hayatına hazırlanırken önemsenen bir eğitim aracı  olması, tıbbın uygulanması sırasında ortaya çıkan değer sorunlarını inceleyen tıp etiği disiplininin eğitim programında bir karşılık bulmuştur. Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan bir grup öğrencinin “Doktor Ölüm [ing: You Don’t Know Jack]” başlıklı film üzerinden tıp etiğinde sıklıkla tartışılan konulardan biri olan ötanazi hakkındaki bakış açıları ortaya konmuştur. Bu makalenin yazılma amacı, film tartışmalarıyla yürütülen “Sinemada Hekim Temsilleri” seçmeli dersini Türkiye’de Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programında önerilen yeterlik alanları doğrultusunda gözden geçirmektir. 

Yöntem: “Doktor Ölüm” filmine ait 145 öğrenci ödevi tematik içerikli analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Öğrenci ödevleri değerlendirilmeden önce Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonu’ndan izin alınmıştır (Sayı: 3861; Tarih: 26.05.2017).

Bulgular: Öğrenci ödevlerinden elde edilen veriler ana ve alt temalara ayrılmıştır. Öğrencilerin ötanazi olgusuna yaklaşımları doğrultusunda oluşturulan temalar, “mesleki sorumluluk”, “etik ikilem” ve “ tıp kurumu” bağlamlarında değerlendirilmiştir. 

Sonuç ve Öneriler:  Öğrenci ödevlerinden elde edilen veriler, Türkiye’de Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programının yeterlik alanlarıyla büyük oranda örtüştürmektedir. Bu çalışmadan elde ettiğimiz verilerin tıp etiği eğitim müfredatını geliştirebilmemiz açısından yol gösterici olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve değer çatışmalarının çözümüne yönelik vaka tartışmalarının tıp etiği eğitiminde daha çok yer almasının önemli olduğuna inanıyoruz.

Objective: Film screenings are important tools of education in preparing students for their career and they found a place in the curriculum of the discipline of medical ethics, which deals mainly with the value-related problems that arise during medical practice. This study presents the viewpoints of the students of Hacettepe University, Faculty of Medicine on one of the most controversial issues in the field of medical ethics, euthanasia, by examining their ideas on the movie titled “You Don’t Know Jack”. The purpose of this research was to review the elective course “Representations of Physicians in Cinema” in terms of the competency areas proposed in the National Undergraduate Medical Core Curriculum in Turkey.

Method: A total of 145 papers prepared by the students in the movie “You Don’t Know Jack” was analyzed by using the thematic analysis method. An approval from the Hacettepe University Ethics Commission was obtained prior to the commencement of analysis (No, 3861; Date: 26.05.2017).

Findings: Themes and sub-themes were elicited from the student papers. The themes found regarding the approaches of the students to the phenomenon of euthanasia were labeled as “professional responsibility”, “ethical dilemma” and, “the discipline of medicine”.

Results and Recommendations: Data obtained from the student papers was found to be mostly corresponding to the competency areas specified in the National Undergraduate Medical Core Curriculum. We hold that the data acquired from this study can be considered as a guideline in developing the curriculum of medical ethics education. We also believe it is of paramount importance that developing critical thinking skills and conducting case discussions focusing on resolving value conflicts are given wider space in medical ethics education.
 • 1. Alexander M, Lenahan P, Pavlov A. Cinemeducation: A comprehensive guide to using film in medical education. Oxford-Seattle: Radcliffe Publishing. 2005.
 • 2. Colt H, Quadrelli S, Friedman LD. The picture of health, medical ethics and movies. Oxford. Oxford University Press. 2011.
 • 3. Blasco PG. Literature and movies for medical students. Fam Med. 2001; 33: 426-8.
 • 4. Koch G, Dollarhide C. Using popular film in counselor education. Counselor Education and Supervision. 2000; 39:203-11.5. Alexander M, Hall M, Pettice Y. Cinemeducation: an innovative approach to teaching psychosocial medical care. Fam Med. 1994; 26:430-3.
 • 6. Oguz NY, Tepe H, Örnek Buken N, Kirimsoy Kucur D. Biyoetik terimleri sözlüğü. Ankara Türkiye Felsefe Kurumu. 2005.
 • 7. Foley G, Timonen V. Using grounded theory method to capture and analyse health care experiences. Health Services Research. 2015; 50: 1195-1210.
 • 8. Green J, Thorogood N. Analysing qualitative data. In: Silverman D, editor. Qualitative methods for health research. London. Sage Publications; p. 173-200. 2004.
 • 9. National Framework Education in Medical Education (2014). s. 40-41. http://www.yok.gov.tr[Accessed 2019 Jan 06]
 • 10. Sulu M. On euthanasia. MÜHF HAD. 2016; 22: (1): 551-574.
 • 11.Regulation on Patients’ Right, Republic of Turkey (1998). http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4847&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hasta%20hakları [Accessed 2019 Feb 15]
 • 12. Buken NO, Balseven AO. Physicians' attitudes at the end-of-life A Cross-Cultural Evaluation. Med Law. 2013; 32 (4): 549-566.
 • 13. Balseven AO, Buken NO. Informed Consent and Ethical Decision Making in the end of life: Hacettepe Example. Journal of Medical Sciences. 2009; 29(5):1041–1054.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2867-4608
Yazar: Şükrü KELEŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TIP TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Yazar: Müge DEMİR
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TIP TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Yazar: Nüket ÖRNEK BÜKEN
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TIP TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

Vancouver Keleş Ş , Demi̇r M , Örnek Büken N . A Thematic Assessment of Medical Students’ Approaches to the Phenomenon of Euthanasia. Tıp Eğitimi Dünyası. 2019; 25-40.