Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 56, Sayfalar 95 - 109 2019-12-30

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Dikey Koridor Derslerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of The Trakya University Faculty of Medicine Students’ Views For The Vertical Corridor Courses

Albena Gayef [1] , Bahar Marangoz [2] , Şevval Şimşek [3] , Sümeyye Kaya [4] , Uğur Şimal Atabey [5] , Muzaffer Eskiocak [6]


Giriş ve Amaç: Araştırmanın amacı, tıp fakültesi öğrencilerinin dikey koridor programı kapsamındaki dersler ile ilgili görüşlerini değerlendirmek ve değerlendirmeler sonucunda eğitim programını geliştirmeye yönelik önerilerde bulunmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma kesitsel ve tanımlayıcı niteliktedir. Araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan, sosyodemografik özellikler ve öğrencilerin dikey koridor dersleri ile ilgili görüşlerini değerlendirmeye yönelik sorulardan oluşan anket formu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk beş yılda öğrenim görmekte olan öğrencilere (n=183) 2018 yılı Mart ayında uygulanmıştır. Ulaşılma oranı %52,2’dir. 

Araştırmadan elde edilen veriler, SPSS 24.0 programında analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler uygulanmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin bilim okuryazarlığı dersleri ile ilgili “Dersin amaç ve öğrenim hedefleri belirtilmiştir” ifadesine %39,4’ünün katıldığı, %37,7’sinin katılmadığı, %22,4’ünün kararsız olduğu; Hastane gezileri ile ilgili “Gezilerin faydalı olduğunu düşünüyorum.” ifadesine öğrencilerin % 60,2’sinin katıldığı saptanmıştır. İnsan Bilimleri, Sosyal Tıp, Etik, Girişimcilik Dersleri ile ilgili görüşler değerlendirildiğinde “Bu derslerin iyi hekimlik değerlerini edinmeme katkısı olacağını düşünüyorum.” ifadesine öğrencilerin % 27,9’unun katılmadığı saptanmıştır.  Tematik konferanslar ile ilgili olarak “Derslerin Hekimlik mesleğine katkısı olacağını düşünüyorum.” ifadesine öğrencilerin % 33,0’ının katıldığı saptanmıştır. Sık görülen hastalıklar dersleri ile ilgili görüşler değerlendirildiğinde ise “Derslerin amaç ve öğrenim hedefleri belirtilmiştir.” ifadesine öğrencilerin % 34,9’unun katıldığı saptanmıştır. 

Sonuç: Dikey koridor Programı, tıp fakültesi öğrencilerinin geniş bir perspektif bakış açısı ile düşünebilmesini sağlayan, kişisel gelişimine katkıda bulunan ve meslek yaşamına hazırlanmada katkısı olan bir program olarak değerlendirilebilir. Tıp eğitiminde bilim okuryazarlığı, insan bilimleri gibi dikey koridor dersleri ile tıp fakültesi öğrencilerine kazandırılması hedeflenen bilgi ve  tutumların geliştirilmesi için bu derslerin amaç ve öğrenim hedefleri daha iyi açıklanmalıdır. Öğrencilerin bu derslere olan ilgisini arttırmaya yönelik olarak mezuniyet öncesi tıp eğitiminde araştırma planlama ve uygulamaların yaygınlaştırılması gerektiği düşünülmektedir.

Introduction and Aim: The aim of this study is to evaluate the opinions of medical students about the courses within the scope of the vertical corridor program and to make suggestions to improve the education program as a result of the evaluations.

Material and Method: The research is cross-sectional and descriptive. The questionnaire, which was developed by the researchers and which consisted of questions about sociodemographic characteristics and the opinions of the students about the vertical corridor courses, was applied to the students studying in the first five years in Trakya University Faculty of Medicine (n = 183) in March 2018. Reach rate is 52,2%. The data obtained from the study were analyzed in SPSS 24.0 program. Descriptive statistics were used to analyze the data.

Findings: Related to science literacy courses 39.4% of students agreed that “Aim and objectives of the course are specified”, 37.7% did not agrre and 22.4% were unstable; Related to the hospital trips 60.2% of the students agrred that “I think the trips are useful”. When the opinions about Human Sciences, Social Medicine, Ethics and Entrepreneurship Courses were evaluated, it was found that 27.9% of the students did not agree in the statement ”I think these courses will contribute to not obtaining good medical values”. 33.0% of the students agreed in the statement ’I think the lessons will contribute to the profession of medicine” related to thematic conferences. When the opinions about common diseases courses were evaluated, it was found that 34.9% of the students agreed in the statement “Aim and objectives of the course are specified”. 

Conclusion: The vertical corridor program can be considered as a program that enables medical students to think with a wide perspective perspective, contribute to their personal development and contribute to the preparation of their career. In the medical education, the aims of the courses and learning objectives should be better explained in order to develop the knowledge of the vertical corridor courses such as science literacy, human sciences, and the knowledge and attitudes that are intended to be gained by the medical faculty students. It is thought that research planning and applications should be expanded in pre-medical education in order to increase the interest of students in these courses

 • 1. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı, 2014.
 • 2. TEPDAD Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları, 2018, Çevrimiçi: http://tepdad.org.tr/uploads/files/Belgeler%20ve%20formlar/5word-MOTE%202018%20STANDARTLARI.pdf , Erişim tarihi: 12.01.2019.
 • 3. Uğurlu A.N, Toplumun İhtiyaçları Tıp Eğitiminin Yeniden Yapılandırılmasını Gerektiriyor mu?. Ankara Medical Journal, 2012, 12(2):95-99.
 • 4. Turan S, Sincan M, Elçin M, Odabaşı O, Sayek İ. Tıp Fakültelerinde Klinik Öncesi Dönemde Araştırma Eğitimi. Tıp Egitimi Dünyası, Ekim 2007, Sayı 26.
 • 5. Isaac M, Rief W. Role of Behavioural and Social Sciences in Medical Education. Current Opinion in Psychiatry 2009, 22:184–187.
 • 6. Ousager J, Johannessen H. Humanities in Undergraduate Medical Education: A Literature Review. Academic Medicine, 85:988–998, No.6 / June 2010.
 • 7. Doukas D.J., Mc Cullough L.B., Wear S. Medical Education in Medical Ethics and Humanities as the Foundation for Developing Medical Professionalism. Acad Med. 2012; 87:334-341.
 • 8. Tımbıl, S, Özan S, Şemin S, Musal B. Tıp Fakültesine Yeni Başlayan Öğrencilerin Tıbbi Etik Konularına ve Eğitimine İlişkin Değerlendirmeleri, Tıp Eğitimi Dünyası Dergisi, Ocak 2012, Sayı:33.
 • 9. Başer A, Şahin H. Tıbbi Beşeri Bilimler, Tıp Eğitimi Dünyası / Mayıs-Ağustos 2017 / Sayı 49 52.
 • 10. Montgomery K, Chambers T, Reifler D R. Humanities Education at Northwestern University’s Feinberg School of Medicine. Acad Med 2003;78:958-962.
 • 11. Gülpinar MA, Akman M, User I. A Course, ‘The Human in Medicine’, as an Example of a Preclinical Medical Humanities Program: A Summary of 7 Years. Med Teach 2009;31:469-476.
 • 12. Çevrimiçi: https://tip.trakya.edu.tr Erişim tarihi: 10.01.2019.
 • 13. Sarıkaya Ö, Gülpınar M.A, Keklik D, Kalaça S. Öğrencilerin Sesini Dinlemek: Eğitimin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi. Tıp Eğitimi Dünyası Sayı: 9 Ekim 2002.
 • 14. Karabilgin Ö.S, Şahin H. Eğitim Etkinliğini Değerlendirmede Öğrenci Geri Bildiriminin Kullanımı. Tıp Eğitimi Dünyası Dergisi, 2012.
 • 15. Akdoğan I, Özdel O, Akdoğan D, Topal K. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta İnsan Bilimleri Programının Dönem 1 ve Dönem 2 Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi. Pamukkale Tıp Dergisi, 2016; 9(1):39-44.
 • 16. Piccoli GB, Mezza E, Soragna G, Burdese M, Bermond F, Grassi G, Jeantet A, Segoloni GP. What Do Italian Medical Students Read? A Call For a Library of Good Books on Physicians for Physicians. Journal of Medical Ethics: Medical Humanities 2003; 29: 54–56.
 • 17. Johnston C, Haughton P. Medical Students’ Perceptions of Their Ethics Teaching. Journal of Medical Ethics 2007; 33: 418–422.
 • 18. Wachtler C, Lundin S, Troein M. Humanities for Medical Students? A Gualitative Study of a Medical Humanities Curriculum in a Medical School Program. BMC Medical Education 2006, 6:16.
 • 19. Sarıkaya Ö, Uzuner A, Gülpınar M.A, Keklik D, Kalaça S. İletişim Becerileri Eğitimi: İçerik ve Değerlendirme. Tıp Eğitimi Dünyası, Sayı:14, Ocak 2004.
 • 20. İlhan M.N., Maral I, Güney Z, Haznedaroğlu Ş, Çakır N, Tunaoğlu F.S, Sözen S, Dursun A. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kanıta Dayalı Tıp Eğitimi: İlk Yıl Deneyimi. Tıp Eğitimi Dünyası Ocak 2007 Sayı 24.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Yazar: Albena Gayef
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Bahar Marangoz
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Şevval Şimşek
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Sümeyye Kaya
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Uğur Şimal Atabey
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Muzaffer Eskiocak
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Vancouver Gayef A , Marangoz B , Şimşek Ş , Kaya S , Atabey U , Eskiocak M . Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Dikey Koridor Derslerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Tıp Eğitimi Dünyası. 2019; 109-95.