Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 56, Sayfalar 66 - 80 2019-12-30

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri ile Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Hacettepe Üniversitesi Örneği)
Analysing the Relationship between Medical Students’ Level of Information Literacy and their Level of Online Information Search Strategies (The Example of Hacettepe University)

Barış Sezer [1] , Bengisu Akçay [2]


Amaç: Bu araştırmanın amacı, tıp fakültesi öğrencilerinin bilgi okuryazarlık düzeyleri ile çevrimiçi bilgi arama stratejileri gelişmişlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenerek, aralarındaki olası bir ilişkinin belirlenmesidir. 

Yöntem: Araştırmada tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Dönem 1, 2 ve 3’de öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmuştur. Gönüllü olarak katılım gösteren 462 öğrenci ile gerçekleştirilen bu araştırmanın verileri elektronik olarak toplanmıştır. Veriler, “Kişisel Bilgi Formu”, "Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri Envanteri", "Bilgi Okuryazarlığı Ölçeği" ve “Öğrenci Görüşlerini Belirleme Formu” ile toplanmıştır. Nicel veriler, Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı (SPSS) 22.0 kullanılarak analiz edilmiştir. Nitel veriler ise, araştırmacılar tarafından oluşturulan tema ve alt temalara göre analiz edilmiştir. 

Bulgular ve Sonuç: Araştırma sonucunda öğrencilerin hem bilgi okuryazarlığı yeterlik algı düzeylerinin hem de çevrimiçi bilgi arama stratejileri gelişmişlik düzeylerinin orta düzeyde olduğu, bu iki değişken arasında orta düzeyde ve pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Araştırmada dönem 1 öğrencilerinin ve akademik başarısı yüksek olan öğrencilerin hem bilgi okuryazarlığı hem de çevrimiçi bilgi arama stratejileri düzeylerinin diğer iki döneme göre ve akademik başarısı düşük olan öğrencilere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Dönem 1’de öğrenim gören öğrencilerin diğer sınıftaki öğrencilere göre daha yüksek düzeyde yeterlik algısına sahip olmaları, dönem 1 de araştırmanın gerçekleştiği zaman aralığında başlatılan, Hekimliği Öğreniyorum programında yer alan Bilgi Okuryazarlığı alt modülünden kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Nitel veriler, öğrencilerin çevrimiçi arama yapmaya başlamadan önce anahtar kelimeler belirlediklerini, uygun veri tabanını seçtiklerini, ulaşılan bilgiyi amaçlarıyla uyumunu değerlendirdiklerini, akran desteğine başvurduklarını ve önbilgileriyle karşılaştırdıklarını göstermektedir.

Aim: The aim of this study was to analyse the relationship between medical students’ level of information literacy and the development level of their strategies to search information online according to various variables, and thus to determine the possible relation between them. 

Methods: The research design of this study was survey model. The working group of the study was composed of medical students who were at their first, second and third year at Hacettepe University, Faculty of Medicine during the academic year of 2017-2018. The data of the study were collected from 462 volunteer students electronically. The data were gathered by means of using “Personal Information Form,” “Online Information Search Strategies Inventory,” “Scale of Information Literacy” and “Students’ Opinions Form.” The quantitative data of the study were analysed with SPSS 22. The qualitative data were analysed according to the themes and sub-themes that had been prepared by the researchers.

Results and Conclusion: It was found that students’ self-efficacy perception level about information literacy and the development level of their strategies to search information online were both medium, and that there was a positive relation between them at a medium level. On the other hand, students that were studying at the first year and with have high grade were found to have significantly higher levels of information literacy and online search strategies development than the students studying at the other two years. This difference is thought to result from the fact that during the academic year when the study was carried out, students studying at the first year received a sub-module of ‘Information Literacy’ within the framework of the programme called ‘Faculty of Medicine – I am Learning to be a Physician.’ The qualitative data show that students decide on keywords before they start to do research online, choose a suitable database, evaluate the conformity of the gathered information with their own goal, resort to peer support and make a comparison with their foreknowledge

 • 1. Pandpazir M, Cheshmeh SM. A survey on information literacy of higher education students in Kermanshah university of medical sciences based upon Eisenberg and Berkowitz’s six big skills. Quartely Journal Public Librarian Foundation, 2010;16:1-17.
 • 2. Sağlam M, Adıgüzel A, Kara DA, Özonay İZ. Araştırma görevlilerinin bilgi okuryazarlığı beceri düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. III. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu (17–20 October 2007)
 • 3. Aharony N, Gur H. The relationships between personality, perceptual, cognitive and technological variables and students’ level of information literacy. Journal of Librarianship and Information Science, 2017;16:1-18
 • 4. Altay A, Demirel C, Topbaşlı B. The evaluation of ınformation literacy skills of students in knowledge management program at Kırklareli University Pınarhisar Vocational School. Proceeding of 6th International Vocational Schools Symposium, 2017:519-525.
 • 5. ACRL (Association of College and Research Libraries). Information literacy. Available from http://www.ala.org (2010)
 • 6. Baysen F, Çakmak N, Baysen E. Information literacy and teacher education. Türk Kütüphaneciliği, 2017;31(1):55-89.
 • 7. Klein LR, Ford GT. Consumer search for information in the digital age: An empirical study of pre-purchase search for automobiles. Journal of Interactive Marketing, 2003;17:29-49.
 • 8. Chevalier A, Dommes A, Marquié JC. Strategy and accuracy during information search on the Web: Effects of age and complexity of the search questions. Computers in Human Behavior, 2015;53:305-315.
 • 9. Tsai MJ. Online Information Searching Strategy Inventory (OISSI): A quick version and a complete version. Computers & Education, 2009;53(2):473-483.
 • 10. Adigüzel A. Bilgi okuryazarlığı ölçeğinin geliştirilmesi. Dicle University Journal of Ziya Gokalp Education Faculty,2011;17:15-28.
 • 11. Aşkar P, Mazman SG. Çevrimiçi bilgi arama stratejileri envanterinin Türkçeye uyarlama çalışması. Eğitim ve Bilim, 2013;38(168):167-182.
 • 12. Hannafin MJ, Hill JR., Land S. Student centered learning and interactive multimedia: Status, issues, and implications. Contemporary Education, 1997;68(2):94-99.
 • 13. Karaoğlan-Yılmaz FG. The effect of digital storytelling technique on the attitudes of students toward teaching technologies. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2016;6(4):447-468.
 • 14. Anand N, Thomas C, Jain PA, Bhat A, Thomas C, Prathyusha PV, Cherian AV. Internet use behaviors, internet addiction and psychological distress among medical college students: A multi centre study from South India. Asian Journal of Psychiatry, 2018; 37, 71-77.
 • 15. Baloğlu M, Kozan HİÖ, Kesici Ş. Gender differences in and the relationships between social anxiety and problematic internet use: Canonical analysis. Journal of Medical Internet Research, 2018; 20(1). 1-11.
 • 16. Hargittai E, Piper AM, Morris MR. From internet access to internet skills: digital inequality among older adults. Universal Access in the Information Society, 2018;12:1-10.
 • 17. Munusamy K, Ismail M. Influence of gender role on Internet usage pattern at home among academicians. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2009; 2(9):308-318.
 • 18. Dream of a Nation. 8th grade common core alignment Big6 research project. Available from dreamofanation.org/cms/wp-content/uploads/13/Big-6-Unit-Plan1.pdf, (2016).
 • 19. Rosman T, Peter J, Mayer AK. Krampen G. Conceptions of scientific knowledge influence learning of academic skills: epistemic beliefs and the efficacy of information literacy instruction. Studies in Higher Education, 2018; 43(1):96-113.
 • 20. Ross M, Perkins H, Bodey K. Academic motivation and information literacy self-efficacy: The importance of a simple desire to know. Library and information science research, 2016; 38(1):2-9.
 • 21. Yalçın M. Hemşirelik öğrencilerinin kendi kendine öğrenme, bilgi okuryazarlığı ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi (Evaluation of the relationship between nursing students' self-learning, information literacy and academic achievement). (Unpublished master’s thesis ), İstanbul Bilim University, Istanbul, (2016).
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0695-0819
Yazar: Barış Sezer (Sorumlu Yazar)
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Bengisu Akçay
Kurum: TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Vancouver Sezer B , Akçay B . Analysing the Relationship between Medical Students’ Level of Information Literacy and their Level of Online Information Search Strategies (The Example of Hacettepe University). Tıp Eğitimi Dünyası. 2019; 80-66.