Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 56, Sayfalar 45 - 55 2019-12-30

Thesis and Scientific Studies of Orthopedics and Traumatology Residents: A Questionnaire Study in Istanbul
Ortopedi ve Travmatoloji Asistanlarının Tezleri ve Bilimsel Çalışmaları: İstanbul’da Anket Çalışması

Ferdi Dırvar [1] , Ömer Cengiz [2] , Sevda Uzun Dırvar [3] , Oytun Derya Tunç [4] , Timur Yıldırım [5]


Background: The aim of this study is to determine the orthopedics&traumatology residents’ thesis and the research  education that they have participated in, and to get their opinions about their specialty and research training and develop suggestions.

Methods: A face-to-face survey consisting of 23 questions was applied to 131 orthopedics&raumatology residents in 9 different institutions in Istanbul.

Results: Of the 131 residents, while the thesis of 67 (51.2%) were  determined,  64 (48.8%) were not. Of the 67 residents whose thesis topic was determined; 25 (37.3%) had determined the topic of the thesis in the first half (within first 30 months) of their specialty training. Of those who have not determined the topic of their theses, 17 (26.6%) were in the second half of their specialty training . The number of residents who did retrospective studies was 32 (47.8%), prospective studies was 19 (28.4%) and animal experiments is 14 (20.9%).  It was pointed out that 62 (47.3%) of the residents had barriers to do research  education, 87 (66.4%) of them considered that their institutions sufficient in serving and 26 (19.8%) of them considered that their institution sufficient in the research area and 39 (29.8%) of them stated that the scientific characteristics of the trainers were adequate.  The contribution of the residents to the research  education as follows; 94 (71.8%) of them collecting data, 20 (15.3%) of them doing statistical analysis, 24(18.3%) of them interpreting of the data and the analysis, 31 (23.7%) of them drafting article. 

Conclusion: In order to prepare a Scientifically better quality thesis, it is necessary to pay attention to the timetable in writing the thesis. Trainers/thesis advisors should be trained in this subject and attention should be paid to the selection of thesis advisors from the tenderers. In order to facilitate the research and development of residents interested in research education, it is appropriate to set ‘’Research Education Rotation ’’ as an elective in their resident education programs.

Amaç: Bu araştırma ile ortopedi ve travmatoloji uzmanlık öğrencilerinin tezleri ile katıldıkları bilimsel çalışmaların belirlenmesi, aldıkları araştırma eğitimleri ile ilgili görüşlerinin alınması ve öneri geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: İstanbul ilinde, 9 farklı kurumdaki uzmanlık eğitimi devam eden 131 ortopedi ve travmatoloji uzmanlık öğrencisine 23 sorudan oluşan anket yüz yüze uygulandı. 

Bulgular: Uzmanlık öğrencilerinden 64’ünün (% 48.8)  tez konusunun belirlenmediği, 67’sinin (% 51.2) tez konusunun belirlendiği tespit edildi. Tez konusu belirlenen 67 uzmanlık öğrencisinden; tez konusu uzmanlık eğitiminin ilk yarısında yani ilk 30 aylık döneminde belirlenen uzmanlık öğrencisi sayısının 25 (% 37.3) olduğu tespit edilmiştir. Tez konusu belirlenmeyen uzmanlık öğrencilerinden; 17’sinin (% 26.6) uzmanlık eğitiminin ikinci yarısında olduğu tespit edilmiştir. Retrospektif çalışma yapan uzmanlık öğrencisi sayısının 32 (% 47.8),  prospektif çalışma yapan uzmanlık öğrencisi sayısının 19 (% 28.4), deneysel araştırma yapan uzmanlık öğrencisi sayısının 14 (% 20.9) olduğu görüldü.  Uzmanlık öğrencilerinin 62’si (% 47.3) bilimsel araştırma yapmalarının önünde engeller olduğunu, kurumlarını 87 ‘si (% 66.4)’ü hizmet alanında,  26’sı (% 19.8) araştırma alanında yeterli bulduğunu ve 39’u (% 29.8) eğiticilerinin araştırmacı özelliğini yeterli bulduğunu belirtti. Uzmanlık öğrencilerin  94’ü (% 71.8) verilerin toplanması, 20’si (% 15.3) istatistiksel analizlerin yapılması, 24’ü (% 18.3) verilerin ve analizlerin yorumlanması, 31’i ( % 23.7) makalenin yazımı aşamasında çeşitli bilimsel çalışmalara katkısı olduğunu belirtmiştir. 

Sonuç: Bilimsel yönden daha kaliteli tezin hazırlanması için tez yazımında zaman çizelgesine dikkat edilmesi gereklidir.  Eğiticiler / tez danışmanları bu konuda eğitilmeli ve isteklilerden tez danışmanı seçimine dikkat edilmelidir. Bilimsel araştırmaya ilgisi olan uzmanlık öğrencilerinin araştırma yapmalarını ve gelişimini kolaylaştırmak için uzmanlık eğitim programlarına ‘Araştırma Eğitimi Rotasyonu’’ seçmeli olarak eklenmesi uygun olacaktır. 

  • 1. Çiçek C., & Terzi C. (2006). Tıpta Uzmanlık Eğitimi (İzmir Ölçekli İki Araştırma ve Karşılaştırmalı Sonuçları). Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları, 11.2. Hurwitz SR. (2016). Rules and Procedures For Residency Education Part I and Part II Examinations. Chapel Hill: American Board of Orthopedic Surgery Inc.3. Macknin, J., Brown, A., & Marcus, R. (2013). Does Research Participation Make a Difference in Residency Training?. Clinical Orthopaedics And Related Research®, 472(1), 370-376.4. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Tıpta Uzmanlık Kurulu, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140426-11.htm (accessed 1 Mart 2019).5. Saydam, M., Ozgulnar, N., & Darendeliler, F. (2014). Medical speciality thesis: contribution to a controversial issue with a research study. Journal Of Higher Education And Science, 4(3), 176. 6. Azboy İ. (2016). Ortopedi ve Travmatoloji Asistan Kılavuzu. 1. Baskı. Ankara: TOTBID, 71-6.7. Koca, K., Ekinci, S., Akpancar, S., Gemci, M., Erşen, Ö., & Akyıldız, F. (2016). An analysis of orthopaedic theses in Turkey: Evidence levels and publication rates. Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, 50(5), 562-566. 8. Chan, J., Narasimhalu, K., Goh, O., Xin, X., Wong, T., Thumboo, J., & Phua, G. (2017). Resident research: why some do and others don’t. Singapore Medical Journal, 58(4), 212-217.9. Atesok, K., Hurwitz, S., Egol, K., Ahn, J., Owens, B., Crosby, L., & Pellegrini, V. (2012). Perspective. Academic Medicine, 87(5), 592-597. 10. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication: Updated April 2010. (2011). Academic Forensic Pathology, 1(3), xiv-xxxiii.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1789-3637
Yazar: Ferdi Dırvar (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL BALTALİMANI METİN SABANCI KEMİK HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1743-4828
Yazar: Ömer Cengiz
Kurum: Muş Devlet Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7943-7472
Yazar: Sevda Uzun Dırvar
Kurum: İSTANBUL BALTALİMANI METİN SABANCI KEMİK HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-8096-5034
Yazar: Oytun Derya Tunç
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0291-7632
Yazar: Timur Yıldırım
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL BALTALİMANI METİN SABANCI KEMİK HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Vancouver Dırvar F , Cengiz Ö , Uzun Dırvar S , Tunç O , Yıldırım T . Thesis and Scientific Studies of Orthopedics and Traumatology Residents: A Questionnaire Study in Istanbul. Tıp Eğitimi Dünyası. 2019; 55-45.