Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Alan Araştırma Görevlilerinin Havayolu Yönetimi Deneyimlerine Anesteziyoloji ve Reanimasyon Staj ve Rotasyonunun Katkısının Değerlendirilmesi

Yıl 2019, Cilt: 18 Sayı: 56, 30 - 44, 30.12.2019
https://doi.org/10.25282/ted.563415

Öz

Amaç: Bu çalışma; tıpta uzmanlık eğitimi alan klinik branş araştırma görevlilerinin havayolu yönetimi ile ilgili deneyimlerini ve bu deneyime Anesteziyoloji ve Reanimasyon staj ve rotasyonunun katkısını belirlemeyi amaçlamaktadır.
Gereç ve Yöntem: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi’nde, dahili ve cerrahi branşlarda uzmanlık eğitimi alan araştırma görevlileri üzerinde, havayolu yönetiminde teorik bilgi ile pratik deneyimlerini ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon staj ve rotasyonunun bu deneyime katkısını ölçmek için 26 sorudan oluşan bir anket çalışması yapıldı. Anket sorularına verilen cevapların değerlendirmesinde tanımlayıcı istatistiki analizler kullanıldı.
Bulgular: Anket sonuçlarının cevapları değerlendirildiğinde; katılımcıların %95,7’si havayolu gereçleri ve kullanımları ile ilgili eğitim aldıklarını, %82,2’si bu eğitimi ilk olarak anestezi stajında aldıklarını, %56,7’si ilk endotrakeal entübasyonu anestezi stajında yaptığını, %59,2’si airwayi ilk anestezi stajında kullandığını, %34,2’si laringeal mask airway kullandığını, %50’si laringeal mask airwayi ilk olarak anestezi stajında kullandığını belirtmiştir. Anesteziyoloji ve Reanimasyon rotasyonu yapmayan katılımcıların %61’i bu durumu uzmanlık eğitimleri açısından bir eksiklik olarak görmektedir. Katılımcıların %70’i rotasyon sonrası kendilerini havayolu yönetimi açısından yeterli bulmaktadır. Kendini yeterli bulmayan katılımcılar ise pratik uygulamaların artırılması gerektiğini ve sürenin az olduğunu belirtmişlerdir. 
Sonuç: Anket sonuçlarımıza göre havayolu yönetimi eğitiminde Anesteziyoloji ve Reanimasyon stajı önemli bir yer tutmaktadır. Farklı branşlarda uzmanlık eğitimi alan hekimlerin Anesteziyoloji ve Reanimasyon rotasyonunun gerekliliğini belirtmeleri rotasyon programlarının yeniden gözden geçirilmesini gündeme getirebilir. Verilen eğitimlerin özellikle pratik bölümündeki eksiklikler gözardı edilmemelidir. Çalışmamızın havayolu yönetimi eğitimi ile ilgili  düzenlemelere katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.

Kaynakça

 • 2. https://tuk.saglik.gov.tr//TR,30915/uzmanlik-egitimi-rotasyolari.html
 • 3. Yüksek Öğretim Dergisi 2018/07 YÖK’te Tıp Eğitiminde İntörnlük Çalıştayı 10 Ocak 2018/ Ankara, 100-102.
 • 4. Uskun E, Doğan M, Kişioğlu AN, Baylan S, Uzun E, Akkaya VB. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Tıp eğitimi ile ilgili düşünce ve uygulamaları. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg 2004;11(3):19-24.
 • 5. Carraccio C, Englander R, Wolfsthal S, Martin C, Ferentz K. Educating the pediatrician of the 21st century: Defining and implementing a competency based system. Pediatrics 2004; 113: 252-58.
 • 6. Copland HL, Hewson MG. Developing and testing an instrument to measure effectiveness of clinical teaching in an academic medical center. Acad Med 2000; 75: 161-6.
 • 7. Afonso NM, Cardozo LJ, Mascarenhas OAJ, Aranha ANF, Shah C. Are anonymous evaluations a better assessment of faculty teaching performance? A comparative analysis of open and anonymous evaluation processes. Fam Med 2005; 37(1): 43-7.
 • 8. Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK, Cahalan MK, Stock MC, Ortega R, Sharar SR. Klinik Anestezi Temelleri, Havayolu Yönetimi. Kamil Toker (Çeviren) 1. Baskı, Wolters Kluwer, 2017, 373-92.
 • 9. Monem A, Khan FA. Laryngeal mask airway insertion anaesthesia and insertion techniques. J Pak Med Assoc 2007;57(12): 607-11.
 • 10. Practice guidelines for management of the difficult airway. An updated report by the American Society of Anesthesiologists task force on management of the difficult airway. Anesthesiology 2003;98(5): 1269-77.
 • 11. Mulcaster JT, Mills J, Hung OR, MacQuarrie K, Law JA, Pytka S, et al. Laryngoscopic intubation: learning and performance. Anesthesiology 2003;98: 23-7.
 • 12. Kamil Toker. Zor Havayolu, Tanımlaması ve Yaklaşım. Filiz Tüzüner. Anestezi Yoğun Bakım Ağrı. MN Medikal&Nobel, 2010, 141-153.
 • 13. Kandemir YB, Sindel M, Şenol Y. Tıpta Farklı Uzmanlık Alanlarında Eğitim Süresince Anatomi Dersi Gereksinimi. Tıp Eğitimi Dünyası, 2018; 52 (17): 50-5.
 • 14. Goldmann K, Ferson DZ. Education and training in airway management. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology 2005; 19(4): 717-32.
 • 15. Hawkins JL, Gibbs CP, Orleans M, Martin-Salvaj G, Beaty B. Obstetric anesthesia work force survey, 1981 versus 1992. Anesthesiology 1997; 87: 135-43.
 • 16. Verghese C, Brimacombe JR. Survey of the laryngeal mask usage in 11.910 patients: safety and efficacy for conventional and nonconventional usage. Anesthesia and Analgesia 1996; 82: 129-33.
 • 17.Tomlinson A. Effects of the EWTD on anaesthetic training in the UK. Anaesthesia 2005; 60 (1): 96-7.
 • 18. Royal College of Anaesthetists. The CCST in Anaesthesia I General Principles. A Manual for Trainees and Trainers. London: Royal College of Anaesthetists; 2003. (http://www.rcoa.ac.uk/publications.)
 • 19. Denizci Ezgi. Anesteziyoloji ve reanimasyon anabilim dalında rotasyoner olan sağlık personelinin erişkin hastalarda hava yolu gereçlerini tanıma ve kullanabilme, rotasyon sürecinde eğitim beklentilerinin karşılanabilme düzeylerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Ankara, 2015.
 • 20.Tıpta Uzmanlık Kurulu Karar Tutanağı Toplantı Tarihi:21-23/06/2010, Toplantı No:21, Karar No:82
 • 21. Çiçek C, Terzi C, Solak A, Arsu G, Batu J, Vatansever K, et al. Üniversite Hastanelerinde Temel Bilimler Alanında Uzmanlık Eğitimi: Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Bakış Açısı İle. Mikrobiyol Bült. 2005; 39: 491-501.
 • 22. Grissom TE, Sappenfield J, Galvagno SM Jr, Cherry SV, Chang YC, Hu PF. Performance assessment in airway management training for nonanesthesiology trainees: an analysis of 4,282 airway procedures performed at a level-1 trauma center. Anesthesiology 2014; 120(1):185-95.
 • 23. de Oliveira Filho GR. The construction of learning curves forbasic skills in anesthetic procedures: An application for thecumulative sum method. Anesth Analg 2002; 95: 411- 6.
 • 24. Sagarin MJ, Barton ED, Chng YM, Walls RM. National Emergency Airway Registry Investigators: Airway management by US and Canadian emergency medicine residents: A multicenter analysis of more than 6,000 endotracheal intubation attempts. Ann Emerg Med 2005; 46: 328-36.
 • 1. XXIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı TTB UDEK XV. Çalışma Grupları Sonuç / Kararlılık Bildirgesi, 09 Aralık 2017, Ankara.

Evaluation of the Contribution of Anesthesiology and Reanimation Job Rotation and Internship to the Residents' Experiences of Airway Management in Medical and Surgical Specialties

Yıl 2019, Cilt: 18 Sayı: 56, 30 - 44, 30.12.2019
https://doi.org/10.25282/ted.563415

Öz

Background: The aim of this study was to assess the airway management experiences of residents and to determine the contributions of job rotations in Anesthesiology-Reanimation.
Material and Method: A 26-question survey was conducted at Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, on the medicine and surgery residents to evaluate their theoretical knowledge and practical experiences in airway management and to determine the contribution of job rotations in Anesthesiology-Reanimation. The responses to the questionnaire were evaluated with descriptive statistical analyses.
Results: The results revealed that 95.7% of the participants were trained about the airway management instruments; 82.2% took this training during their internship period in anesthesia; 56.7% performed endotracheal intubation for the first time during their anesthesia internship; 59.2% used airways for the first time in their anesthesia internship; 34.2% had previously used laryngeal mask airways; and 50% used laryngeal mask airways for the first time during their anesthesia internship. Of the participants who did not have a job rotation in Anesthesiology-Reanimation, 61% perceived it as the incompleteness of the specialty training. Of the participants, 70% considered themselves competent for airway management after the job rotation. The participants, who considered themselves incompetent, reported that the duration of the training was short and that practical training should be promoted. 
Conclusion: The results of our survey demonstrated that Anesthesiology-Reanimation internship is important in airway management training. The residents in different specialty areas have reported that a rotation in Anesthesiology and Reanimation is necessary, possibly raising the issue that a revision in the job rotation schedules is needed. Any incompleteness in practical training should not be overlooked. We believe that our study will contribute to regulations about airway management training.

Kaynakça

 • 2. https://tuk.saglik.gov.tr//TR,30915/uzmanlik-egitimi-rotasyolari.html
 • 3. Yüksek Öğretim Dergisi 2018/07 YÖK’te Tıp Eğitiminde İntörnlük Çalıştayı 10 Ocak 2018/ Ankara, 100-102.
 • 4. Uskun E, Doğan M, Kişioğlu AN, Baylan S, Uzun E, Akkaya VB. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Tıp eğitimi ile ilgili düşünce ve uygulamaları. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg 2004;11(3):19-24.
 • 5. Carraccio C, Englander R, Wolfsthal S, Martin C, Ferentz K. Educating the pediatrician of the 21st century: Defining and implementing a competency based system. Pediatrics 2004; 113: 252-58.
 • 6. Copland HL, Hewson MG. Developing and testing an instrument to measure effectiveness of clinical teaching in an academic medical center. Acad Med 2000; 75: 161-6.
 • 7. Afonso NM, Cardozo LJ, Mascarenhas OAJ, Aranha ANF, Shah C. Are anonymous evaluations a better assessment of faculty teaching performance? A comparative analysis of open and anonymous evaluation processes. Fam Med 2005; 37(1): 43-7.
 • 8. Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK, Cahalan MK, Stock MC, Ortega R, Sharar SR. Klinik Anestezi Temelleri, Havayolu Yönetimi. Kamil Toker (Çeviren) 1. Baskı, Wolters Kluwer, 2017, 373-92.
 • 9. Monem A, Khan FA. Laryngeal mask airway insertion anaesthesia and insertion techniques. J Pak Med Assoc 2007;57(12): 607-11.
 • 10. Practice guidelines for management of the difficult airway. An updated report by the American Society of Anesthesiologists task force on management of the difficult airway. Anesthesiology 2003;98(5): 1269-77.
 • 11. Mulcaster JT, Mills J, Hung OR, MacQuarrie K, Law JA, Pytka S, et al. Laryngoscopic intubation: learning and performance. Anesthesiology 2003;98: 23-7.
 • 12. Kamil Toker. Zor Havayolu, Tanımlaması ve Yaklaşım. Filiz Tüzüner. Anestezi Yoğun Bakım Ağrı. MN Medikal&Nobel, 2010, 141-153.
 • 13. Kandemir YB, Sindel M, Şenol Y. Tıpta Farklı Uzmanlık Alanlarında Eğitim Süresince Anatomi Dersi Gereksinimi. Tıp Eğitimi Dünyası, 2018; 52 (17): 50-5.
 • 14. Goldmann K, Ferson DZ. Education and training in airway management. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology 2005; 19(4): 717-32.
 • 15. Hawkins JL, Gibbs CP, Orleans M, Martin-Salvaj G, Beaty B. Obstetric anesthesia work force survey, 1981 versus 1992. Anesthesiology 1997; 87: 135-43.
 • 16. Verghese C, Brimacombe JR. Survey of the laryngeal mask usage in 11.910 patients: safety and efficacy for conventional and nonconventional usage. Anesthesia and Analgesia 1996; 82: 129-33.
 • 17.Tomlinson A. Effects of the EWTD on anaesthetic training in the UK. Anaesthesia 2005; 60 (1): 96-7.
 • 18. Royal College of Anaesthetists. The CCST in Anaesthesia I General Principles. A Manual for Trainees and Trainers. London: Royal College of Anaesthetists; 2003. (http://www.rcoa.ac.uk/publications.)
 • 19. Denizci Ezgi. Anesteziyoloji ve reanimasyon anabilim dalında rotasyoner olan sağlık personelinin erişkin hastalarda hava yolu gereçlerini tanıma ve kullanabilme, rotasyon sürecinde eğitim beklentilerinin karşılanabilme düzeylerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Ankara, 2015.
 • 20.Tıpta Uzmanlık Kurulu Karar Tutanağı Toplantı Tarihi:21-23/06/2010, Toplantı No:21, Karar No:82
 • 21. Çiçek C, Terzi C, Solak A, Arsu G, Batu J, Vatansever K, et al. Üniversite Hastanelerinde Temel Bilimler Alanında Uzmanlık Eğitimi: Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Bakış Açısı İle. Mikrobiyol Bült. 2005; 39: 491-501.
 • 22. Grissom TE, Sappenfield J, Galvagno SM Jr, Cherry SV, Chang YC, Hu PF. Performance assessment in airway management training for nonanesthesiology trainees: an analysis of 4,282 airway procedures performed at a level-1 trauma center. Anesthesiology 2014; 120(1):185-95.
 • 23. de Oliveira Filho GR. The construction of learning curves forbasic skills in anesthetic procedures: An application for thecumulative sum method. Anesth Analg 2002; 95: 411- 6.
 • 24. Sagarin MJ, Barton ED, Chng YM, Walls RM. National Emergency Airway Registry Investigators: Airway management by US and Canadian emergency medicine residents: A multicenter analysis of more than 6,000 endotracheal intubation attempts. Ann Emerg Med 2005; 46: 328-36.
 • 1. XXIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı TTB UDEK XV. Çalışma Grupları Sonuç / Kararlılık Bildirgesi, 09 Aralık 2017, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Gülçin HACIBEYOĞLU
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-9438-3414
Türkiye


Şule ARICAN
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-8634-1150
Türkiye


Sema TUNCER UZUN
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-6205-1706
Türkiye


Aybars TAVLAN Bu kişi benim
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-6064-0179
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 12 Mayıs 2019
Kabul Tarihi 24 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 18 Sayı: 56

Kaynak Göster

Vancouver Hacıbeyoğlu G. , Arıcan Ş. , Tuncer Uzun S. , Tavlan A. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Alan Araştırma Görevlilerinin Havayolu Yönetimi Deneyimlerine Anesteziyoloji ve Reanimasyon Staj ve Rotasyonunun Katkısının Değerlendirilmesi. Tıp Eğitimi Dünyası. 2019; 18(56): 30-44.