Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 56, Sayfalar 5 - 15 2019-12-30

Tip Fakültesi Ve Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Birlikte Öğrenme Deneyimi
A Collaborative Learning Experience of Medical And Nursing Faculty Students

Berna Musal [1] , Merlinda Aluş Tokat [2] , Esin Ergönül [3] , Serap Konakcı [4] , Türkan Günay [5] , Nilgün Özçakar [6] , Meryem Öztürk Haney [7] , Melike Akçelik [8]


Giriş 

Mesleklerarası eğitim sağlık alanında eğitim alan öğrencileri gelecekteki ekip çalışmalarına hazırlayan önemli bir yaklaşımdır. Mesleklerarası eğitim programlarının, mezuniyet öncesi dönemde başlatılması ve birlikte öğrenme etkinliklerinin yaygınlaştırılması önerilmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp ve Hemşirelik öğrencilerine birlikte öğrenme, birbirini tanıma, mesleklerarası iletişim ve ekip çalışması deneyimi kazandırmak amacıyla aile planlaması temalı bir eğitim etkinliği planlanmış ve uygulanmıştır. Bu makalenin amacı mesleklerarası öğrenme deneyiminin paylaşılmasıdır.

Gereç ve Yöntem

Tersyüz edilmiş sınıf yöntemiyle uygulanan aile planlaması temalı eğitim, Tıp Fakültesi Dönem 3 programında yer alan yaşam döngüsü bloğunun ilk haftasında gerçekleştirilmiştir.

Uygulamaya ilişkin bilgilendirmeler yapıldıktan sonra, çalışma grubu tarafından hazırlanan eğitim materyali ve  öntest elektronik ortamda öğrencilerle paylaşılmıştır. Uygulama sırasında öğrenciler, eğiticilerin kolaylaştırıcılığı ile aile planlaması danışmanlığı oyunlaştırması yapmışlardır. Oturum sözlü ve yazılı geribildirimle tamamlanmıştır. Uygulama tamamlandıktan  bir ay sonra öğrencilere aynı elektronik ortamda sontest uygulanmıştır.

Bulgular

Genel olarak, etkinliğe katılan öğrencilerin sontest puanlarında öntest puanlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir artış saptanmıştır. Tıp Fakültesi öğrencilerinin puanlarında bir miktar artış olmakla birlikte istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Puanlardaki anlamlı artışın Hemşirelik Fakültesi öğrencilerinin puanlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Her iki grubun da eğitim etkinliğine ilişkin geribildirim puanlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğrenciler genel olarak, uygulama hakkındaki olumlu düşüncelerini, elektronik sistemin kullanımına ilişkin sıkıntılarını ve program tanıtımının daha erken yapılmasının gerekliliğini ifade etmişlerdir.

Sonuç

Eğitici ve öğrenci geribildirimleri ışığında, eğitim etkinliğinin mesleklerarası öğrenme fırsatı sağladığı düşünülmekte ve sürekli geliştirilerek devam ettirilmesi planlanmaktadır.

Background
Interprofessional education is an important approach to prepare healthcare students for future interprofessional teams. It is suggested that interprofessional education programs should be started during undergraduate education and collaborative learning activities should be increased.  A family planning themed educational program for Dokuz Eylul University Faculty of Medicine and Nursing Faculty students was planned and implemented with the purpose of providing a collaborative learning environment and gaining communication and team work skills. The objective of this article is to present the interprofessional learning experiment.
Methods
Family planning themed educational program was implemented by using flipped classroom method in the first week of Life Cycle Block of the third-year program. After presentation of the program, educational material and pretest were shared with the students in an electronic format. During the practice, students performed role plays on family planning counselling with the facilitation of the trainers. The educational session was completed with oral and written feedback. A post-test was implemented one month after the completion of the educational session in the same electronic format.
Results
Statistically significant increase has been observed in the students’ post-test scores compared to the pre-test scores. Although, a fair amount of increase in Medical Faculty students’ scores was observed, a statistical significant difference was not found. The increase in the scores is believed to have resulted from Nursing Faculty students’ scores. Each of two groups’ feedback points on educational activity was found as high. In general, students stated positive opinions about the program, pointed out problems in using electronic system and necessity for the early introduction of the program.
Conclusions
In the light of the students’ and trainers’ feedback, the educational program is thought to have been providing an opportunity for interprofessional learning and the program is being planned to be continued with revisions and improvements in the following years. 
 • Bridges, D.R., Davidson, R.A., Odegard, P.S., Maki, I.V.,& Tomkowiak, J. (2011). Interprofessional collaboration: three best practice models of interprofessional education. Med Ed online, 16, 6035. DOI:10.3402/meo.v16i0.6035
 • Thistlethwaite, J.E.(2015). Interprofessional education: Implications and development for medical education. Educ Med, 16(1), 68-73.
 • Mafineajad, M.K., Ahmady, S., Soltani, S.K.,& Bigdeli, S.(2016). Interprofessional education in the integrated medical education and health care system: A content analysis. J Adv Med Educ Prof, 4 (3), 103-110.
 • Boztepe, H.,& Terzioğlu, F. (2015). Sağlık eğitiminde Mesleklerarası Eğitim. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 18 (3), 222-228.
 • WHO World Health Organization. Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice 2010 http://www.who.int/hrh/resources/framework_action/en/
 • Illingworth P, Chelvanayagam S. (2017). The benefits of interprofessional education 10 years on. Br J Nurs, 26(14), 813-818. doi:10.12968/bjon.2017.26.14.813
 • West, C., Graham, L., Palmer, T.R., Miller, M.F., Thayer, E.K., Stuber, M.L., Awdishu, L., Umoren, R.A., Wamsley, M.A., Nelson, E.A., Joo, P.A., Tysinger, J.W., George, P., & Carney, P.A.(2016). Implementation of interprofessional education in 16 U.S. medical schools: Common practices, barriers and facilitators. J Interprof Educ Pract, 4, 41-49.
 • Canadian Interprofessional Health Collaborative [CIHC]. (2010). A national interprofessional competency framework. http://www.cihc.ca Erişim tarihi: 11 Temmuz 2019
 • National Center for Interprofessional Practice and Education (2018). About the National Center. https://nexusipe.org/informing/about-national-center. Erişim tarihi: 11 Temmuz 2019
 • Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (2018). Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları 2018, http://tepdad.org.tr/uploads/files/Belgeler%20ve%20formlar/5word-MOTE%202018%20STANDARTLARI.pdf
 • Elçin, M.(2016). Mezuniyet Sonrasında Mesleklerarası Eğitim. Türkiye Klinikleri Tıp Eğitimi Özel Sayısı, 1(2).
 • Daloğlu, M., & Şenol, Y. (2018). Multiprofesyonel Eğitim: Avantajlar, Zorluklar ve Program Geliştirme Önerileri. Tıp Eğitimi Dünyası, 51, 5-12.
 • Abu-Rish, E., Kim, S., Choe, L., Varpio, L., Malik, E., White, A.A., Craddick, K., Blondon, K., Robins, L., Nagasawa, P., Thigpen, A., Chen, L.L., Rich, J., & Zierler, B. (2012).Current trends in interprofessional education of health sciences students: a literature review. J Interprof Care, 26(6), 44-51. doi: 10.3109/13561820.2012
 • Herath, C., Zhou, Y., Gan, Y., Nakandawire, N., Gong, Y., & Lu Z.(2017). A comparative study of interprofessional education in global health care: A systematic review. Medicine Baltimore, 96(38), e7336. doi: 10.1097/MD.0000000000007336
 • Steinert, Y. (2005). Learning together to teach together: Interprofessional education and faculty development. Journal of interprofessional care, 19(sup1), 60-75.
 • Sarmasoğlu, Ş., Elçin, M., & Masiello İ.(2018). Eğiticilerin Başarılı Mesleklerarası Eğitim Programlarına İlişkin Deneyimleri: Karolinska Enstitüsü Örneği. Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing, 5(1), 14-28.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2688-8357
Yazar: Berna Musal (Sorumlu Yazar)
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5899-0524
Yazar: Merlinda Aluş Tokat
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0126-8108
Yazar: Esin Ergönül
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3325-6382
Yazar: Serap Konakcı
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0874-2637
Yazar: Türkan Günay
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0434-2144
Yazar: Nilgün Özçakar
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7681-5391
Yazar: Meryem Öztürk Haney
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8118-9228
Yazar: Melike Akçelik
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Vancouver Musal B , Aluş Tokat M , Ergönül E , Konakcı S , Günay T , Özçakar N , Öztürk Haney M , Akçelik M . Tip Fakültesi Ve Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Birlikte Öğrenme Deneyimi. Tıp Eğitimi Dünyası. 2019; 15-5.