Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 59, Sayfalar 29 - 35 2020-11-24

“Tuzak Nöropatiler” Özel Çalışma Modülü’nün Öğrenme Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Deneysel Çalışma
Effect of Special Study Module of Entrapment Neuropathy on Learning: Experimental Study

Arzu HİZAY [1] , Yeşim ŞENOL [2]


Amaç: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, öğrencilerinin bağımsız öğrenme becerilerinin gelişmesine katkı sağlayan farklı eğitim yöntemleri kullanmaktadır. Öğrenci merkezli ve kendi kendine öğrenmeyi hedefleyen eğitim yöntemleri arasında yer alan uygulamalardan biri de özel çalışma modülleridir (ÖÇM). ÖÇM, öğrencilere seçtikleri bir alanda derinlemesine çalışma olanağı sağlamaktadır. Mezuniyet öncesi tıp eğitimine yönelik bilgi ve becerinin gerçekleşmesinde özel çalışma modülleri önemli bir role sahiptir. ÖÇM uygulamalarında konu alanlarında farklı sınıflamalar mevcuttur. Genel olarak çekirdek müfredata dayalı konular, çekirdek müfredat dışı olup tıpla ilgili konular ya da tıp dışı konuları kapsamaktadır. Bu çalışmada modüldeki öğrencilerin aktif bir öğrenme yöntemi ile verilen “Tuzak Nöropati” modülü sonucunda edindikleri bilginin kalıcılığının test edilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu Çalışmada, “Tuzak Nöropatiler” konulu ÖÇM uygulaması dönem II öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir (n=42). Öğrencilere kontrol gruplu deneysel desen modeli uygulamak üzere ön test, son test ve kalıcılık testi uygulanmıştır. Kontrol grubu ise modülde yer almayan gönüllü öğrencilerden seçilmiştir (n=21). Deney ve kontrol grubuna ait ön test, son test ve kalıcılık testine ait değerler arası fark test edilmiştir. Test puanları karşılaştırılarak istatistiksel analizleri SPSS programında yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmanın başında tuzak nöropatiler hakkındaki bilgi düzeyinin deney ve kontrol grubunda benzer düzeylerde olduğu tespit edilmiştir (p=0,11,p>0,05). Deney öğrencilerinin son test bilgi düzeylerinin kontrol grubuna göre daha yüksek düzeylerde olduğu görülmüştür (p=0,01,p<0,05). Deney grubu öğrencilerinin son test bilgi düzeylerinin ön testlere göre daha yüksek olduğu görülmüştür (p=0,01,p<0,05). Deney grubu öğrencilerinin bilgi düzeylerinin anlamlı şekilde gelişim gösterdiği ve tespit edilen bu gelişim düzeyinin uygulamadan 3 ay sonrasında ise başlangıç düzeyine göre kalıcı şekilde korunduğu tespit edilmiştir (p=0,01,p<0,05).

Sonuç: Tuzak Nöropati ÖÇM’sinin sonunda öğrencilerin bilgi düzeyleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yükseldiği ve bu gelişimin 3 ay sonrasında da korunabildiği tespit edilmiştir. Küçük gruplarla yapılan interaktif çalışmaların bilgi düzeyi üzerinde olumlu etkisinin olduğu görüşündeyiz.

Background: Akdeniz University Faculty of Medicine uses different educational methods that contribute to the development of independent learning skills of its students. One of the applications that are among student-centered and self-learning educational method is special study modules. Special study modules play an important role in the realization of the knowledge and skills for pre-graduate medical education. There are different classifications in subject areas in special study modules application such as medical and non-medical issues. In this study, it is aimed to test the permanence of knowledge in the entrapment neuropathies module which is applied with an active learning method.

Methods: Module of entrapment neuropathy was performed with the second year students (n=42). Pre-test, post-test and permanency test were applied to the students to perform experimental design model with control group. The control group was selected from volunteer students (n=21). The differences between the all tests were evaluated. Test scores were compared and analyzes were performed in SPSS program.

Results: At the beginning of the study, it was determined that the level of knowledge about entrapment neuropathies was similar between two groups (p=0,11, p>0,05). It was observed that the post-test knowledge levels of the experimental students were higher than the control group (p=0,01, p<0,05). It was determined that post-test knowledge levels of experimental group students were higher than pre-tests (p=0,01,p<0,05).It was determined that the knowledge levels of experimental group students improved significantly and this development level was maintained even 3 months after the application.

Conclusion: At the end of the module, it was determined that levels of knowledge of the students increased significantly compared to the control group and this development preserved even after 3 months. We think that interactive studies with small groups have a positive effect on knowledge level.

 • Bryne PA, Lewis SEM, Thompson W. Special Study Modules: A Student’s Perspective. Medical Teacher. 1999;21(3):299-301.
 • Şahin H, Karabilgin ÖS. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Özel Çalışma Modülleri İle İlgili Öğrenci ve Öğretim Üyesi Görüşleri. Tıp Eğitimi Dünyası. 2005;20:37-45.
 • Şenol Y, Gürpinar E, Ozenci CC, Balci N, Şenol AU. Akdeniz Üniversiyesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Özel Çalışma Modülleri İle İlgili Öğretim Üyesi ve Öğrencilerin Görüşleri: İlk Sonuçlar Marmara MEdical Journal. 2010;23:353-9.
 • Whittle SR, Murdoch-Eaton DG. Student-selected projects: can they enhance lifelong learning skills? Med Teach. 2002;24(1):41-4.
 • Yates MS, Drewery S, Murdoch-Eaton DG. Alternative learning environments: what do they contribute to professional development of medical students? Med Teach. 2002;24(6):609-15.
 • Morton R. Special study modules in medical illustration in the undergraduate medical curriculum. The Journal of audiovisual media in medicine. 2000;23(3):110-2.
 • Geçkil E, Yıldız S. Adölasanlara Yönelik Beslenme ve stresle Başetme Eğitiminin Sağlığı Geliştirmeye Etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2006;10(2):19-28.
 • Foley ED, Odo N, Arthur ME. Developing Modules to Train Anesthesiology Residents & Medical Students in a Lung Isolation Technique. The journal of education in perioperative medicine : JEPM. 2017;19(2):E602.
 • George A, Kong AC, Villarosa A, Duff M, Sheehan A, Burns E, et al. Implementing and evaluating the effectiveness of an oral health module for the bachelor of midwifery program at an Australian university. Nurse education today. 2020;90:104457.
 • Kandiş H, Boz V, Sarıtaş A, Çandar MM, Baltacı D, Çıkman M. Kardiyopulmoner Resüsitasyon Konusunda Tıp Fakültesi Öğrencilerinin ve Araştırma Görevlilerinin Bilgi ve Beceri Dzüeylerinin Geliştirilmesi. Konuralp Tıp Degisi. 2014;6(3):8-11.
 • Jellouli M, Ben Hamida E, Hammi Y, Ferjani M, Gargah T. Evaluation of a CIAP session for students in Medicine, Pediatrics module. La Tunisie medicale. 2018;96(3):161-4.
 • Sarıkaya O, Uzuner A, Gülpınar MA, Keklik D, Kalaça S. İletişim Becerileri Eğitimi: İçerik ve Değerlendirme. Tıp Eğitimi Dünyası. 2004;14:27-36.
 • Salama FS, Al-Balkhi BK. Effectiveness of educational intervention of oral health for special needs on knowledge of dental students in Saudi Arabia. Disability and health journal. 2020;13(1):100789.
 • Senol Y, Ozdogan M, Bozcuk H. Effects and permanency of the training program "communication with cancer patients" on the opinions of students. Journal of cancer education : the official journal of the American Association for Cancer Education. 2012;27(2):338-41.
 • Uzuntarla Y. Genç Yaş Grubunun Organ Bağışına Yönelik Düşünce ve Bilgi Düzeylerinin Verilen Eğitime Göre Karşılaştırılması. Turk Neph Dial Transpl. 2016;25(3):296-301.
 • Aksan HAD, Ergin I, Durusoy R, Çiçeklioğlu M. Müfredata Eklenen Bir Dersin İkinci Sınıf Tıp Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Bilgi ve Tutumlarına Etkilerinin Değerlendirilmesi. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi. 2011;9(3):144-56.
 • Fowell SL, Ellershaw J, Leinster SJB. Assessment of Special Study Modules: Comparing Apples and Pears. Medical Education. 1998;32:209-21.
 • Lancaster T, Hart R, Gardner S. Literature and medicine: evaluating a special study module using the nominal group technique. Med Educ. 2002;36(11):1071-6.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5886-0714
Yazar: Arzu HİZAY (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7842-3041
Yazar: Yeşim ŞENOL
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Ocak 2020
Kabul Tarihi : 15 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 24 Kasım 2020

Vancouver Hi̇zay A , Şenol Y . “Tuzak Nöropatiler” Özel Çalışma Modülü’nün Öğrenme Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Deneysel Çalışma. Tıp Eğitimi Dünyası. 2020; 29-35.