Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 2, 909 - 920, 28.12.2023
https://doi.org/10.51535/tell.1384665

Öz

Kaynakça

 • Ablak, S. & Aksoy, B. (2018). Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan mekânı algılama becerisine ilişkin öğrenci algılarının incelenmesi. Turkish Studies, 13(11), 1-32.
 • Ablak, S., & Aksoy, B. (2021). Sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan zaman ve kronolojiyi algılama becerisine ilişkin öğrenci algılarının incelenmesi. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 11(1), 41-73.
 • Atasay, M., & Erdoğan, A. (2017). Matematik ile sanatın ilişkilendirilmesi: Mandala desenlerinin simetri öğretiminde kullanımı. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 6(2), 58-77.
 • Aydın, F. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimler Dergisi, 10(3), 1313-1322 . Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (7. Baskı). Ankara: Pegem.
 • Cereci, S. (2012). Güzel sanatlar dalı olarak matematik. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 2(1), 88-100.
 • Dağdelen, İ. (2012). İlköğretim geometri öğretiminde simetri kavramının origami ile modellenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Samsun.
 • Durmuş, S. (2017). Simetri konusunda hazırlanan animasyonların değerlendirilmesi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Rize.
 • Ersoy, A. (2010). İlköğretimde değer kazanımlarının incelenmesinde karikatür kullanımı: Dayanışma değeri örneği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 79-104.
 • Ersoy, A. F. ve Türkkan, B. (2010). İlköğretim öğrencilerinin çizdikleri karikatürlere yansıttıkları sosyal ve çevresel sorunların incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 35(156), 96-109.
 • Grenier, D. (1987). Middle School pupils conceptions about reflections according to a task of construction. In R. Hersckowitz ve S. Vinner (Eds.), 11th International Conference for the Psychology of Mathematics Education (ss.183–188). Montréal, Canada.
 • Günaydın, Y. (2021). The metaphoric perceptions of the prospective turkish language and literature teachers, taking pedagogical formation education about “Bilingualism”. International Journal of Psychology and Educational Studies, 8(1), 75–85.
 • Güven, B. & Güven, S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde metafor oluşturma becerilerine ilişkin nicel bir inceleme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 503-512.
 • Hickman, R., & Huckstep, P. (2003). Art and mathematics in education. Journal of Aesthetic Education, 37(1), 1-12.
 • Karagözlü, V. (2015). Simetri ve edebiyat klasik Türk edebiyatında simetri ve görünümleri. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(8), p. 1479-1502.
 • Köse, N. & Özdaş, A. (2009). İlköğretim 5. sınıf öğrencileri geometrik şekillerdeki simetri doğrularını cabri geometri yazılımı yardımıyla nasıl belirliyorlar? İlköğretim-Online Dergisi, 8(1), 159-175.
 • Köse, Y. N. (2012). İlköğretim öğrencilerinin doğruya göre simetri bilgileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42: 274-286.
 • Kılcan, B. & Akbaba, B. (2018). Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan dayanışma değerine ilişkin öğrenci algılarının incelenmesi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22(1), 185-210.
 • Küchemann, D. (1981). Reflection and rotation. In J. Murray (Ed.). Children’s understanding of mathematics: 11~16 (ss.137–157). Great Britain: Athenoeum Press Ltd.
 • Leikin, R., Berman, A. & Zaslavsky, O. (1997). Defining and understanding symmetry, procedding of PME 21(3), 192-199.
 • Leikin, R., Berman, A., & Zaslavsky, O. (2000). Applications of symmetry to problem solving. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. 31(6), 799-809.
 • Olkun, S. (2006). Yeni öğretim programını inceleme ve değerlendirme raporu içinde Matematik öğretim programını inceleme raporu. ss. 96-111. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/91065
 • Orton J. (1999). Children’s perception of pattern in relation to shape. In A. Orton (Ed.), Pattern in the teaching and learning of maths. (ss. 149-167). London: Cassell.
 • Öçal, T. & Öçal, M. F. (2021). “Simetri” Kavramına Yönelik Okul Öncesi Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Algıları. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 6(1) , 1-10.
 • Özkartal, Ç. & Öçal, T. (2021). Zenginleştirilmiş Öğrenme Etkinliklerinin Simetri Konusundaki Başarıya ve Algıya Etkisi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (31) , 80-102.
 • Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.
 • Saban, A. (2008). İlköğretim I. kademe öğretmen ve öğrencilerinin bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. İlköğretim Online, 7(2), 421-455.
 • Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.
 • Van de Walle, J.A, Karp, K., S. & Bay-Williams, J., M. (2019). İlkokul ve Ortaokul Matematiği Gelişimsel Yaklaşımla Öğretim. (Çev. Ed. S. Durmuş). Nobel.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin

What Does Symmetry Look Like? A Qualitative Research Based on Mental Images

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 2, 909 - 920, 28.12.2023
https://doi.org/10.51535/tell.1384665

Öz

Symmetry, located within the field of transformation geometry, is a mathematical concept that plays an extremely important role as a problem-solving technique. Despite this, it seems that it is rarely used in solving mathematical problems in secondary school. This research was carried out to reveal the mental images of secondary school students regarding the concept of symmetry in the secondary school mathematics curriculum. In the study conducted based on a qualitative perspective, the metaphors developed by the students regarding the concept of symmetry and the visuals they drew were examined. The study was conducted in the spring semester of the 2022-2023 academic year with 223 students studying in the 5th, 6th and 7th grades at a public school in Ankara, selected according to the convenient sampling method. Content analysis was used to analyze and interpret the data obtained from the students. Looking at the results of the research; It turns out that secondary school students generally perceive the concept of symmetry as "having similar functionality", "visually overlapping" and "perfect and meeting in differences".

Kaynakça

 • Ablak, S. & Aksoy, B. (2018). Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan mekânı algılama becerisine ilişkin öğrenci algılarının incelenmesi. Turkish Studies, 13(11), 1-32.
 • Ablak, S., & Aksoy, B. (2021). Sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan zaman ve kronolojiyi algılama becerisine ilişkin öğrenci algılarının incelenmesi. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 11(1), 41-73.
 • Atasay, M., & Erdoğan, A. (2017). Matematik ile sanatın ilişkilendirilmesi: Mandala desenlerinin simetri öğretiminde kullanımı. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 6(2), 58-77.
 • Aydın, F. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimler Dergisi, 10(3), 1313-1322 . Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (7. Baskı). Ankara: Pegem.
 • Cereci, S. (2012). Güzel sanatlar dalı olarak matematik. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 2(1), 88-100.
 • Dağdelen, İ. (2012). İlköğretim geometri öğretiminde simetri kavramının origami ile modellenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Samsun.
 • Durmuş, S. (2017). Simetri konusunda hazırlanan animasyonların değerlendirilmesi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Rize.
 • Ersoy, A. (2010). İlköğretimde değer kazanımlarının incelenmesinde karikatür kullanımı: Dayanışma değeri örneği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 79-104.
 • Ersoy, A. F. ve Türkkan, B. (2010). İlköğretim öğrencilerinin çizdikleri karikatürlere yansıttıkları sosyal ve çevresel sorunların incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 35(156), 96-109.
 • Grenier, D. (1987). Middle School pupils conceptions about reflections according to a task of construction. In R. Hersckowitz ve S. Vinner (Eds.), 11th International Conference for the Psychology of Mathematics Education (ss.183–188). Montréal, Canada.
 • Günaydın, Y. (2021). The metaphoric perceptions of the prospective turkish language and literature teachers, taking pedagogical formation education about “Bilingualism”. International Journal of Psychology and Educational Studies, 8(1), 75–85.
 • Güven, B. & Güven, S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde metafor oluşturma becerilerine ilişkin nicel bir inceleme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 503-512.
 • Hickman, R., & Huckstep, P. (2003). Art and mathematics in education. Journal of Aesthetic Education, 37(1), 1-12.
 • Karagözlü, V. (2015). Simetri ve edebiyat klasik Türk edebiyatında simetri ve görünümleri. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(8), p. 1479-1502.
 • Köse, N. & Özdaş, A. (2009). İlköğretim 5. sınıf öğrencileri geometrik şekillerdeki simetri doğrularını cabri geometri yazılımı yardımıyla nasıl belirliyorlar? İlköğretim-Online Dergisi, 8(1), 159-175.
 • Köse, Y. N. (2012). İlköğretim öğrencilerinin doğruya göre simetri bilgileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42: 274-286.
 • Kılcan, B. & Akbaba, B. (2018). Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan dayanışma değerine ilişkin öğrenci algılarının incelenmesi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22(1), 185-210.
 • Küchemann, D. (1981). Reflection and rotation. In J. Murray (Ed.). Children’s understanding of mathematics: 11~16 (ss.137–157). Great Britain: Athenoeum Press Ltd.
 • Leikin, R., Berman, A. & Zaslavsky, O. (1997). Defining and understanding symmetry, procedding of PME 21(3), 192-199.
 • Leikin, R., Berman, A., & Zaslavsky, O. (2000). Applications of symmetry to problem solving. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. 31(6), 799-809.
 • Olkun, S. (2006). Yeni öğretim programını inceleme ve değerlendirme raporu içinde Matematik öğretim programını inceleme raporu. ss. 96-111. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/91065
 • Orton J. (1999). Children’s perception of pattern in relation to shape. In A. Orton (Ed.), Pattern in the teaching and learning of maths. (ss. 149-167). London: Cassell.
 • Öçal, T. & Öçal, M. F. (2021). “Simetri” Kavramına Yönelik Okul Öncesi Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Algıları. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 6(1) , 1-10.
 • Özkartal, Ç. & Öçal, T. (2021). Zenginleştirilmiş Öğrenme Etkinliklerinin Simetri Konusundaki Başarıya ve Algıya Etkisi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (31) , 80-102.
 • Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.
 • Saban, A. (2008). İlköğretim I. kademe öğretmen ve öğrencilerinin bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. İlköğretim Online, 7(2), 421-455.
 • Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.
 • Van de Walle, J.A, Karp, K., S. & Bay-Williams, J., M. (2019). İlkokul ve Ortaokul Matematiği Gelişimsel Yaklaşımla Öğretim. (Çev. Ed. S. Durmuş). Nobel.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin
Toplam 29 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Matematik Eğitimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Tuğba Kılcan 0000-0002-7154-6399

Erken Görünüm Tarihi 16 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 1 Kasım 2023
Kabul Tarihi 6 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kılcan, T. (2023). What Does Symmetry Look Like? A Qualitative Research Based on Mental Images. Journal of Teacher Education and Lifelong Learning, 5(2), 909-920. https://doi.org/10.51535/tell.1384665

2617220107