Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

1864 ÇERKES SÜRGÜNÜ SONRASI ANADOLU’DA ÇERKES İSKANI ve OSMANLI DEVLETİ’NİN GÖÇMENLERE KARŞI POLİTİK TUTUMU

Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 2, 9 - 28, 29.07.2015

Öz

Bu çalışmanın amacı 1864 Büyük Çerkes Sürgünü ve Soykırımı sonrasında göç eden halkın Anadolu’da yaşadığı uyum sorunlarını çözmek için Osmanlı Devleti’nin uyguladığı politikaları incelemek ve bu politikaların başarı derecesini tarihsel süreci referans alarak belirlemektir. Çalışmanın tartışma bölümünde göç ve iskan sonrası geçen uzun süreç sonunda halen devam eden önemli sorunlar ele alınacak ve bu sorunların nedenlerine işaret edilerek çözüm önerisi getirilecektir

Kaynakça

 • Ahn, J.J. (2010). Exile As Forced Migrations (A Sociological, Literary, and Theological Approach on the Displacement and Resettlement of the Southern Kingdom of Judah). Erişim tarihi. 06.04.2015 https://goo.gl/vXseQ4.
 • Akyüz, J. (2008). Göç Yollarında; Kafkaslar'dan Anadolu'ya Göç Hareketleri. Bilig Dergisi, 46.
 • Aslan, C. (2006). Bir Soykırımın Adı: 1864 Büyük Çerkes Sürgünü, Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi:1.
 • Aslan, C. Berzeg, E.S. Papşu, M. Özbay, Ö. Huvaj, F. Devrim, C. (t.y.) Biz Çerkesler, (Düzenleme: Muhittin Ünal ve Erol Yıldır) Erişim tarihi 06.04.2015 http://goo.gl/NmEyqf.
 • Atsız, H.N. (1934). Türk Irkı:Türk Milleti, Erişim tarihi. 21.06.2015, http://goo.gl/avAoAT.
 • Barışık, S. (2014). Tokat İlinde İç Göç Gerçeği ve İç Göç Nedenlerinin Analizi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Sonuç Raporu. Proje No:2013/32.
 • Baz, A. Ve Ceylan B. (2004). Büyük Göçün Ardından, Neps Dergisi, Temmuz/2004.
 • Berber, F. (2011). 19.Yüzyılda Kafkasya'dan Anadolu'ya Yapılan Göçler, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 31.
 • Berberer, H.M. (2007). Soykırım Suçu, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çağ Üniversitesi.
 • Bice, H. (1991). Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler, Ankara:Türkiye Diyanet Vakfı.
 • Bolat, G. (2013). Kavram Tartışmaları Etrafında 21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi,6.
 • Bora, T. (1996). Türk Milliyetçiliği, Kültürel Kimlik ve Azınlıklar, Türkiye Çerkeslerinde Sosyo-Kültürel Değişme, Ankara:Kaf-Der.
 • Ceylan, Y. (2012). Zorunlu Göç ve Suç İlişkisi (Muş İli Örneği), Akademik Bakış Dergisi, 32.
 • Çiçek, N. (2009). Talihsiz Çerkeslere İngiliz Peksimeti: İngiliz Arşiv Belgelerinde Büyük Çerkes Göçü (Şubat 1864 - Mayıs 1865), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 64(1).
 • Demirtaş, M. (2011). Osmanlı'ya Gelen Kırım ve Kafkasya Göçmenlerinin Sorunları. Bilig Dergisi, 57.
 • Eıckelman, F. ve Pıscatorı, J. (1990). MuslimTravellers. https://goo.gl/uvPyZT Erişim Tarihi: 07.04.2015.
 • Eser, M. ve Kocacık, F. (2010).Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler: Sivas İli Örneği. Journal of World of Turks, 2(1).
 • Gide, F. (2011).1911-1914 Yılları Arasında İstanbul'da Yayınlanan Ğuaze (Rehber) Gazetesi Işığında Osmanlı Devleti'nde Yaşayan Çerkeslerin Siyasi ve Sosyo-Kültürel Faaliyetleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Nevşehir Üniversitesi.
 • Gündüz, A. ve Yel, S. (2008). XIX. Yüzyılda Çarlık Rusyası'nın Çerkesleri Sürgün Etmesi ve Uzunyayla'ya Yerleştirilmeleri (1860-1865). Turkish Studies Journal, 3(4).
 • Güneş, E. (2013). İç Göç Terörizm İlişkisinde Mersin Örneği, Akademik İncelemeler Dergisi, 8(2).
 • Kaffed. (2005). Çerkes Sürgünü: 21 Mayıs 1864, Erişim tarihi. 23.06.2015, http://goo.gl/5edLQi.
 • Kaffed. (2013). Türkiye Vatandaşıyız Ama Türk Değiliz, Erişim tarihi. 21.06.2015 http://goo.gl/PB8V56.
 • Kaffed. (2014). Çerkes Ethem'e Verilen Vatan Haini Sıfatına Tepki, Erişim tarihi. 21.06.2015 http://goo.gl/uAUdkk.
 • Karataş, Ö. (2013). 19. Yüzyılda Anadolu'da Çerkes Göçmenlerinin İskanları Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar: Uzunyayla Örneği, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 36.
 • Kaya, A. (2011). Türkiye'de Çerkesler: Diasporada Geleneğin Yeniden İcadı, İstanbul:İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Kocaoğlu, S. (2005).Uluslararası Ceza Hukuku ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Bağlamında Soykırım Suçu, Ankara Barosu Dergisi, 3.
 • Kurun Gazetesi. (1935). 27 Ekim 1935. Sayfa:1.
 • Osmanlı Belgelerinde Kafkas Göçleri - I. (2012). Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. Yayın Nu:121. İstanbul.
 • Osmanlı Belgelerinde Kafkas Göçleri - II. (2012). Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. Yayın Nu:122. İstanbul.
 • Öner, Ç. (2014). Şu Bizim Çerkesler, İstanbul:Can Sanat.
 • Özkaya, M. ve Taştekin, F. (2002). Kafkasya'da Bitmeyen Sürgün ve Çeçenistan Trajedisi. Londra, Kafkas Vakfı Raporları-4.
 • Satış, İ. (2012). Kırım Savaşı'ndan Sonra Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler ve Şanlıurfa Yöresine İskanlar, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 12(1).
 • Wıerczynska, K. (2008). The Evolution of the Notion of Genocide in the Context of the Jurisdiction of the National Courts, XXVIII. Polish Yearbook of International Law 2006-2008.

Circassian Resettlement in Anatolia after 1864 Circassian Deportation and Ottoman’s Political Stance toward Immigrants

Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 2, 9 - 28, 29.07.2015

Öz

The present study aims to examine the Ottoman’s policies on solving the adaptation problems of the immigrants that moved to Anatolia after the 1864 Circassian Deportation and Massacres, and to assess the success of the policies within the historical process. The Discussions Chapter will examine the problems that have existed since the immigration and resettlement, and suggest solutions for these problems.

Kaynakça

 • Ahn, J.J. (2010). Exile As Forced Migrations (A Sociological, Literary, and Theological Approach on the Displacement and Resettlement of the Southern Kingdom of Judah). Erişim tarihi. 06.04.2015 https://goo.gl/vXseQ4.
 • Akyüz, J. (2008). Göç Yollarında; Kafkaslar'dan Anadolu'ya Göç Hareketleri. Bilig Dergisi, 46.
 • Aslan, C. (2006). Bir Soykırımın Adı: 1864 Büyük Çerkes Sürgünü, Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi:1.
 • Aslan, C. Berzeg, E.S. Papşu, M. Özbay, Ö. Huvaj, F. Devrim, C. (t.y.) Biz Çerkesler, (Düzenleme: Muhittin Ünal ve Erol Yıldır) Erişim tarihi 06.04.2015 http://goo.gl/NmEyqf.
 • Atsız, H.N. (1934). Türk Irkı:Türk Milleti, Erişim tarihi. 21.06.2015, http://goo.gl/avAoAT.
 • Barışık, S. (2014). Tokat İlinde İç Göç Gerçeği ve İç Göç Nedenlerinin Analizi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Sonuç Raporu. Proje No:2013/32.
 • Baz, A. Ve Ceylan B. (2004). Büyük Göçün Ardından, Neps Dergisi, Temmuz/2004.
 • Berber, F. (2011). 19.Yüzyılda Kafkasya'dan Anadolu'ya Yapılan Göçler, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 31.
 • Berberer, H.M. (2007). Soykırım Suçu, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çağ Üniversitesi.
 • Bice, H. (1991). Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler, Ankara:Türkiye Diyanet Vakfı.
 • Bolat, G. (2013). Kavram Tartışmaları Etrafında 21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi,6.
 • Bora, T. (1996). Türk Milliyetçiliği, Kültürel Kimlik ve Azınlıklar, Türkiye Çerkeslerinde Sosyo-Kültürel Değişme, Ankara:Kaf-Der.
 • Ceylan, Y. (2012). Zorunlu Göç ve Suç İlişkisi (Muş İli Örneği), Akademik Bakış Dergisi, 32.
 • Çiçek, N. (2009). Talihsiz Çerkeslere İngiliz Peksimeti: İngiliz Arşiv Belgelerinde Büyük Çerkes Göçü (Şubat 1864 - Mayıs 1865), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 64(1).
 • Demirtaş, M. (2011). Osmanlı'ya Gelen Kırım ve Kafkasya Göçmenlerinin Sorunları. Bilig Dergisi, 57.
 • Eıckelman, F. ve Pıscatorı, J. (1990). MuslimTravellers. https://goo.gl/uvPyZT Erişim Tarihi: 07.04.2015.
 • Eser, M. ve Kocacık, F. (2010).Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler: Sivas İli Örneği. Journal of World of Turks, 2(1).
 • Gide, F. (2011).1911-1914 Yılları Arasında İstanbul'da Yayınlanan Ğuaze (Rehber) Gazetesi Işığında Osmanlı Devleti'nde Yaşayan Çerkeslerin Siyasi ve Sosyo-Kültürel Faaliyetleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Nevşehir Üniversitesi.
 • Gündüz, A. ve Yel, S. (2008). XIX. Yüzyılda Çarlık Rusyası'nın Çerkesleri Sürgün Etmesi ve Uzunyayla'ya Yerleştirilmeleri (1860-1865). Turkish Studies Journal, 3(4).
 • Güneş, E. (2013). İç Göç Terörizm İlişkisinde Mersin Örneği, Akademik İncelemeler Dergisi, 8(2).
 • Kaffed. (2005). Çerkes Sürgünü: 21 Mayıs 1864, Erişim tarihi. 23.06.2015, http://goo.gl/5edLQi.
 • Kaffed. (2013). Türkiye Vatandaşıyız Ama Türk Değiliz, Erişim tarihi. 21.06.2015 http://goo.gl/PB8V56.
 • Kaffed. (2014). Çerkes Ethem'e Verilen Vatan Haini Sıfatına Tepki, Erişim tarihi. 21.06.2015 http://goo.gl/uAUdkk.
 • Karataş, Ö. (2013). 19. Yüzyılda Anadolu'da Çerkes Göçmenlerinin İskanları Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar: Uzunyayla Örneği, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 36.
 • Kaya, A. (2011). Türkiye'de Çerkesler: Diasporada Geleneğin Yeniden İcadı, İstanbul:İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Kocaoğlu, S. (2005).Uluslararası Ceza Hukuku ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Bağlamında Soykırım Suçu, Ankara Barosu Dergisi, 3.
 • Kurun Gazetesi. (1935). 27 Ekim 1935. Sayfa:1.
 • Osmanlı Belgelerinde Kafkas Göçleri - I. (2012). Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. Yayın Nu:121. İstanbul.
 • Osmanlı Belgelerinde Kafkas Göçleri - II. (2012). Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. Yayın Nu:122. İstanbul.
 • Öner, Ç. (2014). Şu Bizim Çerkesler, İstanbul:Can Sanat.
 • Özkaya, M. ve Taştekin, F. (2002). Kafkasya'da Bitmeyen Sürgün ve Çeçenistan Trajedisi. Londra, Kafkas Vakfı Raporları-4.
 • Satış, İ. (2012). Kırım Savaşı'ndan Sonra Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler ve Şanlıurfa Yöresine İskanlar, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 12(1).
 • Wıerczynska, K. (2008). The Evolution of the Notion of Genocide in the Context of the Jurisdiction of the National Courts, XXVIII. Polish Yearbook of International Law 2006-2008.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet ÖZKİRAZ>

Yayımlanma Tarihi 29 Temmuz 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tesamakademi156433, journal = {TESAM Akademi Dergisi}, issn = {2148-2462}, eissn = {2458-9217}, address = {}, publisher = {TESAM Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2015}, volume = {2}, number = {2}, pages = {9 - 28}, title = {1864 ÇERKES SÜRGÜNÜ SONRASI ANADOLU’DA ÇERKES İSKANI ve OSMANLI DEVLETİ’NİN GÖÇMENLERE KARŞI POLİTİK TUTUMU}, key = {cite}, author = {Özkiraz, Ahmet} }
APA Özkiraz, A. (2015). 1864 ÇERKES SÜRGÜNÜ SONRASI ANADOLU’DA ÇERKES İSKANI ve OSMANLI DEVLETİ’NİN GÖÇMENLERE KARŞI POLİTİK TUTUMU . TESAM Akademi Dergisi , 2 (2) , 9-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tesamakademi/issue/12946/156433
MLA Özkiraz, A. "1864 ÇERKES SÜRGÜNÜ SONRASI ANADOLU’DA ÇERKES İSKANI ve OSMANLI DEVLETİ’NİN GÖÇMENLERE KARŞI POLİTİK TUTUMU" . TESAM Akademi Dergisi 2 (2015 ): 9-28 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tesamakademi/issue/12946/156433>
Chicago Özkiraz, A. "1864 ÇERKES SÜRGÜNÜ SONRASI ANADOLU’DA ÇERKES İSKANI ve OSMANLI DEVLETİ’NİN GÖÇMENLERE KARŞI POLİTİK TUTUMU". TESAM Akademi Dergisi 2 (2015 ): 9-28
RIS TY - JOUR T1 - 1864 ÇERKES SÜRGÜNÜ SONRASI ANADOLU’DA ÇERKES İSKANI ve OSMANLI DEVLETİ’NİN GÖÇMENLERE KARŞI POLİTİK TUTUMU AU - AhmetÖzkiraz Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - TESAM Akademi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 28 VL - 2 IS - 2 SN - 2148-2462-2458-9217 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 TESAM Akademi Dergisi 1864 ÇERKES SÜRGÜNÜ SONRASI ANADOLU’DA ÇERKES İSKANI ve OSMANLI DEVLETİ’NİN GÖÇMENLERE KARŞI POLİTİK TUTUMU %A Ahmet Özkiraz %T 1864 ÇERKES SÜRGÜNÜ SONRASI ANADOLU’DA ÇERKES İSKANI ve OSMANLI DEVLETİ’NİN GÖÇMENLERE KARŞI POLİTİK TUTUMU %D 2015 %J TESAM Akademi Dergisi %P 2148-2462-2458-9217 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Özkiraz, Ahmet . "1864 ÇERKES SÜRGÜNÜ SONRASI ANADOLU’DA ÇERKES İSKANI ve OSMANLI DEVLETİ’NİN GÖÇMENLERE KARŞI POLİTİK TUTUMU". TESAM Akademi Dergisi 2 / 2 (Temmuz 2015): 9-28 .
AMA Özkiraz A. 1864 ÇERKES SÜRGÜNÜ SONRASI ANADOLU’DA ÇERKES İSKANI ve OSMANLI DEVLETİ’NİN GÖÇMENLERE KARŞI POLİTİK TUTUMU. TESAM Akademi Dergisi. 2015; 2(2): 9-28.
Vancouver Özkiraz A. 1864 ÇERKES SÜRGÜNÜ SONRASI ANADOLU’DA ÇERKES İSKANI ve OSMANLI DEVLETİ’NİN GÖÇMENLERE KARŞI POLİTİK TUTUMU. TESAM Akademi Dergisi. 2015; 2(2): 9-28.
IEEE A. Özkiraz , "1864 ÇERKES SÜRGÜNÜ SONRASI ANADOLU’DA ÇERKES İSKANI ve OSMANLI DEVLETİ’NİN GÖÇMENLERE KARŞI POLİTİK TUTUMU", TESAM Akademi Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 9-28, Tem. 2015