Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Refugee Behaviour and Its Social Effects: An Assessment of Syrians in Turkey

Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 2, 29 - 63, 29.07.2015

Öz

The main purpose of this paper is to compare refugee behavior having a universal nature with the behavior of Syrians who seek asylum in Turkey and to compare the immigration behavior with the Turkish society behavior, whereby to evaluate whether the Syrians behaviours are universal or not in the Syrian refugee crisis. The study is based on the results of field research doing to determine of the behaviors of the society having experiences about migration and immigration. As a result of the study, it is accepted that the migration behavior of these expectations between the Syrians who migrated to Turkey and the Turkish community has the universal nature of perception and concerns. In addition, with social acceptance, supportive policies and social harmonization processes are important for the effects of Syrians in Turkey to evaluate an analytical eye, to determine the results of the SWOT analysis made in order to highlight the strengths and weaknesses of the refugee crisis and the opportunities and threats of simultaneous. Education has been determined to take into account of the expectations of both communities and it does not create social anxiety. The proposal is to start with teaching Turkish language in the process of social harmonization

Kaynakça

 • AFAD Başkanlığı, (2013). Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar, Saha Araştırması Sonuçları, Ankara.
 • AFAD Başkanlığı, (2014). Türkiye’deki Suriyeli Kadınlar Raporu, Ankara.
 • Aksoy, Z. (2012). Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim, The Journal of International Social Research, Cilt 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20.
 • Ataman, H. (2015). Mülteci mi, Sığınmacı mı, Misafir mi?, Görüş Dergisi, sayı 88, İstanbul.
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (1970).
 • Batchelor, C. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye temsilcisi ile söyleşi notu.
 • BM, (1948). İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi.
 • BM, (1951). Mültecilerin Hukuki Durumlarına İlişkin Cenevre Sözleşmesi.
 • BM, (1966). Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi.
 • BM, (1969). Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Protokol.
 • Buz, S. (2003). Aile Politikalarına Mülteciler Boyutunda Bir Bakış, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, cilt:2, sayı:6, ISSN:1303-0256.
 • Buz, S. (2004). Zorunlu Çıkış Zorlu Kabul-Mültecilik, SGDD Yayınları, Ankara.
 • Castles, S. ve Miller, J. M. (2008). Göçler Çağı, Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Çakmak, Ö. (2008). Eğitimin Ekonomiye ve Kalkınmaya Etkisi, D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Çarmıklı, E.Ö. (2015). Misafirperverliğin Sınırları: Yeni Sorunların Başlangıcı, TUSİAD Görüş Dergisi; Göç ve Mültecilik Sayısı, Sayı 88, Ankara.
 • Deutsche Welle, (2013). Mülteci Sayısı, http://www.dw.de/m%C3%BClteci-say%C4% B1s%C4%B1nda-yine-rekor/a-16893757 E.T. : Mayıs 2015.
 • Dil, A.N. (2014). Geçici Koruma Yönetmeliği Kabul Edildi, Ankara Strateji Enstitüsü, http://www.ankarastrateji.org E.T. : Mayıs 2015,
 • -
 • Dinçer, O. B., Karaca, S. ve Yavuz, H. (2013). Göçün İkinci Yılında Suriyeli Savaş Mağdurlar, Analist Dergisi, Sayı:25, Ankara
 • Dinçer, O. B., Federici, V., Ferris, E., Karaca, S., Kirişçi, K. ve Çarmıklı, E.Ö. (2013). Suriyeli Mülteciler Krizi ve Türkiye Sonu Gelmeyen Misafirlik, Brookings Enstitüsü Uluslararası Stratejik Araştırma Kurumu (USAK), Ankara
 • Erdoğan, M.M.,(2014). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi, Ankara
 • Ferris, E. Brookings Enstitüsü Kıdemli Dış Politika Uzmanı ile söyleşi notu
 • Geçici Koruma Yönetmeliği (2014)
 • Göç Terimleri Sözlüğü, (2009). Uluslararası Göç Hukuku, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), No:8, İsviçre.
 • Gökçan, G. ve Açıkyıldız, Ç.ve Ataman, S. Göç ve mültecilik, http://multeci.net/index.php? option=com_contentveview=articleveid=58%3:goc-ve-multecilikvecatid=35%3:goc-ve-multecilikveItemid=14velang=tr E.T. : Mayıs 2015.
 • Güçtürk, Y. (2014). Sürgün ile Savaş Arasında Suriyeli Mülteciler, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), , Ankara http://setav.org/tr/5-soru-surgun-ile-savas-arasinda-suriyeli-multeciler/yorum/18059 E.T. : Mayıs 2015.
 • Gün, Z.ve Bayraktar, F. (2008). The Role of Migration on Adjustment of Adoloscents in Turkey, Turkish Journal of Psychiatry, Cilt 19, No 2.
 • Gün, Z. (2011). İltica, Uluslararası Göç ve Vatansızlık: Kuram, Gözlem ve Politika http://www.unhcr.org.tr/uploads/root/v._b%C3%B6l%C3%BCm.pdf.
 • İçduygu, A. (2015). Türkiye, Nereye Kadar bir Göç Ülkesi?, Koç Üniversitesi Görüş Dergisi, Göç ve Mültecilik Sayısı, sayı 88, Ankara.
 • İçişleri Bakanlığı, (1994). Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği, Ankara.
 • İskân Kanunu (1934, mülga).
 • Kanat, K.B. ve Ustun, K. (2015). Turkey’s Syrian Refugees, SETA Publications 49, ISBN: 978-605-4023-55-4.
 • Karaca, S. (2013). Kayıtdışı Mülteciler, Kayda Değer Sorunlar, Analist Dergisi, Sayı:31, İstanbul.
 • Karaca, S. ve Doğan, U. (2014). Suriyeli Göçmenlerin Sorunları Çalıştayı Sonuç Raporu, Mersin Üniversitesi Bölgesel İzleme ve Uygulama Araştırma Merkezi, Mersin.
 • Karaca, S. ve Dinçer, O.B. (2013). Genişleyen ve Derinleşen Kriz Suriyeli Mülteciler, Analist Dergisi, Sayı :34, İstanbul.
 • Karaca, S. (2013). Kayıtdışı Mülteciler, Kayda Değer Sorunlar, Analist Dergisi, Sayı:31, İstanbul.
 • Karal, D. (2013). Zorunlu Göçe Global Bir Bakış, Analist Dergisi, Sayı:31, İstanbul.
 • Korkmaz, A. (2006). Eğitim ve Ekonomi Arasındaki İlişkiler, Nobel Yayınevi, L. Küçükahmet (Ed.) Eğitim Bilimine Giriş, Ankara.
 • Koyuncu, A. (2014). Kentin Yeni Misafirleri: Suriyeliler Konya Örneği, Çizgi Yayınevi, Konya.
 • Oktay, F. Kalkınma Programı (UNDP) Alt¬ Bölge Kalkınma Direktörü Gustavo GONZALES ile görüşme notları.
 • Oytun, O. ve Gündoğar, S. S. (2015). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri Raporu, ORSAM- TESEV Rapor No: 195, Ankara.
 • Öngör, Ş. (1980). Coğrafya Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, http://tdkterim.gov.tr, E.T. 22.04.2011, Ankara.
 • Sanduvac, Z.M.T. (2013). Kamp Dışında Yaşayan Suriyeli Sığınmacılar için Durum Analiz Raporu, Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği.
 • Seguin, A., (1956). Migration and Psychososmatic Disadaptation, Psychososmatic Medicine, Cilt 18, No 5.
 • -
 • Simurg, (2007). Göç, Kadın ve Bedeni, Psikiyatri- Psikoterapi, http://www. psikiyatripsikoterapi.com/travma_8.asp. E.T.: Mayıs 2015
 • Stein, B. N. (1981). The Refugee Experience: Defining the parameters of a field of study, International Migration Review, 15(1-2)
 • Stanley, S. (1977). Community Mental Health Services To Minority groups : Some Optimism, Some Pessimism, American Psychologist, Cilt 32, No :8
 • Şahin, C. (2001). Yurt Dışı Göçün Bireyin Psikolojik Sağlığı Üzerindeki Etkisine İlişkin Kuramsal Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı: 21 (2), Ankara.
 • UN, (2015). Regional Refugee ve Resilience Plan 2015-2016 Regional Strategic Overview.
 • UNDP, (2015). Regional Refugee ve Resilience Plan 2015-2016 Regional Strategic Overview In Response to the Syria Crisis.
 • UNHCR, (2011). Global Trends Report, The UN Refugee Agency, http://unhcr.org/4fd687f9.html E. T.: Mayıs 2015.
 • UNHCR, (2014). Global Trends, Mid-Year Trends Report, The UN Refugee Agency, http://unhcr.org/540091d89.html E. T. : Mayıs 2015.
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (2013). Sayı : 6458.
 • Toksöz, G., Erdoğdu,S., ve Kaşka, S. (2012). Türkiye’ye Düzensiz Emek Göçü ve Göçmenlerin İşgücü Piyasasındaki Durumları, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) yayını, Türkiye ofisi.
 • Zencir, M. ve Davas, A. (2014). Suriyeli Sığınmacılar ve Sağlık Hizmetleri Raporu, , ISBN 978-605-5867-79-9, Ankara: Türk Tabipleri Birliği.
 • Zolberg, A.R. ve Benda, P.M. (2001). Global Migrants, Global Refugees: Problems and Solutions, Berghahn Books, New York:Oxford

MÜLTECİ DAVRANIŞI ve TOPLUMSAL ETKİLERİ: TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 2, 29 - 63, 29.07.2015

Öz

Bu çalışmanın temel amacı, evrensel bir nitelik taşıyan mülteci davranışı ile Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin davranışını; göç alan toplum davranışı ile Türk toplumunun davranışını karşılaştırmak, bu suretle Suriyeli mülteci krizindeki davranışların evrensel bir nitelik taşıyıp taşımadığını tespit etmektir. Çalışma, göç eden ve göç alan toplum davranışlarını belirlemeye yönelik olarak yapılan saha araştırmalarının bulgularına dayanmaktadır. Çalışma neticesinde, Türkiye’ye göç eden Suriyelilerin ve bu göçü kabul eden Türk toplumunun davranış, beklenti, algı ve kaygılarının evrensel nitelik taşıdığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca, Suriyelilerin Türkiye’ye etkilerini analitik bir gözle değerlendirebilmek, mülteci krizinin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilmek, fırsat ve tehditleri belirleyebilmek maksadıyla yapılan SWOT analizlerinin neticesinde, toplumsal kabul ile sosyal uyum sürecinineş zamanlı ve birbirini destekleyici politikalar ile yürütülmesinin önemli olduğusonucuna varılmıştır. Her iki toplumun beklentilerini dikkate alacak ve toplumsal kaygı yaratmayacak konuların başında ise Suriyelilerin eğitimi konusunun geldiği tespit edilmiştir. Sosyal uyum sürecine Türkçe dil öğretimi ile başlanması önerisi getirilmiştir.

Kaynakça

 • AFAD Başkanlığı, (2013). Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar, Saha Araştırması Sonuçları, Ankara.
 • AFAD Başkanlığı, (2014). Türkiye’deki Suriyeli Kadınlar Raporu, Ankara.
 • Aksoy, Z. (2012). Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim, The Journal of International Social Research, Cilt 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20.
 • Ataman, H. (2015). Mülteci mi, Sığınmacı mı, Misafir mi?, Görüş Dergisi, sayı 88, İstanbul.
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (1970).
 • Batchelor, C. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye temsilcisi ile söyleşi notu.
 • BM, (1948). İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi.
 • BM, (1951). Mültecilerin Hukuki Durumlarına İlişkin Cenevre Sözleşmesi.
 • BM, (1966). Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi.
 • BM, (1969). Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Protokol.
 • Buz, S. (2003). Aile Politikalarına Mülteciler Boyutunda Bir Bakış, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, cilt:2, sayı:6, ISSN:1303-0256.
 • Buz, S. (2004). Zorunlu Çıkış Zorlu Kabul-Mültecilik, SGDD Yayınları, Ankara.
 • Castles, S. ve Miller, J. M. (2008). Göçler Çağı, Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Çakmak, Ö. (2008). Eğitimin Ekonomiye ve Kalkınmaya Etkisi, D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Çarmıklı, E.Ö. (2015). Misafirperverliğin Sınırları: Yeni Sorunların Başlangıcı, TUSİAD Görüş Dergisi; Göç ve Mültecilik Sayısı, Sayı 88, Ankara.
 • Deutsche Welle, (2013). Mülteci Sayısı, http://www.dw.de/m%C3%BClteci-say%C4% B1s%C4%B1nda-yine-rekor/a-16893757 E.T. : Mayıs 2015.
 • Dil, A.N. (2014). Geçici Koruma Yönetmeliği Kabul Edildi, Ankara Strateji Enstitüsü, http://www.ankarastrateji.org E.T. : Mayıs 2015,
 • -
 • Dinçer, O. B., Karaca, S. ve Yavuz, H. (2013). Göçün İkinci Yılında Suriyeli Savaş Mağdurlar, Analist Dergisi, Sayı:25, Ankara
 • Dinçer, O. B., Federici, V., Ferris, E., Karaca, S., Kirişçi, K. ve Çarmıklı, E.Ö. (2013). Suriyeli Mülteciler Krizi ve Türkiye Sonu Gelmeyen Misafirlik, Brookings Enstitüsü Uluslararası Stratejik Araştırma Kurumu (USAK), Ankara
 • Erdoğan, M.M.,(2014). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi, Ankara
 • Ferris, E. Brookings Enstitüsü Kıdemli Dış Politika Uzmanı ile söyleşi notu
 • Geçici Koruma Yönetmeliği (2014)
 • Göç Terimleri Sözlüğü, (2009). Uluslararası Göç Hukuku, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), No:8, İsviçre.
 • Gökçan, G. ve Açıkyıldız, Ç.ve Ataman, S. Göç ve mültecilik, http://multeci.net/index.php? option=com_contentveview=articleveid=58%3:goc-ve-multecilikvecatid=35%3:goc-ve-multecilikveItemid=14velang=tr E.T. : Mayıs 2015.
 • Güçtürk, Y. (2014). Sürgün ile Savaş Arasında Suriyeli Mülteciler, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), , Ankara http://setav.org/tr/5-soru-surgun-ile-savas-arasinda-suriyeli-multeciler/yorum/18059 E.T. : Mayıs 2015.
 • Gün, Z.ve Bayraktar, F. (2008). The Role of Migration on Adjustment of Adoloscents in Turkey, Turkish Journal of Psychiatry, Cilt 19, No 2.
 • Gün, Z. (2011). İltica, Uluslararası Göç ve Vatansızlık: Kuram, Gözlem ve Politika http://www.unhcr.org.tr/uploads/root/v._b%C3%B6l%C3%BCm.pdf.
 • İçduygu, A. (2015). Türkiye, Nereye Kadar bir Göç Ülkesi?, Koç Üniversitesi Görüş Dergisi, Göç ve Mültecilik Sayısı, sayı 88, Ankara.
 • İçişleri Bakanlığı, (1994). Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği, Ankara.
 • İskân Kanunu (1934, mülga).
 • Kanat, K.B. ve Ustun, K. (2015). Turkey’s Syrian Refugees, SETA Publications 49, ISBN: 978-605-4023-55-4.
 • Karaca, S. (2013). Kayıtdışı Mülteciler, Kayda Değer Sorunlar, Analist Dergisi, Sayı:31, İstanbul.
 • Karaca, S. ve Doğan, U. (2014). Suriyeli Göçmenlerin Sorunları Çalıştayı Sonuç Raporu, Mersin Üniversitesi Bölgesel İzleme ve Uygulama Araştırma Merkezi, Mersin.
 • Karaca, S. ve Dinçer, O.B. (2013). Genişleyen ve Derinleşen Kriz Suriyeli Mülteciler, Analist Dergisi, Sayı :34, İstanbul.
 • Karaca, S. (2013). Kayıtdışı Mülteciler, Kayda Değer Sorunlar, Analist Dergisi, Sayı:31, İstanbul.
 • Karal, D. (2013). Zorunlu Göçe Global Bir Bakış, Analist Dergisi, Sayı:31, İstanbul.
 • Korkmaz, A. (2006). Eğitim ve Ekonomi Arasındaki İlişkiler, Nobel Yayınevi, L. Küçükahmet (Ed.) Eğitim Bilimine Giriş, Ankara.
 • Koyuncu, A. (2014). Kentin Yeni Misafirleri: Suriyeliler Konya Örneği, Çizgi Yayınevi, Konya.
 • Oktay, F. Kalkınma Programı (UNDP) Alt¬ Bölge Kalkınma Direktörü Gustavo GONZALES ile görüşme notları.
 • Oytun, O. ve Gündoğar, S. S. (2015). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri Raporu, ORSAM- TESEV Rapor No: 195, Ankara.
 • Öngör, Ş. (1980). Coğrafya Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, http://tdkterim.gov.tr, E.T. 22.04.2011, Ankara.
 • Sanduvac, Z.M.T. (2013). Kamp Dışında Yaşayan Suriyeli Sığınmacılar için Durum Analiz Raporu, Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği.
 • Seguin, A., (1956). Migration and Psychososmatic Disadaptation, Psychososmatic Medicine, Cilt 18, No 5.
 • -
 • Simurg, (2007). Göç, Kadın ve Bedeni, Psikiyatri- Psikoterapi, http://www. psikiyatripsikoterapi.com/travma_8.asp. E.T.: Mayıs 2015
 • Stein, B. N. (1981). The Refugee Experience: Defining the parameters of a field of study, International Migration Review, 15(1-2)
 • Stanley, S. (1977). Community Mental Health Services To Minority groups : Some Optimism, Some Pessimism, American Psychologist, Cilt 32, No :8
 • Şahin, C. (2001). Yurt Dışı Göçün Bireyin Psikolojik Sağlığı Üzerindeki Etkisine İlişkin Kuramsal Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı: 21 (2), Ankara.
 • UN, (2015). Regional Refugee ve Resilience Plan 2015-2016 Regional Strategic Overview.
 • UNDP, (2015). Regional Refugee ve Resilience Plan 2015-2016 Regional Strategic Overview In Response to the Syria Crisis.
 • UNHCR, (2011). Global Trends Report, The UN Refugee Agency, http://unhcr.org/4fd687f9.html E. T.: Mayıs 2015.
 • UNHCR, (2014). Global Trends, Mid-Year Trends Report, The UN Refugee Agency, http://unhcr.org/540091d89.html E. T. : Mayıs 2015.
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (2013). Sayı : 6458.
 • Toksöz, G., Erdoğdu,S., ve Kaşka, S. (2012). Türkiye’ye Düzensiz Emek Göçü ve Göçmenlerin İşgücü Piyasasındaki Durumları, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) yayını, Türkiye ofisi.
 • Zencir, M. ve Davas, A. (2014). Suriyeli Sığınmacılar ve Sağlık Hizmetleri Raporu, , ISBN 978-605-5867-79-9, Ankara: Türk Tabipleri Birliği.
 • Zolberg, A.R. ve Benda, P.M. (2001). Global Migrants, Global Refugees: Problems and Solutions, Berghahn Books, New York:Oxford

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşe TUNÇ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 29 Temmuz 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tesamakademi156434, journal = {TESAM Akademi Dergisi}, issn = {2148-2462}, eissn = {2458-9217}, address = {}, publisher = {TESAM Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2015}, volume = {2}, number = {2}, pages = {29 - 63}, title = {MÜLTECİ DAVRANIŞI ve TOPLUMSAL ETKİLERİ: TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Tunç, Ayşe} }
APA Tunç, A. (2015). MÜLTECİ DAVRANIŞI ve TOPLUMSAL ETKİLERİ: TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME . TESAM Akademi Dergisi , 2 (2) , 29-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tesamakademi/issue/12946/156434
MLA Tunç, A. "MÜLTECİ DAVRANIŞI ve TOPLUMSAL ETKİLERİ: TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME" . TESAM Akademi Dergisi 2 (2015 ): 29-63 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tesamakademi/issue/12946/156434>
Chicago Tunç, A. "MÜLTECİ DAVRANIŞI ve TOPLUMSAL ETKİLERİ: TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME". TESAM Akademi Dergisi 2 (2015 ): 29-63
RIS TY - JOUR T1 - MÜLTECİ DAVRANIŞI ve TOPLUMSAL ETKİLERİ: TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME AU - AyşeTunç Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - TESAM Akademi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 63 VL - 2 IS - 2 SN - 2148-2462-2458-9217 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 TESAM Akademi Dergisi MÜLTECİ DAVRANIŞI ve TOPLUMSAL ETKİLERİ: TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME %A Ayşe Tunç %T MÜLTECİ DAVRANIŞI ve TOPLUMSAL ETKİLERİ: TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME %D 2015 %J TESAM Akademi Dergisi %P 2148-2462-2458-9217 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Tunç, Ayşe . "MÜLTECİ DAVRANIŞI ve TOPLUMSAL ETKİLERİ: TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME". TESAM Akademi Dergisi 2 / 2 (Temmuz 2015): 29-63 .
AMA Tunç A. MÜLTECİ DAVRANIŞI ve TOPLUMSAL ETKİLERİ: TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME. TESAM Akademi Dergisi. 2015; 2(2): 29-63.
Vancouver Tunç A. MÜLTECİ DAVRANIŞI ve TOPLUMSAL ETKİLERİ: TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME. TESAM Akademi Dergisi. 2015; 2(2): 29-63.
IEEE A. Tunç , "MÜLTECİ DAVRANIŞI ve TOPLUMSAL ETKİLERİ: TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME", TESAM Akademi Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 29-63, Tem. 2015