PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 2, 29.07.2015

Öz

Being an asylum seeker is an experience dealt in macro level and everyday life aspect is ignored. Yet, forced emigration is not only a subject related to boundaries of governments but also a process experienced by ordinary people in everyday life. This study studies the experience of being an asylum-seeker in everyday life in the context of intercultural communication in Gaziantep. The study mainly focused on two questions: the perception of residents (de�ined as Turkish citizens) about the foreigner who is coming from abroad as a result of forced migration. And how was the intercultural communication between those asylum seekers coming from different cultures and residents experienced in everyday life? The answers of these questions were examined within the framework of the residents’ perceptions of the foreigner in the context of banal nationalism, and the communication between the members of different cultural groups in everyday life in the contexts of intercultural encounters, social intercourse networks, the restraints of intercultural communication and the role of uncertainty and anxiety in intercultural communication. The �ieldwork of the study was conducted between 20th July and 20th December 2011 in Gaziantep, which is a designated satellite city for the asylum seekers coming to Turkey by the Ministry of Interior. The methodology used for the paper is participatory observation and informal and in-depth interviews both with the residents and asylum seekers

Kaynakça

 • Billig, M. (2002). Banal Milliyetçilik. Çev. Cem Şişkolar. İstanbul:Gelenek.
 • Bourdieu, P., Wacquant, L. (2003). Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar. Çev Nazlı Ökten. İstanbul:İletişim.
 • Canefe, N. (2007). Türkiyelilik, Türklüğün Aşağılanması ve Dink Cinayeti: Banal Milliyetçilik Çerçevesinde Bir Özeleştiri, Birikim Dergisi, 214. ss. 88-94.
 • Canefe, N. (2015). Mülteciden Sığınmacıya, Başvurucudan Göçmen İşçiye Suriye’den Arafa Giden Yol, Birikim Dergisi, 311. ss. 17-26.
 • Çınar, H. (2000). 18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehri’nin Sosyal ve Ekonomik Durumu, (Yayınlanmamış Doktora Tezi) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, İstanbul.
 • De Certeau, M. (2008). Gündelik Hayatın Keşfi I Eylem, Uygulama, Üretim Sanatları. Çev. Lale Arslan Özcan, Ankara:Dost.
 • Demren, Ç. (2007). Kahvehane Erkekliği: Ankara’da Bir Gecekondu Mahallesi Örneği, (Yayınlanmamış doktora tezi).
 • Ekinci, Y. (2015). “Misafirlik Dediğin Üç Gün Olur!”: Suriyeli Sığınmacılar ve Sosyal Dışlanma. Birikim Dergisi, 311. ss. 48-54.
 • Geniş, Ş. ve Adaş E. B. (2011).Gaziantep Kent Nüfusunun Demografik ve Sosyo-ekonomik Yapısı: Saha Araştırmasından Notlar. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1). ss. 293-321.
 • http://www.trtturk.com/haber/umuda-yolculuklari-trajediye-donustu-130212.html, Erişim tarihi. 15.05.2015.
 • http://www.milliyet.com.tr/700-multeci-akdeniz-de-boguldu/dunya/detay/2046682/default.htm Erişim tarihi 15.05.2015.
 • http://tr.euronews.com/2014/10/03/lampedusa-faciasinin-uzerinden-bir-yil-gecti/, Erişim tarihi15.05.2015.
 • http://www.unhcr.org.tr/?content=417, Erişim tarihi 15.05.2015.
 • https://www.afad.gov.tr/Dokuman/TR/60-2013123015491-syrian-refugees-in-turkey-2013_baski_30.12.2013_tr.pdf, Erişim tarihi 15.05.2015.
 • http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/yabancilar.portalpage=sektor&id=diger Erişim tarihi 15.05.2015.
 • http://www.gaziantephaberler.com/detay.php?id=5998 Erişim tarihi 15.05.2015.
 • http://www.haberler.com/gaziantep-teki-iran-pazari-nda-in-cin-top-3814332-haberi/ Erişim tarihi 15.05.2015.
 • http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/yabancilar.portal?page=sektor&id=digeradresinden Erişim tarihi 19.05.2012.
 • Iggers, G. (2007). Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı Bilimsel Nesnellikten Postmodernizme. Çev. Çağalı Güven. İstanbul: Tarih Vakfı.
 • Kentel, F., Ahıska, M., Genç, F. (2009). “Milletin Bölünmez Bütünlüğü” Demokratikleşme Sürecinde Parçalayan Milliyetçilik(ler). İstanbul: Tesev.
 • Kundera, M. (2007). Bilmemek. İstanbul:Can Sanat.
 • Lefebvre, H. (1998). Modern Dünyada Gündelik Hayat.Çev.: Işın Gürbüz. İstanbul:Metis.
 • Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü. Çev. Osman Akınhay ve Derya Kömürcü. Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Portes, A. (1995). The Economic Sociology and the Sociology of Immigration: A Conceptual Overview. A. Portes (Ed.) The Economic Sociology of Immigration: Essays on Networks, Ethnicity and Entrepreneurship. New York: Russel Sage Foundation, ss. 1-41.
 • Simmel, G. (2009). Bireysellik ve Kültür. Çev. Tuncay Birkan. İstanbul: Metis.
 • Suner, A., (1999).Hong Kong’dan İstanbul’a Kent Fragmanları. Defter, 38, ss. 89-110.
 • Wacquant, L. (2007). Pierre Bourdieu: Hayatı, Eserleri ve Entelektüel Gelişimi. Güney Çeğin, Emrah Göker, Alim Arlı ve Ümit Tatlıcan (Ed.), Ocak ve Zanaat Pierre Bourdieu Derlemesi. İstanbul: İletişim.
 • Yüce, E. (2007). Simgesel Seçkinler ve Habitus: Hürriyet Gazetesi’nde Köşe Yazarlığı, (Yayınlanmamış doktora tezi).

KÜLTÜRLERARASI KARŞILAŞMALARIN UZAK İHTİMALİ: SIĞINMACILIK DENEYİMİNDE GAZİANTEP ÖRNEĞİ

Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 2, 29.07.2015

Öz

Sığınmacılık, ağırlıklı olarak makro ölçekte ele alınan ve gündelik hayat ölçeği
göz ardı edilen bir deneyimdir. Ancak zorunlu göç, sadece devletlerin sınırlarını
ilgilendiren bir konu değil, gündelik hayatta sıradan insanların deneyimledikleri
bir süreçtir. Bu çalışmada, Türkiye’de sığınmacılığın, gündelik hayatta kültürlerarası iletişim bağlamında nasıl deneyimlendiği incelendi. Çalışma iki temel soru ekseninde yürütüldü. Bu sorulardan ilki, Türkiye vatandaşı olarak tanımladığım yerleşiğin, ülke sınırlarının ötesinden zorunlu göçle gelen yabancıya ilişkin algısının ne olduğuydu. İkincisi ise, gündelik hayatta farklı kültürlerden gelmiş sığınmacılar ve yerleşik arasındaki kültürlerarası iletişimin nasıl deneyimlendiğiydi. Bu soruların yanıtları, yerleşiğin yabancı algısındaki banal milliyetçilik ve farklı kültürel grup üyelerinin gündelik hayattaki iletişimlerini, kültürlerarası karşılaşmalar, sosyal ilişki ağları, kültürlerarası iletişimin sınırlılığı, kültürlerarası iletişimde belirsizlik ve kaygının rolü çerçevesinde araştırıldı. Türkiye’ye gelen sığınmacılara İçişleri Bakanlığı’nca mecburi ikamet yeri olarak gösterilen şehirlerden biri olan Gaziantep’te, 20 Temmuz – 20 Aralık 2011 tarihleri arasında yürütülen alan araştırmasında, katılımlı gözlem, informal görüşme ve derinlemesine görüşme teknikleri kullanılarak, (hem sığınmacılar hem de yerleşik olmak üzere) alanın özneleriyle birlikte niteliksel veri üretildi.

Kaynakça

 • Billig, M. (2002). Banal Milliyetçilik. Çev. Cem Şişkolar. İstanbul:Gelenek.
 • Bourdieu, P., Wacquant, L. (2003). Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar. Çev Nazlı Ökten. İstanbul:İletişim.
 • Canefe, N. (2007). Türkiyelilik, Türklüğün Aşağılanması ve Dink Cinayeti: Banal Milliyetçilik Çerçevesinde Bir Özeleştiri, Birikim Dergisi, 214. ss. 88-94.
 • Canefe, N. (2015). Mülteciden Sığınmacıya, Başvurucudan Göçmen İşçiye Suriye’den Arafa Giden Yol, Birikim Dergisi, 311. ss. 17-26.
 • Çınar, H. (2000). 18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehri’nin Sosyal ve Ekonomik Durumu, (Yayınlanmamış Doktora Tezi) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, İstanbul.
 • De Certeau, M. (2008). Gündelik Hayatın Keşfi I Eylem, Uygulama, Üretim Sanatları. Çev. Lale Arslan Özcan, Ankara:Dost.
 • Demren, Ç. (2007). Kahvehane Erkekliği: Ankara’da Bir Gecekondu Mahallesi Örneği, (Yayınlanmamış doktora tezi).
 • Ekinci, Y. (2015). “Misafirlik Dediğin Üç Gün Olur!”: Suriyeli Sığınmacılar ve Sosyal Dışlanma. Birikim Dergisi, 311. ss. 48-54.
 • Geniş, Ş. ve Adaş E. B. (2011).Gaziantep Kent Nüfusunun Demografik ve Sosyo-ekonomik Yapısı: Saha Araştırmasından Notlar. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1). ss. 293-321.
 • http://www.trtturk.com/haber/umuda-yolculuklari-trajediye-donustu-130212.html, Erişim tarihi. 15.05.2015.
 • http://www.milliyet.com.tr/700-multeci-akdeniz-de-boguldu/dunya/detay/2046682/default.htm Erişim tarihi 15.05.2015.
 • http://tr.euronews.com/2014/10/03/lampedusa-faciasinin-uzerinden-bir-yil-gecti/, Erişim tarihi15.05.2015.
 • http://www.unhcr.org.tr/?content=417, Erişim tarihi 15.05.2015.
 • https://www.afad.gov.tr/Dokuman/TR/60-2013123015491-syrian-refugees-in-turkey-2013_baski_30.12.2013_tr.pdf, Erişim tarihi 15.05.2015.
 • http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/yabancilar.portalpage=sektor&id=diger Erişim tarihi 15.05.2015.
 • http://www.gaziantephaberler.com/detay.php?id=5998 Erişim tarihi 15.05.2015.
 • http://www.haberler.com/gaziantep-teki-iran-pazari-nda-in-cin-top-3814332-haberi/ Erişim tarihi 15.05.2015.
 • http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/yabancilar.portal?page=sektor&id=digeradresinden Erişim tarihi 19.05.2012.
 • Iggers, G. (2007). Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı Bilimsel Nesnellikten Postmodernizme. Çev. Çağalı Güven. İstanbul: Tarih Vakfı.
 • Kentel, F., Ahıska, M., Genç, F. (2009). “Milletin Bölünmez Bütünlüğü” Demokratikleşme Sürecinde Parçalayan Milliyetçilik(ler). İstanbul: Tesev.
 • Kundera, M. (2007). Bilmemek. İstanbul:Can Sanat.
 • Lefebvre, H. (1998). Modern Dünyada Gündelik Hayat.Çev.: Işın Gürbüz. İstanbul:Metis.
 • Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü. Çev. Osman Akınhay ve Derya Kömürcü. Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Portes, A. (1995). The Economic Sociology and the Sociology of Immigration: A Conceptual Overview. A. Portes (Ed.) The Economic Sociology of Immigration: Essays on Networks, Ethnicity and Entrepreneurship. New York: Russel Sage Foundation, ss. 1-41.
 • Simmel, G. (2009). Bireysellik ve Kültür. Çev. Tuncay Birkan. İstanbul: Metis.
 • Suner, A., (1999).Hong Kong’dan İstanbul’a Kent Fragmanları. Defter, 38, ss. 89-110.
 • Wacquant, L. (2007). Pierre Bourdieu: Hayatı, Eserleri ve Entelektüel Gelişimi. Güney Çeğin, Emrah Göker, Alim Arlı ve Ümit Tatlıcan (Ed.), Ocak ve Zanaat Pierre Bourdieu Derlemesi. İstanbul: İletişim.
 • Yüce, E. (2007). Simgesel Seçkinler ve Habitus: Hürriyet Gazetesi’nde Köşe Yazarlığı, (Yayınlanmamış doktora tezi).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

HATİCE OĞUZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 29 Temmuz 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { tesamakademi156438, journal = {TESAM Akademi Dergisi}, issn = {2148-2462}, eissn = {2458-9217}, address = {}, publisher = {TESAM Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2015}, volume = {2}, number = {2}, pages = {0 - }, title = {KÜLTÜRLERARASI KARŞILAŞMALARIN UZAK İHTİMALİ: SIĞINMACILIK DENEYİMİNDE GAZİANTEP ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Oğuz, HATİCE} }
APA Oğuz, H. (2015). KÜLTÜRLERARASI KARŞILAŞMALARIN UZAK İHTİMALİ: SIĞINMACILIK DENEYİMİNDE GAZİANTEP ÖRNEĞİ . TESAM Akademi Dergisi , 2 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tesamakademi/issue/12946/156438
MLA Oğuz, H. "KÜLTÜRLERARASI KARŞILAŞMALARIN UZAK İHTİMALİ: SIĞINMACILIK DENEYİMİNDE GAZİANTEP ÖRNEĞİ" . TESAM Akademi Dergisi 2 (2015 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tesamakademi/issue/12946/156438>
Chicago Oğuz, H. "KÜLTÜRLERARASI KARŞILAŞMALARIN UZAK İHTİMALİ: SIĞINMACILIK DENEYİMİNDE GAZİANTEP ÖRNEĞİ". TESAM Akademi Dergisi 2 (2015 ):
RIS TY - JOUR T1 - KÜLTÜRLERARASI KARŞILAŞMALARIN UZAK İHTİMALİ: SIĞINMACILIK DENEYİMİNDE GAZİANTEP ÖRNEĞİ AU - HATİCEOğuz Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - TESAM Akademi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 2 IS - 2 SN - 2148-2462-2458-9217 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 TESAM Akademi Dergisi KÜLTÜRLERARASI KARŞILAŞMALARIN UZAK İHTİMALİ: SIĞINMACILIK DENEYİMİNDE GAZİANTEP ÖRNEĞİ %A HATİCE Oğuz %T KÜLTÜRLERARASI KARŞILAŞMALARIN UZAK İHTİMALİ: SIĞINMACILIK DENEYİMİNDE GAZİANTEP ÖRNEĞİ %D 2015 %J TESAM Akademi Dergisi %P 2148-2462-2458-9217 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Oğuz, HATİCE . "KÜLTÜRLERARASI KARŞILAŞMALARIN UZAK İHTİMALİ: SIĞINMACILIK DENEYİMİNDE GAZİANTEP ÖRNEĞİ". TESAM Akademi Dergisi 2 / 2 (Temmuz 2015): 0- .
AMA Oğuz H. KÜLTÜRLERARASI KARŞILAŞMALARIN UZAK İHTİMALİ: SIĞINMACILIK DENEYİMİNDE GAZİANTEP ÖRNEĞİ. TESAM Akademi Dergisi. 2015; 2(2): 0-.
Vancouver Oğuz H. KÜLTÜRLERARASI KARŞILAŞMALARIN UZAK İHTİMALİ: SIĞINMACILIK DENEYİMİNDE GAZİANTEP ÖRNEĞİ. TESAM Akademi Dergisi. 2015; 2(2): 0-.
IEEE H. Oğuz , "KÜLTÜRLERARASI KARŞILAŞMALARIN UZAK İHTİMALİ: SIĞINMACILIK DENEYİMİNDE GAZİANTEP ÖRNEĞİ", TESAM Akademi Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 0, Tem. 2015