Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE’YE GERÇEKLEŞTİRİLEN ORTADOĞU KAYNAKLI ZORUNLU GÖÇLERİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: 1979-2014 ARASI

Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 2, 167 - 195, 29.07.2015

Öz

Savaşlar, iç çatışmalar, doğal afetler gibi gerekçelerle insanların daha önce ikamet ettikleri yerleşim yerlerini terk etmeye mecbur kalmaları ya da göç etmeye zorlanmaları sebebiyle gerçekleşen göçleri ifade etmek için kullanılan zorunlu göç kavramı, gönüllü göç olarak adlandırılan isteğe bağlı göçün karşıtı bir anlamı içinde barındırır. Türkiye Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları ortasında doğal bir köprü konumundadır. Gerçekleşen bu göçlerin büyük bir kısmı zorunlu göç niteliğindedir. 1951 Cenevre Sözleşmesine imza atan Türkiye mültecilerin iltica hakkını tanımıştır. Fakat Türkiye bu sözleşmeyi imzalamak için bazı özel şartlar öne sürmüştür. Doğu ülkelerinden gelen sığınmacıların mülteci statüsüne dahil edilmemesi bu şartlardan birisidir. Çalışmanın konusu olan Ortadoğu kaynaklı zorunlu göçler de bu kapsamdadır. Bu çalışmada 1979 sonrası İran, Irak ve Suriye kaynaklı göçlerin tarihi geçmişi ve Türkiye üzerindeki sosyo-ekonomik etkileri üzerinde durulacaktır. Çalışmada genel olarak Ortadoğu merkezli “zorunlu göçlerin” Türkiye üzerindeki toplumsal ve ekonomik etkileri üzerinde durulacaktır. 

Kaynakça

 • Afyoncu, E. (2009). İran’ın Türk Geçmişi. Bugün Gazetesi, url’si: http://www.bugun.com.tr/pages/marticle.aspx?id=72315
 • Barlas, M. (2014). Anadolu’nun İstikrarının Kıymetini Bilmeliyiz. Sabah Gazetesi, url’si: http://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/2014/10/13/anadolunun-istikrarinin-kiymetini-bilmeliyiz
 • Berber, F. (2011). 19. Yüzyılda Kafkasya’dan Anadolu’ya Yapılan Göçler. Karadeniz Araştırmaları, 31, 17-49.
 • Bozdağlıoğlu, Y. (2014). Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Sonuçları, TSA 18 (3), 9-32.
 • Buz, S. (2008). Türkiye Sığınma Sisteminin Sosyal Boyutu, TBB Dergisi, 76, 120-130.
 • Buzkıran D., Kutbay, H. (2013). Arap Baharının Türkiye’ye Olan Ekonomik ve Sosyal Etkileri, Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5 (1), 147-162.
 • Dalar, M., Algan, N. A., Algan Ü. (2013). Bolu’daki Irak Sığınmacıların Sosyal ve Ekonomik Sorunları: Saha Çalışmasına Dayalı Bir Analiz, Alternatif Politika, 5 (3), 341-359.
 • Deniz O. (2009). Mülteci Hareketleri Açısından Van Kentinin Durumu ve Kentteki Mültecilerin Demografik Profili, Doğu Coğrafya Dergisi, 14 (22).
 • Emgili, F. (2014). Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli İktisadının Oluşumundaki Etkileri, TSA, 18, 105-121.
 • Erdal, İ. (2006). Türk-Yunan Nüfus Değişiminde Türk Mübadillere Yapılan Yardımlar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, 25 (40), 203-214
 • İçduygu A., Erder, S., Gençkaya Ö. F. (2014). Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları: 1923-2023, İstanbul: TÜBİTAK&MİREKOÇ.
 • Goularas, G. B. (2012). 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Ve Günümüzde Mübadil Kimlik ve Kültürlerinin Yaşatılması, Alternatif Politika, 4 (2), 129-146.
 • Gundogan, U. (2003). Islamist Iran And Turkey, 1979-1989: State Pragmatism And Ideological Influences, Middle East Review of International Affairs, 7 (1).
 • Helsinki Yurttaşlar Derneği, http://www.hyd.org.tr/?pid=294
 • İçduygu, A., Sirkeci İ. (1999). Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Göç Hareketleri, 75 Yılda Köylerden Kentlere, İstanbul: Tarih Vakfı.
 • Keleş, R. (1998). Kent Terimleri Sözlüğü, Ankara: İmge
 • Kinsley, S., (1991). Whatever Happened To The Iraqi Kurds? url’si:
 • http://www.hrw.org/reports/1991/IRAQ913.htm#9
 • Oktay, F. (2014). Türkiye’deki Suriyeli Kadınlar, Ankara: AFAD.
 • Oktay, F. (2013). Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar, Ankara: AFAD.
 • OMID, (2010). Report On The Stuation Of Iranian Refugees In Turkey url’si: https://tavaana.org/sites/default/files/report_on_the_situation_of_iranian_refugees.pdf
 • Orhan, O., Gündoğar, S. S. (2015). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri, 195, Ankara: ORSAM&TESEV
 • Özdan, V. (2012). İran’a Yönelik Ambargo ve Petrol Tedarikiyle İlgili Riskler, URL’si: http://t24.com.tr/yazarlar/vedat-ozdan/irana-yonelik-ambargo-ve-petrol-tedarikiyle-ilgili-riskler,4864
 • Shaw, J., Shaw E. K. (1976). History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Stanford: Cambridge University.
 • Sassoon, J. (2009). The Iraqi Refugees: The New Crisis in the Middle-East, I.B. Tauris&Co Ltd. ISBN 978-1-84885-697-4.
 • Shadid, A. (2011). Syria Escalates Crackdown as Tanks Go to Restive City, New York Times, url’si: http://www.nytimes.com/2011/04/26/world/middleeast/26syria.html?_r=2&hp
 • Sirkeci, İ., Yüceşahin, M. M. (2014). Türkiye’de Göç Çalışmaları, Göç Dergisi, 1 (1), 1 – 10.
 • Şahin, N., (2006). XIX. Yüzyıl Sonrasında Anadolu’ya Yapılan Göç Hareketleri ve Anadolu Coğrafyasındaki Sosyo-Kültürel Etkileri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (1), 63-82
 • Şeker, B. D., Boysan B. (2013). İranlı Geçici Sığınmacıların Kültürleşme Tercihlerinin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 18-39.
 • Taş, Y., Özcan, S. (2013). Türkiye'de İç Göçün Yoksulluğa ve İstihdama Etkileri. International Conference on Eurasian Economies. Session 1B: Büyüme ve Gelişme, 289-298, Petersburg, Russia.
 • T.C. Resmi Gazete. (1994). Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluma Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. URL’si: http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22127.pdf
 • TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu. (2008). Türkiye’de Bulunan Mülteciler, Sığınmacılar ve Yasa Dışı Göçmenlerin Sorunlarını İnceleme Raporu, Ankara.
 • TBMM. Çeşitli Dönemlerdeki Göç İle İlgili Tutanaklar
 • Bolu İl Emniyet Müdürlüğü. (2014). Url’si: http://www.bolugundem.com/emniyet-muduru-kizilkaya-acikladi-73024h.htm
 • UNHCR. (2007). Global Report, Vol. Turkey url’si: http://www.unhcr.org/gr07/
 • UNHCR. (1999). Global Report, Vol. Turkey url’si: http://www.unhcr.org/4a0d20356.html
 • UNHCR. (2013). Mid Year Trends about Refugees, url’si: http://www.unhcr.org/52af08d26.html
 • UNHCR. (1951). Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme, url’si: http://www.unhcr.org.tr/uploads/root/m%C3%BCltecilerin_hukuki_statusune_%C4%B0li%C5%9Fkin_s%C3%B6zle%C5%9Fme.pdf
 • Yılmaz, A. (2014). Uluslararası Göç: Çeşitleri, Nedenleri, Etkileri, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9 (2), 1685-1704.
 • http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
 • http://www.hrw.org/node/99345/section/5.
 • http://www.thejakartapost.com/news/2012/02/22/bombardment-syria-s-homs-kills-21-people.html "Syrian defections hurt army morale". July 5, 2012.
 • http://www.iol.co.za/news/world/syria-defections-hurt-army-morale-1.1334774#.Ui_EOsaUT6c.
 • "Syria what you need to know". http://www.smh.com.au/world/syria-what-you-need-to-know-20130903-2t20m.html. Erişim tarihi: 10 September 2013.
 • BM Göç istatistikleri: http://www.unhcr.org.tr/?page=12
 • http://www.bolutakip.com/haber/boluda-suriyeli-degil-irakli-var
 • http://www.visionofhumanity.org/pdf/gpi/2013_Global_Peace_Index_Report.pdf
 • http://www.ttk.gov.tr/index.php?Page=Yayinlar&KitapNo=899
 • http://www.hrw.org/reports/1991/IRAQ913.htm#9
 • http://www.bolutakip.com/haber/boluda-suriyeli-degil-irakli-var
 • http://www.migrationpolicy.org/article/iran-vast-diaspora-abroad-and-millions-refugees-home
 • http://www.visionofhumanity.org/pdf/gpi/2013_Global_Peace_Index_Report.pdf
 • http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/06/2014-Global-Peace-Index-REPORT_0-1.pdf
 • http://iom.or.kr/wp-content/pdf/WMR_2000.pdf

Socio-Economic Effects of the Forced Migration in Turkey From the Middle East: Between 1979-2014

Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 2, 167 - 195, 29.07.2015

Öz

People have had to leave the place where they live or has been forced to leave because of the reasons such as wars, internal con�its and natural disasters. Thus, in order to explain this situation, the concept of immigrant has emerged and it has included the opposite meaning of optional migration, which is called voluntary migration. Turkey is located in the middle of Europe, Asia, and Africa continents as a natural bridge. In recent years it has continued unabated migration. The vast majority of these migrations have been “forced migration”. As one of the signatories of the 1951 Geneva Convention on refugees, Turkey has recognized the right to asylum. However, Turkey has put forward certain conditions to sign the contract. The exclusion of the refugee status of asylum seekers from Eastern countries is one of these conditions. In this study, the history of the migration which rooted from after 1979 Iran, Iraq and Syria and its socio-economic impacts on Turkey will be examined. In addition, generally, the impacts of the Middle East-oriented forced immigration on Turkey in terms of socially and economically will be described

Kaynakça

 • Afyoncu, E. (2009). İran’ın Türk Geçmişi. Bugün Gazetesi, url’si: http://www.bugun.com.tr/pages/marticle.aspx?id=72315
 • Barlas, M. (2014). Anadolu’nun İstikrarının Kıymetini Bilmeliyiz. Sabah Gazetesi, url’si: http://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/2014/10/13/anadolunun-istikrarinin-kiymetini-bilmeliyiz
 • Berber, F. (2011). 19. Yüzyılda Kafkasya’dan Anadolu’ya Yapılan Göçler. Karadeniz Araştırmaları, 31, 17-49.
 • Bozdağlıoğlu, Y. (2014). Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Sonuçları, TSA 18 (3), 9-32.
 • Buz, S. (2008). Türkiye Sığınma Sisteminin Sosyal Boyutu, TBB Dergisi, 76, 120-130.
 • Buzkıran D., Kutbay, H. (2013). Arap Baharının Türkiye’ye Olan Ekonomik ve Sosyal Etkileri, Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5 (1), 147-162.
 • Dalar, M., Algan, N. A., Algan Ü. (2013). Bolu’daki Irak Sığınmacıların Sosyal ve Ekonomik Sorunları: Saha Çalışmasına Dayalı Bir Analiz, Alternatif Politika, 5 (3), 341-359.
 • Deniz O. (2009). Mülteci Hareketleri Açısından Van Kentinin Durumu ve Kentteki Mültecilerin Demografik Profili, Doğu Coğrafya Dergisi, 14 (22).
 • Emgili, F. (2014). Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli İktisadının Oluşumundaki Etkileri, TSA, 18, 105-121.
 • Erdal, İ. (2006). Türk-Yunan Nüfus Değişiminde Türk Mübadillere Yapılan Yardımlar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, 25 (40), 203-214
 • İçduygu A., Erder, S., Gençkaya Ö. F. (2014). Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları: 1923-2023, İstanbul: TÜBİTAK&MİREKOÇ.
 • Goularas, G. B. (2012). 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Ve Günümüzde Mübadil Kimlik ve Kültürlerinin Yaşatılması, Alternatif Politika, 4 (2), 129-146.
 • Gundogan, U. (2003). Islamist Iran And Turkey, 1979-1989: State Pragmatism And Ideological Influences, Middle East Review of International Affairs, 7 (1).
 • Helsinki Yurttaşlar Derneği, http://www.hyd.org.tr/?pid=294
 • İçduygu, A., Sirkeci İ. (1999). Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Göç Hareketleri, 75 Yılda Köylerden Kentlere, İstanbul: Tarih Vakfı.
 • Keleş, R. (1998). Kent Terimleri Sözlüğü, Ankara: İmge
 • Kinsley, S., (1991). Whatever Happened To The Iraqi Kurds? url’si:
 • http://www.hrw.org/reports/1991/IRAQ913.htm#9
 • Oktay, F. (2014). Türkiye’deki Suriyeli Kadınlar, Ankara: AFAD.
 • Oktay, F. (2013). Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar, Ankara: AFAD.
 • OMID, (2010). Report On The Stuation Of Iranian Refugees In Turkey url’si: https://tavaana.org/sites/default/files/report_on_the_situation_of_iranian_refugees.pdf
 • Orhan, O., Gündoğar, S. S. (2015). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri, 195, Ankara: ORSAM&TESEV
 • Özdan, V. (2012). İran’a Yönelik Ambargo ve Petrol Tedarikiyle İlgili Riskler, URL’si: http://t24.com.tr/yazarlar/vedat-ozdan/irana-yonelik-ambargo-ve-petrol-tedarikiyle-ilgili-riskler,4864
 • Shaw, J., Shaw E. K. (1976). History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Stanford: Cambridge University.
 • Sassoon, J. (2009). The Iraqi Refugees: The New Crisis in the Middle-East, I.B. Tauris&Co Ltd. ISBN 978-1-84885-697-4.
 • Shadid, A. (2011). Syria Escalates Crackdown as Tanks Go to Restive City, New York Times, url’si: http://www.nytimes.com/2011/04/26/world/middleeast/26syria.html?_r=2&hp
 • Sirkeci, İ., Yüceşahin, M. M. (2014). Türkiye’de Göç Çalışmaları, Göç Dergisi, 1 (1), 1 – 10.
 • Şahin, N., (2006). XIX. Yüzyıl Sonrasında Anadolu’ya Yapılan Göç Hareketleri ve Anadolu Coğrafyasındaki Sosyo-Kültürel Etkileri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (1), 63-82
 • Şeker, B. D., Boysan B. (2013). İranlı Geçici Sığınmacıların Kültürleşme Tercihlerinin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 18-39.
 • Taş, Y., Özcan, S. (2013). Türkiye'de İç Göçün Yoksulluğa ve İstihdama Etkileri. International Conference on Eurasian Economies. Session 1B: Büyüme ve Gelişme, 289-298, Petersburg, Russia.
 • T.C. Resmi Gazete. (1994). Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluma Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. URL’si: http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22127.pdf
 • TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu. (2008). Türkiye’de Bulunan Mülteciler, Sığınmacılar ve Yasa Dışı Göçmenlerin Sorunlarını İnceleme Raporu, Ankara.
 • TBMM. Çeşitli Dönemlerdeki Göç İle İlgili Tutanaklar
 • Bolu İl Emniyet Müdürlüğü. (2014). Url’si: http://www.bolugundem.com/emniyet-muduru-kizilkaya-acikladi-73024h.htm
 • UNHCR. (2007). Global Report, Vol. Turkey url’si: http://www.unhcr.org/gr07/
 • UNHCR. (1999). Global Report, Vol. Turkey url’si: http://www.unhcr.org/4a0d20356.html
 • UNHCR. (2013). Mid Year Trends about Refugees, url’si: http://www.unhcr.org/52af08d26.html
 • UNHCR. (1951). Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme, url’si: http://www.unhcr.org.tr/uploads/root/m%C3%BCltecilerin_hukuki_statusune_%C4%B0li%C5%9Fkin_s%C3%B6zle%C5%9Fme.pdf
 • Yılmaz, A. (2014). Uluslararası Göç: Çeşitleri, Nedenleri, Etkileri, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9 (2), 1685-1704.
 • http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
 • http://www.hrw.org/node/99345/section/5.
 • http://www.thejakartapost.com/news/2012/02/22/bombardment-syria-s-homs-kills-21-people.html "Syrian defections hurt army morale". July 5, 2012.
 • http://www.iol.co.za/news/world/syria-defections-hurt-army-morale-1.1334774#.Ui_EOsaUT6c.
 • "Syria what you need to know". http://www.smh.com.au/world/syria-what-you-need-to-know-20130903-2t20m.html. Erişim tarihi: 10 September 2013.
 • BM Göç istatistikleri: http://www.unhcr.org.tr/?page=12
 • http://www.bolutakip.com/haber/boluda-suriyeli-degil-irakli-var
 • http://www.visionofhumanity.org/pdf/gpi/2013_Global_Peace_Index_Report.pdf
 • http://www.ttk.gov.tr/index.php?Page=Yayinlar&KitapNo=899
 • http://www.hrw.org/reports/1991/IRAQ913.htm#9
 • http://www.bolutakip.com/haber/boluda-suriyeli-degil-irakli-var
 • http://www.migrationpolicy.org/article/iran-vast-diaspora-abroad-and-millions-refugees-home
 • http://www.visionofhumanity.org/pdf/gpi/2013_Global_Peace_Index_Report.pdf
 • http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/06/2014-Global-Peace-Index-REPORT_0-1.pdf
 • http://iom.or.kr/wp-content/pdf/WMR_2000.pdf

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İSMAİL ŞAHİN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 29 Temmuz 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tesamakademi156439, journal = {TESAM Akademi Dergisi}, issn = {2148-2462}, eissn = {2458-9217}, address = {}, publisher = {TESAM Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2015}, volume = {2}, number = {2}, pages = {167 - 195}, title = {TÜRKİYE’YE GERÇEKLEŞTİRİLEN ORTADOĞU KAYNAKLI ZORUNLU GÖÇLERİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: 1979-2014 ARASI}, key = {cite}, author = {Şahin, İSMAİL} }
APA Şahin, İ. (2015). TÜRKİYE’YE GERÇEKLEŞTİRİLEN ORTADOĞU KAYNAKLI ZORUNLU GÖÇLERİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: 1979-2014 ARASI . TESAM Akademi Dergisi , 2 (2) , 167-195 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tesamakademi/issue/12946/156439
MLA Şahin, İ. "TÜRKİYE’YE GERÇEKLEŞTİRİLEN ORTADOĞU KAYNAKLI ZORUNLU GÖÇLERİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: 1979-2014 ARASI" . TESAM Akademi Dergisi 2 (2015 ): 167-195 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tesamakademi/issue/12946/156439>
Chicago Şahin, İ. "TÜRKİYE’YE GERÇEKLEŞTİRİLEN ORTADOĞU KAYNAKLI ZORUNLU GÖÇLERİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: 1979-2014 ARASI". TESAM Akademi Dergisi 2 (2015 ): 167-195
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’YE GERÇEKLEŞTİRİLEN ORTADOĞU KAYNAKLI ZORUNLU GÖÇLERİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: 1979-2014 ARASI AU - İSMAİLŞahin Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - TESAM Akademi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 167 EP - 195 VL - 2 IS - 2 SN - 2148-2462-2458-9217 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 TESAM Akademi Dergisi TÜRKİYE’YE GERÇEKLEŞTİRİLEN ORTADOĞU KAYNAKLI ZORUNLU GÖÇLERİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: 1979-2014 ARASI %A İSMAİL Şahin %T TÜRKİYE’YE GERÇEKLEŞTİRİLEN ORTADOĞU KAYNAKLI ZORUNLU GÖÇLERİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: 1979-2014 ARASI %D 2015 %J TESAM Akademi Dergisi %P 2148-2462-2458-9217 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Şahin, İSMAİL . "TÜRKİYE’YE GERÇEKLEŞTİRİLEN ORTADOĞU KAYNAKLI ZORUNLU GÖÇLERİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: 1979-2014 ARASI". TESAM Akademi Dergisi 2 / 2 (Temmuz 2015): 167-195 .
AMA Şahin İ. TÜRKİYE’YE GERÇEKLEŞTİRİLEN ORTADOĞU KAYNAKLI ZORUNLU GÖÇLERİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: 1979-2014 ARASI. TESAM Akademi Dergisi. 2015; 2(2): 167-195.
Vancouver Şahin İ. TÜRKİYE’YE GERÇEKLEŞTİRİLEN ORTADOĞU KAYNAKLI ZORUNLU GÖÇLERİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: 1979-2014 ARASI. TESAM Akademi Dergisi. 2015; 2(2): 167-195.
IEEE İ. Şahin , "TÜRKİYE’YE GERÇEKLEŞTİRİLEN ORTADOĞU KAYNAKLI ZORUNLU GÖÇLERİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: 1979-2014 ARASI", TESAM Akademi Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 167-195, Tem. 2015