PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

FİNANSAL OKURYAZARLIK VE BÜTÇELEME DAVRANIŞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 2, 0 - 0, 29.10.2016

Öz

Kişinin bütçesini yönetebilmesi konusunda bilgi temelli kararlar alabilmesi olarak tanımlanan finansal okuryazarlık; bireyin, hanehalkının ve makro düzeyde toplumun refahının artmasına katkı sağlamaktadır. Bu refah artışının sağlanabilmesi finansal bilgiye dayalı olarak doğru ve yerinde finansal kararlar alınabilmesine bağlıdır. Finansal bilgi yanında olumlu tutum ve davranışlara da sahip olmak gerekir. Bu davranışların ise erken yaşta aile veya okulda öğrenilmesi hayatın geri kalanı için kazanımların daha fazla olmasına yol açar. Bu bağlamda çalışmada öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin bireysel bütçeleme davranışları üzerindeki etkisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencilerine bir anket uygulanarak araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda finansal okuryazarlık düzeyi (düşük ya da yüksek olması) ile bütçeleme davranışı arasında anlamlı farklılık olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin temel düzey finansal okuryazarlıklarının düşük olmadığı, ancak ileri düzey finansal okuryazarlıklarının düşük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca finansal okuryazarlığın sadece cinsiyet faktörü açısından farklılaştığı, kız öğrencilerin finansal okuryazarlığının erkeklerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Akben-Selcuk, E. (2015). Factors Influencing College Students’ Financial Behaviors inTurkey: Evidence from a National Survey. International Journal of Economicsand Finance, 7(6). s. 87.
 • Alkaya, A. ve Yağlı, İ. (2015). Finansal Okuryazarlık-Finansal Bilgi, Davranış ve Tutum:Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(40).
 • Ansong, A. ve Gyensare, M. A. (2012). Determinants of University Working-Students’ Financial Literacy at the University of Cape Coast, Ghana. International Journal of Business and Management, 7(9).
 • Bayram, S. S. (2015). Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi Davranışları: Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Uygulama. Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, 2(2). ss. 105-135.
 • Beal, D. J.,Delpachitra, S. B. (2003). Financial Literacy Among Australian University Students. Economic Papers, 22(1). ss. 65-78.
 • Chen, H. ve Volpe, R. P. (1998). An Analysis of Personal Financial Literacy among College Students. Financial Services Review, 7(2). ss. 107-128.
 • Chen, H. ve Volpe, R. P. (2002). Gender Differences in Personal Financial Literacy Among College Students. Financial Services Review, 11. ss. 289-307.
 • Chinen, K. ve Endo, H. (2012). Effects of Attitude and Background on Students’ Personal Financial Ability: A United States Survey. International Journal of Management, 29(2). ss. 778-791.
 • Cude, B., Lawrence, F., Lyons, A., Metzger, K., LeJeune, E., Marks, L. ve Machtmes, K. (2006). College Students and Financial Literacy: What They Know and What We Need to Learn. Proceedings of the Eastern Family Economics and Resource Management Association, ss. 102-109.
 • Dew, J. ve Xiao, J. J. (2011). The Financial Management Behavior Scale: Development and Validation. Journal of Financial Counseling and Planning, 22(1). s. 43.
 • Dvorak, T. ve Hanley, H. (2010). Financial Literacy and The Design of Retirement Plans. The Journal of Socio-Economics, 39(6). ss. 645-652.
 • Ergün, B., Şahin, A. ve Ergin, E. (2014). Finansal Okuryazarlık: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(34). ss. 847-864.
 • Fatoki, O. (2014). The Financial Literacy of Non-business University Students in South Africa. International Journal of Education and Science, 7(2). ss. 261-267.
 • FODER (2016), Erişim tarihi:15.01.2016. http://www.fo-der.org
 • Homan, H. S. (2015). Comparative Study of Student Financial Literacy and Its Demographic Factors, Atlantis Press.
 • Huston, S. J. (2010). Measuring Financial Literacy, Journal of Consumer Affairs, 44(2). ss. 296-316.
 • Kılıç, Y., Ata, H. A. ve Seyrek, İ. H. (2015). Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2015(Nisan).
 • Kieschnick, D. A. (2006). Financial Knowledge Levels and Savings Behaviors of Bermudian High School Seniors at Cedar Bridge Academy, Iowa State University.
 • Louw, J., Fouche, J. ve Oberholzer, M. (2013). Financial Literacy Needs Of South African Third-Year University Students. International Business & Economics Research Journal, 12(4). ss. 439-450.
 • Lusardi, A. (2008), Financial Literacy: An Essential Tool for Informed Consumer Choice?, NBER WorkingPaper Series, WorkingPaper. 14084, June, ss. 1-30.
 • Lusardi, A. ve Mitchell, O. S. (2007). Baby Boomer Retirement Security: The Roles of Planning, Financial Literacy and Housing Wealth. Journal of Monetary Economics, 54. ss. 205-224.
 • Lusardi, A. ve Mitchell, O. S. (2008). Planning and Financial Literacy: How do Women Fare?. American Economic Review, 98(2). ss. 413-417.
 • Lusardi, A., Mitchell, O. S. ve Curto, V. (2010). Financial Literacy Among the Young. Journal of Consumer Affairs, 44(2). ss. 358-380.
 • Lusardi, A. ve Mitchell, O. S. (2011a). Financial Literacy and Retirement Planning in the United States. Journal of Pension Economics and Finance,10(4). ss. 509-525.
 • Lusardi, A. ve Mitchell, O. S. (2011b). Financial Literacy Around the World: An Overview, NBER Working Paper, No. 17107.
 • Lusardi, A., Michaud, P.-C. ve Mitchell, O. S. (2013). Optimal Financial Knowledge and Wealth Inequality, NBER Working Paper No. 18669.
 • Mahdzan, N. E. ve Tabiani, S. (2013). The Impact of Financial Literacy on Individual Saving: an Exploratory Study in the Malaysian Context. Transformations in Business &Economics, 12(1). ss. 41-55.
 • Mankiw, G. (2007). Makroekonomi. (Çev. Ed.: Ömer Faruk Çolak), Efil Yayınevi, Ankara.
 • OECD, (2005), Improving Financial Literacy Analysis of Issues and Policies. Paris: OECD Publishing.
 • Özdemir, A., Temizel, F., Sönmez, H. ve Er, F. (2015). Financial Literacy of University Students: A Case Study for Anadolu University, Turkey. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(24). ss. 97-110.
 • Öztürk, E. ve Demir, Y. (2015). Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Personel Üzerine Bir Uygulama, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2015(Ekim).
 • PYP (2016). Erişim tarihi: 03.02. 2016 http://www.paramiyonetebiliyorum.net/
 • Remund, D. L. (2010). Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy. Journal of Consumer Affairs, 44(2). ss. 276-295.
 • Sarıgül, H. (2014). A Survey of Financial Literacy Among University Students. TheJournal of Accounting and Finance, 64. ss. 207-224.
 • SPK (2016). Finansal Yeterlilik Araştırması Sonuç Raporu. Erişim tarihi: 20.01.2016 http://www.spk.gov.tr.
 • Şahin, C. (2014). Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma: Bozüyük Meslek Yüksekokulu Örneği. Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi, 2. ss. 19-29.
 • Temizel, F. ve Bayram, F. (2011). Finansal Okuryazarlık: Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 12(1).
 • TÜRK-İŞ (2016), “Ocak 2016 Açlık ve Yoksulluk Sınırı”, Erişim tarihi: 09.02.2016 http:// www.turkis.org.tr/dosya/K4Isgc16v4ea.pdf.
 • Van Rooij, M.,Lusardi, A. ve Alessie, R. (2011). Financial Literacy and Stock Market Participation. Journal of Financial Economics, 101(2). ss. 449-472.
 • Wagland, S. P. ve S. Taylor (2009).When It Comes to Financial Literacy, Is Gender Really an Issue?. Australasian Accounting Business and Finance Journal, 3(1). ss. 13-25.
 • Yuan, H. (2015). How Financial Literacy Affects Budgeting Behaviors. Erişim tarihi: 03.01.2016 http://digitalcommons.georgefox.edu/gfsb_student/4.
 • Xu, L. ve Zia, B. (2012). Financial Literacy Around the World: An Overview of the Evidence with Practical Suggestions for the Way Forward. The World Bank Policy Research Working Paper, no. 6107.

Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 2, 0 - 0, 29.10.2016

Öz

Kaynakça

 • Akben-Selcuk, E. (2015). Factors Influencing College Students’ Financial Behaviors inTurkey: Evidence from a National Survey. International Journal of Economicsand Finance, 7(6). s. 87.
 • Alkaya, A. ve Yağlı, İ. (2015). Finansal Okuryazarlık-Finansal Bilgi, Davranış ve Tutum:Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(40).
 • Ansong, A. ve Gyensare, M. A. (2012). Determinants of University Working-Students’ Financial Literacy at the University of Cape Coast, Ghana. International Journal of Business and Management, 7(9).
 • Bayram, S. S. (2015). Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi Davranışları: Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Uygulama. Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, 2(2). ss. 105-135.
 • Beal, D. J.,Delpachitra, S. B. (2003). Financial Literacy Among Australian University Students. Economic Papers, 22(1). ss. 65-78.
 • Chen, H. ve Volpe, R. P. (1998). An Analysis of Personal Financial Literacy among College Students. Financial Services Review, 7(2). ss. 107-128.
 • Chen, H. ve Volpe, R. P. (2002). Gender Differences in Personal Financial Literacy Among College Students. Financial Services Review, 11. ss. 289-307.
 • Chinen, K. ve Endo, H. (2012). Effects of Attitude and Background on Students’ Personal Financial Ability: A United States Survey. International Journal of Management, 29(2). ss. 778-791.
 • Cude, B., Lawrence, F., Lyons, A., Metzger, K., LeJeune, E., Marks, L. ve Machtmes, K. (2006). College Students and Financial Literacy: What They Know and What We Need to Learn. Proceedings of the Eastern Family Economics and Resource Management Association, ss. 102-109.
 • Dew, J. ve Xiao, J. J. (2011). The Financial Management Behavior Scale: Development and Validation. Journal of Financial Counseling and Planning, 22(1). s. 43.
 • Dvorak, T. ve Hanley, H. (2010). Financial Literacy and The Design of Retirement Plans. The Journal of Socio-Economics, 39(6). ss. 645-652.
 • Ergün, B., Şahin, A. ve Ergin, E. (2014). Finansal Okuryazarlık: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(34). ss. 847-864.
 • Fatoki, O. (2014). The Financial Literacy of Non-business University Students in South Africa. International Journal of Education and Science, 7(2). ss. 261-267.
 • FODER (2016), Erişim tarihi:15.01.2016. http://www.fo-der.org
 • Homan, H. S. (2015). Comparative Study of Student Financial Literacy and Its Demographic Factors, Atlantis Press.
 • Huston, S. J. (2010). Measuring Financial Literacy, Journal of Consumer Affairs, 44(2). ss. 296-316.
 • Kılıç, Y., Ata, H. A. ve Seyrek, İ. H. (2015). Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2015(Nisan).
 • Kieschnick, D. A. (2006). Financial Knowledge Levels and Savings Behaviors of Bermudian High School Seniors at Cedar Bridge Academy, Iowa State University.
 • Louw, J., Fouche, J. ve Oberholzer, M. (2013). Financial Literacy Needs Of South African Third-Year University Students. International Business & Economics Research Journal, 12(4). ss. 439-450.
 • Lusardi, A. (2008), Financial Literacy: An Essential Tool for Informed Consumer Choice?, NBER WorkingPaper Series, WorkingPaper. 14084, June, ss. 1-30.
 • Lusardi, A. ve Mitchell, O. S. (2007). Baby Boomer Retirement Security: The Roles of Planning, Financial Literacy and Housing Wealth. Journal of Monetary Economics, 54. ss. 205-224.
 • Lusardi, A. ve Mitchell, O. S. (2008). Planning and Financial Literacy: How do Women Fare?. American Economic Review, 98(2). ss. 413-417.
 • Lusardi, A., Mitchell, O. S. ve Curto, V. (2010). Financial Literacy Among the Young. Journal of Consumer Affairs, 44(2). ss. 358-380.
 • Lusardi, A. ve Mitchell, O. S. (2011a). Financial Literacy and Retirement Planning in the United States. Journal of Pension Economics and Finance,10(4). ss. 509-525.
 • Lusardi, A. ve Mitchell, O. S. (2011b). Financial Literacy Around the World: An Overview, NBER Working Paper, No. 17107.
 • Lusardi, A., Michaud, P.-C. ve Mitchell, O. S. (2013). Optimal Financial Knowledge and Wealth Inequality, NBER Working Paper No. 18669.
 • Mahdzan, N. E. ve Tabiani, S. (2013). The Impact of Financial Literacy on Individual Saving: an Exploratory Study in the Malaysian Context. Transformations in Business &Economics, 12(1). ss. 41-55.
 • Mankiw, G. (2007). Makroekonomi. (Çev. Ed.: Ömer Faruk Çolak), Efil Yayınevi, Ankara.
 • OECD, (2005), Improving Financial Literacy Analysis of Issues and Policies. Paris: OECD Publishing.
 • Özdemir, A., Temizel, F., Sönmez, H. ve Er, F. (2015). Financial Literacy of University Students: A Case Study for Anadolu University, Turkey. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(24). ss. 97-110.
 • Öztürk, E. ve Demir, Y. (2015). Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Personel Üzerine Bir Uygulama, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2015(Ekim).
 • PYP (2016). Erişim tarihi: 03.02. 2016 http://www.paramiyonetebiliyorum.net/
 • Remund, D. L. (2010). Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy. Journal of Consumer Affairs, 44(2). ss. 276-295.
 • Sarıgül, H. (2014). A Survey of Financial Literacy Among University Students. TheJournal of Accounting and Finance, 64. ss. 207-224.
 • SPK (2016). Finansal Yeterlilik Araştırması Sonuç Raporu. Erişim tarihi: 20.01.2016 http://www.spk.gov.tr.
 • Şahin, C. (2014). Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma: Bozüyük Meslek Yüksekokulu Örneği. Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi, 2. ss. 19-29.
 • Temizel, F. ve Bayram, F. (2011). Finansal Okuryazarlık: Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 12(1).
 • TÜRK-İŞ (2016), “Ocak 2016 Açlık ve Yoksulluk Sınırı”, Erişim tarihi: 09.02.2016 http:// www.turkis.org.tr/dosya/K4Isgc16v4ea.pdf.
 • Van Rooij, M.,Lusardi, A. ve Alessie, R. (2011). Financial Literacy and Stock Market Participation. Journal of Financial Economics, 101(2). ss. 449-472.
 • Wagland, S. P. ve S. Taylor (2009).When It Comes to Financial Literacy, Is Gender Really an Issue?. Australasian Accounting Business and Finance Journal, 3(1). ss. 13-25.
 • Yuan, H. (2015). How Financial Literacy Affects Budgeting Behaviors. Erişim tarihi: 03.01.2016 http://digitalcommons.georgefox.edu/gfsb_student/4.
 • Xu, L. ve Zia, B. (2012). Financial Literacy Around the World: An Overview of the Evidence with Practical Suggestions for the Way Forward. The World Bank Policy Research Working Paper, no. 6107.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

SERAP BARIŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { tesamakademi261446, journal = {TESAM Akademi Dergisi}, issn = {2148-2462}, eissn = {2458-9217}, address = {}, publisher = {TESAM Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2016}, volume = {3}, number = {2}, pages = {0 - 0}, title = {FİNANSAL OKURYAZARLIK VE BÜTÇELEME DAVRANIŞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Barış, SERAP} }
APA Barış, S. (2016). FİNANSAL OKURYAZARLIK VE BÜTÇELEME DAVRANIŞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . TESAM Akademi Dergisi , 3 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tesamakademi/issue/24719/261446
MLA Barış, S. "FİNANSAL OKURYAZARLIK VE BÜTÇELEME DAVRANIŞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . TESAM Akademi Dergisi 3 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tesamakademi/issue/24719/261446>
Chicago Barış, S. "FİNANSAL OKURYAZARLIK VE BÜTÇELEME DAVRANIŞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". TESAM Akademi Dergisi 3 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - FİNANSAL OKURYAZARLIK VE BÜTÇELEME DAVRANIŞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - SERAPBarış Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - TESAM Akademi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 3 IS - 2 SN - 2148-2462-2458-9217 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 TESAM Akademi Dergisi FİNANSAL OKURYAZARLIK VE BÜTÇELEME DAVRANIŞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A SERAP Barış %T FİNANSAL OKURYAZARLIK VE BÜTÇELEME DAVRANIŞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2016 %J TESAM Akademi Dergisi %P 2148-2462-2458-9217 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Barış, SERAP . "FİNANSAL OKURYAZARLIK VE BÜTÇELEME DAVRANIŞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". TESAM Akademi Dergisi 3 / 2 (Ekim 2016): 0-0 .
AMA Barış S. FİNANSAL OKURYAZARLIK VE BÜTÇELEME DAVRANIŞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. TESAM Akademi Dergisi. 2016; 3(2): 0-0.
Vancouver Barış S. FİNANSAL OKURYAZARLIK VE BÜTÇELEME DAVRANIŞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. TESAM Akademi Dergisi. 2016; 3(2): 0-0.
IEEE S. Barış , "FİNANSAL OKURYAZARLIK VE BÜTÇELEME DAVRANIŞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", TESAM Akademi Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 0-0, Eki. 2016