Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

A Content Analysis for Doctoral Dissertations on Migration in Turkey

Yıl 2020, Cilt: 7 Sayı: 1, 67 - 89, 28.02.2020
https://doi.org/10.30626/tesamakademi.696174

Öz

This research is carried out in order to reveal the content analysis of doctoral dissertations written in Turkey, in the field of migration between the years 1988-2018. The data obtained during the research process are based on 212 doctoral dissertations which is accessible at the National Thesis Center. Doctoral dissertations are examined by taking into consideration; year of publication, university, institute, department, topic range, type of migration. method, sampling, sample size, data collection techniques and tools, original language and gender characteristics of the researcher.
In the study, a content analysis was made, and the data were presented in percentage, frequency, tables and graphs. As a result of the analysis, it was found that the most doctoral thesis in the field of migration was written between 2008 and 2012. When the scientific branches of doctoral theses were examined, it was determined that most studies were done in the fields of sociology, history, International Relations, Political Sciences and economics. Furthermore, the findings of interviews and document analysis were found to be intensified within the scope of qualitative research patterns as data collection technique and analysis.

Kaynakça

 • Abadan Unat, N. (2006). Bitmeyen göç. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Adıgüzel, Y. (2018). Göç sosyolojisi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Alkış, S. ve Güleç, S. (2003). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi coğrafya konularına yönelik görüşlerinin içerik analizi. 12. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, sayı 1, 315-337). Antalya: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Barthram D., Poros M. ve Monforte P. (2017). Göç meselesinde temel kavramlar (İ. A. Tuncay. Çev.). Ankara: Hece Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 39, 174.
 • Çelik, N. (2016). Yenilikçilik konusunda yapılan doktora tezlerinin i̇çerik analizi yöntemiyle değerlendirilmesi. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 2(1), 29-42.
 • Çiçekli, B. (Edit). (2009). Göç terimler sözlüğü. Uluslararası Göç Örgütü (IOM). Çiftçi, T. (2017), Türkiye’de coğrafya eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin (2006-2017) eğilimleri. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 6(4), 864-887.
 • Elo, S. ve Kyngas, H. (2007). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62(1), 107–115.
 • Erdem, C. (2018). Medya okuryazarlığı araştırmalarında eğilimler: Lisansüstü tezlere yönelik bir içerik analizi. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 11(4). https://doi.org/10.30831/akukeg.390260
 • Kleining, G and Witt H. (2001) Discovery as basic methodology of qualitative and research research forum. Qualitative Social Research, 2(1), February.
 • Mayring, P. (2000). Qualitative Content Analysis Forum. Qualitative Social Research, 1(2), June.
 • Özdal, B. (2018). Uluslararası göç ve nüfus hareketleri bağlamında Türkiye. Bursa: Dosa Basım.
 • Stemler, S. (2001). An introduction to content analysis, Ed458218, Eric Digests.
 • Tarman, B., Güven, C. ve Aktaşlı, İ. (2011). Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimi alanında yapılan doktora tezlerinin değerlendirilmesi ve alana katkıları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 391-410.
 • Turan, L., Sevim, O. ve Tunagür, M. (2018), Türkçe eğitimi alanındaki doktora tezlerinin özet bölümlerine yönelik bir içerik analizi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(11), 29-44.
 • Türer, C. (1991). Eğitimde içerik analizi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(3), 321 - 327.
 • Türk Dil Kurumu (2019). Göç Tanımı. Erişim tarihi: 01.03.2019, http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5cacace9e35c07.18032441.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Basım.
 • Yök Ulusal Tez Merkezi (2019). Doktora Tezleri. Erişim tarihi: 01.03.2019, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

TÜRKİYE’DE GÖÇ ÜZERİNE YAPILAN DOKTORA TEZLERİNE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ

Yıl 2020, Cilt: 7 Sayı: 1, 67 - 89, 28.02.2020
https://doi.org/10.30626/tesamakademi.696174

Öz

Bu araştırma, 1988-2018 yılları arasında Türkiye’de göç alanında yapılan doktora tezlerinin içerik analizini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sürecinde elde edilen veriler Ulusal Tez Merkezi’nde erişime açık olan toplam 212 doktora tezine dayanılarak oluşturulmuştur. Doktora tezleri; yayın yılı, üniversite, enstitü, anabilim dalı, konu alanı, göç türü, araştırma deseni, örneklem, örneklem büyüklüğü, veri toplama teknikleri ve araçları, özgün dil ve araştırmacının cinsiyeti göz önüne alınarak incelenmiştir.
Çalışmada, tarama yöntemi ile bir içerik analizi yapılmış elde edilen bulgular; yüzde, frekans, tablo ve grafikler halinde sunulmuştur. Analizler sonucunda göç alanında en fazla doktora tezinin 2008-2012 yılları arasında yazıldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Doktora tezlerinin yapıldığı bilim dalları irdelendiğinde en fazla sosyoloji, tarih, uluslararası ilişkiler, siyasal bilimler ve ekonomi alanlarında çalışmaların yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan incelemeler socunda veri toplama tekniği ve analizi olarak nitel araştırma desenleri kapsamında görüşmelerin ve doküman analizinin yoğunlukta olduğu bulgularına ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Abadan Unat, N. (2006). Bitmeyen göç. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Adıgüzel, Y. (2018). Göç sosyolojisi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Alkış, S. ve Güleç, S. (2003). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi coğrafya konularına yönelik görüşlerinin içerik analizi. 12. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, sayı 1, 315-337). Antalya: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Barthram D., Poros M. ve Monforte P. (2017). Göç meselesinde temel kavramlar (İ. A. Tuncay. Çev.). Ankara: Hece Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 39, 174.
 • Çelik, N. (2016). Yenilikçilik konusunda yapılan doktora tezlerinin i̇çerik analizi yöntemiyle değerlendirilmesi. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 2(1), 29-42.
 • Çiçekli, B. (Edit). (2009). Göç terimler sözlüğü. Uluslararası Göç Örgütü (IOM). Çiftçi, T. (2017), Türkiye’de coğrafya eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin (2006-2017) eğilimleri. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 6(4), 864-887.
 • Elo, S. ve Kyngas, H. (2007). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62(1), 107–115.
 • Erdem, C. (2018). Medya okuryazarlığı araştırmalarında eğilimler: Lisansüstü tezlere yönelik bir içerik analizi. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 11(4). https://doi.org/10.30831/akukeg.390260
 • Kleining, G and Witt H. (2001) Discovery as basic methodology of qualitative and research research forum. Qualitative Social Research, 2(1), February.
 • Mayring, P. (2000). Qualitative Content Analysis Forum. Qualitative Social Research, 1(2), June.
 • Özdal, B. (2018). Uluslararası göç ve nüfus hareketleri bağlamında Türkiye. Bursa: Dosa Basım.
 • Stemler, S. (2001). An introduction to content analysis, Ed458218, Eric Digests.
 • Tarman, B., Güven, C. ve Aktaşlı, İ. (2011). Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimi alanında yapılan doktora tezlerinin değerlendirilmesi ve alana katkıları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 391-410.
 • Turan, L., Sevim, O. ve Tunagür, M. (2018), Türkçe eğitimi alanındaki doktora tezlerinin özet bölümlerine yönelik bir içerik analizi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(11), 29-44.
 • Türer, C. (1991). Eğitimde içerik analizi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(3), 321 - 327.
 • Türk Dil Kurumu (2019). Göç Tanımı. Erişim tarihi: 01.03.2019, http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5cacace9e35c07.18032441.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Basım.
 • Yök Ulusal Tez Merkezi (2019). Doktora Tezleri. Erişim tarihi: 01.03.2019, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elif Alkar Bu kişi benim 0000-0002-5048-6470

Emin Atasoy Bu kişi benim 0000-0002-6073-6461

Yayımlanma Tarihi 28 Şubat 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Alkar, E., & Atasoy, E. (2020). TÜRKİYE’DE GÖÇ ÜZERİNE YAPILAN DOKTORA TEZLERİNE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ. TESAM Akademi Dergisi, 7(1), 67-89. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.696174
AMA Alkar E, Atasoy E. TÜRKİYE’DE GÖÇ ÜZERİNE YAPILAN DOKTORA TEZLERİNE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ. TESAM Akademi Dergisi. Şubat 2020;7(1):67-89. doi:10.30626/tesamakademi.696174
Chicago Alkar, Elif, ve Emin Atasoy. “TÜRKİYE’DE GÖÇ ÜZERİNE YAPILAN DOKTORA TEZLERİNE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ”. TESAM Akademi Dergisi 7, sy. 1 (Şubat 2020): 67-89. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.696174.
EndNote Alkar E, Atasoy E (01 Şubat 2020) TÜRKİYE’DE GÖÇ ÜZERİNE YAPILAN DOKTORA TEZLERİNE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ. TESAM Akademi Dergisi 7 1 67–89.
IEEE E. Alkar ve E. Atasoy, “TÜRKİYE’DE GÖÇ ÜZERİNE YAPILAN DOKTORA TEZLERİNE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ”, TESAM Akademi Dergisi, c. 7, sy. 1, ss. 67–89, 2020, doi: 10.30626/tesamakademi.696174.
ISNAD Alkar, Elif - Atasoy, Emin. “TÜRKİYE’DE GÖÇ ÜZERİNE YAPILAN DOKTORA TEZLERİNE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ”. TESAM Akademi Dergisi 7/1 (Şubat 2020), 67-89. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.696174.
JAMA Alkar E, Atasoy E. TÜRKİYE’DE GÖÇ ÜZERİNE YAPILAN DOKTORA TEZLERİNE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ. TESAM Akademi Dergisi. 2020;7:67–89.
MLA Alkar, Elif ve Emin Atasoy. “TÜRKİYE’DE GÖÇ ÜZERİNE YAPILAN DOKTORA TEZLERİNE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ”. TESAM Akademi Dergisi, c. 7, sy. 1, 2020, ss. 67-89, doi:10.30626/tesamakademi.696174.
Vancouver Alkar E, Atasoy E. TÜRKİYE’DE GÖÇ ÜZERİNE YAPILAN DOKTORA TEZLERİNE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ. TESAM Akademi Dergisi. 2020;7(1):67-89.