Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Effect of Economic Freedoms on Human Development: Panel Data Analysis on the Visegrad Quartet

Yıl 2020, Cilt: 7 Sayı: 1, 143 - 162, 28.02.2020
https://doi.org/10.30626/tesamakademi.696203

Öz

The effects of economic freedoms on concepts such as economic growth and human development are frequently investigated. It is stated that economic freedoms that advocate that individuals are not restricted to their economic behaviors and activities increase the economic and social welfare of countries. In this study, the effects of economic freedoms on welfare indicators and human development are investigated. In this context, balanced panel data analysis was performed by using data from Czech Republic, Hungary, Slovakia and Poland between 1995 and 2014 as Visegrad Quartet. In the study, the Human Development Index published by UNDP and the Economic Freedom Index and sub-indices published by the Heritage Foundation as indicators of economic freedom were used as indicators of human development. As a control variable, the share of public health expenditures in GDP, the share of public education expenditures in GDP and the rate of inflation were used. In the study, it was found that economic freedoms have a positive effect on the level of human development in Visegrad countries.

Kaynakça

 • Akıncı, M., Yüce Akıncı, G. ve Yılmaz, Ö. (2013). Ekonomik özgürlükler ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler üzerine bir panel veri analizi. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(2), 55-93.
 • Albayrak, A.S. (2008). Değişen varyans durumunda en küçük kareler tekniğinin alternatifi ağırlıklı regresyon analizi ve bir uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 10(2), 111-134.
 • Albayrak, A.S (2014). Otokorelasyon durumunda en küçük kareler tekniğinin alternatifi otoregresyon teknikleri ve bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 1-20.
 • Baltagi, B. (2001). Econometric Analysis of Panel Data (2nd Edition). UK: John Wiley & Sons Ltd.
 • Borović, Z. S. (2014). Does economic freedom ımpact economic growth: Evidence from two Western Balkan countries. Industry, 42(2), 57-70.
 • Chodak, G. and Kowal, K. (2011). Degree of economic freedom and relationship to economic growth and human development.  Published in Hradecke Ekonomicke Dny. Ekonomicky Rust a Rozvoj Regionu. Vedecka Konference 2, 104–112.
 • Çetenak, Ö. Ö. ve Işık, M. (2016). Ekonomik özgürlükler ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi: OECD ülkeleri üzerine bir uygulama. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 6(1), 1-16.
 • Georgiou, M. N. (2015). Economic Freedom and Human Development Index - A Panel Data Analysis (2000- 2012) (May 2, 2015). Erişim Tarihi: 06.03.2019,  https://ssrn.com/abstract=2601736 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2601736.
 • Güney, T. (2017). Ekonomik özgürlük ve insani gelişmişlik. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 1109-1120.
 • Ivanová, E. and Masárová, J. (2018). Performance evaluation of the Visegrad Group countries. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 31(1), 270-289.
 • Jafarzadeh, S. and Beheshti, M.B. (2012). Importance of Freedom in Humanities Developing. Procedia, 31, 323–332.
 • Kicsi, R.I. and Burciu, A. (2014). Economic freedom – A Catalyst for Development. The USV Annals of Economics and Public Administration, 14(2), 29-38.
 • Kovach, H. and Lansman, Y. (2006). World Bank and IMF conditionality report, Eurodad, 33.
 • Naanwaab, C. (2018). Does economic freedom promote human development? New evidence from a cross-national study. Journal of Developing Areas, 52(3), 183-198.
 • Nikolaev, B. (2014). Economic freedom and quality of life: Evidence from the OECDs your better life ındex. Journal of Private Enterprise, 29, 61–96.
 • Simionescu, M., Lazányi, K., Sopková, G., Dobeš, K., and Balcerzak, A. P. (2017). Determinants of Economic Growth in V4 Countries and Romania. Journal of Competitiveness, 9(1), 103-116.
 • Şahin, İ. (2016). Türkiye’de 1980-2015 yılları arası demokrasi, ekonomik özgürlük ve yolsuzlukların ekonomik büyümeye etkileri. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(2), 317-334.
 • Tatoğlu, F. Y. (2013). İleri Panel Veri Analizi Stata Uygulamalı. (İkinci Baskı). İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Tunçsiper, B. ve Biçen, Ö. F. (2014). Ekonomik özgürlükler ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin panel regresyon yöntemiyle incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(2), 25‐ 45.
 • UNDP (1990). Human Development Report. United Nations Development Programme. New York: Oxford University Press.
 • UNDP (2016). Human Development Report 2016, Erişim Tarihi: 4 Mart 2019, http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_ human_development_report.pdf.
 • Vondrova, A. and Fifekova, E. (2016). Impact of economic freedom on economic development: A nonparametric approach to evaluation. European Scientific Journal, Special Edition, 218-226.

EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN İNSANİ GELİŞMİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİ: VISEGRAD DÖRTLÜSÜ KAPSAMINDA PANEL VERİ ANALİZİ

Yıl 2020, Cilt: 7 Sayı: 1, 143 - 162, 28.02.2020
https://doi.org/10.30626/tesamakademi.696203

Öz

Ekonomik özgürlüklerin ekonomik büyüme ve insani gelişme üzerine olan etkileri sıklıkla araştırılan konulardan birisidir. Bireylerin iktisadi davranış ve faaliyetlerine herhangi bir sınırlama getirilmemesini savunan ekonomik özgürlüklerin ülkelerin ekonomik ve sosyal refahını artırdığı ifade edilmektedir. Bu çalışmada ekonomik özgürlüklerin refah göstergelerinden insani gelişmişlik üzerine olan etkisi araştırılmaktadır. Bu kapsamda Visegrad Dörtlüsü olarak ta nitelendirilen Çekya, Macaristan, Slovakya ve Polonya ülkelerinde 1995-2014 yılları arası veriler kullanılarak dengeli panel veri analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada insani gelişmişlik göstergesi olarak UNDP tarafından yayınlanan İnsani Gelişme Endeksi ve ekonomik özgürlük göstergeleri olarak ta Heritage Foundation tarafından yayınlanan Ekonomik Özgürlük Endeksi ve alt endekslerinden Parasal Özgürlük Endeksi ve Mülkiyet Hakları Endeksi kullanılmıştır. Kontrol değişkenleri olarak ta kamu sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payı, kamu eğitim harcamalarının GSYİH içindeki payı ve enflasyon oranı kullanılmıştır. Çalışmada Visegrad ülkelerinde ekonomik özgürlüklerin insani gelişmişlik seviyesini olumlu yönde etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akıncı, M., Yüce Akıncı, G. ve Yılmaz, Ö. (2013). Ekonomik özgürlükler ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler üzerine bir panel veri analizi. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(2), 55-93.
 • Albayrak, A.S. (2008). Değişen varyans durumunda en küçük kareler tekniğinin alternatifi ağırlıklı regresyon analizi ve bir uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 10(2), 111-134.
 • Albayrak, A.S (2014). Otokorelasyon durumunda en küçük kareler tekniğinin alternatifi otoregresyon teknikleri ve bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 1-20.
 • Baltagi, B. (2001). Econometric Analysis of Panel Data (2nd Edition). UK: John Wiley & Sons Ltd.
 • Borović, Z. S. (2014). Does economic freedom ımpact economic growth: Evidence from two Western Balkan countries. Industry, 42(2), 57-70.
 • Chodak, G. and Kowal, K. (2011). Degree of economic freedom and relationship to economic growth and human development.  Published in Hradecke Ekonomicke Dny. Ekonomicky Rust a Rozvoj Regionu. Vedecka Konference 2, 104–112.
 • Çetenak, Ö. Ö. ve Işık, M. (2016). Ekonomik özgürlükler ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi: OECD ülkeleri üzerine bir uygulama. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 6(1), 1-16.
 • Georgiou, M. N. (2015). Economic Freedom and Human Development Index - A Panel Data Analysis (2000- 2012) (May 2, 2015). Erişim Tarihi: 06.03.2019,  https://ssrn.com/abstract=2601736 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2601736.
 • Güney, T. (2017). Ekonomik özgürlük ve insani gelişmişlik. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 1109-1120.
 • Ivanová, E. and Masárová, J. (2018). Performance evaluation of the Visegrad Group countries. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 31(1), 270-289.
 • Jafarzadeh, S. and Beheshti, M.B. (2012). Importance of Freedom in Humanities Developing. Procedia, 31, 323–332.
 • Kicsi, R.I. and Burciu, A. (2014). Economic freedom – A Catalyst for Development. The USV Annals of Economics and Public Administration, 14(2), 29-38.
 • Kovach, H. and Lansman, Y. (2006). World Bank and IMF conditionality report, Eurodad, 33.
 • Naanwaab, C. (2018). Does economic freedom promote human development? New evidence from a cross-national study. Journal of Developing Areas, 52(3), 183-198.
 • Nikolaev, B. (2014). Economic freedom and quality of life: Evidence from the OECDs your better life ındex. Journal of Private Enterprise, 29, 61–96.
 • Simionescu, M., Lazányi, K., Sopková, G., Dobeš, K., and Balcerzak, A. P. (2017). Determinants of Economic Growth in V4 Countries and Romania. Journal of Competitiveness, 9(1), 103-116.
 • Şahin, İ. (2016). Türkiye’de 1980-2015 yılları arası demokrasi, ekonomik özgürlük ve yolsuzlukların ekonomik büyümeye etkileri. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(2), 317-334.
 • Tatoğlu, F. Y. (2013). İleri Panel Veri Analizi Stata Uygulamalı. (İkinci Baskı). İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Tunçsiper, B. ve Biçen, Ö. F. (2014). Ekonomik özgürlükler ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin panel regresyon yöntemiyle incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(2), 25‐ 45.
 • UNDP (1990). Human Development Report. United Nations Development Programme. New York: Oxford University Press.
 • UNDP (2016). Human Development Report 2016, Erişim Tarihi: 4 Mart 2019, http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_ human_development_report.pdf.
 • Vondrova, A. and Fifekova, E. (2016). Impact of economic freedom on economic development: A nonparametric approach to evaluation. European Scientific Journal, Special Edition, 218-226.
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa Necati Çoban 0000-0003-2839-4403

Yayımlanma Tarihi 28 Şubat 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çoban, M. N. (2020). EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN İNSANİ GELİŞMİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİ: VISEGRAD DÖRTLÜSÜ KAPSAMINDA PANEL VERİ ANALİZİ. TESAM Akademi Dergisi, 7(1), 143-162. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.696203
AMA Çoban MN. EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN İNSANİ GELİŞMİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİ: VISEGRAD DÖRTLÜSÜ KAPSAMINDA PANEL VERİ ANALİZİ. TESAM Akademi Dergisi. Şubat 2020;7(1):143-162. doi:10.30626/tesamakademi.696203
Chicago Çoban, Mustafa Necati. “EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN İNSANİ GELİŞMİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİ: VISEGRAD DÖRTLÜSÜ KAPSAMINDA PANEL VERİ ANALİZİ”. TESAM Akademi Dergisi 7, sy. 1 (Şubat 2020): 143-62. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.696203.
EndNote Çoban MN (01 Şubat 2020) EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN İNSANİ GELİŞMİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİ: VISEGRAD DÖRTLÜSÜ KAPSAMINDA PANEL VERİ ANALİZİ. TESAM Akademi Dergisi 7 1 143–162.
IEEE M. N. Çoban, “EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN İNSANİ GELİŞMİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİ: VISEGRAD DÖRTLÜSÜ KAPSAMINDA PANEL VERİ ANALİZİ”, TESAM Akademi Dergisi, c. 7, sy. 1, ss. 143–162, 2020, doi: 10.30626/tesamakademi.696203.
ISNAD Çoban, Mustafa Necati. “EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN İNSANİ GELİŞMİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİ: VISEGRAD DÖRTLÜSÜ KAPSAMINDA PANEL VERİ ANALİZİ”. TESAM Akademi Dergisi 7/1 (Şubat 2020), 143-162. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.696203.
JAMA Çoban MN. EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN İNSANİ GELİŞMİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİ: VISEGRAD DÖRTLÜSÜ KAPSAMINDA PANEL VERİ ANALİZİ. TESAM Akademi Dergisi. 2020;7:143–162.
MLA Çoban, Mustafa Necati. “EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN İNSANİ GELİŞMİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİ: VISEGRAD DÖRTLÜSÜ KAPSAMINDA PANEL VERİ ANALİZİ”. TESAM Akademi Dergisi, c. 7, sy. 1, 2020, ss. 143-62, doi:10.30626/tesamakademi.696203.
Vancouver Çoban MN. EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN İNSANİ GELİŞMİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİ: VISEGRAD DÖRTLÜSÜ KAPSAMINDA PANEL VERİ ANALİZİ. TESAM Akademi Dergisi. 2020;7(1):143-62.