Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Çok Boyutlu Yoksulluk Yaklaşımı ve Beş Ülke Örneği

Yıl 2024, Cilt: 11 Sayı: 1, 401 - 421, 31.01.2024
https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1177393

Öz

Yoksulluk, evrensel bir sorun olup tüm insanlığı ilgilendirmektedir. Yoksulluk, tüm ülkelerin üzerinde durması gereken önemli bir sorundur. Bu nedenle, dünyadaki birçok ülke bu sorunla mücadele etmek için çeşitli politikalar uygulamaktadır. Çalışma, yoksullukla mücadelede uygulanmakta olan politika ve programlara alternatif öneriler sunmayı hedeflemektedir. Çalışmanın yöntemi, çalışmanın hazırlanmasına neden olan araştırma sorularına cevap vermeyi, çalışmaya destek olan verilerin toplanması ve analiz edilmesinden oluşmaktadır. Çalışmayı oluşturan sorular, Dünya Bankası ve Avrupa Birliğinin uygulamakta olduğu yoksullukla mücadele politika ve programları nelerdir? Malezya, Hindistan, Amerika, Brezilya ve Polonya ülkelerinin yoksullukla mücadele politika ve programları nelerdir? Uygulanmakta olan yoksullukla mücadele politikaları yeterli düzeyde mi? Bu çalışmanın amacı, politik aktörlerin yoksullukla mücadelede yetersiz kalmasının nedenini ortaya koymak ve örnek ülke uygulamaları ile çalışmayı desteklemeyi hedeflemektedir. Yoksullukla mücadelede etkili uluslararası kurumlardan olan Dünya Bankasının ve Avrupa Birliği’nin yoksulluk sorununa bakış açısını ve uygulamakta oldukları sosyal politikalar incelenmektedir. Yoksullukla mücadelede farklı stratejiler benimsemiş olmaları nedeniyle çalışmada Malezya, Hindistan, Amerika, Brezilya ve Polonya örnek ülkeler olarak seçilmiştir. Yoksullukla mücadelede farklı birçok aktör ve politika yer almasına rağmen başarılı sonuçlar elde edilememiştir. Sosyal yardım ve istihdam olanaklarının güçlendirilmesi önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik yeni sosyal politikalar geliştirmek ve model oluşturmak gerekmektedir.

Kaynakça

 • Aaberge, R. ve Brandolini, A. (2015). Multidimonsanal poverty and inequality. Handbook of Income Distribution, 2, 141-216.
 • Akbaş, G. ve Apar, A. (2010). Avrupa 2020 stratejisi: Akıllı sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için Avrupa stratejisi. T.C. Başbakanlık Avrupa Genel Sekreterliği, Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı, 1-7.
 • Aksan, G. (2012). Yoksulluk ve yoksulluk kültürünün toplumsal görünümleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27, 9-19.
 • Alkire, S., Apablaza, M. ve Jung, E. (2014). Mulitdimensional poverty measurement for EU-SILC countries. OPHI Research in Progress 36c, Oxford University.
 • Aydın, K. (2019). Avrupa Birliği ve Türkiye’de yoksulluk riski ve sosyal dışlanma. KOSBED, 38, 13-31.
 • Aytaç, A. ve Hatipliler, M. (2013). Dünya’da ve Türkiye’de yoksulluğun özgün yapısı ve yoksullukla mücadele. (İkinci Baskı). Ankara: Sonçağ Matbaacılık, Paradigma Kitabevi Yayınları.
 • Department of Statistics, Malaysia (DOSM). (2020). Household income and basic amenities survey report 2019. Putrajaya: Department of Statistics, Malaysia.
 • Azariadis, C. ve Stachurski, J. (2004). Poverty traps. The Universitiy of Melbourne Department of Economics, Research Paper Number 913, 1-102.
 • Bradshaw, J. ve Mayhew, E. (2010). Understanding extreme poverty in the European Union. European Journal of Homelessness, 4, 171-186.
 • Coşkun, S. ve Tireli, M. (2008). Avrupa Birliğinde yoksullukla mücadele stratejileri ve Türkiye. (Birinci Baskı). Ankara: Nobel Yayın.
 • Çelik, H., Çelik, A. D. ve Fisunoğlu, M. (2016). 1990-2015 yılları arasında bin yıl kalkınma hedefleri ve yoksulluk: Türkiye örneği. International Conference on Eurasian Economies, 336-341.
 • Decancq, K., Goedeme, T., Bosch, K. V. ve Vanhille, J. (2013). The evolution of poverty in the European Union: Concepts, measurement and data. Methodological Paper No. 13/01, 1-43.
 • European Commission. (2019). Reflectation paper: Towards a sustainable Europe by 2030. Erişim tarihi: 22.06.2023, commission.europa.eu.
 • European Parliament. Lisbon European Council 23 and 24 march 2000 presidency conclusions. Erişim tarihi: 21.06. 2023, www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm#a.
 • EAPN Polska. (2020). Poverty watch 2020 Poland, 1-29.
 • Fahel, M., Teles, L.R. ve Caminhas, D.A. (2016). Para além da renda uma análise da pobreza multidimensional no Brasil. Revısta Brasıleıra De Cıêncıas Socıaıs, 31(92), 1-21.
 • Glassman, B. (2019). Multidimensional deprivation in the United States: 2017. American Community Survey Report, 1-23.
 • Global MPI. (2022). Smart data and targeted interventions- speakers discuss deprivation bundles to inform integrated policies at 2022 global MPI launch. Erişim tarihi: 23.06.2023, www.mppn.org.
 • Karadağ, M. A. ve Saraçoğlu, B. (2015). Çok boyutlu yoksulluk analizi: Türkiye-AB karşılaştırması, Amme İdaresi Dergisi, 48(4), 129-159.
 • Konkel, R. (2014). The monetization of global poverty: The concept of poverty in World Bank history, 1944-90. Journal of Global History, 9, 276-300.
 • Marcelino, G. C. ve Cunha, M. S. (2023). Multidimensional poverty in Brazil: Evidences for rural and urban areas. Revista de Economia e Sociologia Rural, 62(1), 1-20.
 • Milanoviç, B. (1991). Poverty in Poland. Policy, Research, and External Affairs, Working Papers, Office of the Vice President Development Economics The World Bank, March, WPS 637, 1-30.
 • Narayan, D., Chambers, R., Shah, M. K., Petesch, P. (2000). Voices of the poor: Crying out for change. The World Bank and Oxford University Press.
 • NITI Aayog. (2021). India national multidimensional poverty index baseline report, 1-414.
 • Oktik, N. (2008). Türkiye’de Yoksulluk çalışmaları. (Birinci Baskı). İzmir: Yakın Kitabevi.
 • Özgenç, N. (2015). Sürdürülebilirlik temelinde yoksulluk kavramının yeniden yorumlanması: Yoksulluk düğümü. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 15(35), 101-136.
 • Paci, P., Sasin, M. J. and Verbeek, J. (2004). Economic growth, income distribution and poverty in poland during transition. WPS3467 ABCDE conference in Washington DC, 1-18.
 • Şenses, F. (2017). Küreselleşmenin öteki yüzü: Yoksulluk. (Sekizinci Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Taş, H.Y. ve Özcan, S. (2012). Türkiye’de ve Dünya’da yoksulluk üzerine bir araştırma. International Conference on Eurasian Economies, 2-9.
 • UNDP. (2014). Çok boyutlu yoksulluk endeksi (ÇBYE). Erişim tarihi: 10.05.2023, undp.org.tr.
 • UNDP. (2022). Multidimensional poverty index 2022 Brazil. Erişim tarihi: 10.05.2023, undp.org.tr.
 • UNDP. (2023). 2022 Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (ÇBYE). Erişim tarihi: 02.05.2023, undp.org.tr.
 • World Bank. (2021). Poverty. Erişim tarihi: 01.03.2022, worldbank.org.
 • Yaşar, M. R. (2010). Yoksullukla mücadelede yerel bir deneyim: Elazığ yoksulluk haritası projesi. T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu: Deneyimler ve Yeni Fikirler, 1, 115-132.
 • Yüksel Arabacı, R. (2019). Dünya Bankasının yeni uluslararası yoksulluk sınırları ve küresel yoksulluğun yeniden değerlendirilmesi, Sosyal Güvenlik Dergisi, 9(1), 123-140.

A Multidimensional Approach to Poverty and the case of Five Countries

Yıl 2024, Cilt: 11 Sayı: 1, 401 - 421, 31.01.2024
https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1177393

Öz

Kaynakça

 • Aaberge, R. ve Brandolini, A. (2015). Multidimonsanal poverty and inequality. Handbook of Income Distribution, 2, 141-216.
 • Akbaş, G. ve Apar, A. (2010). Avrupa 2020 stratejisi: Akıllı sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için Avrupa stratejisi. T.C. Başbakanlık Avrupa Genel Sekreterliği, Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı, 1-7.
 • Aksan, G. (2012). Yoksulluk ve yoksulluk kültürünün toplumsal görünümleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27, 9-19.
 • Alkire, S., Apablaza, M. ve Jung, E. (2014). Mulitdimensional poverty measurement for EU-SILC countries. OPHI Research in Progress 36c, Oxford University.
 • Aydın, K. (2019). Avrupa Birliği ve Türkiye’de yoksulluk riski ve sosyal dışlanma. KOSBED, 38, 13-31.
 • Aytaç, A. ve Hatipliler, M. (2013). Dünya’da ve Türkiye’de yoksulluğun özgün yapısı ve yoksullukla mücadele. (İkinci Baskı). Ankara: Sonçağ Matbaacılık, Paradigma Kitabevi Yayınları.
 • Department of Statistics, Malaysia (DOSM). (2020). Household income and basic amenities survey report 2019. Putrajaya: Department of Statistics, Malaysia.
 • Azariadis, C. ve Stachurski, J. (2004). Poverty traps. The Universitiy of Melbourne Department of Economics, Research Paper Number 913, 1-102.
 • Bradshaw, J. ve Mayhew, E. (2010). Understanding extreme poverty in the European Union. European Journal of Homelessness, 4, 171-186.
 • Coşkun, S. ve Tireli, M. (2008). Avrupa Birliğinde yoksullukla mücadele stratejileri ve Türkiye. (Birinci Baskı). Ankara: Nobel Yayın.
 • Çelik, H., Çelik, A. D. ve Fisunoğlu, M. (2016). 1990-2015 yılları arasında bin yıl kalkınma hedefleri ve yoksulluk: Türkiye örneği. International Conference on Eurasian Economies, 336-341.
 • Decancq, K., Goedeme, T., Bosch, K. V. ve Vanhille, J. (2013). The evolution of poverty in the European Union: Concepts, measurement and data. Methodological Paper No. 13/01, 1-43.
 • European Commission. (2019). Reflectation paper: Towards a sustainable Europe by 2030. Erişim tarihi: 22.06.2023, commission.europa.eu.
 • European Parliament. Lisbon European Council 23 and 24 march 2000 presidency conclusions. Erişim tarihi: 21.06. 2023, www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm#a.
 • EAPN Polska. (2020). Poverty watch 2020 Poland, 1-29.
 • Fahel, M., Teles, L.R. ve Caminhas, D.A. (2016). Para além da renda uma análise da pobreza multidimensional no Brasil. Revısta Brasıleıra De Cıêncıas Socıaıs, 31(92), 1-21.
 • Glassman, B. (2019). Multidimensional deprivation in the United States: 2017. American Community Survey Report, 1-23.
 • Global MPI. (2022). Smart data and targeted interventions- speakers discuss deprivation bundles to inform integrated policies at 2022 global MPI launch. Erişim tarihi: 23.06.2023, www.mppn.org.
 • Karadağ, M. A. ve Saraçoğlu, B. (2015). Çok boyutlu yoksulluk analizi: Türkiye-AB karşılaştırması, Amme İdaresi Dergisi, 48(4), 129-159.
 • Konkel, R. (2014). The monetization of global poverty: The concept of poverty in World Bank history, 1944-90. Journal of Global History, 9, 276-300.
 • Marcelino, G. C. ve Cunha, M. S. (2023). Multidimensional poverty in Brazil: Evidences for rural and urban areas. Revista de Economia e Sociologia Rural, 62(1), 1-20.
 • Milanoviç, B. (1991). Poverty in Poland. Policy, Research, and External Affairs, Working Papers, Office of the Vice President Development Economics The World Bank, March, WPS 637, 1-30.
 • Narayan, D., Chambers, R., Shah, M. K., Petesch, P. (2000). Voices of the poor: Crying out for change. The World Bank and Oxford University Press.
 • NITI Aayog. (2021). India national multidimensional poverty index baseline report, 1-414.
 • Oktik, N. (2008). Türkiye’de Yoksulluk çalışmaları. (Birinci Baskı). İzmir: Yakın Kitabevi.
 • Özgenç, N. (2015). Sürdürülebilirlik temelinde yoksulluk kavramının yeniden yorumlanması: Yoksulluk düğümü. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 15(35), 101-136.
 • Paci, P., Sasin, M. J. and Verbeek, J. (2004). Economic growth, income distribution and poverty in poland during transition. WPS3467 ABCDE conference in Washington DC, 1-18.
 • Şenses, F. (2017). Küreselleşmenin öteki yüzü: Yoksulluk. (Sekizinci Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Taş, H.Y. ve Özcan, S. (2012). Türkiye’de ve Dünya’da yoksulluk üzerine bir araştırma. International Conference on Eurasian Economies, 2-9.
 • UNDP. (2014). Çok boyutlu yoksulluk endeksi (ÇBYE). Erişim tarihi: 10.05.2023, undp.org.tr.
 • UNDP. (2022). Multidimensional poverty index 2022 Brazil. Erişim tarihi: 10.05.2023, undp.org.tr.
 • UNDP. (2023). 2022 Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (ÇBYE). Erişim tarihi: 02.05.2023, undp.org.tr.
 • World Bank. (2021). Poverty. Erişim tarihi: 01.03.2022, worldbank.org.
 • Yaşar, M. R. (2010). Yoksullukla mücadelede yerel bir deneyim: Elazığ yoksulluk haritası projesi. T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu: Deneyimler ve Yeni Fikirler, 1, 115-132.
 • Yüksel Arabacı, R. (2019). Dünya Bankasının yeni uluslararası yoksulluk sınırları ve küresel yoksulluğun yeniden değerlendirilmesi, Sosyal Güvenlik Dergisi, 9(1), 123-140.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyaset Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tülay BATUR 0000-0003-1700-6663

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 11 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA BATUR, T. (2024). Çok Boyutlu Yoksulluk Yaklaşımı ve Beş Ülke Örneği. TESAM Akademi Dergisi, 11(1), 401-421. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1177393
AMA BATUR T. Çok Boyutlu Yoksulluk Yaklaşımı ve Beş Ülke Örneği. TESAM Akademi Dergisi. Ocak 2024;11(1):401-421. doi:10.30626/tesamakademi.1177393
Chicago BATUR, Tülay. “Çok Boyutlu Yoksulluk Yaklaşımı Ve Beş Ülke Örneği”. TESAM Akademi Dergisi 11, sy. 1 (Ocak 2024): 401-21. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1177393.
EndNote BATUR T (01 Ocak 2024) Çok Boyutlu Yoksulluk Yaklaşımı ve Beş Ülke Örneği. TESAM Akademi Dergisi 11 1 401–421.
IEEE T. BATUR, “Çok Boyutlu Yoksulluk Yaklaşımı ve Beş Ülke Örneği”, TESAM Akademi Dergisi, c. 11, sy. 1, ss. 401–421, 2024, doi: 10.30626/tesamakademi.1177393.
ISNAD BATUR, Tülay. “Çok Boyutlu Yoksulluk Yaklaşımı Ve Beş Ülke Örneği”. TESAM Akademi Dergisi 11/1 (Ocak 2024), 401-421. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1177393.
JAMA BATUR T. Çok Boyutlu Yoksulluk Yaklaşımı ve Beş Ülke Örneği. TESAM Akademi Dergisi. 2024;11:401–421.
MLA BATUR, Tülay. “Çok Boyutlu Yoksulluk Yaklaşımı Ve Beş Ülke Örneği”. TESAM Akademi Dergisi, c. 11, sy. 1, 2024, ss. 401-2, doi:10.30626/tesamakademi.1177393.
Vancouver BATUR T. Çok Boyutlu Yoksulluk Yaklaşımı ve Beş Ülke Örneği. TESAM Akademi Dergisi. 2024;11(1):401-2.