Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Reflections of the “Crimmigration” Approach to Italy’s Irregular Migration Policy

Yıl 2024, Cilt: 11 Sayı: 1, 377 - 398, 31.01.2024
https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1429479

Öz

Migration, which has emerged due to economic, political, religious-cultural and environmental reasons throughout history, is sometimes voluntary and sometimes compulsory. Although migrations occur for different reasons, they often lead to similar results. The target countries, which are faced with irregular migration, are developing a number of political tools and instruments to control irregular migrants. In this framework, as a part of the irregular migration management strategy, the “crimmigration” approach emerged at the beginning of the twenty-first century. On the other hand, due to its geopolitical position, Italy is faced with intense irregular migration flows. In this context, the main purpose of our study is to examine Italy’s policy of combating irregular migration between 2000 and 2015, and to reveal whether this policy has the characteristics of a “crim-migration” approach. For this purpose, the findings obtained through literature review and archive research were analyzed. According to the findings, the laws enacted by Italy within the scope of combating irregular migration between the years covered by the study and the immigration control tools included in these laws are similar to the basic characteristics of the “crimmigration” approach. In this sense, as the research shows, if the tools of the “crimmigration” approach are implemented within the framework of the principles drawn by international law and on the basis of democratic constitutions, it offers important opportunities to countries struggling with irregular migration.

Kaynakça

 • Alves, L. A. (2017). Crimmigration in Brazil and the Netherlands: How the Phenomenon of Securitization can be a Fuel to These Processes? In F. Tilbe, E. Iskender, I. Sirkeci, (Eds.) The Migration Conference 2017 Proceedings. London: Transnational Press London.
 • Aras, E. G. (2014). Biyopolitik bir nüfus politikası olarak Avrupa Birliği’nin düzensiz göç rejimi ve sınırlarda ölüm siyaseti. Nüfusbilim Dergisi / Turkısh Journal of Population Studies.
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. (2022). Erişim tarihi: 11.08.2022. aihs_tr.pdf (anayasa.gov.tr).
 • Bonifazi, C. (1998). L’immigrazione straniera in Italia (Foreign immigration in Italy), Bologna.
 • Bonifazi, C. and Heins, F. (2009). Italy: The Italian transition from an emigration to immigration country. IDEA Working Papers, 5.
 • Bossi-Fini Act. (2002). Erişim tarihi: 13.08.2022. https://web.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm.
 • Buonfino, A. (2004). Between unity and plurality: The politicization and securitization of the discourse of immigration in Europe. New Political Science, 26(1), 23-49.
 • Caritas/Migrantes. (2009). Dossier statistico immigrazione 2009. XIX Rapporto. Roma: IDOS.
 • Cesareo, V. (2016). The Twenty-first Italian Report on Migrations 2015, Milano, McGraw-Hill Education.
 • Cillo, R. (2007). Italy Country Report. Undocumented Worker Transitions EU Sixth Framework Programme.
 • Directive 2008/115/Ec of The European Parliament and of The Council. (2008). Erişim tarihi: 06.01.2024 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj.
 • Einaudi, L. (2007). Le politiche dell’immigrazione in Italia dall’Unità a oggi. Roma.
 • Hernández, G. and Cuauhtémoc, C. (2014). Creating Crimmigration. Brigham Young University Law Review 1457, U Denver Legal Studies Research Paper No. 14-12.
 • Huysmans, J. (2000). The politics of insecurity: Fear, migration and asylum in the EU. London: Routledge.
 • International Migration Stock. (2019). Erişim tarihi: 13.08.2022. International Migrant Stock | Population Division (un.org).
 • Karyotis, G. (2007). European Migration Policy in the Aftermath of September 11. Innovation: The European Journal of Social Science Research, XX(1), 1-7.
 • Jalušič, V. (2020). Less Than Criminals: Crimmigration “Law” and the Creation of the Dual State. In: N. Kogovšek Šalamon (Eds.) Causes and Consequences of Migrant Criminalization. Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, 81.
 • Majcher, I. (2013). Crimmigration In the European Union through the Lens of Immigration Detention. Global Detention Project Working Paper No 6.
 • Majcher, I. (2014). Crimmigration in the European Union: The case of Immigration Detention. Erişim tarihi: 10.08.2022. http://crimmigration.com.
 • Mandacı, N. ve Özerim, G. (2013). Uluslararası göçlerin bir güvenlik konusuna dönüşümü: Avrupa’da radikal sağ partiler ve göçün güvenlikleştirilmesi. Uluslararası İlişkiler, 10(39), 105-130.
 • Marin, L. And Spena, A. (2016). Introduction: The criminalization of Migration and European (Dis)Integration. European Journal of Migration and Law 18.
 • Melotti U. (2004). Globalizzazione, migrazioni internazionali e culture politiche, in M. Delle Donne, U. Melotti, (Eds.) Immigrazione in Europa. Strategie di inclusione-esclusione sociale. EDIESSE, Roma.
 • Merlino, M. (2009). The Italian (in)security package security vs. rule of law and fundamental rights in the EU, Changing Landscape of European Liberty and Security, Research Paper 14.
 • Mutluer, M. (2003). Uluslararası göçler ve Türkiye: Kuramsal ve ampirik bir alan araştırması- Denizli/Tavas. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Nascimbene, B. (2004). Diritto Degli Stranieri. CEDAM.
 • Provera, M. (2015). The criminalization of irregular migration in the European Union. CEPS Paper on Liberty and Security in Europe, No. 80/February. Erişim tarihi: 11.08.2022. https://www.ceps.eu/publications/criminalization-irregular-migration-european-union.
 • Provera, M. (2015). The criminalisation of irregular migration in the European Union. CEPs Paper in Liberty and Security in Europe.
 • Turco-Napolitano Act. (1998). Erişim tarihi: 13.08.2022. https://web.camera.it/parlam/leggi/98040l.htm.
 • Turgay S. (2022). 1990-2015 Yılları arasında Avrupa Birliği’nin göçü güvenlikleştirme politikası “İtalya Örneği” (Yayımlanmamış Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli).
 • Uygun, A. G. (2021). Uluslararası Göç- Güvenlik ilişkisi: İtalya’da göçün güvenlikleştirilmesi ve dışsallaştırılması. A. Bağbaşlıoğlu (Ed.), Uluslararası Güvenlik ve Uluslararası Örgütler. Kavramlar, Yaklaşımlar ve Kurumlar içinde (s. 151-173). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Woude, M.A.H. and Van Berlo, P. (2015). Crimmigration at the Internal Borders of Europe? Examining the Schengen Governance Package. Utrecht Law Review, 11(1), 61–79.
 • Yalçın, C. (2004). Göç sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Zincone, G. and Caponio, T. (2005). Immigrant and immigration policy-making: The case of Italy. IMISCOE Working Paper: Country Report.

"Krimigrasyon” Yaklaşımının İtalya’nın Düzensiz Göç ile Mücadele Politikasına Yansımaları

Yıl 2024, Cilt: 11 Sayı: 1, 377 - 398, 31.01.2024
https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1429479

Öz

Tarih boyunca ekonomik, siyasi, dini-kültürel ve çevresel nedenler ile ortaya çıkan göçler kimi zaman gönüllü, kimi zaman ise zorunlu olarak gerçekleşmektedir. Göçler farklı nedenler ile meydana gelse de çoğu zaman benzer sonuçlar doğurmaktadır. Düzensiz göç ile karşı karşıya kalan hedef ülkeler, düzensiz göçmenleri kontrol altına alacak bir takım politik araç ve enstrümanlar geliştirmektedir. Düzensiz göçü yönetme stratejisinin bir parçası olarak yirmi birinci yüzyılın başlarında krimigrasyon yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Öte yandan jeopolitik konumundan dolayı İtalya, yoğun düzensiz göç akışlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu bağlamda çalışmamızın temel amacı, İtalya’nın 2000 ile 2015 yılları arasındaki düzensiz göç ile mücadele politikasını ele alarak, bu politikanın krimigrasyon yaklaşımı özellikleri taşıyıp taşımadığını ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışmada literatür taraması yoluyla elde edilen bulgular analiz edilmiştir. Ortaya konulan bulgulara göre, çalışmanın kapsadığı yıllar arasında İtalya’nın düzensiz göç ile mücadele kapsamında yürürlüğe koyduğu yasalar ve bu yasaların içerdiği göç kontrol araçları, krimigrasyon yaklaşımın temel karakteristikleriyle benzeşmektedir. Bu anlamda çalışmanın da ortaya koyduğu üzere, krimigrasyon yaklaşımı araçlarının uluslararası hukukun çizdiği ilkeler çerçevesinde ve demokratik anayasalar zemininde uygulanması durumunda, düzensiz göç ile mücadele eden ülkelere önemli fırsatlar sunmaktadır.

Kaynakça

 • Alves, L. A. (2017). Crimmigration in Brazil and the Netherlands: How the Phenomenon of Securitization can be a Fuel to These Processes? In F. Tilbe, E. Iskender, I. Sirkeci, (Eds.) The Migration Conference 2017 Proceedings. London: Transnational Press London.
 • Aras, E. G. (2014). Biyopolitik bir nüfus politikası olarak Avrupa Birliği’nin düzensiz göç rejimi ve sınırlarda ölüm siyaseti. Nüfusbilim Dergisi / Turkısh Journal of Population Studies.
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. (2022). Erişim tarihi: 11.08.2022. aihs_tr.pdf (anayasa.gov.tr).
 • Bonifazi, C. (1998). L’immigrazione straniera in Italia (Foreign immigration in Italy), Bologna.
 • Bonifazi, C. and Heins, F. (2009). Italy: The Italian transition from an emigration to immigration country. IDEA Working Papers, 5.
 • Bossi-Fini Act. (2002). Erişim tarihi: 13.08.2022. https://web.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm.
 • Buonfino, A. (2004). Between unity and plurality: The politicization and securitization of the discourse of immigration in Europe. New Political Science, 26(1), 23-49.
 • Caritas/Migrantes. (2009). Dossier statistico immigrazione 2009. XIX Rapporto. Roma: IDOS.
 • Cesareo, V. (2016). The Twenty-first Italian Report on Migrations 2015, Milano, McGraw-Hill Education.
 • Cillo, R. (2007). Italy Country Report. Undocumented Worker Transitions EU Sixth Framework Programme.
 • Directive 2008/115/Ec of The European Parliament and of The Council. (2008). Erişim tarihi: 06.01.2024 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj.
 • Einaudi, L. (2007). Le politiche dell’immigrazione in Italia dall’Unità a oggi. Roma.
 • Hernández, G. and Cuauhtémoc, C. (2014). Creating Crimmigration. Brigham Young University Law Review 1457, U Denver Legal Studies Research Paper No. 14-12.
 • Huysmans, J. (2000). The politics of insecurity: Fear, migration and asylum in the EU. London: Routledge.
 • International Migration Stock. (2019). Erişim tarihi: 13.08.2022. International Migrant Stock | Population Division (un.org).
 • Karyotis, G. (2007). European Migration Policy in the Aftermath of September 11. Innovation: The European Journal of Social Science Research, XX(1), 1-7.
 • Jalušič, V. (2020). Less Than Criminals: Crimmigration “Law” and the Creation of the Dual State. In: N. Kogovšek Šalamon (Eds.) Causes and Consequences of Migrant Criminalization. Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, 81.
 • Majcher, I. (2013). Crimmigration In the European Union through the Lens of Immigration Detention. Global Detention Project Working Paper No 6.
 • Majcher, I. (2014). Crimmigration in the European Union: The case of Immigration Detention. Erişim tarihi: 10.08.2022. http://crimmigration.com.
 • Mandacı, N. ve Özerim, G. (2013). Uluslararası göçlerin bir güvenlik konusuna dönüşümü: Avrupa’da radikal sağ partiler ve göçün güvenlikleştirilmesi. Uluslararası İlişkiler, 10(39), 105-130.
 • Marin, L. And Spena, A. (2016). Introduction: The criminalization of Migration and European (Dis)Integration. European Journal of Migration and Law 18.
 • Melotti U. (2004). Globalizzazione, migrazioni internazionali e culture politiche, in M. Delle Donne, U. Melotti, (Eds.) Immigrazione in Europa. Strategie di inclusione-esclusione sociale. EDIESSE, Roma.
 • Merlino, M. (2009). The Italian (in)security package security vs. rule of law and fundamental rights in the EU, Changing Landscape of European Liberty and Security, Research Paper 14.
 • Mutluer, M. (2003). Uluslararası göçler ve Türkiye: Kuramsal ve ampirik bir alan araştırması- Denizli/Tavas. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Nascimbene, B. (2004). Diritto Degli Stranieri. CEDAM.
 • Provera, M. (2015). The criminalization of irregular migration in the European Union. CEPS Paper on Liberty and Security in Europe, No. 80/February. Erişim tarihi: 11.08.2022. https://www.ceps.eu/publications/criminalization-irregular-migration-european-union.
 • Provera, M. (2015). The criminalisation of irregular migration in the European Union. CEPs Paper in Liberty and Security in Europe.
 • Turco-Napolitano Act. (1998). Erişim tarihi: 13.08.2022. https://web.camera.it/parlam/leggi/98040l.htm.
 • Turgay S. (2022). 1990-2015 Yılları arasında Avrupa Birliği’nin göçü güvenlikleştirme politikası “İtalya Örneği” (Yayımlanmamış Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli).
 • Uygun, A. G. (2021). Uluslararası Göç- Güvenlik ilişkisi: İtalya’da göçün güvenlikleştirilmesi ve dışsallaştırılması. A. Bağbaşlıoğlu (Ed.), Uluslararası Güvenlik ve Uluslararası Örgütler. Kavramlar, Yaklaşımlar ve Kurumlar içinde (s. 151-173). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Woude, M.A.H. and Van Berlo, P. (2015). Crimmigration at the Internal Borders of Europe? Examining the Schengen Governance Package. Utrecht Law Review, 11(1), 61–79.
 • Yalçın, C. (2004). Göç sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Zincone, G. and Caponio, T. (2005). Immigrant and immigration policy-making: The case of Italy. IMISCOE Working Paper: Country Report.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Uluslararası Göç
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Salih TURGAY 0000-0002-5823-6986

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 11 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA TURGAY, S. (2024). "Krimigrasyon” Yaklaşımının İtalya’nın Düzensiz Göç ile Mücadele Politikasına Yansımaları. TESAM Akademi Dergisi, 11(1), 377-398. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1429479
AMA TURGAY S. "Krimigrasyon” Yaklaşımının İtalya’nın Düzensiz Göç ile Mücadele Politikasına Yansımaları. TESAM Akademi Dergisi. Ocak 2024;11(1):377-398. doi:10.30626/tesamakademi.1429479
Chicago TURGAY, Salih. “"Krimigrasyon” Yaklaşımının İtalya’nın Düzensiz Göç Ile Mücadele Politikasına Yansımaları”. TESAM Akademi Dergisi 11, sy. 1 (Ocak 2024): 377-98. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1429479.
EndNote TURGAY S (01 Ocak 2024) "Krimigrasyon” Yaklaşımının İtalya’nın Düzensiz Göç ile Mücadele Politikasına Yansımaları. TESAM Akademi Dergisi 11 1 377–398.
IEEE S. TURGAY, “"Krimigrasyon” Yaklaşımının İtalya’nın Düzensiz Göç ile Mücadele Politikasına Yansımaları”, TESAM Akademi Dergisi, c. 11, sy. 1, ss. 377–398, 2024, doi: 10.30626/tesamakademi.1429479.
ISNAD TURGAY, Salih. “"Krimigrasyon” Yaklaşımının İtalya’nın Düzensiz Göç Ile Mücadele Politikasına Yansımaları”. TESAM Akademi Dergisi 11/1 (Ocak 2024), 377-398. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1429479.
JAMA TURGAY S. "Krimigrasyon” Yaklaşımının İtalya’nın Düzensiz Göç ile Mücadele Politikasına Yansımaları. TESAM Akademi Dergisi. 2024;11:377–398.
MLA TURGAY, Salih. “"Krimigrasyon” Yaklaşımının İtalya’nın Düzensiz Göç Ile Mücadele Politikasına Yansımaları”. TESAM Akademi Dergisi, c. 11, sy. 1, 2024, ss. 377-98, doi:10.30626/tesamakademi.1429479.
Vancouver TURGAY S. "Krimigrasyon” Yaklaşımının İtalya’nın Düzensiz Göç ile Mücadele Politikasına Yansımaları. TESAM Akademi Dergisi. 2024;11(1):377-98.