Yıl 2020, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 15 - 26 2020-12-21

Pre-Treatment Constipation Problem Experienced By The Patients Who Received Interventional Hemorroid Treatment And Determining Their Life Quality
Girişimsel Hemoroid Tedavisi Uygulanan Hastaların Tedavi Öncesi Yaşadıkları Konstipasyon Ciddiyetinin ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi

Burcu OPAK YÜCEL [1] , Mevlüde KARADAĞ [2]


Aim: Before the treatment of hemorrhoids, the severity of the constipation conditions of the patients, their quality of life and their applications in case of constipation, and their effectiveness in the resolution of constipation were made. Material and Methods: The sample of the study was calculated according to the frequency of the event in cases where "the number of individuals in the universe is unknown." Constipation Severity Scale, Constipation Quality of Life Scale, and questionnaire were used in this descriptive study. Results: It was determined that almost all of the patients participating in the study had constipation problems before the interventional hemorrhoid treatment, and 51.3% of them had this problem very frequently. It was found that more than half of the patients participating in the study could not solve the constipation problem with the change they made in their diet. It was found that the patients' quality of life was negatively affected by the increase in the severity of constipation. Conclusion: It was determined that almost all of the patients had constipation problems before the interventional hemorrhoid treatment, and the severity of constipation was moderate, and the quality of life of the patients was affected accordingly.
Amaç: Hemoroid tedavisi öncesi hastaların konstipasyon durumlarının ciddiyeti, yaşam kalitelerinin belirlenmesi ve konstipasyon durumunda yaptıkları uygulamalar ve bunların konstipasyonun çözümünde ne derece etkili olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemi "evrendeki birey sayısının bilinmediği” durumlarda olayın görülüş sıklığına göre hesaplanmıştır. Tanımlayıcı olarak yapılan bu çalışmada Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği, Konstipasyon Yaşam Kalitesi Ölçeği ve soru formu kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların tamamına yakınının girişimsel hemoroid tedavisi öncesinde konstipasyon sorunu yaşadığı, bunların %51.3’ünün ise bu sorunu çok sık yaşadığı belirlenmiştir. Çalışmaya katılan hastaların yarısından fazlasının beslenme tarzlarında yaptıkları değişiklik ile konstipasyon sorununu çözemedikleri bulunmuştur. Hastaların konstipasyon ciddiyet belirtilerinin artmasıyla yaşam kalitelerinin de olumsuz etkilendiği saptanmıştır. Sonuç: Girişimsel hemoroid tedavisi öncesi hastaların tamamına yakınının konstipasyon sorunu yaşadıkları ve konstipasyon sorunu yaşayanların konstipasyon ciddiyetlerinin orta düzeyde olduğu, buna bağlı olarak hastaların yaşam kalitelerinin etkilendiği belirlenmiştir.
 • 1. Lembo A, Camilleri M. Chronic constipation. N Eng J Med. 2003;349:1360-8. doi:10.1056/NEJMra020995.
 • 2. Kyle G. Managing constipation in adult patients. Nurse Prescribing Journal. 2011;9(10):482-490. doi: 10.12968/npre.2011.9.10.482
 • 3. Korkmaz M, Yüksel F, Ünalacak M, Ünlüoğlu İ. Kabızlık yakınması olan hastanın birinci basamakta yönetimi. Konuralp Tıp Dergisi. 2011;3(3):35-41.
 • 4. Uysal N, Khorshid L, Eşer İ. Sağlıklı genç bireylerde konstipasyon sorununun belirlenmesi. Turkish Air Force Preventive Medicine Bulletin. 2010;9(2):127-132.
 • 5. Omar MM. Fonksiyonel konstipasyon ve konstipasyon baskın irritabl barsak sendromlu hastalarda kolon transit zamanı. [Uzmanlık tezi]. Ankara: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı; 2008;3-5.
 • 6. Türkay C, Aydoğan T, Özden A. Konstipasyon tanım ve epidemiyolojisi. Güncel Gastroenteroloji Dergisi. 2005;9(1):48-52.
 • 7. Ateş B. Fonksiyonel konstipasyonu olan yetişkin bireylerin beslenme durumlarının değerlendirilmesi, [Yüksek Lisans Tezi]. Ankara: Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2015;1-22.
 • 8. Öztürk MH. Eğitimin primer konstipasyonlu hastalarda konstipasyon ciddiyeti ve yaşam kalitesi üzerine etkisi. [Yüksek Lisans Tezi]. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2015;4-34.
 • 9. Bengi G, Yalçın M, Akpınar H. Kronik konstipasyona güncel yaklaşım. Güncel Gastroenteroloji Dergisi. 2014;18(1):72-88.
 • 10. Kyle G. A proactive approach to the treatment of constipation. WOCN. 2008;2(4):36-44.
 • 11. Erdoğdu A, Sipahioğlu NT, Erginöz E, Apaydın B, Sipahipoğlu F. Quality of stapler hemorrhoidectomy evaluated by SF-36 questionnaire. Ulus Cerrahi Derg. 2013;29(2):59-62. doi: 10.5152/UCD.2013.37
 • 12. Ekçi B, Tanrıöver Ö, İzbırak G, Gökçe Ö. Birinci basamakta hemoroid hastalığına pratik yaklaşım. Türk Aile Hek Der. 2009;13(2):87-92. doi: 10.2399/tahd.09.087
 • 13. Hibberts F, Schizas A. Assessment and treatment of patients with haemorrhoids. Journal of Nurs Stand. 2010;24(18):51-56. doi: 10.7748/ns2010.01.24.18.51.c7443.
 • 14. Rakinic J, Poola V. P. Hemorrhoids and fistulas: new solution the old problems. Curr Prob Surg. 2014;51(3):98-137. doi: 10.1067/j.cpsurg.2013.11.002.
 • 15. Johannsson HÖ, Graf W, Påhlman L. (2005). Bowel habits in hemorrhoid patients and normal subjects. AJG. 2005;100(2):401-6.
 • 16. Garg PK, Kumar G, Jain KB, Mohanty D. Quality of life after stapled hemorrhoidopexy: A prospective observational study. Biomed Res Int. 2013;43(1):1-4. doi:10.1155/2013/903271.
 • 17. Turan N. Abdominal Masajın Konstipasyon ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi [Doktora Tezi]. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2012;14-27.
 • 18. Kaya N, Turan N. Konstipasyon ciddiyet ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliği. Turk. Klinikleri J. Med. Sci. 2011;31(6):1491-501. doi:10.5336/medsci.2010-22198.
 • 19. Dedeli Ö, Turan İ, Fadıllıoğlu Ç, Bor S. Konstipasyon yaşam kalitesi ölçeğinin geçerlilik güvenilirlik çalışması. MN Dahili Tıp Bilimleri Dergisi. 2007;36-43.
 • 20. Paquette IM, Varma M, Ternet C, Meaux GM, Rafferty JF, Feingold D, Steele SR. The american society of colon and rectal surgeons clinical practice guideline for the evaluation and management of constipation. Diseases of the Colon & Rectum. 2016;59(6):479-92. doi: 10.1097/DCR.0000000000000599.
 • 21. Rivadeneira DE, Steele SR, Ternent C, Chalasani S, Buie WD, Rafferty JL. Standards practice task force of the american society of colon and rectal surgeons. Practice parameters for the management of hemorrhoids (revised 2010). Diseases of the Colon & Rectum. 2011;54:1059-64. doi: 10.1097/DCR.0b013e318225513d.
 • 22. Bozkurt MA, Kalaycı MU, Gemici E, Dilege E, Alış H. Kabızlığın etyolojik incelemesinde kolonik geçiş zamanı ölçümü ömenli midir? Ulus Cerrahi Derg. 2012;28(1):31-3. doi: 10.5097/1300-0705.UCD.1252-12.02.
 • 23. Bengi G, Yalçın M, Akpınar H, Keskinoğlu P, Elidokuz H. Validity and reliability of the patient assessment of constipation quality of life questionnaire for the Turkish population. Turk J Gastroenterol. 2015;26(4):309-14. doi: 10.5152/tjg.2015.0185.
 • 24. Turan N, Kaya N, Kaya H, Öztürk A, Eskimez Z, Yalçın N. Hemşirelik öğrencilerinin bazı değişkenler açısından konstipasyon sorunları. İ.Ü.F.N. Hem. Derg. 2011; 19(3):168-178.
 • 25. Yönt GH, Türk G, Khorshid L, Eşer İ. Huzurevinde kalan yaşlı bireylerde konstipasyon tanısının değerlendirilmesi. İ.Ü.F.N. Hem. Derg. 2011;19(2):83-88.
Birincil Dil tr
Konular Hemşirelik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7387-142X
Yazar: Burcu OPAK YÜCEL (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3258-6459
Yazar: Mevlüde KARADAĞ
Kurum: Yüksek İhtisas Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Aralık 2020

Vancouver Opak Yücel B , Karadağ M . Girişimsel Hemoroid Tedavisi Uygulanan Hastaların Tedavi Öncesi Yaşadıkları Konstipasyon Ciddiyetinin ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi. Türk Hemşireler Derneği Dergisi. 2020; 1(2): 15-26.