Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SCOPE OF ASSURANCE IN INDEPENDENT ASSURANCES GIVEN TO INTEGRATED REPORTS: COMPARISON OF SELECTED BANK INTEGRATED REPORTS FROM TURKEY AND THE WORLD

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2, 187 - 212, 31.12.2021

Öz

Studies on integrated reporting, which is the latest reporting model of corporate reporting, have been increasing recently. On the other hand, there is a gap in practice and literature regarding the assurance to be given to integrated reporting. There are various reasons for this situation, such as the standard setting institutions set different standards, and the measurement and evaluation of non-financial information is not as specific as financial ones. In this study, the integrated reports prepared in the financial sector in Turkey are evaluated in the context of assurance for non-financial information and by comparing them with the “award-winning” and “pioneering” integrated reports prepared in the financial sector in the world. It was determined that eight of the nine banks that provide integrated reporting in Turkey have limited assurance to audit the selected information. It has been concluded that the scope of assurance varies due to the fact that each company has its own reporting guide, and a comparable format can only be possible if the standard setters develop an assurance framework by acting jointly.

Kaynakça

 • Akisik, O. & Gal, G. (2019). Integrated reports, external assurance and financial performance: An empirical analysis on North American firms. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 11(2), 317-350. Retrieved from https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/SAMPJ-02-2019-0072/full/html
 • Aras, G. (2021). Stratejik odak ve geleceğe yönelim. ERTA Ocak 2021 e-bülteni. Retrieved from http://www.entegreraporlamatr.org/tr/mailing/25122020/baskanin-mesaji.aspx
 • Çelebi̇er, M. & Çankaya, F. (2019). Entegre raporlama ile ilgili yapılan çalışmalar: Literatür taraması. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 5(2), 179-196. Erişim adresi DOI: 10.20979/ueyd.560581
 • Dumitru, M. & Guşe, R. G. (2016). Assurance of integrated reports: The state of the art. Audit Financiar XIV, 2 (134), 227-234. Retrieved from DOI:10.20869/AUFFIN/2006/134/227
 • ECIIA-The European Confederation of Institutes of Internal Auditing. (2015). Retrieved from https://www.eciia.eu/wpcontent/uploads/2019/02/ECCIA_Brochure_Trust_2015_ V04_BD.pdf
 • Ecoenergy. (2021). https://www.ekoenergy.org/wp-content/uploads/Summary_GHGprotocol_Scope2_Turkish.pdf
 • Ercan, C. & Kestane, A. (2017). Entegre raporlama ve Türkiye’deki uygulama örnekleri üzerine bir araştırma. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Türk Dünyasında Afro-Avrasya Çalışmaları Kongre Özel Sayısı), 6(4), 73-86. Erişim adresi https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/32584/364575
 • ERTA-Entegre Raporlama Türkiye Ağı. (2021). Türkiye’de yayımlanan entegre raporlar. Retrieved from http://www.entegreraporlamatr.org/tr/entegre-raporlama/turkiyede-yayimlanan-entegre-raporlar.aspx
 • GRI-Global Reporting Initiative. (2021). GRI backs EU proposal for separate pillar on non-financial reporting. Retrieved from https://www.globalreporting.org/about-gri/news-center/2021-01-15-gri-backs-eu-proposal-for-separate-pillar-on-non-financial-reporting/
 • IIRC-International Integrated Reporting Council. (2021a). Retrieved from http://examples.integratedreporting.org/home
 • IIRC-International Integrated Reporting Council. (2021b). Retrieved from https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2021/01/InternationalIntegrated ReportingFramework
 • Karaburun, G. & Demi̇rci̇, Ş. D. (2020). Muhasebe kültürü ve entegre raporlama farkındalığı ilişkisi. Journal of Economy Culture and Society, (62), 345-365. Erişim adresi DOI: 10.26650/JECS2020-0057
 • Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 170-189. Erişim adresi https://dergipark.org.tr/tr/pub/susbid/issue/54983/727462
 • King, J. M. E. (2020). IIRC global konferans kapanış toplantısı. IIRC Global Konferans (20 Kasım-2 Aralık 2020). Retrieved from http://www.entegreraporlamatr.org/tr/mailing/25122020 /Konuk_yazarin_mesaji.aspx
 • KPMG. (2020). The time has come: The KPMG survey of sustainability reporting 2020. Retrieved from https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/11/the-time-has-come.pdf
 • Kurt, E. S. (2019). Entegre düşünmek nedir? TIDE AcademIA Research, 1 (1) , 109-129. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tide/issue/46547/531296
 • Labuschagne, A. (2003). Qualitative research: Airy fairy or fundamental? The Qualitative Report, 8(1). Retrieved from https://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1901&context=tqr
 • Maroun, W. (2019), Exploring the rationale for integrated report assurance. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 32(6), 1826-1854. Retrieved from https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2018-3463
 • Martínez-Ferrero J. & García-Sanchez I. M. (2017). Sustainability assurance and cost of capital: Does assurance impact on credibility of corporate social responsibility information? Business Ethics: A Eur Rev., 26, 223–239. Retrieved from https://doi. org/10.1111/beer.12152
 • Rossi, A., Luque-Vilchez, M., & Busco, C. (2020). Integrated reporting assurance. C. Villiers, P. K. Hsiao, W. Maroun (Ed.) The Routledge Handbook of Integrated Reporting in (194-209). NewYork: Routledge.
 • Selimoğlu S. & Yeşilçelebi, G. (2019). Entegre raporlama ve bütünleşik güvence modeli: Türkiye’deki farkındalığın delphi tekniği ile araştırılması. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21(3), 680-703. Erişim adresi https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbdd/issue/49157/593744
 • Si̇galı, S. & Kaytmaz Balsarı, Ç. (2018). Theoretical insights on integrated reporting and externalities. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, MODAV 15. Uluslararası Muhasebe Konferansı Özel Sayısı, 859-869. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbdd/issue/42789/518378
 • Simnett, R. & Huggins, A. L. (2015). Integrated reporting and assurance: Where can research add value?. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 6(1), 29-53. Retrieved from https://doi.org/10.1108/SAMPJ-09-2014-0053
 • Şi̇mşek, A. & Teri̇m, B. (2020). Entegre raporlama kavramı ve entegre raporlamanın Türkiye’deki uygulama örnekleri üzerine bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (47), 325-346. Erişim adresi https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyusbed/issue/53594/714430
 • Wach, E. (2013). Learning about qualitative document analysis. Retrieved from https://www.ids.ac.uk/publications/learning-about-qualitative-document-analysis/
 • World Economic Forum (2020). Measuring stakeholder capitalism: towards common metrics and consistent reporting of sustainable value creation. Retrieved from: https://www3.weforum.org/docs/WEF_IBC_Measuring_Stakeholder_Capitalism_Report_2020.pdf
 • Zhou, S., Simnett, R. & Bray, M. (2020). Different pathways to add credibility and trust to an integrated report. C. Villiers, P. K. Hsiao, W. Maroun (Ed.) The Routledge Handbook of Integrated Reporting in (355-372). NewYork: Routledge.

ENTEGRE RAPORLARA VERİLEN BAĞIMSIZ GÜVENCELERDE GÜVENCENİN KAPSAMI: TÜRKİYE VE DÜNYADAN SEÇİLMİŞ BANKA ENTEGRE RAPORLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2, 187 - 212, 31.12.2021

Öz

Kurumsal raporlamanın geldiği en son raporlama modeli olan entegre raporlama üzerine çalışmalar son dönemde artış göstermektedir. Buna karşılık entegre raporlamaya verilecek güvence ile ilgili uygulamada ve literatürde boşluk bulunmaktadır. Bu durumun standart belirleyici kuruluşların birbirinden farklı standartlar ortaya koymaları, finansal olmayan bilgilerin ölçme ve değerlendirilmesinin finansal olanlar kadar belirli olmaması gibi çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de finans sektöründe hazırlanan entegre raporlar finansal olmayan bilgilere yönelik güvence bağlamında ve Dünyada finans sektöründe hazırlanan “ödüllü” ve “öncü” entegre raporlarla karşılaştırılarak değerlendirilmektedir. Entegre raporlama yapan Türkiye’deki dokuz bankadan sekizinin, seçilmiş bilgilerin denetletilmesine yönelik sınırlı güvence aldıkları, güvencenin kapsamının, her şirketin kendi raporlama rehberinin bulunması dolayısıyla, değişiklik gösterdiği, karşılaştırılabilir bir formatın ancak standart belirleyicilerin ortak hareket ederek bir güvence çerçevesi geliştirmesiyle mümkün olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akisik, O. & Gal, G. (2019). Integrated reports, external assurance and financial performance: An empirical analysis on North American firms. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 11(2), 317-350. Retrieved from https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/SAMPJ-02-2019-0072/full/html
 • Aras, G. (2021). Stratejik odak ve geleceğe yönelim. ERTA Ocak 2021 e-bülteni. Retrieved from http://www.entegreraporlamatr.org/tr/mailing/25122020/baskanin-mesaji.aspx
 • Çelebi̇er, M. & Çankaya, F. (2019). Entegre raporlama ile ilgili yapılan çalışmalar: Literatür taraması. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 5(2), 179-196. Erişim adresi DOI: 10.20979/ueyd.560581
 • Dumitru, M. & Guşe, R. G. (2016). Assurance of integrated reports: The state of the art. Audit Financiar XIV, 2 (134), 227-234. Retrieved from DOI:10.20869/AUFFIN/2006/134/227
 • ECIIA-The European Confederation of Institutes of Internal Auditing. (2015). Retrieved from https://www.eciia.eu/wpcontent/uploads/2019/02/ECCIA_Brochure_Trust_2015_ V04_BD.pdf
 • Ecoenergy. (2021). https://www.ekoenergy.org/wp-content/uploads/Summary_GHGprotocol_Scope2_Turkish.pdf
 • Ercan, C. & Kestane, A. (2017). Entegre raporlama ve Türkiye’deki uygulama örnekleri üzerine bir araştırma. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Türk Dünyasında Afro-Avrasya Çalışmaları Kongre Özel Sayısı), 6(4), 73-86. Erişim adresi https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/32584/364575
 • ERTA-Entegre Raporlama Türkiye Ağı. (2021). Türkiye’de yayımlanan entegre raporlar. Retrieved from http://www.entegreraporlamatr.org/tr/entegre-raporlama/turkiyede-yayimlanan-entegre-raporlar.aspx
 • GRI-Global Reporting Initiative. (2021). GRI backs EU proposal for separate pillar on non-financial reporting. Retrieved from https://www.globalreporting.org/about-gri/news-center/2021-01-15-gri-backs-eu-proposal-for-separate-pillar-on-non-financial-reporting/
 • IIRC-International Integrated Reporting Council. (2021a). Retrieved from http://examples.integratedreporting.org/home
 • IIRC-International Integrated Reporting Council. (2021b). Retrieved from https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2021/01/InternationalIntegrated ReportingFramework
 • Karaburun, G. & Demi̇rci̇, Ş. D. (2020). Muhasebe kültürü ve entegre raporlama farkındalığı ilişkisi. Journal of Economy Culture and Society, (62), 345-365. Erişim adresi DOI: 10.26650/JECS2020-0057
 • Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 170-189. Erişim adresi https://dergipark.org.tr/tr/pub/susbid/issue/54983/727462
 • King, J. M. E. (2020). IIRC global konferans kapanış toplantısı. IIRC Global Konferans (20 Kasım-2 Aralık 2020). Retrieved from http://www.entegreraporlamatr.org/tr/mailing/25122020 /Konuk_yazarin_mesaji.aspx
 • KPMG. (2020). The time has come: The KPMG survey of sustainability reporting 2020. Retrieved from https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/11/the-time-has-come.pdf
 • Kurt, E. S. (2019). Entegre düşünmek nedir? TIDE AcademIA Research, 1 (1) , 109-129. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tide/issue/46547/531296
 • Labuschagne, A. (2003). Qualitative research: Airy fairy or fundamental? The Qualitative Report, 8(1). Retrieved from https://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1901&context=tqr
 • Maroun, W. (2019), Exploring the rationale for integrated report assurance. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 32(6), 1826-1854. Retrieved from https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2018-3463
 • Martínez-Ferrero J. & García-Sanchez I. M. (2017). Sustainability assurance and cost of capital: Does assurance impact on credibility of corporate social responsibility information? Business Ethics: A Eur Rev., 26, 223–239. Retrieved from https://doi. org/10.1111/beer.12152
 • Rossi, A., Luque-Vilchez, M., & Busco, C. (2020). Integrated reporting assurance. C. Villiers, P. K. Hsiao, W. Maroun (Ed.) The Routledge Handbook of Integrated Reporting in (194-209). NewYork: Routledge.
 • Selimoğlu S. & Yeşilçelebi, G. (2019). Entegre raporlama ve bütünleşik güvence modeli: Türkiye’deki farkındalığın delphi tekniği ile araştırılması. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21(3), 680-703. Erişim adresi https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbdd/issue/49157/593744
 • Si̇galı, S. & Kaytmaz Balsarı, Ç. (2018). Theoretical insights on integrated reporting and externalities. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, MODAV 15. Uluslararası Muhasebe Konferansı Özel Sayısı, 859-869. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbdd/issue/42789/518378
 • Simnett, R. & Huggins, A. L. (2015). Integrated reporting and assurance: Where can research add value?. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 6(1), 29-53. Retrieved from https://doi.org/10.1108/SAMPJ-09-2014-0053
 • Şi̇mşek, A. & Teri̇m, B. (2020). Entegre raporlama kavramı ve entegre raporlamanın Türkiye’deki uygulama örnekleri üzerine bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (47), 325-346. Erişim adresi https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyusbed/issue/53594/714430
 • Wach, E. (2013). Learning about qualitative document analysis. Retrieved from https://www.ids.ac.uk/publications/learning-about-qualitative-document-analysis/
 • World Economic Forum (2020). Measuring stakeholder capitalism: towards common metrics and consistent reporting of sustainable value creation. Retrieved from: https://www3.weforum.org/docs/WEF_IBC_Measuring_Stakeholder_Capitalism_Report_2020.pdf
 • Zhou, S., Simnett, R. & Bray, M. (2020). Different pathways to add credibility and trust to an integrated report. C. Villiers, P. K. Hsiao, W. Maroun (Ed.) The Routledge Handbook of Integrated Reporting in (355-372). NewYork: Routledge.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme Finans
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cem ÇETİN> (Sorumlu Yazar)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9530-7288
Türkiye


Selahattin KARABINAR>
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, İŞLETME PR.
0000-0003-3102-979X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 20 Aralık 2021
Kabul Tarihi 10 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çetin, C. & Karabınar, S. (2021). ENTEGRE RAPORLARA VERİLEN BAĞIMSIZ GÜVENCELERDE GÜVENCENİN KAPSAMI: TÜRKİYE VE DÜNYADAN SEÇİLMİŞ BANKA ENTEGRE RAPORLARININ KARŞILAŞTIRILMASI . TIDE AcademIA Research , 3 (2) , 187-212 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tide/issue/68949/1038682